EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0641

Decyzja Komisji z dnia 5 września 2003 r. w sprawie stosowania na opakowaniach papierosów kolorowych fotografii lub innych ilustracji jako ostrzeżeń związanych z ochroną zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3184)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 226, 10.9.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/641/oj

32003D0641Dziennik Urzędowy L 226 , 10/09/2003 P. 0024 - 0026


Decyzja Komisji

z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie stosowania na opakowaniach papierosów kolorowych fotografii lub innych ilustracji jako ostrzeżeń związanych z ochroną zdrowia

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3184)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/641/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych — oświadczenie Komisji [1], w szczególności jej art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2001/37/WE każde opakowanie jednostkowe zawierające wyroby tytoniowe, z wyjątkiem tytoniu do żucia oraz innych wyrobów tytoniowych nieprzeznaczonych do palenia, jak również każde zewnętrzne opakowanie zbiorcze, z wyjątkiem dodatkowych przezroczystych opakowań, musi zawierać ostrzeżenie ogólne i ostrzeżenie dodatkowe wybrane spośród wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy.

(2) Państwa Członkowskie mogą zdecydować, czy ostrzeżenia związane z ochroną zdrowia w postaci kolorowych fotografii lub innych ilustracji są wymagane na opakowaniach niektórych bądź też wszystkich wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem tytoniu do żucia oraz innych wyrobów tytoniowych nieprzeznaczonych do palenia.

(3) W przypadku gdy Państwa Członkowskie wymagają dodatkowych ostrzeżeń w postaci kolorowych fotografii lub innych ilustracji, muszą być one zgodne z regułami przyjętymi przez Komisję.

(4) Dyrektywa 2001/37/WE wprowadziła nowe przepisy dotyczące etykietowania, które w znacznym stopniu zmieniają wygląd opakowań wyrobów tytoniowych, w szczególności rozmiar tekstu ostrzeżenia i jego graficzną prezentację. Aby uzyskać maksymalny efekt wizualnego oddziaływania nowego wzoru, nie powinien on być zmieniany przez pewien czas, zanim wprowadzone zostaną kolorowe fotografie lub inne ilustracje.

(5) Jak dowiodły badania i doświadczenie w innych krajach, w których przyjęto ostrzeżenia związane z ochroną zdrowia w postaci kolorowych fotografii, ostrzeżenia takie zawierające kolorowe fotografie lub inne ilustracje mogą być skutecznym środkiem odstraszania od nałogu i informowania obywateli o zagrożeniach dla zdrowia spowodowanych paleniem. Dlatego też stosowanie fotografii na opakowaniach wyrobów tytoniowych jest kluczowym elementem kompleksowej i zintegrowanej polityki antynikotynowej.

(6) Uwzględniając zróżnicowanie kulturowe panujące w Unii Europejskiej, należy umożliwić wybór szeregu kolorowych fotografii lub innych ilustracji dla każdego z dodatkowych ostrzeżeń wymienionych z załączniku I do dyrektywy 2001/37/WE.

(7) W przypadku gdy Państwa Członkowskie wymagają stosowania ostrzeżeń związanych z ochroną zdrowia w postaci kolorowych fotografii lub innych ilustracji, należy zapewnić pełną widoczność tych elementów i właściwe ich wyeksponowanie.

(8) W przypadku gdy Państwa Członkowskie wymagają stosowania ostrzeżeń w postaci kolorowych fotografii lub innych ilustracji, należy przewidzieć okresy przejściowe niezbędne do uwzględnienia koniecznych zmian w procesie produkcji i pakowania wyrobów tytoniowych oraz dla wyprzedaży zapasów. Należy uwzględnić użycie nieusuwalnych etykiet dla produktów tytoniowych innych niż papierosy.

(9) Wprowadzanie ostrzeżeń zawierających obraz powinno być monitorowane, a jego skuteczność okresowo oceniana.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 dyrektywy 2001/37/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1. Niniejsza decyzja ustanawia zasady wykorzystywania kolorowych fotografii lub innych ilustracji na opakowaniach wyrobów tytoniowych dla zobrazowania i wyjaśnienia konsekwencji dla zdrowia wynikających z palenia tytoniu.

2. Niniejsza decyzja jest stosowana w tych Państwach Członkowskich, które zdecydowały się na wykorzystanie kolorowych fotografii lub innych ilustracji wraz z dodatkowymi ostrzeżeniami wymaganymi przez dyrektywę 2001/37/WE na opakowaniach niektórych lub też wszystkich rodzajów wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem opakowań tytoniu do żucia oraz innych wyrobów tytoniowych nieprzeznaczonych do palenia.

3. W przypadku gdy Państwa Członkowskie wymagają ostrzeżeń związanych z ochroną zdrowia w postaci kolorowych fotografii lub innych ilustracji, będą one zgodne z regułami ustanowionymi niniejszą decyzją.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w art. 2 dyrektywy 2001/37/WE.

Stosuje się również następujące definicje:

1) "opakowanie wyrobów tytoniowych" oznacza dowolną postać opakowania jednostkowego i zewnętrznego opakowania zbiorczego używanego w sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem dodatkowych przezroczystych opakowań;

2) "dodatkowe ostrzeżenie" oznacza ostrzeżenie określone w art. 5 ust. 2 lit. b) i w załączniku I do dyrektywy 2001/37/WE;

3) "dokument źródłowy" oznacza dowolny plik elektroniczny udostępniony przez Komisję, zawierający ostrzeżenie mieszane;

4) "ostrzeżenie mieszane" oznacza ostrzeżenie złożone z fotografii lub innej ilustracji i odpowiedniego tekstu dodatkowego ostrzeżenia przewidzianego w art. 5 ust. 2 lit. b) i w załączniku I do dyrektywy 2001/37/WE, zawartych w dokumencie źródłowym.

Artykuł 3

Biblioteka dokumentów źródłowych

1. Najpóźniej do dnia 30 września 2004 r. Komisja zapewni funkcjonowanie biblioteki uprzednio sprawdzonych dokumentów źródłowych w celu umożliwienia wyboru kolorowych fotografii lub innych ilustracji dla każdego z dodatkowych ostrzeżeń wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2001/37/WE.

2. Dokumenty źródłowe są na żądanie udostępniane przez Komisję. Specyfikacje techniczne do druku są udostępniane przez Komisję bez prawa jakiejkolwiek ich zmiany.

3. W przygotowaniu biblioteki dokumentów źródłowych Komisję wspomagają eksperci naukowi i techniczni.

4. Wybrane dokumenty źródłowe zostaną przedłożone Komitetowi ustanowionemu na mocy art. 10 dyrektywy 2001/37/WE w celu wydania opinii.

Artykuł 4

Wykorzystanie ostrzeżeń mieszanych

1. W przypadku gdy Państwa Członkowskie wymagają stosowania ostrzeżeń związanych z ochroną zdrowia w postaci kolorowych fotografii lub innych ilustracji, opakowania wyrobów tytoniowych, dla których takie fotografie są wymagane, są opatrzone ostrzeżeniem mieszanym wybranym spośród dokumentów źródłowych dostarczonych przez Komisję, bez żadnych zmian w którejkolwiek z jego części składowych.

Państwa Członkowskie mogą wybrać dokumenty źródłowe najlepiej dostosowane do odbioru ich konsumentów.

2. Mieszane ostrzeżenia:

a) są zmieniane w sposób gwarantujący regularne pojawianie się wszystkich dodatkowych ostrzeżeń;

b) są drukowane na najbardziej widocznych powierzchniach opakowań wyrobów tytoniowych, z uwzględnieniem formatu i proporcji dokumentu źródłowego oraz spójności obrazu i tekstu;

c) zajmują cały obszar zarezerwowany na dodatkowe ostrzeżenie związane z ochroną zdrowia oraz są umieszczane równolegle do górnej krawędzi opakowania i w tym samym kierunku, jak pozostałe informacje na opakowaniu;

d) są reprodukowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dla druku, udostępnionymi przez Komisję;

e) są otoczone czarnym paskiem o szerokości przynajmniej 3 mm i nieprzekraczającej 4 mm, który nie będzie kolidował z elementami wizualnymi ani tekstem ostrzeżenia mieszanego.

3. Ostrzeżenie mieszane pokrywa nie mniej niż 40 % zewnętrznej, najbardziej widocznej powierzchni jednostkowego opakowania wyrobu tytoniowego. Proporcja ta wzrasta do 45 % w przypadku Państw Członkowskich, w których używane są dwa języki urzędowe, oraz do 50 % w przypadku Państw Członkowskich, w których używane są trzy języki urzędowe.

Jednakże w przypadku jednostkowych opakowań przeznaczonych dla wyrobów innych niż papierosy, których najbardziej widoczna powierzchnia przekracza 75 cm2, ostrzeżenia mieszane pokrywają obszar co najmniej 22,5 cm2 najbardziej widocznej powierzchni. Obszar ten zwiększa się do 24 cm2 w przypadku Państw Członkowskich, w których używane są dwa języki urzędowe, oraz do 26,25 cm2 w przypadku Państw Członkowskich, w których używane są trzy języki urzędowe.

4. W przypadku wyrobów tytoniowych innych niż papierosy ostrzeżenia mieszane mogą być dołączone w postaci nalepki, pod warunkiem że jest ona nieusuwalna. Ostrzeżenia mieszane na nalepkach są reprodukowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi do druku udostępnionymi przez Komisję.

5. Państwa Członkowskie mogą zastrzec, że mieszanym ostrzeżeniom ma towarzyszyć umieszczone poza polem wykorzystywanym na ostrzeżenia odniesienie do nazwy organu, który takie ostrzeżenie wydał. Ponadto jeśli Państwa Członkowskie tego wymagają, ostrzeżenia mieszane mogą zawierać inne elementy wizualne, jak np. logo z numerami lub bez numerów telefonów dla osób chcących zerwać z nałogiem, adresy poczty elektronicznej i/lub witryn internetowych przeznaczonych do informowania konsumentów o organach wydających ostrzeżenie oraz programach wsparcia dla osób, które chcą zaprzestać palenia.

6. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5 na opakowaniach wyrobów tytoniowych nie umieszcza się komentarzy, parafraz ostrzeżeń mieszanych lub odniesień do nich w jakiejkolwiek postaci.

Artykuł 5

Wizualna spójność ostrzeżeń mieszanych

1. Ostrzeżenia mieszane:

a) są nadrukowane w sposób nieusuwalny i niedający się zetrzeć, nie są w żaden sposób ukrywane, zasłaniane lub przysłaniane innymi tekstami lub obrazkami, lub przez otwarcie opakowania. Drukowanie ostrzeżeń mieszanych na pieczęci skarbowej lub metce opakowania jednostkowego jest zakazane;

b) są umieszczane w sposób, który zapewnia, iż żadne z ostrzeżeń nie zostanie uszkodzone podczas otwierania opakowania.

2. W przypadku gdy Państwa Członkowskie podjęły decyzję o wprowadzeniu wymagania dotyczącego stosowania ostrzeżeń mieszanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, przyjmują one niezbędne reguły w celu zapobieżenia przypadkom częściowego lub całkowitego przykrycia lub rozerwania ostrzeżeń mieszanych bądź ich elementów przez inne zewnętrzne obwoluty, woreczki, osłony, pudełka dowolnego typu.

3. Pieczęci skarbowe lub metki nie są umieszczane w sposób, który umożliwiałby częściowe lub całkowite przykrycie ostrzeżeń mieszanych lub ich elementów.

4. Odniesienia lub inne elementy wymienione w art. 4 ust. 5 nie mogą utrudniać wizualizacji ostrzeżeń mieszanych.

Artykuł 6

Wykonanie

W przypadku gdy Państwa Członkowskie podjęły decyzję o wprowadzeniu wymagania dotyczącego stosowania ostrzeżeń mieszanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, przyjmują i publikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej decyzji.

Przepisy te Państwa Członkowskie stosują najwcześniej od dnia 1 października 2004 r.

Wspomniane przepisy przewidują odpowiednie okresy przejściowe w celu uwzględnienia koniecznych zmian w procesie produkcji i pakowania wyrobów tytoniowych oraz wyprzedaży zapasów, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej decyzji lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie określają sposoby dokonania takiego odniesienia.

Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą decyzją, a co dwa lata informują Komisję o ich wykonaniu. Taka informacja powinna zawierać ocenę wpływu ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumentów, a także dzieci i młodzieży.

Artykuł 7

Sprawozdawczość i dostosowanie

1. Najpóźniej do dnia 30 września 2006 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia sprawozdania na temat wykonania niniejszej decyzji komitetowi ustanowionemu na mocy art. 10 dyrektywy 2001/37/WE. Podstawę sprawozdań stanowią informacje otrzymane od Państw Członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 4 niniejszej decyzji.

2. Przedstawiając sprawozdania, Komisja wskazuje w szczególności elementy, które należy ponownie rozpatrzyć bądź rozwinąć w świetle poprzednich doświadczeń i nowych dowodów naukowych.

3. Eksperci techniczni i naukowi, jak określono w art. 11 dyrektywy 2001/37/WE, mogą pomagać Komisji w sporządzaniu tych sprawozdań.

4. Informacje o wykonaniu niniejszej decyzji stanowią również część sprawozdań przedkładanych przez Komisję co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu na temat wykonania dyrektywy 2001/37/WE zgodnie z art. 11 tej dyrektywy.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 26.

--------------------------------------------------

Top