Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0291

Decyzja nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. ustanawiająca Europejski Rok Edukacji przez Sport 2004

OJ L 43, 18.2.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/291(1)/oj

32003D0291Dziennik Urzędowy L 043 , 18/02/2003 P. 0001 - 0005


Decyzja nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 6 lutego 2003 r.

ustanawiająca Europejski Rok Edukacji przez Sport 2004

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 149,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspieranie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z celów Wspólnoty Europejskiej.

(2) Wartości edukacyjne sportu zostały potwierdzone przez Radę Europejską w Nicei w dniach 7, 8, 9 grudnia 2000 r., co potwierdziło wcześniejsze deklaracje, w szczególności deklarację 29 dołączoną do Traktatu z Amsterdamu, w której sport określony jest jako czynnik kształtujący tożsamość ludzką.

(3) Rada Europejska na posiedzeniu w Nicei wezwała instytucje Wspólnoty, aby w swoich działaniach należycie uwzględniły wartości edukacyjne sportu zgodnie z różnymi przepisami Traktatu, podkreślając w szczególności, że działalność nieodpłatna jest, przy wsparciu Wspólnoty, istotna dla Państw Członkowskich.

(4) Rezolucja Rady i ministrów ds. młodzieży zebranych w Radzie dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie nieformalnego wymiaru edukacyjnego aktywności sportowej w programach Wspólnoty Europejskiej na rzecz młodzieży [5], stwierdza, że aktywność sportowa może mieć wartość pedagogiczną, która przyczynia się do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz wzywa Komisję do opracowania, przy współpracy z Państwami Członkowskimi, spójnego podejścia w celu wykorzystania potencjału edukacyjnego sportu.

(5) W swojej rezolucji dotyczącej sprawozdania Komisji w sprawie ochrony istniejących struktur sportowych i podtrzymania społecznej funkcji sportu [6] Parlament Europejski podkreślił edukacyjną i społeczną wartość sportu, jak również jego rolę w walce z rasizmem i ksenofobią.

(6) W swojej rezolucji z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w dziedzinie sportu [7] Parlament Europejski wezwał do organizacji europejskiego roku sportu.

(7) Komitet Regionów, w swojej opinii dotyczącej dokumentu konsultacyjnego Komisji "Europejski model sportu" zauważył, jak ważny w kształtowaniu jednostki jest sport.

(8) Komisja, w swoim sprawozdaniu w sprawie sportu sporządzonym dla Rady Europejskiej obradującej w Helsinkach, przeanalizowała korzyści wynikające z wykorzystania sportu w edukacji i sprawach związanych z młodzieżą uwzględniając wartości przekazywane przez sport.

(9) Regularne ćwiczenia poprawiają zdrowie psychiczne i fizyczne oraz mogą pozytywnie przyczynić się do procesu uczenia.

(10) Zawodowe uprawianie sportu przez młode kobiety i młodych mężczyzn nie powinno mieć negatywnego wpływu na ich edukację.

(11) Edukacja przez sport powinna wspierać tożsamość i rozwój osobowości zarówno u dziewcząt jak i u chłopców.

(12) Instytucje edukacyjne i szkoleniowe na wszystkich poziomach powinny bardziej wykorzystywać możliwości transgranicznej mobilności i wymiany kulturalnej, którą oferuje im sport.

(13) Igrzyska olimpijskie i inne imprezy sportowe w 2004 r. sprawią, że zwiększy się zainteresowanie mediów i społeczeństwa sportem. Jest to idealny moment, by podkreślić edukacyjną wartość sportu.

(14) Działania w Państwach Członkowskich są głównym sposobem podniesienia świadomości społeczeństwa o edukacyjnej wartości sportu. Jednakże Wspólnota może wspierać i wzmacniać takie działania przez ustanowienie Europejskiego Roku Edukacji przez Sport.

(15) Europejski Rok Edukacji przez Sport uzupełni i wzmocni istniejące działania Wspólnoty mające na celu wspieranie edukacji i kształcenia, jak również społeczne włączenie osób niepełnosprawnych.

(16) W Europejskim Roku Edukacji przez Sport będą mogły uczestniczyć państwa EFTA-EOG zgodnie z warunkami określonymi na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), oraz stowarzyszone państwa Europy Środkowej i Wschodniej, zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednich Układach Europejskich. Udział Cypru powinien być finansowany z dodatkowych środków zgodnie z ustaleniami, które zostaną podjęte, a udział Malty i Turcji będzie finansowany ze środków dodatkowych zgodnie z Traktatem WE.

(17) Niniejsza decyzja ustanawia ramy finansowe dla całego okresu trwania programu, będącego podstawowym odniesieniem, w rozumieniu pkt 33 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej [8].

(18) Jeżeli cele proponowanych działań nie mogą zostać w stopniu wystarczającym osiągnięte przez Państwa Członkowskie i w związku z tym, ze względu na rozmiar, i z uwagi na potrzebę wielostronnego partnerstwa, transgranicznej wymiany informacji i rozpowszechniania dobrych praktyk na terytorium całej Wspólnoty, mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, wymienioną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(19) Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [9],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Europejski Rok Edukacji przez Sport

Rok 2004 uznaje się "Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport".

Artykuł 2

Cele

Cele Europejskiego Roku Edukacji przez Sport ustala się następująco:

a) uświadomić pracownikom instytucji edukacyjnych i organizacji sportowych potrzebę współpracy w celu rozwoju edukacji przez sport i jej europejski wymiar, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie młodych ludzi sportem;

b) wykorzystać wartości przekazywane przez sport w celu rozwinięcia wiedzy i umiejętności, dzięki którym młodzi ludzie mogą, w szczególności, rozwijać swoją tężyznę fizyczną i gotowość do wysiłku, jak również zdolności społeczne, takie jak praca w zespole, solidarność, tolerancja, zasady fair play w ramach wielokulturowych;

c) promować świadomość pozytywnego przyczyniania się dobrowolnych aktywności do nieformalnej edukacji, szczególnie ludzi młodych;

d) promować wartość edukacyjną mobilności i wymian uczniowskich, w szczególności w środowiskach wielokulturowych, poprzez nawiązywanie kontaktów sportowych i kulturalnych jako część aktywności szkolnej;

e) promować wymianę dobrych praktyk dotyczących roli, jaką może odgrywać sport w systemach edukacyjnych w celu wspierania włączania społecznego osób niepełnosprawnych;

f) stworzyć lepszą równowagę między aktywnością fizyczną i psychiczną w życiu szkolnym poprzez promowanie sportu w aktywności szkolnej;

g) uwzględnić problemy odnoszące się do edukacji młodych kobiet i mężczyzn uprawiających zawodowo sport.

Artykuł 3

Podejmowane środki

1. Środki podjęte do osiągnięcia celów wymienionych w art. 2 zawierają organizację następujących działań w 2004 r. lub udzielenie poparcia dla następujących działań:

a) spotkania, europejskie konkursy edukacyjne i imprezy podkreślające osiągnięcia i doświadczenia z zakresu Europejskiego Roku Edukacji przez Sport;

b) dobrowolne działania na poziomie europejskim podczas igrzysk olimpijskich oraz innych imprez sportowych w 2004 r.;

c) kampanie informacyjne i promocyjne, łącznie ze współpracą z mediami, w celu rozpowszechniania edukacyjnych wartości sportu;

d) imprezy promujące edukacyjną wartość sportu i dające przykłady dobrej praktyki;

e) finansowe wsparcie dla inicjatyw transgranicznych, krajowych, regionalnych i lokalnych w celu wspierania celów Europejskiego Roku Edukacji przez Sport.

2. Szczegółowy opis środków określonych w ust. 1 jest wymieniony w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Wykonanie i współpraca z Państwami Członkowskimi

1. Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie, że środki Wspólnoty przyjęte na podstawie niniejszej decyzji są wykonywane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5 ust. 2 i w pełnej zgodności z zasadą pomocniczości.

2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza jedną właściwą instytucję lub więcej, które będą odpowiedzialne za udział w Europejskim Roku Edukacji przez Sport i za koordynację i wykonanie środków przewidzianych niniejszą decyzją na właściwym poziomie, między innymi poprzez wsparcie procedury selekcyjnej określonej w art. 7.

Artykuł 5

Komitet

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet.

2. W przypadku gdy przywołuje się ten ustęp, zastosowane zostaną art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 6

Ustalenia finansowe

1. Środki stosowane na terytorium całej Wspólnoty, opisane w części A Załącznika, mogą być dotowane z ogólnego budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 80 % kosztu całkowitego.

2. Środki Wspólnoty stosowane lokalnie, regionalnie, na terytorium kraju lub transgranicznie, opisane w części B Załącznika, mogą być współfinansowane z ogólnego budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 50 % kosztu całkowitego.

Artykuł 7

Stosowanie i procedura selekcyjna

1. Wnioski o współfinansowanie środków z budżetu Wspólnoty, na mocy art. 6 ust. 2, składają do Komisji instytucja lub instytucje określone w art. 4 ust. 2. Wnioski zawierają informacje, które umożliwią ocenę rezultatów przy użyciu obiektywnych kryteriów. Komisja bierze pod uwagę, w jak najszerszym możliwym zakresie, ocenę przedstawioną przez zainteresowane instytucje.

2. Decyzje o współfinansowaniu środków, na mocy art. 6, są podejmowane przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5 ust. 2. Komisja zapewnia wyrównany podział między Państwa Członkowskie i między poszczególne dziedziny danych działań.

3. Komisja, w szczególności poprzez swoje krajowe lub regionalne punkty kontaktowe, wraz z instytucjami określonymi w art. 4 ust. 2, zapewnia, że konkursy są ogłaszane we właściwym czasie i rozpowszechniane jak najszerzej.

Artykuł 8

Spójność i komplementarność

1. Komisja, przy współpracy z Państwami Członkowskimi, zapewnia, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z innymi działaniami i inicjatywami Wspólnoty.

2. Komisja zapewnia, że Europejski Rok Edukacji przez Sport uzupełnia, tak dalece jak to możliwe, inne istniejące inicjatywy i środki Wspólnoty na poziomie krajowym i regionalnym, jeżeli mogą się one przyczynić do osiągnięcia celów Europejskiego Roku Edukacji przez Sport.

Artykuł 9

Uczestnictwo niektórych państw trzecich

W Europejskim Roku Edukacji przez Sport mogą uczestniczyć:

a) państwa EFTA-EOG zgodnie z warunkami ustalonymi w Porozumieniu EOG;

b) stowarzyszone państwa Europy Środkowej i Wschodniej zgodnie z warunkami ustalonymi na mocy odpowiednich Układów Europejskich;

c) Cypr, którego uczestnictwo jest finansowane z dodatkowych środków zgodnie z procedurami, jakie zostaną uzgodnione z tym państwem;

d) Malta i Turcja, których uczestnictwo jest finansowane ze środków dodatkowych, zgodnie z przepisami Traktatu.

Artykuł 10

Budżet

1. Ramy finansowe wykonania niniejszej decyzji ustala się na 11,5 milliona EUR.

2. Wartość rocznych środków jest zatwierdzana przez władze budżetowe w ramach limitów perspektywy finansowej.

3. Z inicjatywy Komisji, finansowanie może również być przewidziane na okres 2004 r. na wydatki przeznaczone na pomoc techniczną i administracyjną dla wzajemnej korzyści Komisji i beneficjentów środka oraz na znajdujące się poza zakresem bieżących zadań usług publicznych odnoszących się do identyfikacji, przygotowania, zarządzania, kontynuowania, audytu oraz monitorowania środków.

Artykuł 11

Współpraca międzynarodowa

Komisja może współpracować z Radą Europy i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi, do celów Europejskiego Roku Edukacji przez Sport, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5 ust. 2.

Artykuł 12

Monitorowanie i ocena

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r., sprawozdanie w sprawie wykonania, wyników i ogólnej oceny działań zawartych w niniejszej decyzji.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

P. Efthymiou

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 25 E z 29.1.2002, str. 531.

[2] Dz.U. C 149 z 21.6.2002, str. 17.

[3] Dz.U. C 278 z 14.11.2002, str. 21.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 października 2002 r. (Dz.U. C 275 E z 12.11.2002, str. 70) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 grudnia 2002 r.

[5] Dz.U. C 8 z 12.1.2000, str. 5.

[6] Dz.U. C 135 z 7.5.2001, str. 274.

[7] Dz.U. C 200 z 30.6.1997, str. 252.

[8] Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

[9] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

ŚRODKI OKREŚLONE W ARTYKULE 3

A. Działania na poziomie wspólnotowym

1. Spotkania i imprezy:

a) organizowanie spotkań;

b) organizowanie imprez mających na celu podniesienie świadomości dotyczącej edukacji przez sport, włącznie z konferencjami otwierającymi i zamykającymi Europejski Rok Edukacji przez Sport;

c) dobrowolne działania podczas igrzysk olimpijskich i innych imprez sportowych w 2004 r.

2. Kampanie informacyjne i promocyjne obejmujące:

a) opracowanie logo i haseł Europejskiego Roku Edukacji przez Sport, na użytek każdej działalności z nim związanej;

b) kampania informacyjna;

c) stworzenie narzędzi i pomocy dostępnych dla ludzi w całej Wspólnocie;

d) właściwe inicjatywy instytucji edukacyjnych i organizacji sportowych mające na celu rozpowszechnianie informacji o Europejskim Roku Edukacji przez Sport;

e) organizowanie konkursów europejskich podkreślających dokonania i doświadczenia związane z Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport.

3. Inne działania:

a) ustanowienie bazy danych on-line, przy użyciu dostępnych środków, jako sposób rozpowszechniania dobrej praktyki w Państwach Członkowskich na użytek sportu, jako narzędzia edukacyjnego wspierającego społeczne włączenie osób niepełnosprawnych;

b) badania statystyczne i badania oceniające wpływ wywierany przez Europejski Rok Edukacji przez Sport.

4. Finansowanie może przybrać formę:

a) bezpośredniego kupna towarów i usług, w szczególności w dziedzinie komunikacji, badań statystycznych oraz badań określonych w pkt 3 lit. b) powyżej, w drodze przetargu ograniczonego lub nieograniczonego;

b) dotacje przydzielone na pokrycie wydatków na imprezy specjalne organizowane w celu podkreślenia i podniesienia świadomości Europejskiego Roku Edukacji przez Sport; takie finansowanie nie przekracza 80 % kosztu całkowitego.

B. Działania na poziomie krajowym

W zależności od charakteru i rodzaju zaproponowanego działania lokalnego, regionalnego, krajowego, lub transgranicznego, działania te mogą kwalifikować się do pomocy ze Wspólnoty pokrywającej maksymalnie do 50 % kosztu całkowitego. Działania te mogą, na przykład, obejmować:

1. imprezy związane z celami Europejskiego Roku Edukacji przez Sport, łącznie z imprezą rozpoczynającą rok;

2. kampanie informacyjne i środki mające na celu rozpowszechniania przykładów dobrej praktyki, inne niż te wspomniane w części A powyżej;

3. organizowanie konkursów i nagród, które podkreślają znaczenie edukacji przez sport;

4. badania statystyczne oraz badania inne niż te wspomniane w części A powyżej.

C. Działania, dla których pomoc Wspólnoty nie jest dostępna

Wspólnota zaproponuje moralne wsparcie, również poprzez pisemne zezwolenie na wykorzystanie logo i innych materiałów związanych z Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport, inicjatywom podjętym przez organizacje publiczne lub prywatne, jeżeli organizacje te mogą zapewnić Komisję, że inicjatywy te odbywają się lub będą odbywać w 2004 r. i mogą przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z celów Europejskiego Roku Edukacji przez Sport.

--------------------------------------------------

Top