EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 listopada 2003 r. dotycząca administrowania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek, zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej (EBC/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Dziennik Urzędowy L 297 , 15/11/2003 P. 0035 - 0036


Decyzja Europejskiego Banku Centralnego

z dnia 7 listopada 2003 r.

dotycząca administrowania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek, zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej

(EBC/2003/14)

(2003/797/WE)

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 119 i art. 123 ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 21.2, art. 44 i art. 47.1 tiret pierwsze,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych Państw Członkowskich [1], w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 123 ust. 2 Traktatu i art. 44 akapit pierwszy Statutu, i w zastosowaniu art. 1 ust. 1 decyzji EBC/1998/NP2 z dnia 23 czerwca 1998 r. dotyczącej wykonywania przez Europejski Bank Centralny niektórych zadań przejętych od Europejskiego Instytutu Walutowego, Europejski Bank Centralny (EBC) przejął zadania Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW) określone w art. 117 ust. 2 tiret piąte Traktatu, art. 4.1 tiret piąte i art. 6.1 tiret trzecie Statutu EIW, nie później niż w dniu bezpośrednio poprzedzającym pierwszy dzień trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej (trzeci etap).

(2) W zastosowaniu decyzji EBC/1998/NP15 z dnia 1 grudnia 1998 r. dotyczącej wykonywania przez EBC niektórych funkcji odnoszących się do średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych Państw Członkowskich [2], decyzja EIW nr 8/95 z dnia 2 maja 1995 r. dotycząca administrowania operacjami udzielania i zaciągania pożyczek zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach mechanizmu średnioterminowej pomocy finansowej pozostała ważna i jest nadal stosowana z pierwszym dniem trzeciego etapu.

(3) Funkcje wymienione w akapicie 2 były wykonywane na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1969/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. ustanawiającego jednorazowy mechanizm średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych Państw Członkowskich [3].

(4) Rozporządzenie (WE) nr 332/2002, które weszło w życie dnia 24 lutego 2002 r., uchyliło rozporządzenie (EWG) nr 1969/88.

(5) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 332/2002, EBC musi dokonać koniecznych uzgodnień dotyczących administrowania pożyczkami w ramach mechanizmu średnioterminowej pomocy finansowej ustanowionej na mocy niniejszego rozporządzenia.

(6) Niniejsza decyzja wdrażająca art. 9 rozporządzenia (WE) nr 332/2002 uchyli decyzję EBC/1998/NP15. Z uwagi na fakt, iż inne zadania i decyzje EIW określone w decyzji EBC/1998/NP2 nie są już dłużej ważne lub nie są stosowane w trzecim etapie, decyzja EBC/1998/NP2 może być, w celu zachowania jasności, również uchylona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

EBC wykonuje zadania ustanowione w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 332/2002, w sposób określony w art. 2-8 poniżej.

Artykuł 2

Płatności związane z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek Wspólnoty Europejskiej są dokonywane poprzez rachunki, które EBC otwiera w imieniu EBC.

Artykuł 3

1. Fundusze otrzymane przez EBC na rachunek Wspólnoty Europejskiej, w ramach porozumień dotyczących zaciągania pożyczek, które zostały przez nią zawarte, są przekazywane w dniu odpowiadającym tej samej dacie waluty na rachunek określony przez krajowy bank centralny Państwa Członkowskiego otrzymującego odpowiednią pożyczkę.

2. Fundusze otrzymane przez EBC, na rachunek Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do płatności odsetek lub spłaty kwoty głównej przez Państwo Członkowskie, które otrzymało pożyczkę, zostają przekazane w dniu odpowiadającym tej samej dacie waluty na rachunki określone przez wierzycieli w ramach porozumień dotyczących zaciągania pożyczek zawartych przez Wspólnotę Europejską.

Artykuł 4

W przypadku każdej operacji zaciągania i udzielania pożyczek, EBC otwiera w swoich księgach następujące rachunki w EUR:

a) rachunek nostro o nazwie "Salda w EUR w imieniu…" odnoszący się do funduszy otrzymanych na rachunek Wspólnoty Europejskiej;

b) rachunek po stronie pasyw odpowiadający rachunkowi określonemu w lit. a);

c) konto memoriałowe o nazwie "Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do operacji zaciągania pożyczek Wspólnoty Europejskiej", podzielone, w stosownym przypadku, na subkonta odnoszące się do indywidualnych wierzycieli w odniesieniu do porozumień dotyczących zaciągania pożyczek;

d) konto memoriałowe o nazwie "Wierzytelności Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do operacji pożyczkowych Wspólnoty Europejskiej".

Artykuł 5

EBC księguje operacje finansowe opisane w art. 3 w dniu dopowiadającym dacie waluty obciążając rachunki lub zapisując na dobro rachunków wymienionych w art. 4.

Artykuł 6

1. EBC sprawdza terminy płatności odsetek i spłaty kwoty głównej ustanowione w porozumieniach dotyczących zaciągania i udzielania pożyczek.

2. Co najmniej 15 dni kalendarzowych przed każdym terminem płatności EBC powiadamia krajowy bank centralny Państwa Członkowskiego, które jest zadłużone w stosunku do Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 7

EBC niezwłocznie informuje na piśmie Komisję Europejską o każdej operacji, którą przeprowadził na rachunku Wspólnoty Europejskiej. EBC przekazuje takie komunikaty do wiadomości Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Ekonomicznych i Finansowych.

Artykuł 8

Z końcem każdego roku kalendarzowego, EBC przygotowuje sprawozdanie w celu powiadomienia Komisji Europejskiej o operacjach finansowych, które przeprowadził w ciągu roku w związku z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek. Sprawozdanie to zawiera stan wierzytelności i zobowiązań Wspólnoty Europejskiej wynikających z operacji udzielania i zaciągania pożyczek.

Artykuł 9

Decyzja EBC/1998/NP2 i decyzja EBC/1998/NP15 tracą moc.

Artykuł 10

Zarząd EBC podejmuje wszystkie środki niezbędne w celu nadania mocy prawnej niniejszej decyzji.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 7 listopada 2003 r.

Jean-Claude Trichet

Prezes EBC

[1] Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 1.

[2] Opublikowano jako załącznik V do decyzji EBC/2000/12 z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie publikacji niektórych aktów prawnych oraz instrumentów Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 76).

[3] Dz.U. L 178 z 8.7.1988, str. 1; rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

--------------------------------------------------

Top