EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1606

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

Dz.U. L 243 z 11.9.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj

32002R1606Dziennik Urzędowy L 243 , 11/09/2002 P. 0001 - 0004


Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 19 lipca 2002 r.

w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Lizbońska Rada Europejska w dniach 23 i 24 marca 2000 r. podkreśliła potrzebę przyspieszenia zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego usług finansowych, ustalając nieprzekraczalny termin 2005 r. na wykonanie planu działania Komisji w zakresie usług finansowych, i nalegała, by podjęte zostały kolejne czynności w celu zwiększenia porównywalności sprawozdań finansowych sporządzanych przez spółki notowane w obrocie publicznym.

(2) W celu wniesienia swego wkładu do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego spółki notowane w obrocie publicznym są zobowiązane do stosowania jednolitego zestawu wysokiej jakości międzynarodowych standardów rachunkowości dla sporządzania swych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Ponadto ważne jest, by standardy sprawozdawczości finansowej stosowane przez wspólnotowe spółki uczestniczące w rynkach finansowych przyjmowały standardy prawdziwie globalne i akceptowane na skalę międzynarodową. Pociąga to za sobą zwiększanie spójności standardów rachunkowości obecnie stosowanych na skalę międzynarodową z celem ostatecznym osiągnięcia jednolitego zestawu globalnie stosowanych standardów rachunkowości.

(3) Dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek [4], dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych [5], dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych [6] i dyrektywa Rady 91/674/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń [7] są również adresowane do wspólnotowych spółek notowanych w obrocie publicznym. Wymagania w zakresie sprawozdawczości wymienione w tych dyrektywach nie mogą zapewnić wysokiego poziomu przejrzystości i porównywalności sprawozdawczości finansowej ze wszystkich wspólnotowych spółek notowanych w obrocie publicznym, co jest warunkiem niezbędnym do zbudowania zintegrowanego rynku kapitałowego, funkcjonującego efektywnie, sprawnie i wydajnie. Dlatego też niezbędne jest uzupełnienie ram prawnych odnoszących się do spółek notowanych w obrocie publicznym.

(4) Celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynienie się do wydajnego i efektywnego kosztowo funkcjonowania rynku kapitałowego. Ochrona inwestorów i utrzymanie zaufania do rynków finansowych są również ważnym aspektem na rzecz zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego w tym obszarze. Niniejsze rozporządzenie wzmacnia swobodny przepływ kapitału na rynku wewnętrznym i umożliwia spółkom wspólnotowym konkurowanie na zasadach równości o środki finansowe dostępne na wspólnotowych rynkach kapitałowych, jak również na światowych rynkach kapitałowych.

(5) Istotne jest, dla konkurencyjności wspólnotowych rynków kapitałowych, osiągnięcie spójności standardów stosowanych w Europie do sporządzania sprawozdań finansowych, z międzynarodowymi standardami rachunkowości, tak by mogły być stosowane globalnie, dla transakcji transgranicznych lub notowań wszędzie na świecie.

(6) W dniu 13 czerwca 2000 r., Komisja opublikowała komunikat w sprawie "Strategii sprawozdawczości finansowej UE: plany na przyszłość", w którym proponuje się, by wszystkie wspólnotowe spółki notowane w obrocie publicznym sporządzały swe skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z jednolitym zestawem standardów rachunkowości, a mianowicie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), najpóźniej w 2005 r.

(7) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są opracowywane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR), którego celem jest wypracowanie jednolitego zestawu globalnych standardów rachunkowości. W następstwie restrukturyzacji KMSR nowy zarząd w dniu 1 kwietnia 2001 r. jedną ze swych pierwszych decyzji zmienił nazwę KMSR na Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i tak dalece, jak dotyczy to przyszłych międzynarodowych standardów rachunkowości, zmienił nazwę MSR na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Standardy te winny być stosowane obligatoryjnie przez wszystkie wspólnotowe spółki notowane w obrocie publicznym, gdy jest to tylko możliwe, i pod warunkiem, iż zapewniają one wysoki stopień przejrzystości i porównywalności sprawozdawczości finansowej we Wspólnocie.

(8) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia winny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [8] oraz z należytym uwzględnieniem oświadczenia złożonego przez Komisję w Parlamencie Europejskim w dniu 5 lutego 2002 r., dotyczącego wdrażania prawodawstwa w zakresie usług finansowych.

(9) Do przyjęcia międzynarodowego standardu rachunkowości celem stosowania go we Wspólnocie niezbędne jest po pierwsze, by spełniał on podstawowy wymóg wyżej wymienionych dyrektyw Rady, który pozwoli stwierdzić, iż wynikiem jego stosowania jest prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności przedsiębiorstwa — zasadę tę należy rozważać w świetle przedmiotowych dyrektyw Rady bez implikowania rygorystycznej zgodności z każdym z przepisów tych dyrektyw; po drugie, zgodnie z wnioskami Rady z dnia 17 lipca 2000 r., są one korzystne dla europejskiego dobra publicznego i po trzecie, iż spełniają podstawowe kryteria, co do jakości wymaganych informacji, które powinny zostać zawarte w sprawozdaniach finansowych, aby były pożyteczne dla użytkowników.

(10) Komitet techniczny rachunkowości powinien zapewniać Komisji wsparcie i wiedzę fachową w ocenie międzynarodowych standardów rachunkowości.

(11) Mechanizm zatwierdzania winien działać sprawnie w przedmiocie proponowanych międzynarodowych standardów rachunkowości oraz być środkiem do rozważenia, odzwierciedlenia i wymiany informacji na temat międzynarodowych standardów rachunkowości między głównymi zainteresowanymi stronami, w szczególności między podmiotami ustanawiającymi krajowe standardy rachunkowości, nadzorem rynku papierów wartościowych, nadzorem bankowym i ubezpieczeń, bankami centralnymi włączając EBC, profesją księgowych i użytkownikami oraz sporządzającymi sprawozdania finansowe. Mechanizm powinien być środkiem wsparcia wspólnego rozumienia przyjętych we Wspólnocie międzynarodowych standardów rachunkowości.

(12) Zgodnie z zasadą proporcjonalności środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, wymagane, aby jednolity zestaw międzynarodowych standardów rachunkowości mógł być stosowany w spółkach notowanych w obrocie publicznym, są niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest wniesienie wkładu do wydajnego i efektywnego kosztowo funkcjonowania wspólnotowych rynków kapitałowych i w związku z tym zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego.

(13) Zgodnie z tą samą zasadą, niezbędne jest, w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych, pozostawienie Państwom Członkowskim możliwości wprowadzenia zezwolenia lub wymogu, aby spółki notowane w obrocie publicznym sporządzały te sprawozdania zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą ustanowioną w niniejszym rozporządzeniu. Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o rozszerzeniu powyższego zezwolenia lub wymogu na inne spółki w odniesieniu do sporządzania przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i/lub rocznych sprawozdań finansowych.

(14) W celu ułatwienia wymiany poglądów i umożliwienia Państwom Członkowskim skoordynowania stanowisk, Komisja powinna okresowo informować komitet regulacyjny rachunkowości o aktualnych projektach, opracowaniach do dyskusji, szkicach i projektach dyskusyjnych wydawanych przez RMSR i o wynikających z nich pracach technicznych komitetu technicznego rachunkowości. Ważne jest również, aby komitet regulacyjny rachunkowości był poinformowany na wczesnym etapie, jeżeli Komisja nie zamierza proponować przyjęcia międzynarodowego standardu rachunkowości.

(15) W swych obradach i wypracowywaniu stanowisk do przyjęcia w sprawie dokumentów i opracowań sporządzanych przez RMSR w procesie opracowywania międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF i SKI-KMISF), Komisja powinna uwzględnić znaczenie unikania czynników niekorzystnych z punktu widzenia konkurencyjności dla spółek europejskich działających na rynku globalnym oraz, w możliwie największym zakresie, poglądy wyrażane przez delegacje na forum komitetu regulacyjnego rachunkowości. Komisja będzie reprezentowana w organach stanowiących RMSR.

(16) Właściwy i rygorystyczny mechanizm wdrażania jest kluczem do podtrzymania zaufania inwestorów do rynków finansowych. Państwa Członkowskie, na mocy art. 10 Traktatu, są zobowiązane do podjęcia właściwych środków celem zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Komisja zamierza utrzymywać łączność z Państwami Członkowskimi, głównie poprzez Komitet Europejskich Regulatorów Papierów Wartościowych (CESR), celem wypracowania wspólnego podejścia do wdrażania.

(17) Następnie, niezbędnym jest, by pozwolić Państwom Członkowskim na odroczenie stosowania niektórych przepisów do 2007 r. dla spółek notowanych w obrocie publicznym zarówno we Wspólnocie jak i na regulowanych rynkach państw trzecich, które już stosują inny zestaw standardów akceptowanych na skalę międzynarodową, jako podstawę do ich skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz dla spółek, które w obrocie publicznym posiadają wyłącznie dłużne papiery wartościowe. Pomimo to decydujące jest, aby najpóźniej do 2007 r. jednolity zestaw globalnych międzynarodowych standardów rachunkowości, MSR, był stosowany we wszystkich wspólnotowych spółkach notowanych w obrocie publicznym na wspólnotowym rynku regulowanym.

(18) W celu umożliwienia Państwom Członkowskim i spółkom przeprowadzenie niezbędnych dostosowań pozwalających na zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości, niezbędnym jest stosowanie niektórych przepisów już w 2005 r. Należy wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące stosowania po raz pierwszy MSR przez spółki w następstwie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepisy te powinny być formułowane na szczeblu międzynarodowym w celu zapewnienia międzynarodowego uznania przyjętych rozwiązań,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest przyjęcie i stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości we Wspólnocie w celu zharmonizowania informacji finansowych przedstawianych przez spółki określone w art. 4 w celu zapewnienia wysokiego stopnia przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych wpływających na wydajne funkcjonowanie wspólnotowego rynku kapitałowego i rynku wewnętrznego.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia "międzynarodowe standardy rachunkowości" będą oznaczały Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i odnoszące się do nich Interpretacje (interpretacje SKI-KMISF), kolejne zmiany do tych standardów i odnoszących się do nich interpretacji, przyszłe standardy i związane z nimi interpretacje wydane lub przyjęte przez Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Artykuł 3

Przyjęcie i stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości

1. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2 Komisja podejmuje decyzję w sprawie stosowania we Wspólnocie międzynarodowych standardów rachunkowości.

2. Międzynarodowe standardy rachunkowości mogą być przyjęte, jeżeli:

- nie są sprzeczne z zasadą określoną w art. 2 ust. 3 dyrektywy 78/660/EWG i w art. 16 ust. 3 dyrektywy 83/349/EWG i jeżeli są korzystne dla europejskiego dobra publicznego i

- spełniają kryteria zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności wymagane dla informacji finansowych, potrzebne do podejmowania decyzji ekonomicznych i oceny zarządzania powierzonym majątkiem.

3. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r. Komisja, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2, podejmie decyzję w sprawie stosowania we Wspólnocie międzynarodowych standardów rachunkowości istniejących w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Przyjęte międzynarodowe standardy rachunkowości zostaną opublikowane w całości w każdym z języków urzędowych Wspólnoty, jako rozporządzenie Komisji, w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek notowanych w obrocie publicznym

Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie spółki regulowane prawem Państwa Członkowskiego sporządzą swe skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2 jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery wartościowe były dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku każdego z Państw Członkowskich w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych [9].

Artykuł 5

Opcje w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych i spółek, które nie są notowane w obrocie publicznym

Państwa Członkowskie mogą zezwolić lub wymagać:

a) aby spółki określone w art. 4 sporządzały swoje roczne sprawozdania finansowe,

b) spółki inne niż te określone w art. 4 sporządzały swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe i/lub roczne sprawozdania finansowe,

zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2.

Artykuł 6

Procedura Komitetu

1. Komisja jest wspomagana przez komitet regulacyjny rachunkowości zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku gdy dokonuje się odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy art. 8 tej decyzji.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE jest ustalony na trzy miesiące.

3. Komitet uchwali swój regulamin.

Artykuł 7

Sprawozdawczość i koordynacja

1. Komisja utrzymuje regularne kontakty z Komitetem w sprawie stanu prac nad aktualnymi projektami RMSR i wszelkimi odnośnymi dokumentami wydawanymi przez RMSR w celu skoordynowania stanowisk i ułatwienia dyskusji dotyczących przyjęcia standardów, które mogą wynikać z tych projektów i dokumentów.

2. Komisja złoży Komitetowi terminowo należyte sprawozdanie, jeżeli nie będzie zamierzała proponować przyjęcia danego standardu.

Artykuł 8

Powiadomienie

W przypadku gdy Państwa Członkowskie podejmą środki na mocy art. 5, zawiadomią one o tym niezwłocznie Komisję i inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

W drodze odstępstwa od przepisów art. 4 Państwa Członkowskie mogą postanowić, iż wymagania art. 4 będą miały zastosowanie do każdego roku obrotowego rozpoczynającego się w styczniu 2007 r. lub później w odniesieniu do spółek:

a) których tylko dłużne papiery wartościowe są dopuszczone na rynek regulowany, każdego Państwa Członkowskiego w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy 93/22/EWG; lub

b) których papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu w państwie niebędącym członkiem i które stosują w tym celu standardy uznawane w skali międzynarodowej począwszy od roku obrotowego, który rozpoczyna się przed opublikowaniem niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 10

Informacje i przegląd

Komisja sprawdza wykonanie niniejszego rozporządzenia i sporządza sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady najpóźniej do dnia 1 lipca 2007 r.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2002 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

T. Pedersen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 285.

[2] Dz.U. C 260 z 17.9.2001, str. 86.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2002 r.

[4] Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona Parlament Europejski i dyrektywa Rady 2001/65/WE (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28).

[5] Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Parlament Europejski i dyrektywa Rady 2001/65/WE.

[6] Dz.U. L 372 z 31.12.1986, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Parlament Europejski i dyrektywa Rady 2001/65/WE.

[7] Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 7.

[8] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[9] Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona Parlament Europejski i dyrektywa Rady 2000/64/WE (Dz.U. L 290 z 17.11.2000, str. 27).

--------------------------------------------------

Top