EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1221

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej

OJ L 179, 9.7.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/oj

32002R1221Dziennik Urzędowy L 179 , 09/07/2002 P. 0001 - 0005


Rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 10 czerwca 2002 r.

w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie [4], (ESA 95), zawiera wzorce ramowe wspólnych norm, definicji, klasyfikacji i reguł rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań Państw Członkowskich z uwagi na wymóg prowadzenia statystyki we Wspólnocie w celu uzyskania porównywalnych wyników między Państwami Członkowskimi.

(2) Sprawozdanie Komitetu Walutowego w sprawie wymogów informacyjnych, wprowadzonych przez Radę Ecofin w dniu 18 stycznia 1999 r., podkreśla, że dla sprawnego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej oraz jednolitego rynku, zasadnicze znaczenie mają efektywny nadzór i koordynacja polityk gospodarczych i że wymaga to wyczerpującego systemu informacji statystycznej dającego politykom niezbędne dane do podejmowania decyzji. Sprawozdanie to potwierdziło także, iż wysoki priorytet dla Państw Członkowskich powinny mieć krótkookresowe statystyki finansów publicznych, w szczególności dla członków unii gospodarczej i walutowej, i że celem było opracowanie uproszczonych kwartalnych niefinansowych sprawozdań sektora administracji publicznej, wynikających z podejścia krok po kroku.

(3) Właściwym jest, aby zdefiniowano uproszczone kwartalne sprawozdania niefinansowe administracji publicznej przez odniesienie do wykazu ESA 95 kategorii wydatków i dochodów budżetowych zdefiniowanych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1500/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. wprowadzającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 odnoszące się do wydatków i dochodów administracji publicznej [5].

(4) W podejściu krok po kroku priorytet uzyskały podatki, rzeczywiste składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia społeczne inne niż rzeczowe transfery społeczne, jako kategorie reprezentujące wiarygodne wskaźniki trendów w finansach publicznych, które już są dostępne (pierwszy krok).

(5) Przekazanie pierwszego zestawu kategorii na bazie kwartalnej począwszy od czerwca 2000 r., we wszystkich Państwach Członkowskich jest objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 odnoszącego się do krótkookresowych statystyk finansów publicznych [6].

(6) Niezbędne jest uzupełnienie pierwszego kroku innym zestawem kategorii w celu uzyskania pełnego wykazu kategorii tworzących wydatki i dochody administracji publicznej.

(7) Wiarygodność danych kwartalnych uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danych rocznych powinna podlegać ocenie. Dlatego przed końcem 2005 r. powinno być sporządzone sprawozdanie w sprawie jakości danych kwartalnych.

(8) Artykuł 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2223/96 ustanawiają warunki, na mocy, których Komisja może przyjąć zmiany w metodologii ESA 95 w celu wyjaśnienia i poprawy jej treści. Opracowanie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej wymaga dodatkowych środków w Państwach Członkowskich. Dlatego ich przekazanie Komisji nie może być przedmiotem decyzji Komisji.

(9) Komitet ds. Programu Statystycznego (SPC), utworzony na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom [7] i Komitet ds. Statystyki w Dziedzinie Monetarnej, Finansowej oraz Bilansu Płatniczego (CMBF), utworzony decyzją Rady 91/115/EWG [8], były konsultowane zgodnie z art. 3 tych decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest określenie treści kwartalnych sprawozdań niefinansowych administracji publicznej, ustanowienie wykazu ESA 95 kategorii przekazywanych przez Państwa Członkowskie od dnia 30 czerwca 2002 r. i określenie głównych cech charakterystycznych tych kategorii.

Artykuł 2

Treść kwartalnych sprawozdań niefinansowych administracji publicznej

Treść kwartalnych sprawozdań niefinansowych administracji publicznej jest zdefiniowana w Załączniku przez odniesienie do wykazu ESA 95 kategorii tworzących wydatki i dochody administracji publicznej.

Artykuł 3

Kategorie objęte obowiązkiem przekazywania danych kwartalnych

1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) dane kwartalne dla kategorii lub grup kategorii włączonych do wykazu zawartego w Załączniku, z wyjątkiem tych kategorii, dla których dane muszą być przekazywane w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 264/2000.

2. Dane kwartalne przekazuje się dla następujących kategorii (lub grup kategorii) wydatków i dochodów administracji publicznej:

a) wydatki:

- konsumpcja pośrednia (P.2)

- inwestycje brutto + Nabytki pomniejszone o sprzedaż niefinansowych aktywów niewyprodukowanych (P.5 + K.2)

- środki trwałe brutto (P.51)

- wynagrodzenie pracowników (D.1)

- pozostałe podatki od produkcji (D.29)

- subsydia, zapłacone (D.3)

- przychody z własności (D.4)

- odsetki (D.41)

- bieżące podatki dochodowe, majątkowe itp. (D.5)

- transfery socjalne w naturze związane z wydatkami na produkty dostarczane gospodarstwom domowym przez producentów rynkowych (D.6311 + D.63121 + D.63131)

- inne transfery bieżące (D.7)

- dostosowanie z tytułu zmian w udziale netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych (D.8)

- podatki od kapitału + dotacje inwestycyjne + inne transfery kapitałowe, zapłacone (D.91 + D.92 + D.99).

b) dochód:

- produkcja rynkowa + produkcja na własne cele + płatności za pozostałą produkcję nierynkową (P.11 + P.12 + P.131)

- inne subsydia produkcyjne, otrzymane (D.39)

- przychody z własności (D.4)

- kalkulacyjne składki na ubezpieczenie społeczne (D.612)

- inne bieżące transfery (D.7)

- dotacje inwestycyjne + inne transfery kapitałowe, otrzymane (D.92 + D.99).

3. Transakcje D.41, D.7, D.92 i D.99 są skonsolidowane w ramach operacji sektora administracji publicznej. Inne transakcje nie są skonsolidowane.

Artykuł 4

Opracowanie danych kwartalnych: źródła i metody

1. Dane kwartalne odnoszące się do pierwszego kwartału 2001 r. poczynając od pierwszego kwartału 2001 r. opracowuje się zgodnie z następującymi zasadami:

a) dane kwartalne bazują, jak to tylko możliwe, na bezpośrednich informacjach źródłowych, w celu zminimalizowania, dla każdego kwartału, różnic między wstępnymi szacunkami a danymi ostatecznymi;

b) w razie potrzeby bezpośrednie informacje, uzupełnia się, korektami w zakresie pokrywania oraz korektami pojęć, tak by dane kwartalne odpowiadały pojęciom ESA 95;

c) dane kwartalne i odpowiadające im dane roczne są zgodne.

2. Dane kwartalne odnoszące się do okresu od pierwszego kwartału 1999 r. do czwartego kwartału 2000 r. są opracowywane zgodnie ze źródłami zapewniającymi spójność między danymi kwartalnymi i odpowiednimi danymi rocznymi.

Artykuł 5

Harmonogram przekazywania danych kwartalnych

1. Dane kwartalne określone w art. 3 są dostarczane Komisji (Eurostat) najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu kwartału, do którego dane się odnoszą.

Jakiekolwiek weryfikacje danych odnoszących się do poprzedniego kwartału są przekazywane w tym samym czasie.

2. Pierwsze przekazanie danych kwartalnych odnosi się do danych za pierwszy kwartał 2002 r. Państwa Członkowskie dostarczą te dane nie później niż do dnia 30 czerwca 2002 r.

Jednakże Komisja może przyznać odstępstwo, nie przekraczające okresu jednego roku, dotyczące terminu przekazania pierwszych danych kwartalnych za okres począwszy od pierwszego kwartału 2002 r., jeśli krajowy system statystyczny wymaga zasadniczych zmian.

Artykuł 6

Przekazywanie wcześniejszych danych

1. Państwa Członkowskie dostarczą Komisji (Eurostat) kwartalnie wcześniejsze dane dla kategorii określonych w art. 3, poczynając od pierwszego kwartału 1999 r.

2. Dane kwartalne odnoszące się do okresu od pierwszego kwartału 1999 r. do czwartego kwartału 2001 r. przekazuje się Komisji (Eurostat) nie później niż dnia 30 czerwca 2002 r.

Jednakże Komisja może udzielić odstępstwa nie przekraczającego okresu jednego roku, dotyczącego terminu przekazania pierwszych danych kwartalnych za okres począwszy od pierwszego kwartału 1999 r., jeśli krajowe systemy statystyczne wymagają zasadniczych zmian.

Artykuł 7

Wprowadzenie w życie

1. Państwa Członkowskie dostarczą Komisji (Eurostat) opis źródeł i metod wykorzystanych do opracowania danych kwartalnych określonych w art. 3 (wstępny opis), w tym samym czasie, gdy rozpoczną przekazywanie danych kwartalnych zgodnie z harmonogramem określonym w art. 5 ust. 2.

2. Wszelkie weryfikacje wstępnego opisu źródeł i metod wykorzystanych do opracowania danych kwartalnych dostarcza się Komisji (Eurostat), gdy zweryfikowane dane są przekazywane.

3. Komisja (Eurostat) informuje SPC i CMBF o źródłach i metodach wykorzystywanych przez każde Państwo Członkowskie.

Artykuł 8

Sprawozdanie

Na podstawie danych przekazanych dla kategorii wyszczególnionych w art. 3, i po konsultacji z SPC, Komisja (Eurostat) dostarczy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające ocenę wiarygodności danych kwartalnych dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1. Państwa Członkowskie, które nie mogą przekazywać danych, w okresie przejściowym przewidzianym w ust. 4, danych kwartalnych poczynając od pierwszego kwartału 2001 r. zgodnie ze źródłami i metodami przewidzianymi w art. 4 ust. 1 i harmonogramem określonym w art. 5 ust. 1 stosują ust. 2.

2. Państwa Członkowskie określone w ust. 1 przekażą Komisji (Eurostat) ich "najlepsze szacunki kwartalne" (tj. zawierające wszystkie nowe informacje dostępne w trakcie procesu opracowywania systemu kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej) zgodnie z harmonogramem określonym w art. 5 ust. 1.

Wskazują one jednocześnie, jakie kroki należy nadal podjąć dla zapewnienia zgodności ze źródłami oraz metodami przewidzianymi w art. 4 ust. 1.

3. W trakcie okresu przejściowego przewidzianego w ust. 4, Komisja (Eurostat) zbada postęp dokonany przez Państwa Członkowskie w kierunku pełnej zgodności z art. 4 ust. 1.

4. Okres przejściowy zaczyna się od daty pierwszego przekazania określonej w art. 5 ust. 2 i kończy najpóźniej dnia 31 marca 2005 r.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 czerwca 2002 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. Piqué I Camps

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 300.

[2] Dz.U. C 131 z 3.5.2001, str. 6.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2001 r. (Dz.U. C 65 E z 14.3.2002, str. 33) i decyzja Rady z dnia 7 maja 2002 r.

[4] Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 359/2002 (Dz.U. L 58 z 28.2.2002, str. 1).

[5] Dz.U. L 172 z 12.7.2000, str. 3.

[6] Dz.U. L 29 z 4.2.2000, str. 4.

[7] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

[8] Dz.U. L 59 z 6.3.1991, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 96/174/WE (Dz.U. L 51 z 1.3.1996, str. 48).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Treść kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej

Kwartalne niefinansowe sprawozdania administracji publicznej są określone w odniesieniu do wykazu wydatków i dochodów administracji publicznej włączonego do rozporządzenia Komisji nr 1500/2000.

Wydatki i dochody administracji publicznej obejmują kategorie ESA 95 zapisane po stronie wykorzystania, lub zmiany po stronie aktywów lub zmiany w pasywach i po stronie majątku netto na rachunkach administracji publicznej, z wyjątkiem kategorii D.3 zapisanej po stronie zasobów na rachunkach administracji publicznej.

Dochody administracji publicznej obejmują kategorie ESA 95 zapisane po stronie zasobów lub zmiany na stronie pasywów lub zmiany w zobowiązaniach oraz po stronie majątku netto na rachunkach niefinansowych sprawozdań administracji publicznej, z wyjątkiem kategorii D.39 zapisanej po stronie wykorzystania na rachunkach administracji publicznej.

Z definicji wynika, że różnica między dochodami i wydatkami administracji publicznej, jak określono powyżej, jest kredytowaniem netto (+)/zaciąganiem kredytów netto (−) administracji publicznej.

Operacje D.41, D.7, D.92 i D.99 są skonsolidowane w sektorze administracji publicznej. Inne operacje nie są skonsolidowane.

Tabela poniżej pokazuje kategorie ESA 95 tworzące wydatki i dochody administracji publicznej. Kategorie zaznaczone kursywą są już przedmiotem przekazywania danych na bazie kwartalnej w kontekście rozporządzenia Komisji (WE) nr 264/2000.

Kody ESA 95 | Wydatki sektora publicznego |

P.2 | Konsumpcja pośrednia |

P.5 + K.2 | Inwestycje brutto + Nabytki pomniejszone o sprzedaż niefinansowych aktywów niewyprodukowanych |

P.51 | Środki trwałe brutto |

D.1 | Wynagrodzenie pracowników |

D.29 | Pozostałe podatki od produkcji |

D.3 | Subsydia, zapłacone |

D.4 | Przychody z własności |

D.41 | Odsetki |

D.5 | Bieżące podatki dochodowe, majątkowe itd. |

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131 | Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze + transfery socjalne w naturze związane z wydatkami na produkty dostarczane gospodarstwom domowym przez producentów rynkowych (D.6311 + D.63121 + D.63131) |

D.7 | Inne transfery bieżące |

D.8 | Dostosowanie z tytułu zmian w udziale netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych |

D.9 | Transfery kapitałowe, zapłacone |

Kody ESA 95 | Dochody administracji publicznej |

P.11 + P.12 + P.131 | Produkcja rynkowa + produkcja na własne cele + płatności za pozostałą produkcję nierynkową |

D.2 | Podatki od produkcji i przywozu |

D.39 | Inne subsydia produkcyjne |

D.4 | Przychody z własności |

D.5 | Bieżące podatki dochodowe, majątkowe itp. |

D.61 | Składki na ubezpieczenie społeczne |

D.611 | Rzeczywiste składki na ubezpieczenie społeczne |

D.612 | Kalkulacyjne składki na ubezpieczenie społeczne |

D.7 | Inne transfery bieżące |

D.9 | Transfery kapitałowe, otrzymane |

D.91 | Podatki od kapitału |

B.8g | Oszczędności brutto |

B.9 | Wierzytelności netto (+)/Zadłużenie netto (−) |

--------------------------------------------------

Top