EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1041

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe dodatki paszoweTekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 157 z 15.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1041/oj

32002R1041Dziennik Urzędowy L 157 , 15/06/2002 P. 0041 - 0042


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2002

z dnia 14 czerwca 2002 r.

dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych [1], ostatnio zmienioną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2205/2001 [2], w szczególności jej art. 3 i art. 9a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 70/524/EWG przewiduje, że można zezwolić na nowe dodatki po przeprowadzeniu przeglądu wniosku sporządzonego zgodnie z art. 4 dyrektywy.

(2) Artykuł 2 (aaa) dyrektywy 70/524/EWG wymaga, aby zezwolenia na kokcydiostatyki były powiązane z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie ich do obrotu.

(3) Artykuł 9a dyrektywy 70/524/EWG przewiduje, że tymczasowe zezwolenie na takie substancje, które są wymienione w części I załącznika C do tej dyrektywy, może być przyznane na okres do czterech lat od daty, kiedy zezwolenie staje się skuteczne, jeśli warunki stanowione w art. 3a lit. b)–e) są spełnione oraz, zasadne jest założenie, że w związku z dostępnymi wynikami ich stosowanie w żywieniu zwierząt wywołuje jeden ze skutków określonych w art. 2 lit. a).

(4) Ocena dokumentacji przedłożonych w odniesieniu do kokcydiostatyku "Semduramicin sodium" opisanego w Załączniku wskazała, że niniejszy dodatek spełnia wyżej wspomniane wymagania, jeśli stosowany jest dla określonej kategorii zwierząt oraz na warunkach opisanych w tym Załączniku.

(5) Ocena dokumentacji wykazuje, że aby chronić pracowników przed narażeniem na działanie dodatków, wymagane mogą być określone procedury. Taka ochrona powinna być jednakże zapewniona przez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [3].

(6) Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt wydał pozytywną opinię w odniesieniu do bezpieczeństwa powyżej wspomnianego kokcydiostatyku, zgodnie z warunkami opisanymi w Załączniku.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na stosowanie dodatku "Semduramicin sodium" jako dodatku w żywieniu zwierząt, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, przyznaje się tymczasowe zezwolenie na warunkach określonych w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.

[2] Dz.U. L 297 z 15.11.2001, str. 3.

[3] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"Numer rejestracyjny dodatku | Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu | Dodatek (nazwa handlowa) | Skład, wzór chemiczny, opis | Gatunek lub kategoria zwierzęcia | Maksymalny wiek | Minimalna zawartość | Maksymalna zawartość | Inne warunki | Koniec okresu ważności zezwolenia |

mg substancji czynnej na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej | mg substancji czynnej na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej |

Kokcydiostatyki oraz inne środki farmaceutyczne

29 | Phibro Animal Health, sprl | Semduramicin sodium (Aviax 5 %) | Skład dodatku: Semduramicin sodium: 51,3 g/kgWęglan sodu: 40 g/kgOlej mineralny: 50 g/kgGlinokrzemian sodu: 20 g/kgOdpadki po przerobie ziarna sojowego: 838,7 g/kgSubstancja aktywna: Semduramicin sodiumC45H76O16NaNumer CAS 113378-31-7sól sodowa jonoforu polieterowego kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Actinomadura roseorufa(ATCC 53664)Pokrewne zanieczyszczenia:Descarboxylsemduramicin ≤ 2 %Desmethoxylsemduramicin ≤ 2 %Hydroxysemduramicin ≤ 2 %Ogółem: ≤ 5 % | brojlery tuczne | — | 20 | 25 | Zakazane jest stosowanie na co najmniej 5 dni przed ubojem | 1.6.2006" |

--------------------------------------------------

Top