Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0997

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie przepisów odnoszących się do przydziału Państwom Członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich

OJ L 152, 12.6.2002, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 39 - 41

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 15/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/997/oj

32002R0997Dziennik Urzędowy L 152 , 12/06/2002 P. 0016 - 0018


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2002

z dnia 11 czerwca 2002 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie przepisów odnoszących się do przydziału Państwom Członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1] (dyrektywa), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/36/WE [2], w szczególności jej art. 13 ust. 9 akapit piąty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z przepisami dyrektywy, Państwa Członkowskie mogą otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie (do 50 %) wydatków poniesionych bezpośrednio na poprawę wyposażenia w sprzęt i urządzenia wymagane do przeprowadzania inspekcji w punktach kontroli innych niż znajdujące się w miejscu przeznaczenia powyżej poziomu, jaki już został osiągnięty w wyniku spełnienia minimalnych warunków określonych w przepisach wykonawczych zgodnie z art. 13 ust. 8 akapit czwarty dyrektywy.

(2) Konieczne jest określenie szczegółowych zasad wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przydziału Państwom Członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty na osiągnięcie takiej poprawy.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 [3] środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi finansowane są w ramach sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrolę finansową tych środków regulują art. 8 i 9 powyższego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wniosek Państwa Członkowskiego o przydział "wkładu finansowego dotyczącego punktów kontroli zdrowia roślin przy przywozie":

a) zostanie sporządzony na piśmie przez organ wymieniony w art. 1 ust. 4 dyrektywy;

b) zostanie skierowany do Komisji Wspólnot Europejskich, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, B-1049 Bruksela, Belgia;

c) zostanie złożony do dnia 1 czerwca, aby mógł zostać rozpatrzony w tym samym roku. W 2002 r. termin składania wniosków jest wyjątkowo odroczony do dnia 15 lipca 2002 r.;

d) zawiera dowody, że Państwo Członkowskie zamierza nabyć sprzęt i/lub urządzenia poprzez realizację odpowiedniego programu, włączając w to:

i) lokalizację punktu kontroli (punktów kontroli), dla którego (których) sprzęt i/lub urządzenia będą przeznaczone;

ii) opis punktu kontroli pod względem ilości personelu, wykazu sprzętu i charakteru głównego rodzaju kontrolowanych roślin i produktów roślinnych;

iii) uzasadnienie zakupu i/lub ulepszenia sprzętu i/lub urządzeń;

iv) opis techniczny sprzętu i/lub urządzeń, jakie mają być zakupione i/lub ulepszone;

v) szczegółową prognozę finansową planowanego zakupu i/lub ulepszenia (bez podatku od towarów i usług VAT i innych podatków) dotyczącą opisanego powyżej sprzętu i/lub urządzeń;

e) dotyczy sprzętu i/lub urządzeń takich jak wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem towarów przeznaczonych do konsumpcji.

Artykuł 2

1. W odniesieniu do każdego z otrzymanych wniosków Komisja ustala czy:

a) przedstawiono fitosanitarne uzasadnienie proponowanego zakupu lub ulepszenia;

b) koszty zakupu lub ulepszenia zostały oszacowane na rozsądnym poziomie.

Na żądanie Komisji zainteresowane Państwo Członkowskie przekaże jej wszelkie dodatkowe informacje, jakie są wymagane do rozpatrzenia wniosku.

2. Co roku przed dniem 15 września Komisja przygotowuje wykaz programów, które spełniają kryteria podane w ust. 1 lit. a) i b) i dlatego mogą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o otrzymaniu wkładu finansowego Wspólnoty. W celu zapewnienia skutecznego i trwałego wkładu WE, a także biorąc pod uwagę rozwój sytuacji fitosanitarnej we Wspólnocie, Komisja ustala wagę powyższych programów.

Priorytetowe znaczenie otrzymają programy, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu wartości dodanej punktu kontroli pod względem ilości i/lub jakości inspekcji, a tym samym dotyczą:

- ulepszeń, jakie zostały zasugerowane przez ekspertów określonych w art. 21 dyrektywy,

- punktów kontroli, które mają zostać znacznie zrestrukturyzowane.

Wykaz, który określa szczegółowo wielkość proponowanego wkładu finansowego Wspólnoty do każdego programu, zostaje przedłożona do dyskusji na forum Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin.

3. Każdy program umieszczony w wykazie określonym w ust. 2 jest zatwierdzany indywidualnie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 dyrektywy. Decyzja o zatwierdzeniu programu powinna zawierać poziom wkładu finansowy Wspólnoty, wszelkie warunki, od których może być uzależniony oraz górną granicę wkładu. W przypadku gdy całkowita kwota kwalifikujących się wydatków na program wynosi mniej niż 25000 EUR, wkładu finansowego Wspólnoty nie przydziela się. Program może dotyczyć więcej niż jednego punktu kontroli w tym samym Państwie Członkowskim.

Artykuł 3

W celu uzyskania wypłaty wkładu finansowego Wspólnoty dla zatwierdzonego programu:

a) zakup i/lub ulepszenie sprzętu i/lub urządzeń wymienionych w programie musi być podjęte między dniem 1 stycznia i dniem 31 grudnia roku bezpośrednio następującego po zatwierdzeniu, określonym w art. 2 ust. 3;

b) wypłaty dokonywane przez Państwo Członkowskie w odniesieniu do programu zostaną dokonane w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia;

c) Państwo Członkowskie musi wystąpić z wnioskiem o wypłatę wkładu finansowego w euro do Komisji w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia programu, a w każdym przypadku najpóźniej do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym program miał być podjęty;

d) wniosek Państwa Członkowskiego musi zawierać dowód wypłaty w postaci odpowiedniej dokumentacji, np. w postaci pokwitowania dokonanych wpłat.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1.

[2] Dz.U. L 116 z 3.5.2002, str. 16.

[3] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Sprzęt

1. Mikroskop stereoskopowy

2. Mikroskop optyczny

3. Higroskop cyfrowy

4. Cyfrowy aparat fotograficzny

5. Kamera cyfrowa

6. Chłodziarka

7. Inny sprzęt o podobnym charakterze

Urządzenia

1. Biura stałe lub ruchome

2. Stół inspekcyjny (ruchomy sprzęt do przeprowadzania inspekcji)

3. Inne urządzenia o podobnym charakterze

--------------------------------------------------

Top