EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0473

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2002 z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, oraz ustalające szczegółowe zasady w odniesieniu do przekazywania informacji o zastosowaniu związków miedzi

Dz.U. L 75 z 16.3.2002, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/473/oj

32002R0473Dziennik Urzędowy L 075 , 16/03/2002 P. 0021 - 0024


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2002

z dnia 15 marca 2002 r.

zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, oraz ustalające szczegółowe zasady w odniesieniu do przekazywania informacji o zastosowaniu związków miedzi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2491/2001 [2], w szczególności jego art. 13 tiret pierwsze i drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konieczne jest dokładniejsze określenie czasu, w którym rozpoczyna się z reguły okres konwersji oraz określenie warunków, które należy spełnić w celu uznania z mocą wsteczną okresu sprzed rozpoczęcia, jako będącego częścią okresu konwersji.

(2) W wyjątkowych okolicznościach, takich jak epidemia chorób zakaźnych, przypadkowe skażenia lub zjawiska naturalne, hodowcy mogą napotykać trudności z uzyskaniem dostaw paszy pochodzenia organicznego i musi zostać udzielone upoważnienie, na warunkach tymczasowych i w ograniczonym trybie, przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w celu korzystania z pasz nie pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

(3) Część A załącznika II, dotycząca nawozów i odżywek glebowych, zapewnia możliwość korzystania z zakompostowanych odpadów z gospodarstw domowych podczas okresu tymczasowego, który upływa dopiero dnia 31 marca 2002 r. Wykorzystanie zakompostowanych odpadów z gospodarstw domowych spełnia rzeczywistą potrzebę w pewnych Państwach Członkowskich, a produkt ten jest ściśle regulowany, w zakresie pochodzenia odpadów, obsługi systemu gromadzenia, która musiała zostać zaakceptowana przez Państwo Członkowskie, oraz maksymalnej zawartości metali ciężkich, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych wymagań w zakresie korzystania z tego produktu w rolnictwie ogólnym. Może zachodzić potrzeba ponownego rozważenia wymagań w ramach nowego wspólnego prawodawstwa w sprawie odpadów z gospodarstw domowych. Dlatego też obecne upoważnienie może zostać przedłużone na okres czterech lat.

(4) Pyretroidy (deltametryna i lambdacyhalotryna) są stosowane w rolnictwie ekologicznym jedynie w pułapkach na owady, a ich wykorzystanie spełnia w ten sposób kryteria art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Wykazano spełnianie rzeczywistej potrzeby użycia tych substancji w przypadku pewnych upraw i dlatego też powinny zostać zatwierdzone na czas nieokreślony.

(5) Niemcy zwróciły się o włączenie fosforanu żelaza do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 tak, by wykorzystywać go jako muluskocyd w rolnictwie ekologicznym. Po rozpatrzeniu tego wniosku stwierdzono, że warunki ustanowione w art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia są spełnione. Ponadto, fosforan żelaza oceniano ostatnio pod względem zgodności z kryteriami dotyczącymi zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [3], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/18/WE [4]. Stosownie produkt ten powinno się włączyć do części B załącznika II.

(6) Metaldehyd jest zatwierdzony do wykorzystania jako muluskocyd w rolnictwie ekologicznym na okres upływający dnia 31 marca 2002 r. Okres ten powinno się przedłużyć na okres przejściowy czterech lat, który pozwoliłby zastąpić, w Państwach Członkowskich, metaldehyd jako muluskocyd przez ortofosforan żelaza (III.

(7) Wykorzystanie miedzi w formie wodorotlenku miedzi (I), tlenochlorku miedzi, (trójzasadowych) siarczanów miedzi i tlenku miedziawego oraz wykorzystanie olejów mineralnych jako środków grzybobójczych jest uważane za tradycyjne praktyki rolnictwa ekologicznego zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1a rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Okazuje się, że substancje te są, obecnie, niezbędne do uprawy różnych roślin, oraz że jedynie przy zwiększonych wysiłkach badawczych będzie możliwe znalezienie pośrednich lub długoterminowych, odpowiednich rozwiązań alternatywnych. Dlatego też substancje te należy zatwierdzić. Upoważnienie to zostanie poddane przeglądowi w świetle rozwoju i nowych dowodów w odniesieniu do dostępnych rozwiązań alternatywnych.

(8) Wykorzystanie miedzi w powołanych powyżej formach może mieć długoterminowe konsekwencje z powodu jej nagromadzania się w glebie, co wydaje się sprzeczne z założeniem rolnictwa ekologicznego, zakładającego prowadzenie gospodarki przyjaznej środowisku. Warunki stosowania miedzi powinny, zatem zostać ograniczone przez ustalanie pułapu na wykorzystanie, wyrażonego w kilogramach miedzi na hektar rocznie. Pułap powinien zaczynać się na poziomie 8 kg miedzi na hektar i po okresie przejściowym czterech lat jest zmniejszony do 6 kg miedzi na hektar, chyba że zostanie wykazane, że dla pewnych upraw tak niski pułap nie jest efektywny. Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość stosowania tego pułapu średnio przez okres pięciu lat. PaństwaCzłonkowskie, korzystając z tej możliwości powinny przygotowywać sprawozdanie o wdrożeniu tego środka oraz o ilościach wykorzystanych skutecznie, z zamiarem dokonania możliwego przeglądu w ramach tego systemu, tam, gdzie jest to konieczne.

(9) Przedłużenie okresu stosowania środka ochrony roślin na mocy niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla decyzji podejmowanych odnośnie do stosowania tych produktów w rolnictwie w ogóle jako części programu kontroli określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. Komisja przedstawiła Radzie i Parlamentowi do zbadania sprawozdanie określone w art. 8 ust. 2. Termin końcowy określony w niniejszym rozporządzeniu zostanie niezwłocznie poddany kontroli, jeżeli jest to konieczne w świetle konkluzji z badań sprawozdania.

(10) Na podstawie art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 etykietowanie i reklamowanie produktu może odnosić się wyłącznie do metod uprawy ekologicznej jedynie, gdy produkt lub jego składniki pochodzenia rolnego nie były poddane procesom włączającym użycie substancji niewymienionych w sekcji B załącznika VI. Jednakże wodorotlenek sodu jest wymieniony w tamtym Załączniku do wykorzystania w produkcji oleju z pestek winogron (Brassica spp.) w okresie upływającym dopiero dnia 31 marca 2002 r. Wykorzystanie tej substancji wprowadzono w celu spełnienia rzeczywistej potrzeby w produkcji pewnych rodzajów ekologicznego oleju z pestek winogron stosowanego do artykułów żywnościowych. Korzystanie z tego produktu jest zatem zatwierdzone na czas nieokreślony.

(11) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 207/93 [5], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2020/2000 [6] określa treść załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz ustala warunki wdrożenia art. 5 ust. 4 niniejszego rozporządzenia. Państwa Członkowskie zwracały się z prośbą o włączenie do części C załącznika VI, jelit zwierzęcych; po zbadaniu ustalono, że spełniono wymogi włączenia zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 207/93.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu określonego w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I, II i VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Jeżeli Państwo Członkowskie decyduje się na wprowadzenie odstępstwa przewidzianego dla maksymalnych poziomów związków miedzi w załączniku II część B rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, przekazuje Komisji i innym Państwom Członkowskim, co następuje:

- przed dniem 30 czerwca 2002 r. informację o środkach podjętych w celu wdrożenia tego przepisu oraz aby zapewnić jego zgodność, w szczególności na poziomie poszczególnych gospodarstw,

- przed dniem 31 grudnia 2004 r. sprawozdanie o wdrożeniu oraz wynikach podjęcia tych środków, w szczególności ilości faktycznie wymagane w każdym okresie uprawy od czasu wejścia w życie tego przepisu.

Jeżeli jest to konieczne, Komisja podejmuje właściwe środki zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Jednakże Państwa Członkowskie mogą kontynuować stosowanie przepisów części A pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, które miały zastosowanie przed wejściem w życie obecnego rozporządzenia:

- dla działek rolnych, dla których okres konwersji rozpoczyna się przed dniem 31 grudnia 2002 r.,

- dla wszystkich działek rolnych, będących częścią planu konwersji, o maksymalnym okresie pięciu lat, uzgodnionym z właściwymi organami, a który rozpoczął się przed dniem 1 września 2002 r.; niniejsze odstępstwo nie ma zastosowania dla działek rolnych dołączonych do planu po jego początkowym uzgodnieniu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 9.

[3] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[4] Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 29.

[5] Dz.U. L 25 z 2.2.1993, str. 5.

[6] Dz.U. L 241 z 26.9.2000, str. 39.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

1.1.

W załączniku I część A pkt 1

"Rośliny i produkty roślinne"

otrzymuje brzmienie:

"1.1. Zasady ustanowione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i d) oraz w szczególności określone w niniejszym załączniku musiały być zwyczajowo stosowane na działkach w okresie konwersji przynajmniej dwa lata przed wysiewem lub, w przypadku łąki, co najmniej dwa lata przed jej wykorzystaniem jako paszy z rolnictwa ekologicznego, lub, w przypadku roślin wieloletnich innych niż rośliny łąkowe, przynajmniej trzy lata przed pierwszym zbiorem produktów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a). Okres konwersji rozpoczyna się najwcześniej z datą, z którą producent zgłosił swoją działalność zgodnie z art. 8 i przedstawił swe gospodarstwo systemowi kontroli określonemu w art. 9.

1.2. Jednakże organ kontrolny lub jednostka kontrolna mogą zdecydować, w porozumieniu z właściwym organem, o uznaniu z mocą wsteczną jako części okresu konwersji uprzedniego okresu, w którym:

a) działki gruntowe były częścią programu wprowadzonego w życie na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2078/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie metod produkcji rolnej zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska i utrzymania obszarów wiejskich [1] lub rozdziale VI rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia [2] lub jako część innego oficjalnego programu, pod warunkiem że programy te dotyczą gwarancji, że produkty nie wymienione w części A i B załącznika II nie zostały użyte na tych działkach rolniczych; lub

b) działki rolnicze stanowiły obszary naturalne lub rolnicze, nie nawożone produktami nie wymienionymi w części A i B załącznika II. Niniejszy okres może zostać rozpatrzony z mocą wsteczną jedynie pod warunkiem że organowi kontrolnemu lub jednostce kontrolnej dostarczono wystarczające dowody, aby stwierdzić, że warunki były spełnione przez okres co najmniej trzech lat.

1.3. Organ kontrolny lub jednostka kontrolna może, za zgodą właściwego organu, zdecydować, w pewnych przypadkach, o przedłużeniu okresu konwersji poza okres ustanowiony w ppkt 1.1 uwzględniając dotychczasowe wykorzystanie działek rolniczych.

1.4. W przypadku działek rolniczych już zaadaptowanych lub tych, które były w procesie przekształcenia do celów rolnictwa ekologicznego, a które nie są poddane działaniu produktu nie wymienionego w załączniku II, Państwo Członkowskie może skrócić długość okresu konwersji do okresu mniejszego niż okres ustalony w ppkt 1.1 w dwóch następujących przypadkach:

a) działki rolnicze poddane działaniu produktu nie wymienionego w części B załącznika II jako części obowiązkowej oceny kontrolnej chorób lub szkodników, nałożonej przez właściwy organ Państwa Członkowskiego na jego własnym terytorium lub pewnych jego częściach dla konkretnej produkcji rolnej;

b) działki rolnicze poddane działaniu produktu nie wymienionego w części A lub B załącznika II jako części testów naukowych zatwierdzonych przez właściwy organ Państwa Członkowskiego.

W tych przypadkach długość okresu konwersji wyznacza się uwzględniając wszystkie następujące punkty:

- proces degradacji danego środka ochrony roślin musi gwarantować, na końcu okresu konwersji, nieznaczny poziom jego pozostałości w glebie oraz, w przypadku zbioru roślin wieloletnich, w roślinie,

- plony po poddaniu działki rolniczej działaniu produktu nie mogą być sprzedawane z uwzględnieniem metod produkcji ekologicznej,

- dane Państwo Członkowskie musi poinformować inne Państwa Członkowskie oraz Komisję o swojej decyzji aby żądać obowiązkowego zastosowania środków do uprawy."

1.2. W części B

"Zwierzęta gospodarskie oraz produkty zwierzęce z następujących gatunków: bydło (włącznie z gatunkami bawołu i bizona), trzoda chlewna, owce, kozy, koniowate, drób"

wprowadza się następujące zmiany:

1.2.1.Tekst ppkt 4.9 zastępuje się:"Przez odstępstwo od ppkt 4.8, gdy produkcja paszy jest utracona lub gdy zostają nałożone ograniczenia, szczególnie w przypadku wyjątkowych warunków meteorologicznych, epidemii chorób zakaźnych, skażenia substancjami toksycznymi, lub w wyniku pożarów, właściwe organy Państwa Członkowskiego mogą zatwierdzić na czas określony i w stosunku do określonego obszaru wyższy procent pasz konwencjonalnych w przypadku, jeżeli takie zatwierdzenie jest uzasadnione. Po zatwierdzeniu przez właściwy organ, organ kontrolny lub jednostka kontrolna stosuje niniejsze odstępstwo dla pojedynczych podmiotów. Państwa Członkowskie poinformują się wzajemnie oraz Komisję o odstępstwach, które zostały przyznane."

1.2.2. W ppkt 7.4. po wyrazie"współpraca"dodaje się wyraz "wyłącznie"

2. W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

2.1.W części A "Nawozy i produkty do użyźniania gleby" wprowadza się następujące zmiany:W tabeli datę wygaśnięcia "31 marca 2002 r."dotyczącą wykorzystywania zakompostowanych lub sfermentowanych odpadów domowych zastępuje się datą"31 marca 2006 r.."

2.2. W części B

"pestycydy"

wprowadza się następujące zmiany:

2.2.1.W tabeli III "Substancje w pułapkach na owady i/lub dozownikach", skreśla się ograniczenie odnośnie do używania pyretroidów w okresie upływającym w dniu 31 marca 2002 r.

2.2.2. W tabeli III "Substancje do wykorzystywania jedynie w pułapkach na owady i/lub dozownikach", datę wygaśnięcia"31 marca 2002 r."dla metaldehydu zastępuje się datą."31 marca 2006 r."

2.2.3. W tabeli IV

"Substancje inne niż tradycyjnie stosowane w uprawie ekologicznej"

, przepisy odnoszące się do miedzi otrzymują brzmienie:

"Nazwa | Opis; wymagania składu; warunki stosowania |

Miedź w formie wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, (trójzasadowy) siarczan miedzi, tlenek miedzi | Środek grzybobójczy Do dnia 31 grudnia 2005 r. maksymalnie do 8 kg miedzi na hektar rocznie, a od dnia 1 stycznia 2006 r. do 6 kg miedzi na hektar rocznie, bez uszczerbku dla bardziej ograniczonej ilości, jeżeli została ona ustalona zgodnie ze szczególnymi warunkami prawodawstwa ogólnego odnośnie do środków ochrony roślin w Państwie Członkowskim W przypadku gdy produkt ma zostać zastosowany w odniesieniu do roślin wieloletnich, Państwa Członkowskie mogą, w drodze odstępstwa od poprzedniego akapitu, ustanowić maksymalne poziomy mające następujące zastosowane: maksymalna łączna ilość zastosowana od dnia 23 marca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. nie przekracza 38 kg miedzi na hektar,od dnia 1 stycznia 2007 r., maksymalną ilość, jaką można zastosować co roku na hektar oblicza się przez odjęcie ilości faktycznie zastosowanych w ciągu czterech poprzednich lat od, odpowiednio, 36, 34, 32 i 30 kg miedzi dla lat 2007, 2008, 2009 oraz 2010 i lat kolejnychKonieczność uznawana przez jednostkę kontrolną lub organ kontrolny |

- maksymalna łączna ilość zastosowana od dnia 23 marca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. nie przekracza 38 kg miedzi na hektar,

- od dnia 1 stycznia 2007 r., maksymalną ilość, jaką można zastosować co roku na hektar oblicza się przez odjęcie ilości faktycznie zastosowanych w ciągu czterech poprzednich lat od, odpowiednio, 36, 34, 32 i 30 kg miedzi dla lat 2007, 2008, 2009 oraz 2010 i lat kolejnych

Konieczność uznawana przez jednostkę kontrolną lub organ kontrolny" |

2.2.4. W tabeli IV "Substancje inne niż tradycyjnie stosowane w rolnictwie ekologicznym", skreśla się ograniczenie stosowania olejów mineralnych w okresie wygasającym dnia 31 marca 2002 r.

2.3. Dodaje się nową tabelę IIIa zatytułowaną,

"Przygotowanie odstępów między roślinami uprawnymi"

o następującej treści:

"Nazwa | Opis; wymagania składu; warunki stosowania |

Ortofosforan żelaza (III) | Muluskocyd" |

3. W załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

3.1.W sekcji B "Środki przetwórcze i inne produkty do zastosowania w przetwarzaniu elementów upraw rolnych pochodzących z produkcji ekologicznej, wymienione w art. 5 ust. 3 lit. d) i art. 5 ust. 5a lit. e) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91" wprowadza się następującą zmianę: skreśla się ograniczenie odnośnie do stosowania wodorotlenku sodu przez okres upływającego dnia 31 marca 2002 r.

3.2. W sekcji C "Elementy pochodzenia rolniczego, nie wyprodukowane ekologicznie, wymieniony w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91", dodaje się do pkt C.3:"Obudowy, tylko do dnia 1 kwietnia 2004 r".

[1] Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 85

[2] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.

--------------------------------------------------

Top