EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 września 2002 r. w sprawie minimalnych norm dla Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC (EBC/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006Dziennik Urzędowy L 270 , 08/10/2002 P. 0014 - 0016


Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie minimalnych norm dla Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC

(EBC/2002/6)

(2002/777/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie

uwzględniając art. 12.1 oraz art. 14.3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w związku z art. 3.1, 18.2 i 30.6 tiret pierwsze, drugie i trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 105 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie Traktatu, wśród podstawowych zadań wykonywanych przez ESBC znajduje się definiowanie i wprowadzanie w życie polityki pieniężnej Wspólnoty, przeprowadzanie operacji walutowych zgodnie z art. 111 Traktatu oraz utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi Państw Członkowskich.

(2) Europejski Bank Centralny (EBC) uznaje za niezbędne, aby EBC i każdy krajowy bank centralny uczestniczącego Państwa Członkowskiego (KBC) stosował minimalne normy w przypadku: i) przeprowadzania operacji związanych z polityką pieniężną; ii) przeprowadzania operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC, oraz iii) zarządzania rezerwowymi aktywami walutowymi EBC w zakresie, w jakim KBC działają jako pośrednicy dla EBC, zgodnie z wytycznymi EBC/2000/1 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania rezerwowymi aktywami walutowymi Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne i dokumentacji prawnej operacji dotyczących rezerwowych aktywów walutowych Europejskiego Banku Centralnego [1], ostatnio zmienionych wytycznymi EBC/2001/12 [2].

(3) art. 38.1 Statutu przewiduje, iż członkowie organów kierowniczych oraz pracownicy EBC oraz KBC są zobowiązani, nawet po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, do nieujawniania informacji objętych tajemnicą zawodową.

(4) Członkowie Rady Prezesów EBC przyjęli Protokół Ustaleń w podobnych sprawach na posiedzeniu Rady Prezesów w dnia 16 maja 2002 r. [3]

(5) Zgodnie z art. 12.1 i art. 14.3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Minimalne normy dla EBC oraz KBC przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz przy zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC

Przy przeprowadzaniu działań lub operacji odnoszących się do operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz przy zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC, EBC i każdy KBC gwarantują, że ich wewnętrzne zasady związane z takimi operacjami lub z takim zarządzaniem, niezależnie od tego, czy są to kodeksy postępowania, regulaminy pracownicze lub jakikolwiek inny typ zasad wewnętrznych, są zgodne z następującymi minimalnymi normami, w ramach stosowanego prawa krajowego i praktyk na rynku pracy.

1. ZAKRES

Zasady zawarte w niniejszym dokumencie powinny stosować się do:

- członków Zarządu EBC, jeśli nie pełnią swoich funkcji jako członkowie Rady Prezesów,

- członków organów decyzyjnych KBC, innych niż ci, którzy są członkami Rady Prezesów EBC (oraz ich zastępcami powołanymi zgodnie z art. 4.4 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego) pełniących swe funkcje jako członkowie Rady Prezesów,

- wszystkich pracowników EBC zaangażowanych w działania lub operacje odnoszące się do operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz z zarządzaniem rezerwowymi aktywami walutowymi EBC,

- wszystkich pracowników KBC zaangażowanych w działania lub operacje odnoszące się do operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz z zarządzaniem rezerwowymi aktywami walutowymi EBC

2. NADZÓR KIEROWNICZY NAD OPERACJAMI Z KONTRAHENTAMI RYNKOWYMI

3. UNIKANIE POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW INTERESÓW

4. ZAKAZ TRANSAKCJI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

5. ROZRYWKA I PREZENTY

Artykuł 2

Zmiany do wytycznych EBC/2000/1

Artykuł 3a oraz załącznik 4 do wytycznych EBC/2000/1 uchyla się.

Artykuł 3

Weryfikacja

KBC będą przesyłać szczegółowe dane o tekstach oraz środkach, za pomocą których zamierzają spełnić wymagania niniejszych wytycznych EBC najpóźniej do dnia 15 października 2002 r., w zakresie, w jakim do tej pory tego nie zrobiły, w kontekście wprowadzenia w życie wytycznych EBC/2001/5 [4].

Artykuł 4

Przepisy końcowe

1. Niniejsze wytyczne skierowane są do KBC Państw Członkowskich, które przyjęły jedną walutę zgodnie z Traktatem.

2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2002 r.

3. Niniejsze wytyczne zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 26 września 2002 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Willem F. Duisenberg

Prezes

[1] Dz.U. L 207 z 17.8.2000, str. 24.

[2] Dz.U. L 310 z 28.11.2001, str. 31.

[3] Dz.U. C 123 z 24.5.2002, str. 9.

[4] Dz.U. L 190 z 12.7.2001, str. 26.

--------------------------------------------------

Top