Help Print this page 

Document 32002D0772

Title and reference
Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/04/2004
OJ L 283, 21.10.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 54 - 57

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/772/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html SK html SL html FI html SV
PDF pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32002D0772Dziennik Urzędowy L 283 , 21/10/2002 P. 0001 - 0004


Decyzja Rady

z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku

zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom

(2002/772/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i w szczególności jego art. 190 ust. 4,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i w szczególności jego art. 108 ust. 3 i 4,

uwzględniając projekt Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Akt dotyczący wyborów członków do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich powinien zostać zmieniony, aby umożliwić wybór członków w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich Państw Członkowskich, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę stosowania ich krajowych przepisów w odniesieniu do aspektów nie regulowanych niniejszą decyzją.

(2) W celu poprawy czytelności Aktu zmienionego niniejszą decyzją, numeracja jego postanowień powinna zostać zmieniona, tak aby otrzymać przejrzysty skonsolidowany tekst,

PRZYJMUJE następujące postanowienia, których przyjęcie zaleca Państwom Członkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Artykuł 1

Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom [3] (zwany dalej "Aktem z 1976 roku"), zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z niniejszym artykułem.

1. W Akcie z 1976 roku, z wyjątkiem artykułu 13, wyrazy "przedstawiciel" lub "przedstawiciel do Parlamentu Europejskiego" zastępuje się wyrazami "członek Parlamentu Europejskiego".

2. Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. W każdym Państwie Członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na zasadzie proporcjonalnej z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu podlegającego przeniesieniu.

2. Państwa Członkowskie mogą przyjąć swoją procedurę głosowania na podstawie systemu list preferencyjnych.

3. Wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych".

3. Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Odpowiednio do szczególnych krajowych uwarunkowań Państwa Członkowskie mogą tworzyć okręgi wyborcze do celów wyborów do Parlamentu Europejskiego lub podzielić obszar wyborczy w inny sposób, ogólnie nie naruszając proporcjonalnego charakteru systemu wyborczego.

Artykuł 2A

Państwa Członkowskie mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych głosów.

Artykuł 2B

Każde Państwo Członkowskie może ustanowić górną granicę wydatków na kampanię wyborczą kandydatów".

4. W artykule 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ustęp 1, a ustępy 2 i 3 otrzymują oznaczenie 1 i 2;

b) w nowym ustępie 1 wyrazy "Ten okres pięciu lat" zastępuje się wyrazami "Okres pięciu lat, na jaki wybiera się członków Parlamentu Europejskiego";

c) w nowym ustępie 2 odniesienie do ustępu 2 zastępuje się odniesieniem do ustępu 1.

5. Artykuł 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Parlamentu Europejskiego korzystają z przywilejów i immunitetów, które mają zastosowanie do nich na mocy Protokołu z 8 kwietnia 1965 roku w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich".

6. Uchyla się artykuł 5.

7. W artykule 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ustępie 1:

i) na końcu tiret trzeciego dodaje się wyrazy "lub Sądu Pierwszej Instancji";

ii) pomiędzy obecnym tiret trzecim i czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:

"— członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego";

iii) pomiędzy obecnymi tiret czwartym i piątym dodaje się tiret w brzmieniu:

"— Rzecznika Praw Obywatelskich Wspólnot Europejskich";

iv) w obecnym tiret piątym skreśla się wyrazy "członka Komitetu Doradczego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali czy";

v) w obecnym tiret szóstym skreśla się wyrazy "Europejską Wspólnotę Węgla i Stali";

vi) obecne tiret ósme otrzymuje brzmienie:

"— czynnego urzędnika lub pracownika instytucji Wspólnot Europejskich lub wyspecjalizowanych organów przy nich ustanowionych lub Europejskiego Banku Centralnego";

b) po ustępie 1 dodaje się następujący ustęp, a obecne ustępy 2 i 3 otrzymują oznaczenie 3 i 4:

"2. Od wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku mandatu członka Parlamentu Europejskiego nie można łączyć z członkostwem w parlamencie krajowym.

W drodze odstępstwa od tej zasady i bez uszczerbku dla ustępu 3:

- członkowie irlandzkiego parlamentu krajowego wybierani do Parlamentu Europejskiego w następnych wyborach mogą mieć podwójny mandat do czasu kolejnych wyborów do irlandzkiego parlamentu krajowego, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie mieć zastosowanie,

- członkowie parlamentu Zjednoczonego Królestwa, którzy są także członkami Parlamentu Europejskiego podczas pięcioletniej kadencji poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku mogą mieć podwójny mandat do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie mieć zastosowanie";

c) w nowym ustępie 3 wyraz "ustanowić" zastępuje się wyrazem "rozszerzyć", a odniesienie do artykułu 7 ustęp 2 zastępuje się odniesieniem do artykułu 7;

d) w nowym ustępie 4 odniesienie do ustępów 1 i 2 zastępuje się odniesieniem do ustępów 1, 2 i 3.

8. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu procedura wyborcza w każdym Państwie Członkowskim podlega przepisom krajowym.

Te przepisy krajowe, które mogą ewentualnie uwzględniać szczególne warunki w Państwach Członkowskich, nie naruszają zasadniczo proporcjonalnego charakteru systemu wyborczego".

9. W artykule 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ustępie 1 wyrazy "w dniu wyznaczonym" zastępuje się wyrazami "w dniu i okresach wyznaczonych";

b) w ustępie 2 wyrazy "Obliczania głosów nie można rozpocząć" zastępuje się wyrazami "Państwa Członkowskie nie mogą urzędowo ogłosić wyników";

c) skreśla się ustęp 3.

10. W artykule 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ustępie 1 wyrazy "okres przeprowadzenia pierwszych wyborów, o którym mowa w artykule 9 ustęp 1" zastępuje się wyrazami "okres wyborczy przeprowadzenia pierwszych wyborów";

b) w ustępie 2 akapit drugi wyrazy "wyznaczy inny okres nie później niż jeden miesiąc przed" zastępuje się wyrazami "wyznaczy, nie później niż rok przed końcem okresu pięciu lat, o którym mowa w artykule 3, inny okres wyborczy nie późniejszy niż dwa miesiące przed";

c) w ustępie 3 skreśla się wyrazy "artykułu 22 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali" wyrazy "Europejską Wspólnotę Gospodarczą" zastępuje się wyrazami "Wspólnotę Europejską", a wyrazy "okresu, o którym mowa w artykule 9 ustęp 1" zastępuje się wyrazami "okresu wyborczego".

11. W artykule 11 skreśla się wyrazy "Do czasu wejścia w życie jednolitej procedury wyborczej, o której mowa w artykule 7 ustęp 1".

12. Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, śmierci lub utraty mandatu.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Aktu każde Państwo Członkowskie ustanawia odpowiednie procedury w celu zapełnienia wakatu powstałego podczas okresu pięcioletniej kadencji, o którym mowa w artykule 3, na pozostałą część tego okresu.

3. Gdy prawo Państwa Członkowskiego zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty mandatu członka Parlamentu Europejskiego, mandat ten wygasa zgodnie z tym przepisem. Właściwe władze krajowe informują o tym Parlament Europejski.

4. W przypadku wystąpienia wakatu w wyniku rezygnacji lub śmierci przewodniczący Parlamentu Europejskiego niezwłocznie informuje o tym właściwe władze danego Państwa Członkowskiego".

13. Uchyla się artykuł 14.

14. Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

Niniejszy Akt sporządzony jest w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich tych językach są na równi autentyczne.

Załączniki II i III stanowią integralną część niniejszego Aktu".

15. Uchyla się załącznik I.

16. W załączniku III skreśla się deklarację Rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Artykuł 2

1. Artykuły i załączniki do Aktu z 1976 roku, zmienionego niniejszą decyzją, otrzymują zmienioną numerację, zgodnie z tabelą ekwiwalencyjną zamieszczoną w załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.

2. Wzajemne odniesienia do artykułów i załączników do Aktu z 1976 roku zostają w wyniku tego dostosowane. To samo stosuje się do odniesień do tych artykułów lub ich części zawartych w traktatach wspólnotowych.

3. Odniesienia do artykułów Aktu z 1976 roku zawarte w innych dokumentach lub aktach, należy rozumieć jako odniesienia do artykułów Aktu z 1976 roku, z numeracją zmienioną zgodnie z ustępem 1 i, odpowiednio, do ustępów tych artykułów, z numeracją zmienioną niniejszą decyzją.

Artykuł 3

1. Zmiany, o których mowa w artykułach 1 i 2, stają się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po przyjęciu postanowień niniejszej decyzji przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie notyfikują sekretarzowi generalnemu Rady zakończenie ich procedur krajowych.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Luksemburgu, 25 czerwca 2002 roku.

W imieniu Rady

J. Matas I Palou

Przewodniczący

Sporządzono w Brukseli, 23 września 2002 roku.

W imieniu Rady

M. Fischer Boel

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 292 z 21.9.1998, str. 66.

[2] Opinia wydana 12 czerwca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 278, 8.10.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Tabela ekwiwalencyjna, o której mowa w artykule 2 decyzji Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku, zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom

Poprzedni numer | Nowy numer |

Artykuł 1 | Artykuł 1 |

Artykuł 2 | Artykuł 2 |

Artykuł 2A | Artykuł 3 |

Artykuł 2B | Artykuł 4 |

Artykuł 3 | Artykuł 5 |

Artykuł 4 | Artykuł 6 |

Artykuł 5 (uchylony) | — |

Artykuł 6 | Artykuł 7 |

Artykuł 7 | Artykuł 8 |

Artykuł 8 | Artykuł 9 |

Artykuł 9 | Artykuł 10 |

Artykuł 10 | Artykuł 11 |

Artykuł 11 | Artykuł 12 |

Artykuł 12 | Artykuł 13 |

Artykuł 13 | Artykuł 14 |

Artykuł 14 (uchylony) | — |

Artykuł 15 | Artykuł 15 |

Załącznik I (uchylony) | — |

Załącznik II | Załącznik I |

Załącznik III | Załącznik II |

--------------------------------------------------

Top