Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0772

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom

OJ L 283, 21.10.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 228, 1.9.2009, p. 47–50 (BG, RO)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 54 - 57

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 23/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/772/oj

32002D0772Dziennik Urzędowy L 283 , 21/10/2002 P. 0001 - 0004


Decyzja Rady

z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku

zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom

(2002/772/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i w szczególności jego art. 190 ust. 4,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i w szczególności jego art. 108 ust. 3 i 4,

uwzględniając projekt Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Akt dotyczący wyborów członków do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich powinien zostać zmieniony, aby umożliwić wybór członków w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich Państw Członkowskich, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę stosowania ich krajowych przepisów w odniesieniu do aspektów nie regulowanych niniejszą decyzją.

(2) W celu poprawy czytelności Aktu zmienionego niniejszą decyzją, numeracja jego postanowień powinna zostać zmieniona, tak aby otrzymać przejrzysty skonsolidowany tekst,

PRZYJMUJE następujące postanowienia, których przyjęcie zaleca Państwom Członkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Artykuł 1

Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom [3] (zwany dalej "Aktem z 1976 roku"), zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z niniejszym artykułem.

1. W Akcie z 1976 roku, z wyjątkiem artykułu 13, wyrazy "przedstawiciel" lub "przedstawiciel do Parlamentu Europejskiego" zastępuje się wyrazami "członek Parlamentu Europejskiego".

2. Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. W każdym Państwie Członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na zasadzie proporcjonalnej z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu podlegającego przeniesieniu.

2. Państwa Członkowskie mogą przyjąć swoją procedurę głosowania na podstawie systemu list preferencyjnych.

3. Wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych".

3. Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Odpowiednio do szczególnych krajowych uwarunkowań Państwa Członkowskie mogą tworzyć okręgi wyborcze do celów wyborów do Parlamentu Europejskiego lub podzielić obszar wyborczy w inny sposób, ogólnie nie naruszając proporcjonalnego charakteru systemu wyborczego.

Artykuł 2A

Państwa Członkowskie mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych głosów.

Artykuł 2B

Każde Państwo Członkowskie może ustanowić górną granicę wydatków na kampanię wyborczą kandydatów".

4. W artykule 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ustęp 1, a ustępy 2 i 3 otrzymują oznaczenie 1 i 2;

b) w nowym ustępie 1 wyrazy "Ten okres pięciu lat" zastępuje się wyrazami "Okres pięciu lat, na jaki wybiera się członków Parlamentu Europejskiego";

c) w nowym ustępie 2 odniesienie do ustępu 2 zastępuje się odniesieniem do ustępu 1.

5. Artykuł 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Parlamentu Europejskiego korzystają z przywilejów i immunitetów, które mają zastosowanie do nich na mocy Protokołu z 8 kwietnia 1965 roku w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich".

6. Uchyla się artykuł 5.

7. W artykule 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ustępie 1:

i) na końcu tiret trzeciego dodaje się wyrazy "lub Sądu Pierwszej Instancji";

ii) pomiędzy obecnym tiret trzecim i czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:

"— członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego";

iii) pomiędzy obecnymi tiret czwartym i piątym dodaje się tiret w brzmieniu:

"— Rzecznika Praw Obywatelskich Wspólnot Europejskich";

iv) w obecnym tiret piątym skreśla się wyrazy "członka Komitetu Doradczego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali czy";

v) w obecnym tiret szóstym skreśla się wyrazy "Europejską Wspólnotę Węgla i Stali";

vi) obecne tiret ósme otrzymuje brzmienie:

"— czynnego urzędnika lub pracownika instytucji Wspólnot Europejskich lub wyspecjalizowanych organów przy nich ustanowionych lub Europejskiego Banku Centralnego";

b) po ustępie 1 dodaje się następujący ustęp, a obecne ustępy 2 i 3 otrzymują oznaczenie 3 i 4:

"2. Od wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku mandatu członka Parlamentu Europejskiego nie można łączyć z członkostwem w parlamencie krajowym.

W drodze odstępstwa od tej zasady i bez uszczerbku dla ustępu 3:

- członkowie irlandzkiego parlamentu krajowego wybierani do Parlamentu Europejskiego w następnych wyborach mogą mieć podwójny mandat do czasu kolejnych wyborów do irlandzkiego parlamentu krajowego, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie mieć zastosowanie,

- członkowie parlamentu Zjednoczonego Królestwa, którzy są także członkami Parlamentu Europejskiego podczas pięcioletniej kadencji poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku mogą mieć podwójny mandat do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, kiedy to pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie mieć zastosowanie";

c) w nowym ustępie 3 wyraz "ustanowić" zastępuje się wyrazem "rozszerzyć", a odniesienie do artykułu 7 ustęp 2 zastępuje się odniesieniem do artykułu 7;

d) w nowym ustępie 4 odniesienie do ustępów 1 i 2 zastępuje się odniesieniem do ustępów 1, 2 i 3.

8. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu procedura wyborcza w każdym Państwie Członkowskim podlega przepisom krajowym.

Te przepisy krajowe, które mogą ewentualnie uwzględniać szczególne warunki w Państwach Członkowskich, nie naruszają zasadniczo proporcjonalnego charakteru systemu wyborczego".

9. W artykule 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ustępie 1 wyrazy "w dniu wyznaczonym" zastępuje się wyrazami "w dniu i okresach wyznaczonych";

b) w ustępie 2 wyrazy "Obliczania głosów nie można rozpocząć" zastępuje się wyrazami "Państwa Członkowskie nie mogą urzędowo ogłosić wyników";

c) skreśla się ustęp 3.

10. W artykule 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ustępie 1 wyrazy "okres przeprowadzenia pierwszych wyborów, o którym mowa w artykule 9 ustęp 1" zastępuje się wyrazami "okres wyborczy przeprowadzenia pierwszych wyborów";

b) w ustępie 2 akapit drugi wyrazy "wyznaczy inny okres nie później niż jeden miesiąc przed" zastępuje się wyrazami "wyznaczy, nie później niż rok przed końcem okresu pięciu lat, o którym mowa w artykule 3, inny okres wyborczy nie późniejszy niż dwa miesiące przed";

c) w ustępie 3 skreśla się wyrazy "artykułu 22 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali" wyrazy "Europejską Wspólnotę Gospodarczą" zastępuje się wyrazami "Wspólnotę Europejską", a wyrazy "okresu, o którym mowa w artykule 9 ustęp 1" zastępuje się wyrazami "okresu wyborczego".

11. W artykule 11 skreśla się wyrazy "Do czasu wejścia w życie jednolitej procedury wyborczej, o której mowa w artykule 7 ustęp 1".

12. Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, śmierci lub utraty mandatu.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Aktu każde Państwo Członkowskie ustanawia odpowiednie procedury w celu zapełnienia wakatu powstałego podczas okresu pięcioletniej kadencji, o którym mowa w artykule 3, na pozostałą część tego okresu.

3. Gdy prawo Państwa Członkowskiego zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty mandatu członka Parlamentu Europejskiego, mandat ten wygasa zgodnie z tym przepisem. Właściwe władze krajowe informują o tym Parlament Europejski.

4. W przypadku wystąpienia wakatu w wyniku rezygnacji lub śmierci przewodniczący Parlamentu Europejskiego niezwłocznie informuje o tym właściwe władze danego Państwa Członkowskiego".

13. Uchyla się artykuł 14.

14. Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

Niniejszy Akt sporządzony jest w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich tych językach są na równi autentyczne.

Załączniki II i III stanowią integralną część niniejszego Aktu".

15. Uchyla się załącznik I.

16. W załączniku III skreśla się deklarację Rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Artykuł 2

1. Artykuły i załączniki do Aktu z 1976 roku, zmienionego niniejszą decyzją, otrzymują zmienioną numerację, zgodnie z tabelą ekwiwalencyjną zamieszczoną w załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.

2. Wzajemne odniesienia do artykułów i załączników do Aktu z 1976 roku zostają w wyniku tego dostosowane. To samo stosuje się do odniesień do tych artykułów lub ich części zawartych w traktatach wspólnotowych.

3. Odniesienia do artykułów Aktu z 1976 roku zawarte w innych dokumentach lub aktach, należy rozumieć jako odniesienia do artykułów Aktu z 1976 roku, z numeracją zmienioną zgodnie z ustępem 1 i, odpowiednio, do ustępów tych artykułów, z numeracją zmienioną niniejszą decyzją.

Artykuł 3

1. Zmiany, o których mowa w artykułach 1 i 2, stają się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po przyjęciu postanowień niniejszej decyzji przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie notyfikują sekretarzowi generalnemu Rady zakończenie ich procedur krajowych.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Luksemburgu, 25 czerwca 2002 roku.

W imieniu Rady

J. Matas I Palou

Przewodniczący

Sporządzono w Brukseli, 23 września 2002 roku.

W imieniu Rady

M. Fischer Boel

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 292 z 21.9.1998, str. 66.

[2] Opinia wydana 12 czerwca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 278, 8.10.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Tabela ekwiwalencyjna, o której mowa w artykule 2 decyzji Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku, zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom

Poprzedni numer | Nowy numer |

Artykuł 1 | Artykuł 1 |

Artykuł 2 | Artykuł 2 |

Artykuł 2A | Artykuł 3 |

Artykuł 2B | Artykuł 4 |

Artykuł 3 | Artykuł 5 |

Artykuł 4 | Artykuł 6 |

Artykuł 5 (uchylony) | — |

Artykuł 6 | Artykuł 7 |

Artykuł 7 | Artykuł 8 |

Artykuł 8 | Artykuł 9 |

Artykuł 9 | Artykuł 10 |

Artykuł 10 | Artykuł 11 |

Artykuł 11 | Artykuł 12 |

Artykuł 12 | Artykuł 13 |

Artykuł 13 | Artykuł 14 |

Artykuł 14 (uchylony) | — |

Artykuł 15 | Artykuł 15 |

Załącznik I (uchylony) | — |

Załącznik II | Załącznik I |

Załącznik III | Załącznik II |

--------------------------------------------------

Top