EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0620

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

OJ L 197, 26.7.2002, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 46 - 47
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 247 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 247 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/620/oj

32002D0620Dziennik Urzędowy L 197 , 26/07/2002 P. 0053 - 0055


Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, trybunału sprawiedliwości, trybunału obrachunkowego, komitetu ekonomiczno-społecznego, komitetu regionów i europejskiego rzecznika praw obywatelskich

z dnia 25 lipca 2002 r.

ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

(2002/620/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA EUROPEJSKA, TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI, TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY, KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY, KOMITET REGIONÓW I EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 490/2002 [2], w szczególności art. 2 akapit trzeci wspomnianego regulaminu pracowniczego,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Regulaminu Pracowniczego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu skutecznego i ekonomicznego wykorzystania zasobów, środki selekcji urzędników i innych pracowników mających pracować na rzecz Wspólnot Europejskich powinny zostać powierzone wspólnemu międzyinstytucjonalnemu organowi.

(2) Ustanowiony w ten sposób międzyinstytucjonalny organ powinien mieć za zadanie sporządzanie wykazów rezerwowych, obejmujących kandydatów uczestniczących w otwartych konkursach, odpowiednio do potrzeb wskazanych przez każdą z instytucji i zgodnie z regulaminem pracowniczym; decyzja o mianowaniu wybranego kandydata podejmowana jest przez każdy z organów właściwych do mianowania.

(3) Na tych samych warunkach międzyinstytucjonalny organ powinien również móc wspierać instytucje, organy, urzędy i agencje ustanowione przez Traktaty lub zgodnie z nimi, w ich wewnętrznych konkursach i przy selekcji innych pracowników,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie

Niniejszym ustanawia się Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (zwany dalej "Urzędem").

Artykuł 2

Uprawnienia

1. Urząd wykonuje uprawnienia do selekcji, powierzone na mocy art. 30 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego i na mocy załącznika III regulaminu organom zatrudniającym instytucji podpisujących niniejszą decyzję. Jedynie w wyjątkowych przypadkach i za zgodą Urzędu instytucje mogą przeprowadzać własne otwarte konkursy, aby zaspokoić potrzeby na wysoce wyspecjalizowany personel.

2. W przypadku gdy uprawnienia organu zatrudniającego określone w ust. 1 powierzone są instytucji, urzędowi lub agencji ustanowionym przez Traktaty lub zgodnie z nimi, Urząd może wykonywać takie uprawnienia na ich wniosek.

3. Decyzje o mianowaniu wybranych kandydatów podejmowane są przez organy zatrudniające Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przez każdy z organów, urzędów lub agencji ustanowionych przez Traktaty lub zgodnie z nimi, które powierzyły swoje uprawnienia lub zwróciły się o świadczenie usług do Urzędu.

Artykuł 3

Funkcje

1. W odpowiedzi na wnioski, z którymi zwracają się do Urzędu organy zatrudniające określone w art. 2, Urząd opracowuje wykazy rezerwowe obejmujące kandydatów uczestniczących w otwartych konkursach, określonych w art. 30 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego oraz zgodnie z jego załącznikiemt III.

2. Urząd może wspierać instytucje, organy, urzędy i agencje ustanowione przez Traktaty lub zgodnie z nimi w ich wewnętrznych konkursach i przy selekcji innych pracowników.

Artykuł 4

Wnioski, skargi i odwołania

Zgodnie z art. 91a regulaminu pracowniczego wnioski i skargi odnoszące się do wykonywania uprawnień powierzonych na mocy art. 2 ust. 1 i 2 ust. 2 niniejszej decyzji są składane do Urzędu. Wszelkie odwołania w tych sprawach są kierowane przeciwko Komisji.

Artykuł 5

Wykonanie

Sekretarze Generalni Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarz Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarze Generalni Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich podejmują drogą wzajemnego porozumienia środki konieczne do wykonania niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Data wejścia w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Patrick Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

Jaume Matas i Palou

Przewodniczący

W imieniu Komisji

Romano Prodi

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Sprawiedliwości

Gil Carlos Rodríguez Iglesias

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel Fabra Vallés

Przewodniczący

W imieniu Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

G. Frerichs

Przewodniczący

W imieniu Komitetu Regionów

Sir Albert Bore

Przewodniczący

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Jacob Söderman

[1] Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.

[2] Dz.U. L 77 z 20.3.2002, str. 1.

--------------------------------------------------

Top