Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1921/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2602/2000Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 19/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921Dziennik Urzędowy L 261 , 29/09/2001 P. 0049 - 0051


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1921/2001

z dnia 28 września 2001 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2602/2000

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych [1], w szczególności jego art. 4 i 5 ust. 3,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

1) Na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2494/95 każde Państwo Członkowskie jest zobowiązane do sporządzenia zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (ZWCK), począwszy od wskaźnika na miesiąc styczeń 1997 r.

2) Szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiego stopnia wiarygodności ZWCK, który można podtrzymać poprzez ograniczenie w danym kontekście ilości korekt ZWCK do niezbędnego minimum.

3) Jest ogólnie przyjęte, że średnia roczna oraz roczne i miesięczne stopy zmian ZWCK są istotne dla pomiaru inflacji, w szczególności dla oceny zbieżności cen oraz dostarczania informacji uwzględnianych w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego.

4) Zmiany w systemie krajowych lub zharmonizowanych zasad stanowią istotne powody dla korekt ZWCK w takim stopniu, w jakim zapewniają lub podnoszą one porównywalność, wiarygodność lub przydatność ZWCK; zmiany w systemie zharmonizowanych zasad nie powinny wymagać korekt, o ile nie postanowiono inaczej w kontekście konkretnych środków wykonawczych.

5) Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2602/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania obniżek cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych [3] musi zostać zmieniony.

6) Korekty wynikające z błędów lub z nowej lub poprawionej informacji bazowej stanowią ważne powody do korekt ZWCK, gdyż mają na celu polepszenie porównywalności, wiarygodności lub przydatności ZWCK.

7) Istnieje znaczny margines różnic proceduralnych między Państwami Członkowskimi w zakresie korekty serii wskaźników. Niezbędny jest zestaw zharmonizowanych zasad w celu zapewnienia, że ZWCK spełniają warunek porównywalności z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2494/95, jak również warunek wiarygodności i przydatności.

8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom [4],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest dostarczenie informacji na temat istotnych skutków wprowadzenia w życie środków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2494/95 i utworzenie zharmonizowanych zasad dotyczących korekt ZWCK zgodnych z tymi środkami i wystarczających do zapewnienia ich porównywalności, wiarygodności i przydatności.

Artykuł 2

Definicje

Do celu niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje:

a) "korekta" jest zmianą ex-post w serii ZWCK, poziomu wskaźnika, stopy zmian lub wag, udostępnianą publicznie na nośniku papierowym lub elektronicznym przez Komisję (Eurostat), wpływającą na wynik do jednej dziesiętnej;

b) "błąd" jest nieumyślnym naruszeniem utworzonej zasady, wpływającym na co najmniej jedną serię ZWCK;

c) wynik "tymczasowy" jest wynikiem, który podlega korektom i będzie ostatecznie przedstawiony w późniejszym miesiącu.

Artykuł 3

Korygowanie

1. Oficjalnie publikowane serie ZWCK mogą być korygowane.

2. Korekty którejkolwiek z serii ZWCK na podstawie innej niż określona w art. 4, 5 lub 9 niniejszego rozporządzenia wymagają wcześniejszej zgody Komisji (Eurostat). Ich zakres i moment wprowadzenia powinien być koordynowany z Komisją (Eurostat).

Artykuł 4

Błędy

1. Błędy poprawia się, a wynikłe korekty wprowadza się w życie bez zbędnych opóźnień.

2. Zainteresowane Państwa Członkowskie przekazują, z własnej inicjatywy, Komisji (Eurostat) informacje w stopniu szczegółowości niezbędnym do ocenienia wpływu na dane serie ZWCK przed ogłoszeniem korekt wynikających z błędów. Państwa Członkowskie powiadamiają również Komisję (Eurostat) o działaniach podjętych w celu uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości.

Artykuł 5

Nowe lub poprawione informacje

Korekty wynikające z nowej lub poprawionej informacji bazowej, które przez Państwa Członkowskie są uważane za niezbędne w celu poprawy trafności ZWCK, są wprowadzane w życie, pod warunkiem że Komisja (Eurostat) nie sprzeciwia się co do momentu ich wprowadzenia.

Artykuł 6

Zmiany w systemie zharmonizowanych zasad

O ile nie postanowiono inaczej:

1. zmiany w systemie zharmonizowanych zasad nie wymagają korekt;

2. zmiany w definicjach, metodach lub praktykach wynikające z ram regulacyjnych ZWCK stają się skuteczne wraz ze wskaźnikiem za styczeń każdego roku we wszystkich zainteresowanych Państwach Członkowskich;

3. wpływ każdej takiej zmiany ocenia się dla 12 miesięcy począwszy od wskaźnika za styczeń, kiedy zmiany stały się skuteczne;

4. jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że zmiany wpłyną na roczną stopę zmian wskaźnika dla wszystkich pozycji w okresie 12 miesięcy po wprowadzeniu zmiany, o co najmniej jedną dziesiątą punktu procentowego, wówczas wpływ na wskaźnik dla wszystkich pozycji zostanie oszacowany dla każdego z 12 miesięcy;

5. jeżeli dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo wpływu na jakikolwiek wskaźnik COICOP/ZWCK, wskaźnik grupy lub klasy odpowiednio o co najmniej trzy, cztery lub pięć dziesiątych punktu procentowego, obliczonych zgodnie z art. 6 ust. 4, wpływ na dane serie wskaźników zostanie oszacowany dla każdego z 12 miesięcy.

Artykuł 7

Oszacowanie wpływu

1. Oszacowania określone w art. 6 ust. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia oparte są na najlepszej dostępnej metodologii w sposób uwzględniający oszczędność kosztów. Są one przekazywane Komisji (Eurostat) najpóźniej wraz z ZWCK, do którego się odnoszą. Należy dołączyć opis metod oszacowania i właściwe komentarze dotyczące trafności szacunków.

2. Oszacowania powinny porównywać roczne stopy zmian w ZWCK i odpowiednich podwskaźników ze wskaźnikiem, który nie uwzględnia zmian w definicjach, metodach lub praktykach.

3. Oszacowania określone w art. 6 ust. 4 i 5 są publicznie dostępne i zawierają właściwe uwagi dotyczące ich jakości. Oszacowania te nie zastępują oficjalnego ZWCK.

Artykuł 8

Wydanie korekt

1. W oficjalnej serii ZWCK wydanej przez Komisję (Eurostat) korekty są zaznaczone. Znak korekty jest przypisany tym pierwotnym lub wtórnym seriom, których wyniki po skorygowaniu znacząco zmieniły się na poziomie opublikowanych szczegółów. Znaki korekty pokazywane są w momencie wydania skorygowanych serii i usunięte w następnym miesiącu.

2. Korekty ZWCK dla wszystkich pozycji, nieodnoszące się do wyników warunkowych, są publicznie ogłaszane wraz z wyjaśnieniem, ściśle skoordynowanym między zainteresowanymi Państwami Członkowskimi i Komisją (Eurostat).

Artykuł 9

Wynik tymczasowy

Jeżeli wskaźnik jest opublikowany jako warunkowy, jest on ostatecznie przedstawiany przy ogłaszaniu wskaźników dla kolejnego miesiąca.

Artykuł 10

Kontrola jakości

W przypadku korekty wynikającej z powodów innych niż określone w art. 4 lub 9, zainteresowane Państwo Członkowskie przekaże Komisji (Eurostat), na jej wniosek, informacje na poziomie szczegółowości niezbędnym do oceny wpływu na dane serie ZWCK oraz do wykazania, że korekty są zgodne z normami ZWCK.

Artykuł 11

Zmiana

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 2602/2000 dotyczącego minimalnych norm traktowania obniżek cen w ZWCK otrzymuje brzmienie:"W przypadku gdy stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia będzie miało wpływ na roczną stopę zmiany (m/(m-12)) wskaźnika obejmującego wszystkie pozycje o więcej niż jedną dziesiątą jednego punktu procentowego w porównaniu ze wskaźnikiem, w którym nie uwzględnia się obniżenia cen, omawiana seria wskaźnika zostanie odpowiednio skorygowana.".

Artykuł 12

Wprowadzenie w życie

Niniejsze rozporządzenie zostaje wprowadzone w życie przez Państwa Członkowskie w grudniu 2001 r. i staje się skuteczne ze wskaźnikiem za styczeń 2002 r.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2001 r.

W imieniu Komisji

Pedro Solbes Mira

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1.

[2] Dz.U. C 244 z 1.9.2001, str. 9.

[3] Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 16.

[4] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

Top