Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1455

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1455/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny

OJ L 198, 21.7.2001, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 197 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1455/oj

32001R1455Official Journal L 198 , 21/07/2001 P. 0058 - 0060


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1455/2001

z dnia 28 czerwca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby umożliwić tradycyjną hodowlę bydła, rozporządzenia Rady (WE) nr 1452/20012, (WE) nr 1453/20013 i (WE) nr 1454/20014, wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych dla francuskich departamentów zamorskich, Azorów i Madery oraz Wysp Kanaryjskich, odpowiednio przewidują wprowadzenie szczególnych ograniczeń w liczbie zwierząt kwalifikujących się do premii specjalnych, premii za krowy mamki oraz premii za ubój.

(2) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1254/19995 ustanawia regionalne pułapy dla Państwa Członkowskiego dotyczące specjalnych premii. Załącznik II do niniejszego rozporządzenia ustanawia krajowe pułapy dotyczące premii za krowy mamki. Pułapy te nie mogą dotyczyć wprowadzenia szczególnych ograniczeń wspomnianych powyżej. W związku z tym powinno zostać określone, że w przypadku Francji, Portugalii i Hiszpanii pułapy te zawierają w sobie podpułapy, które oparte są na liczbie premii wypłaconych w odniesieniu do określonego roku producentom we francuskich departamentach zamorskich, na Azorach i Maderze oraz na Wyspach Kanaryjskich, i są przeznaczone wyłącznie dla producentów z tych regionów. Pozostałe kwalifikujące się do otrzymania premii zwierzęta dodaje się do tych w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 aż do momentu osiągnięcia szczególnych ograniczeń dla premii specjalnych i premii za krowy mamki wprowadzonych rozporządzeniami (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1254/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik I zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2. załącznik II zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2001 r.

W imieniu Rady

B. ROSENGREN

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

PREMIA SPECJALNA

Pułapy regionalne dla Państw Członkowskich określone w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999

Belgia 235 149

Dania 277 110

Niemcy 1 782 700

Grecja 143 134

Hiszpania 713 9991

Francja 1 754 7322

Irlandia 1 077 458

Włochy 598 746

Luksemburg 18 962

Niderlandy 157 932

Austria 423 400

Portugalia 175 0753

Finlandia 250 000

Szwecja 250 000

Zjednoczone Królestwo 1 419 8114

1 Bez uszczerbku dla szczególnych zasad ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzającym szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1601/92 (Poseican) (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45).

2 Bez uszczerbku dla szczególnych zasad ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzającym szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów zamorskich, zmieniającym dyrektywę 72/462/EWG oraz uchylającym rozporządzenia (EWG) nr 525/77 oraz (EWG) nr 3763/91 (Poseidom) (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11).

3 Bez uszczerbku dla szczególnych zasad ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzającym szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26). Z wyłączeniem programu ekstensyfikacji przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1017/94 z dnia 26 kwietnia 1994 r. dotyczącym zmiany przeznaczenia gruntów z ornych na ekstensywny chów zwierząt gospodarskich w Portugalii (Dz.U. L 112 z 3.5.1994, str. 2). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1461/95 (Dz.U. L 144 z 28.6.1995, str. 4). 4 Niniejszy pułap jest czasowo zwiększony o 100 000 do 1 519 811 do czasu aż będą mogły być wywożone żywe zwierzęta poniżej szóstego miesiąca życia

ZAŁĄCZNIK II

PREMIA ZA KROWY MAMKI

Pułapy krajowe określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 mające zastosowanie od 1 stycznia 2000 r.

Belgia 394 253

Dania 112 932

Niemcy 639 535

Grecja 138 005

Hiszpania1 1 441 539

Francja2 3 779 866

Irlandia 1 102 620

Włochy 621 611

Luksemburg 18 537

Niderlandy 63 236

Austria 325 000

Portugalia3 277 539

Finlandia 55 000

Szwecja 155 000

Zjednoczone Królestwo 1 699 511

1 Z wyjątkiem specjalnego pułapu, zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1454/2001 i rezerwy specjalnej zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1017/94.

2 Z wyjątkiem specjalnego pułapu, zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1452/2001.

3 Z wyjątkiem specjalnego pułapu, zgodnie z odpowiednio art. 13 ust. 3 i art. 22 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1453/2001.

1 Opinia wydana dnia 14 czerwca 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

2 Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11.

3 Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26.

4 Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45.

5 Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21.

Top