EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0974

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/2001 z dnia 14 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury

Dz.U. L 137 z 19.5.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/974/oj

32001R0974Dziennik Urzędowy L 137 , 19/05/2001 P. 0010 - 0011


Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/2001

z dnia 14 maja 2001 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ustanowienie unii gospodarczej i walutowej oraz przyjęcie euro mają wpływ na treść ostatniego akapitu pozycji B Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 [4] ustanawiającego wyrażone w ecu wartości dóbr kultury, do których zastosowanie ma to rozporządzenie. Akapit ten ustanawia, że przeliczenie wspomnianych wartości na waluty krajowe nastąpi z dniem 1 stycznia 1993 r.

(2) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów odnoszących się do wprowadzenia euro [5], jakiekolwiek odniesienia do ecu w instrumentach prawnych, z dniem 1 stycznia 1999 r. zostały zastąpione odniesieniami do euro po przeliczeniu po kursie jeden do jednego. W przypadku niewprowadzenia zmian do rozporządzenia (EWG) nr 3911/92, tym samym pozostawiając bez zmiany stały kurs walutowy obowiązujący w dniu 1 stycznia 1993 r., Państwa Członkowskie, których walutą jest euro, nadal stosowałyby różne kwoty przeliczone na podstawie kursu walutowego z roku 1993, a nie na podstawie kursów wymiany nieodwołalnie ustalonych w dniu 1 stycznia 1999 r. i sytuacja taka trwałaby tak długo, jak taka zasada wymiany stanowiłaby integralną część rozporządzenia.

(3) Dlatego też ostatni akapit pozycji C Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 powinien zostać zmieniony w taki sposób, aby od dnia 1 stycznia 2002 Państwa Członkowskie, których walutą jest euro, bezpośrednio stosowały wartości wyrażone w euro i ustanowione w prawodawstwie wspólnotowym. Dla pozostałych Państw Członkowskich, które nadal będą przeliczały te progi na waluty krajowe, należy w dogodnym terminie przed dniem 1 stycznia 2002 r przyjąć kurs walutowy oraz należy ustanowić odpowiednie przepisy w celu automatycznego i okresowego dostosowania tego kursu przez te Państwa w celu wyrównania różnic między kursem walutowym waluty krajowej a kursem euro.

(4) Wydaje się, że wartość 0 (zero) określona w pozycji B Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 mająca zastosowanie jako próg finansowy dla niektórych kategorii dóbr kultury może być interpretowana w sposób zagrażający skutecznemu zastosowaniu rozporządzenia. W związku z tym, że wartość 0 (zero) oznacza, że dobra, niezależnie od ich wartości należące do omawianych kategorii, nawet jeżeli mają wartość nieznaczną lub zerową mają być uznawane za "dobra kultury" w rozumieniu wspomnianego rozporządzenia, niektóre organy interpretowały to w taki sposób, że przedmiotowe dobra kultury nie mają żadnej wartości a w związku z tym nie podlegają ochronie, jaką zapewnia to rozporządzenie.

(5) W związku z powyższym, w celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek w tej kwestii, cyfra 0 powinna zostać zastąpiona bardziej precyzyjnym wyrażeniem niepozostawiającym wątpliwości co do potrzeby ochrony przedmiotowych dóbr,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W pozycji B Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł

"WARTOŚĆ: 0 (zero)"

otrzymuje brzmienie:

"WARTOŚĆ:

Niezależnie od wartości.";

2) ostatni akapit dotyczący przeliczenia wartości wyrażonych w ecu na waluty krajowe otrzymuje brzmienie:

"W przypadku Państw Członkowskich, w których euro nie jest obowiązującą walutą, wyrażone w euro wartości określone w Załączniku zostaną wyrażone w walutach krajowych po przeliczeniu na podstawie kursu wymiany z dnia 31 grudnia 2001 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Od dnia 31 grudnia 2001 r. równowartość wyrażona w walutach krajowych będzie co dwa lata poddawana korekcie. Obliczenie równowartości będzie dokonywane na podstawie wyrażonej w euro średniej dziennej wartości tych walut z okresu ostatnich 24 miesięcy do ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego korektę, która wchodzi w życie z dniem 31 grudnia. Na wniosek Komisji, Komitet Doradczy ds. Dóbr Kultury będzie dokonywał korekty sposobu obliczenia, z reguły po upływie dwóch lat od pierwszego zastosowania sposobu obliczania. Przy każdej korekcie wartości wyrażone w euro, jak również ich równowartości w walucie krajowej będą okresowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w pierwszych dniach listopada poprzedzającego datę wejścia w życie korekty.".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2001 r.

W imieniu Rady

L. Rekke

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 120 E z 24.4.2001, str. 184.

[2] Opinia wydana dnia 14 lutego 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Opinia wydana dnia 25 kwietnia 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 395 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2469/96 (Dz.U. L 335 z 24.12.1996, str. 9).

[5] Dz.U. L 162 z 19.6.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

Top