EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0108

Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do inwestycji UCITS

Dz.U. L 41 z 13.2.2002, p. 35–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/108/oj

32001L0108Dziennik Urzędowy L 041 , 13/02/2002 P. 0035 - 0042


Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 21 stycznia 2002 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do inwestycji UCITS

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zakres dyrektywy Rady 85/611/EWG [4] był początkowo ograniczony do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania typu otwartego, które promują sprzedaż swoich jednostek uczestnictwa w obrocie publicznym we Wspólnocie i których jedynym celem jest inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). W preambule do dyrektywy 85/611/EWG przewidziano, że przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania nie wchodzące w jej zakres będą przedmiotem koordynacji na dalszym etapie.

(2) Uwzględniając rozwój rynku pożądane jest, aby cel inwestycji UCITS był poszerzony w celu umożliwienia dokonywania inwestycji w instrumenty finansowe inne niż zbywalne papiery wartościowe, które są wystarczająco płynne. Instrumenty finansowe, które kwalifikują się, aby być aktywami inwestycyjnymi portfela UCITS są wymienione w niniejszej dyrektywie. Wybór inwestycji do portfela za pomocą indeksu jest techniką zarządzania.

(3) Definicja zbywalnych papierów wartościowych zawarta w niniejszej dyrektywie jest ważna wyłącznie do celów niniejszej dyrektywy i w żaden sposób nie wpływa na inne definicje stosowane w ustawodawstwie krajowym do innych celów jak na przykład podatki. A zatem nie są objęte tą definicją akcje i inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom, wyemitowane przez na przykład organy typu "Building Societies" oraz typu "Industrial and Provident Societies", których posiadanie w praktyce nie może być przeniesione za wyjątkiem organu emitującego, który je odkupuje.

(4) Instrumenty rynku pieniężnego obejmują te zbywalne instrumenty, którymi normalnie nie dokonuje się obrotu na uregulowanych rynkach, tylko na rynku pieniężnym, takie jak krótkookresowe obligacje skarbu państwa czy obligacje władz lokalnych, świadectwa depozytowe, bilet skarbowy, średniookresowe papiery wartościowe i akcepty bankowe.

(5) Przydatne jest zapewnienie, aby koncepcja rynku regulowanego w niniejszej dyrektywie odpowiadała tej przedstawionej w dyrektywie Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych [5].

(6) Pożądane jest zezwolenie, aby UCITS inwestowały swoje aktywa w jednostki UCITS i/lub inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania typu otwartego, które również inwestują w płynne aktywa finansowe wymienione w niniejszej dyrektywie, oraz które funkcjonują na zasadzie dywersyfikacji ryzyka. Niezbędne jest, aby UCITS lub inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, w które inwestują UCITS, podlegały skutecznemu nadzorowi.

(7) Rozwój możliwości dla UCITS w zakresie inwestowania w UCITS oraz w inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania powinien być ułatwiony. Dlatego istotne jest zapewnienie, aby taka działalność inwestycyjna nie zmniejszała ochrony inwestora. W związku z rozszerzonymi możliwościami dla UCITS w zakresie inwestowania w jednostki innych UCITS i/lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, niezbędne jest ustanowienie pewnych reguł dotyczących ograniczeń ilościowych, ujawniania informacji i zapobiegania zjawisku kaskady.

(8) W celu uwzględnienia rozwoju rynku oraz uwzględniając urzeczywistnienie unii gospodarczej i walutowej, pożądane jest, aby zezwolić UCITS na inwestowanie w lokaty bankowe. W celu zapewnienia odpowiedniej płynność inwestowania w lokaty, lokaty te będą mogły być wypłacane na żądanie lub, którą będzie można wycofać. Jeżeli lokaty są ustanowione w instytucji kredytowej, której statutowa siedziba znajduje się w państwie nie należącym do Wspólnoty, instytucja kredytowa powinna podlegać regułom ostrożności równoważnym tym ustanowionym w legislacji wspólnotowej.

(9) W uzupełnieniu do przypadku, w którym UCITS inwestuje w lokaty bankowe zgodnie z jego regulaminem funduszu lub zgodnie z dokumentami założycielskimi, może być niezbędne umożliwienie wszystkim UCITS posiadanie pomocniczych aktywów płynnych, jak lokaty bankowe a vista. Posiadanie takich pomocniczych aktywów płynnych może być uzasadnione, na przykład, w następujących przypadkach: w celu pokrycia bieżących lub wyjątkowych płatności; w przypadku sprzedaży, na czas niezbędny do ponownych inwestycji w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i/lub w inne aktywa finansowe przewidziane w niniejszej dyrektywie; na okres czasu ściśle konieczny w sytuacji, gdy, z powodu niekorzystnych warunków rynkowych, inwestycja w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne aktywa finansowe musi być zawieszona.

(10) Ze względów ostrożności niezbędne jest zapobieżenie nadmiernej koncentracji przez UCITS w inwestycjach, które narażają je na ryzyko dotyczące kontrahenta tego samego podmiotu lub podmiotów należących do tej samej grupy.

(11) Powinno być wyraźnie dozwolone, aby UCITS, jako część swojej ogólnej polityki inwestycyjnej i/lub do celów zabezpieczających, aby osiągnąć ustalony cel finansowy lub wskazany profil ryzyka w prospekcie emisyjnym, inwestowały w finansowe instrumenty pochodne. W celu zapewnienia ochrony inwestorów, niezbędne jest ograniczenie maksymalnego możliwego narażenia na ryzyko dotyczącego instrumentów pochodnych, aby nie przekraczało całkowitej wartości netto portfela UCITS. W celu zapewnienia stałej świadomości ryzyk i zobowiązań wynikających z transakcji instrumentami pochodnymi oraz w celu sprawdzenia zgodności z ograniczeniami inwestycyjnymi, te ryzyka i zobowiązania będą musiały być mierzone i monitorowane na bieżąco. W końcu, w celu zapewnienia ochrony inwestorów poprzez ujawnienie, UCITS powinny opisać swoją strategię, techniki i limity inwestycyjne regulujące ich operacje instrumentami pochodnymi.

(12) W odniesieniu do pozagiełdowych instrumentów pochodnych, powinny być określone dodatkowe wymagania w zakresie wyboru kontrahentów i instrumentów, płynności i bieżącej oceny pozycji. Celem takich dodatkowych wymagań jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony inwestorów, bliskiego takiemu, jaki uzyskują, gdy nabywają instrumenty pochodne będące w obrocie na rynkach regulowanych.

(13) Operacje instrumentami pochodnymi nie mogą być nigdy wykorzystane do obchodzenia zasad i reguł określonych w niniejszej dyrektywie. W odniesieniu do instrumentów OTC, powinny być stosowane dodatkowe reguły dywersyfikacji ryzyka do narażenia na ryzyko dotyczące jednego kontrahenta lub grupy kontrahentów.

(14) Niektóre techniki zarządzania portfelem w odniesieniu do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, inwestujących głównie w akcje i/lub papiery dłużne, opierają się na odzwierciedlaniu indeksów giełdowych i/lub indeksów papierów dłużnych. Pożądane jest pozwolenie UCITS na powielanie dobrze znanych i uznanych indeksów giełdowych i/lub indeksów papierów dłużnych. Dlatego w tym celu może być niezbędne wprowadzenie bardziej elastycznych reguł dywersyfikacji ryzyka w odniesieniu do UCITS inwestujących w akcje i/lub papiery dłużne.

(15) Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania wchodzące w zakres niniejszej dyrektywy nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż zbiorowe inwestowanie pieniędzy zebranych od obywateli zgodnie z regułami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. W przypadkach określonych w niniejszej dyrektywie, UCITS może posiadać filie jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do skutecznego prowadzenia w imieniu UCITS niektórych działań, również określonych w niniejszej dyrektywie. Niezbędne jest zapewnienie skutecznego nadzoru UCITS. Dlatego utworzenie filii UCITS w państwie trzecim powinno być dozwolone tylko w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. Ogólny obowiązek działania wyłącznie w interesach posiadaczy jednostek uczestnictwa, w szczególności cel zwiększania efektywności kosztowej, nigdy nie uzasadnia podejmowanych przez UCITS środków, które mogą utrudniać właściwym władzom skuteczne wykonywanie funkcji nadzorczych.

(16) Istnieje konieczność zapewnienia swobodnego transgranicznego wprowadzania do obrotu w szerszym zakresie jednostek uczestnictwa, przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitego minimalnego poziomu ochrony inwestorów. Zatem jedynie wiążąca wspólnotowa dyrektywa ustanawiająca uzgodnione minimalne normy może osiągnąć pożądane cele. Niniejsza dyrektywa skutkuje jedynie wymaganą minimalną harmonizacją i nie wykracza poza to co jest niezbędne do osiągnięcia celów realizowanych zgodnie z art. 5 ust. 3 Traktatu.

(17) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6].

(18) Komisja może rozważyć zaproponowanie kodyfikacji we właściwym czasie po przyjęciu wniosków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 85/611/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 1 ust. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

- "— których jedynym celem jest zbiorowe inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe i/lub w inne płynne aktywa finansowe, określone w art. 19 ust. 1, kapitału pochodzącego od obywateli i które działają na zasadzie dywersyfikacji ryzyka, oraz";

2. w art. 1 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"8. Do celów niniejszej dyrektywy, "zbywalne papiery wartościowe"; oznaczają:

- akcje spółek i inne papiery wartościowe równoważne akcjom spółek ("akcje";),

- obligacje i inne formy papierów dłużnych ("papiery dłużne";),

- pozostałe zbywalne papiery wartościowe, które noszą prawo nabywania wszelkich takich zbywalnych papierów wartościowych przez subskrypcję lub zamianę,

z wyłączeniem metod i instrumentów określonych w art. 21.

9. Do celów niniejszej dyrektywy "instrumenty rynku pieniężnego"; oznaczają instrumenty normalnie znajdujące się w obrocie na rynku pieniężnym, które są płynne i posiadają wartość, która może być dokładnie określona w dowolnym momencie.";

3. artykuł 19 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu lub będące w obrocie na uregulowanym rynku w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, i/lub";

4. w art. 19 ust. 1 lit. b) i c), wyrazy "i instrumenty rynku pieniężnego" dodaje się po wyrazach "zbywalne papiery wartościowe";

5. w art. 19 ust. 1:

- dodaje się wyrazy "i/lub" na końcu lit. d),

- dodaje się litery w brzmieniu:

"e) jednostki UCITS dozwolone zgodnie z niniejszą dyrektywą i/lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 1 ust. 2 tiret pierwsze i drugie, nawet jeżeli znajdują się w Państwie Członkowskim, pod warunkiem, że:

- takie inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania są dozwolone na mocy prawa, które przewiduje, że podlegają one nadzorowi uznanemu przez właściwe władze UCITS za równoważny temu ustanowionemu w prawie wspólnotowym, oraz że jest w wystarczającym stopniu zapewniona współpraca między władzami,

- poziom ochrony posiadaczy jednostek w innych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania jest równoważny temu przewidzianemu dla posiadaczy jednostek w UCITS, w szczególności, że reguły w zakresie segregacji aktywów, zaciągania pożyczek, udzielania pożyczek oraz sprzedaży niepokrytych zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego są równoważne w stosunku do wymagań niniejszej dyrektywy,

- działalność innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania jest przedstawiana w półrocznych lub rocznych sprawozdaniach w celu umożliwienia dokonania oceny aktywów i pasywów, dochodu i operacji w okresie sprawozdawczym,

- nie więcej niż 10 % aktywów UCITS lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, których nabycie jest zamierzone może być, zgodnie z regulaminem funduszu lub zgodnie z dokumentami założycielskimi, zainwestowana łącznie w jednostki innego UCITS lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, i/lub

f) lokaty w instytucjach kredytowych, które są wypłacalne na żądanie lub mogą być wycofane, oraz wymagalne w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, pod warunkiem że instytucja kredytowa posiada statutową siedzibę w Państwie Członkowskim lub, w przypadku gdy statutowa siedziba instytucji kredytowej znajduje się w państwie nienależącym do Wspólnoty, pod warunkiem że podlega regułom ostrożności uznanym przez właściwe władze UCITS za równoważne w stosunku do tych, ustanowionych w prawie wspólnotowym, i/lub

g) finansowe instrumenty pochodne, łącznie z instrumentami równoważnymi w stosunku do instrumentów rozliczanych w gotówce, będące w obrocie na uregulowanym rynku, określonym w lit. a), b) i c); i/lub finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym (instrumenty OTC), pod warunkiem, że:

- podstawy składają się z instrumentów objętych niniejszym ustępem, indeksów finansowych, stóp procentowych, kursów walutowych, w które może inwestować UCITS zgodnie ze swoimi celami inwestycyjnymi określonymi w regulaminie funduszu lub w instrumentach założycielskich UCITS,

- kontrahenci transakcji instrumentami OTC są instytucjami podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu oraz należą do kategorii zatwierdzonych przez właściwe władze UCITS, oraz

- instrumenty OTC podlegają codziennej rzetelnej i podlegającej sprawdzeniu wycenie i mogą być z inicjatywy UCITS sprzedawane, likwidowane bądź zamykane za pomocą transakcji symetrycznych w dowolnym momencie z uwzględnieniem ich wartości godziwej, i/lub

h) instrumenty rynku pieniężnego inne niż te będące w obrocie na uregulowanym rynku, których są objęte art. 1 ust. 9, jeśli emisja lub emitent takich instrumentów sami podlegają regulacji do celów ochrony inwestorów i oszczędności oraz pod warunkiem, że są one:

- emitowane lub gwarantowane przez władze centralne, regionalne lub lokalne lub bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo nienależące do Wspólnoty albo, w przypadku państwa federalnego, przez jedno z państw członkowskich federacji, lub przez organ międzynarodowy o charakterze publicznym, do którego należy jedno lub więcej Państw Członkowskich, lub

- emitowane przez przedsiębiorstwo, którego papiery wartościowe są w obrocie na uregulowanych rynkach, określonych w lit. a), b) lub c), lub

- emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwo podlegające nadzorowi ostrożnościowemu, zgodnie z kryteriami określonymi w prawie wspólnotowym, lub przez przedsiębiorstwo, które podlega i stosuje się do reguł ostrożności uznawanych przez właściwe władze za przynajmniej tak rygorystyczne, jak te ustanowione przez prawo wspólnotowe, lub

- emitowane przez inne organy należące do kategorii zatwierdzonych przez właściwe władze UCITS, pod warunkiem że inwestycje w takie instrumenty podlegają ochronie inwestora równoważnej w stosunku do tej ustanowionej w tiret pierwszym, drugim lub trzecim, a także pod warunkiem, że emitent jest spółką, której kapitał i rezerwy wynoszą co najmniej 10 milionów EUR oraz przedstawia i publikuje swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z dyrektywą 78/660/EWG [7], jest podmiotem, w ramach grupy spółek obejmującej jedną lub kilka wymienionych spółek, wyspecjalizowanym do finansowania tej grupy albo jest podmiotem wyspecjalizowanym do finansowania instrumentów zabezpieczania, które korzystają z linii płynności bankowej.;";

6. w art. 19 ust. 2 lit. a), wyrazy "i instrumenty rynku pieniężnego" dodaje się po wyrazach "zbywalne papiery wartościowe";

7. skreśla się art. 19 ust. 2 lit. b) i ust. 3;

8. skreśla się art. 20;

9. artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 21

1. Spółka zarządzająca lub fundusz inwestycyjny musi stosować proces zarządzania ryzykiem, który umożliwia jej monitorowanie i pomiar w dowolnym momencie ryzyka pozycji i ich udziału w ogólnym profilu ryzyka portfela; spółka musi stosować proces dokładnej i niezależnej oceny wartości pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Spółka musi powiadamiać właściwe władze regularnie i zgodnie ze szczegółowymi regułami, które one określają, o typach instrumentów pochodnych, podstawowym ryzyku, limitach ilościowych i metodach, które zostały wybrane w celu szacowania ryzyka związanego z transakcjami instrumentami pochodnymi w odniesieniu do każdego zarządzanego UCITS.

2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić UCITS na posługiwanie się metodami i instrumentami związanymi ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, zgodnie z warunkami i w granicach ustanowionych przez te Państwa Członkowskie, pod warunkiem, że te metody i instrumenty wykorzystywane będą w celu sprawnego zarządzania portfelem. Jeżeli te czynności dotyczą stosowania instrumentów pochodnych, takie warunki i granice odpowiadają przepisom ustanowionym w niniejszej dyrektywie.

W żadnych okolicznościach takie czynności nie powodują odchodzenia UCITS od jej celów inwestycyjnych ustanowionych w regulaminie funduszu, dokumentach założycielskich lub prospekcie emisyjnym UCITS.

3. UCITS zapewnia, aby jego ogólne narażenie na ryzyko odnoszące się do instrumentów pochodnych nie przekraczało całkowitej wartości netto jej portfela.

Narażenie na ryzyko oblicza się uwzględniając bieżącą wartość podstawowych aktywów, ryzyko kontrahenta, przyszłe wahania rynku oraz dostępny czas na likwidację pozycji. Te przepisy stosuje się także do poniższych akapitów.

UCITS może inwestować, jako część swojej polityki inwestycyjnej oraz w ramach limitów ustanowionych w art. 22 ust. 5, w finansowe instrumenty pochodne, pod warunkiem, że narażenie na ryzyko dotyczące podstawowych aktywów łącznie nie przekracza limitów inwestycyjnych ustanowionych w art. 22. Państwa Członkowskie mogą zezwolić, w przypadku gdy UCITS inwestuje w oparte na indeksie finansowe instrumenty pochodne, aby te inwestycje nie musiały być łączone z limitami ustanowionymi w art. 22.

W przypadku, gdy zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego obejmują instrument pochodny, musi być on uwzględniony przy spełnianiu wymogów niniejszego artykułu.

4. Państwa Członkowskie przesyłają do Komisji pełną informację i wszelkie kolejne zmiany w ich uregulowaniach dotyczące metod stosowanych do obliczania narażenia na ryzyko wymienionego w ust. 3, w tym narażenia na ryzyko dotyczące kontrahenta w pozagiełdowych transakcjach instrumentami pochodnymi, nie później niż do dnia 13 lutego 2004 r. Komisja przesyła te informacje do innych Państw Członkowskich. Informacje te mogą być przedmiotem wymiany poglądów w ramach komitetu kontaktowego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 53 ust. 4.";

10. artykuł 22 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 22

1. UCITS może inwestować nie więcej niż 5 % swoich aktywów w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam organ. UCITS nie może inwestować więcej niż 20 % swoich aktywów w lokaty ustanowione w tym samym organie.

Narażenie na ryzyko kontrahenta UCITS w transakcjach pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi nie może przekraczać:

- 10 % jego aktywów, w przypadku gdy kontrahent jest instytucją kredytową określoną w art. 19 ust. 1 lit. f), lub

- 5 % jego aktywów, w innych przypadkach.

2. Państwa Członkowskie mogą podwyższyć 5 % limit ustanowiony w ust. 1 zdanie pierwsze do maksymalnie 10 %. Jednakże, całkowita wartość zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez UCITS u emitentów, z których u każdego inwestuje więcej niż 5 % swoich aktywów, nie może wówczas przekraczać 40 % wartości aktywów UCITS. Tych ograniczeń nie stosuje się do lokat i transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi ustanowionymi w instytucjach finansowych podlegających nadzorowi ostrożnościowemu.

Bez względu na indywidualne limity ustanowione w ust. 1, UCITS nie może łączyć:

- inwestycji w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez,

— lokat ustanowionych w, i/lub

- narażenia na ryzyko wynikającego z transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi realizowanymi z

jednym organem w wysokości powyżej 20 % jego aktywów.

3. Państwa Członkowskie mogą podwyższyć limit 5 % ustanowiony w ust. 1 zdanie pierwsze do maksymalnie 35 %, jeśli zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego są emitowane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie, przez władze lokalne, przez państwo nienależące do Wspólnoty lub przez organ międzynarodowy o charakterze publicznym, do którego należy jedno lub więcej Państw Członkowskich.

4. Państwa Członkowskie mogą podwyższyć limit 5 % ustanowiony w ust. 1 zdanie pierwsze do maksymalnie 25 % w przypadku niektórych obligacji, jeżeli zostały wyemitowane przez instytucję kredytową, która posiada statutową siedzibę w Państwie Członkowskim i podlega na mocy prawa szczególnemu nadzorowi publicznemu przeznaczonemu do ochrony posiadaczy obligacji. W szczególności kwoty pochodzące z emisji tych obligacji muszą być inwestowane zgodnie z prawem w aktywa, które podczas całego okresu ważności obligacji są w stanie pokryć roszczenia związane z obligacjami oraz, które w przypadku niewypłacalności emitenta, zostałyby wykorzystane na zasadzie pierwszeństwa w celu zwrotu kwoty głównej i płatności narosłych odsetek.

Jeśli UCITS inwestuje więcej niż 5 % swoich aktywów w obligacje określone w pierwszym akapicie i wyemitowane przez jednego emitenta, całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 80 % wartości aktywów UCITS.

Państwa Członkowskie przesyłają Komisji wykaz wymienionych wyżej kategorii obligacji wraz z kategoriami upoważnionych do emitowania obligacji emitentów, zgodnie przepisami i uzgodnieniami w zakresie nadzoru wymienionymi w akapicie pierwszym, odpowiadających kryteriom określonym wyżej. Zawiadomienie określające status oferowanych gwarancji jest załączone do tych wykazów. Komisja niezwłocznie przesyła tę informację innym Państwom Członkowskim wraz z wszelkimi uwagami, które uznaje za właściwe oraz podaje informacje do publicznej wiadomości. Te powiadomienia mogą być przedmiotem wymiany poglądów w ramach komitetu kontaktowego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 53 ust. 4.

5. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego określone w ust. 3 i 4 nie są uwzględniane w celu stosowania limitu 40 % określonego w ust. 2.

Limity przewidziane w ust. 1, 2, 3 i 4 nie mogą być łączone, a zatem inwestycje w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam organ lub w lokaty lub instrumenty pochodne ustanowione w tym organie przeprowadzone zgodnie z ust. 1, 2, 3 i 4, w żadnym przypadku nie przekraczają ogółem 35 % aktywów UCITS.

Spółki, które są ujęte w tej samej grupie do celów skonsolidowanych sprawozdań finansowych, określonych zgodnie z dyrektywą 83/349/EWG [8] albo zgodnie z uznanymi międzynarodowymi regułami rachunkowości, uznaje się za jeden organ do celów obliczania limitów zawartych w niniejszym artykule.

Państwa Członkowskie mogą zezwolić na kumulatywne inwestycje w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego w ramach tej samej grupy do limitu w wysokości 20 %.";

11. dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Artykuł 22a

1. Bez uszczerbku dla limitów ustanowionych w art. 25, Państwa Członkowskie mogą podwyższyć limity ustanowione w art. 22 do maksymalnie 20 % w odniesieniu do inwestycji w akcje i/lub papiery dłużne wyemitowane przez ten sam organ jeżeli, zgodnie z regulaminem funduszu lub dokumentami założycielskimi, celem polityki inwestycyjnej UCITS jest odzwierciedlenie układu indeksu giełdowego lub papierów dłużnych, który jest uznawany przez właściwe władze, zgodnie z następującymi zasadami:

- jego układ jest wystarczająco zróżnicowany,

- indeks przedstawia odpowiedni wzorzec dla rynku do którego się odnosi,

- jest publikowany w odpowiedni sposób.

2. Państwa Członkowskie mogą podwyższać limit ustanowiony w ust. 1 do maksymalnie 35 %, w przypadku gdy jest to uzasadnione wyjątkowymi warunkami rynkowymi, w szczególności na uregulowanych rynkach, na których niektóre zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego mają pozycję wysoce dominującą. Inwestycja do tego limitu jest dozwolona wyłącznie dla jednego emitenta.";

12. w art. 23 ust. 1, wyrazy "i instrumenty rynku pieniężnego" dodaje się po wyrazach "zbywalne papiery wartościowe";

13. artykuł 24 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 24

1. UCITS może nabyć jednostki UCITS i/lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania określonych w art. 19 ust. 1 lit. e), pod warunkiem, że nie więcej niż 10 % jego aktywów jest zainwestowanych w jednostki jednego UCITS lub innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. Państwa Członkowskie mogą podwyższyć limit do maksymalnie 20 %.

2. Inwestycje dokonane w jednostki zbiorowych przedsiębiorstw inwestycyjnych innych niż UCITS nie mogą przekraczać, łącznie, 30 % aktywów UCITS.

Państwa Członkowskie mogą pozwolić, aby w przypadku gdy UCITS nabył jednostki UCITS i/lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania., odpowiednio aktywa UCITS lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania., nie musiały być łączone do celów limitów ustanowionych w art. 22.

3. W przypadku, gdy UCITS inwestuje w jednostki innego UCITS i/lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które są zarządzane, bezpośrednio lub w formie przekazania uprawnień, przez tą samą spółkę zarządzającą lub przez inną spółkę, z którą spółka zarządzająca jest powiązana poprzez wspólne zarządzanie lub kontrolę, lub poprzez znaczny bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy, wówczas ta spółka zarządzająca lub inna spółka nie może pobierać opłat za subskrypcję na akcje lub umorzenie na konto inwestycji UCITS w jednostki tego innego UCITS i/lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.

UCITS, który inwestuje znaczną część swoich aktywów w inny UCITS i/lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, ujawnia w swoim prospekcie emisyjnym maksymalny poziom opłat administracyjnych, które mogą być poniesione zarówno przez UCITS jak i inne UCITS i/lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, w który zamierza ono zainwestować. W rocznym sprawozdaniu UCITS wskazuje maksymalną część opłat administracyjnych poniesionych zarówno przez UCITS jak i inne UCITS i/lub inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania., w które inwestuje.";

14. dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Artykuł 24a

1. Prospekt emisyjny wskazuje, w które kategorie aktywów UCITS jest uprawniony do inwestowania. Prospekt podaje, czy transakcje w finansowe instrumenty pochodne są dozwolone; w takim przypadku, musi zawierać wyraźne oświadczenie wskazujące, czy te czynności mogą być prowadzone w celu zabezpieczenia lub w celu osiągnięcia celów inwestycji, oraz możliwy wynik wykorzystania finansowych instrumentów pochodnych w profilu ryzyka.

2. Jeśli UCITS inwestuje zasadniczo w jakąkolwiek kategorię aktywów określonych w art. 19, inną niż zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego lub odzwierciedla indeks giełdowy lub papierów dłużnych zgodnie z art. 22a, jego prospekt emisyjny oraz, w miarę potrzeb, wszelkie inne materiały promocyjne muszą zawierać wyraźne stwierdzenie zwracające uwagę na politykę inwestycyjną.

3. Jeśli wartość aktywów netto UCITS prawdopodobnie może mieć wysoką niestabilność ze względu na jego skład portfela lub techniki zarządzania portfelem, które mogą być stosowane, prospekt emisyjny oraz w miarę potrzeb, wszelkie inne materiały promocyjne muszą zawierać wyraźne stwierdzenie zwracające uwagę na tę cechę.

4. Na wniosek inwestora, spółka zarządzająca musi również przekazać dodatkowe informacje dotyczące limitów ilościowych, które mają zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem UCITS, wybranych w tym celu metod oraz aktualnego rozwoju głównych kategorii instrumentów ryzyka i dochodów.";

15. w art. 25 ust. 2:

1. tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

- "— 25 % jednostek danego UCITS i/lub innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 1 ust. 2 tiret pierwsze i drugie,";

2. dodaje się tiret w brzmieniu:

- "— 10 % instrumentów rynku pieniężnego danego emitenta,";

16. w art. 25 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Limity ustanowione w tiret drugim, trzecim i czwartym można pominąć przy nabywaniu, jeżeli niemożliwe jest w tym momencie obliczenie sumy brutto papierów dłużnych lub instrumentów rynku pieniężnego lub sumy netto emitowanych papierów wartościowych.";

17. w art. 25 ust. 3 lit. a), b) i c) wyrazy "i instrumentów rynku pieniężnego" dodaje się po wyrazach "zbywalnych papierów wartościowych";

18. artykuł 25 ust. 3 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) będących w posiadaniu funduszu inwestycyjnego lub funduszów inwestycyjnych udziałów w kapitale spółek zależnych zajmujących się zarządzaniem, doradztwem lub marketingiem w kraju, w którym znajduje się filia, w odniesieniu do odkupu jednostek na wniosek ich posiadaczy, wyłącznie w jego lub ich imieniu.";

19. artykuł 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. UCITS nie musi przestrzegać limitów ustanowionych w niniejszej sekcji realizując prawa subskrypcji związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi lub instrumentami rynku pieniężnego, stanowiącymi część jego aktywów.

Przestrzegając zasady dywersyfikacji ryzyka, Państwa Członkowskie mogą pozwolić UCITS, które dopiero niedawno uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności, na odstępstwo od przepisów art. 22, 22a, 23 i 24 przez okres sześciu miesięcy od daty uzyskania zezwolenia.";

20. artykuł 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ust. 1 nie stanowią przeszkody dla nabywania przez te przedsiębiorstwa zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub innych instrumentów finansowych określonych w art. 19 ust. 1 lit. e), g) i h), które nie są całkowicie opłacone.";

21. artykuł 42 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 42

Zarówno:

- fundusz inwestycyjny, jak i

- spółka zarządzająca bądź depozytariusz działający w imieniu funduszu powierniczego

nie może prowadzić sprzedaży nie pokrytych zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub innych instrumentów finansowych określonych w art. 19 ust. 1 lit. e), g) i h).";

22. po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

"Artykuł 53a

1. W uzupełnieniu do swoich funkcji przewidzianych w art. 53 ust. 1, komitet kontaktowy może również zbierać się jako komitet regulacyjny w rozumieniu art. 5 decyzji 1999/468/WE [9] w celu wspierania Komisji w odniesieniu do technicznych modyfikacji, które należy dokonać w niniejszej dyrektywie w następujących dziedzinach:

- wyjaśnienie definicji, aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszej dyrektywy w całej Wspólnocie,

- dostosowanie terminologii oraz formułowanie definicji zgodnie z kolejnymi aktami w sprawie UCITS i kwestiami powiązanymi.

2. W przypadku, gdy dokonuje się odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin."

Artykuł 2

1. Nie później niż do dnia 13 lutego 2005 r., Komisja przesyła do Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 85/611/EWG ze zmianami oraz, w miarę potrzeb, wnioskami dotyczącymi zmian. Sprawozdanie w szczególności:

a) analizuje, w jaki sposób pogłębić i poszerzyć jednolity rynek UCITS, w szczególności w odniesieniu do transgranicznego wprowadzania do obrotu UCITS (łącznie z funduszami stron trzecich), funkcjonowanie paszportu dla spółek zarządzających, funkcjonowanie uproszczonych prospektów emisyjnych jako narzędzia informacji i marketingu, dokonuje przeglądu zakresu działalności pomocniczej i możliwości dla poprawy współpracy organów nadzorczych w odniesieniu do wspólnej wykładni i stosowania dyrektywy;

b) dokonuje przeglądu zakresu dyrektywy w zakresie sposobu jej zastosowania do różnych rodzajów produktów (np. funduszy instytucjonalnych, funduszy nieruchomości, głównych funduszy zasilających oraz funduszy zabezpieczających); badanie powinno w szczególności koncentrować się na wielkości rynku tych funduszy, uregulowaniu, w odpowiednich przypadkach, tych funduszy w Państwach Członkowskich oraz ocenie potrzeb dalszej harmonizacji tych funduszy;

c) ocenia organizację funduszy, łącznie z regułami i praktykami przekazywania uprawnień oraz relacje między kierownikiem a depozytariuszem funduszu;

d) dokonuje przeglądu reguł w zakresie inwestycji UCITS, na przykład stosowania instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów i technik dotyczących papierów wartościowych, regulacji funduszy indeksowanych, regulacji instrumentów rynku pieniężnego, lokat, regulacji inwestycji "funduszu funduszy", jak również różnych limitów inwestycyjnych;

e) analizuje sytuację w zakresie konkurencji między funduszami zarządzanymi przez spółki zarządzające a "samodzielnie zarządzanymi" funduszami inwestycyjnymi.

Podczas przygotowywania sprawozdania, Komisja zasięga w możliwie najszerszym zakresie opinii różnych zainteresowanych branż, grup konsumentów oraz organów nadzorujących.

2. Państwa Członkowskie mogą przyznać UCITS istniejącym w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy termin nie dłuższy niż 60 miesięcy na zastosowanie się do nowego prawa krajowego.

Artykuł 3

Nie później niż do dnia 13 sierpnia 2003 r. Państwa Członkowskie przyjmą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy oraz niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te środki nie później niż od dnia 13 lutego 2004 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2002 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. Arias Cañete

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 280 z 9.9.1998, str. 6 oraz Dz.U. C 311 E z 31.10.2000, str. 302.

[2] Dz.U. C 116 z 28.4.1999, str. 44.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2000 r. (Dz.U. C 339 z 29.11.2000, str. 220), wspólne stanowisko Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. (Dz.U. C 297 z 23.10.2001, str. 35) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2001 r. Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2001 r.

[4] Dz.U. L 375 z 31.12.1985, str. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 290 z 17.11.2000, str. 27).

[5] Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/64/WE.

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[7] Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych typów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/60/WE (Dz.U. L 162 z 26.6.1999, str. 65).

[8] Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[9] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

Top