Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0103

Dyrektywa Komisji 2001/103/WE z dnia 28 listopada 2001 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) jako substancji czynnejTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 313, 30.11.2001, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/103/oj

32001L0103Dziennik Urzędowy L 313 , 30/11/2001 P. 0037 - 0039


Dyrektywa Komisji 2001/103/WE

z dnia 28 listopada 2001 r.

zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2001/1999/WE [2], w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [3], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 [4], przewiduje ustanowienie wykazu niektórych substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin, które mają zostać ocenione pod względem możliwości ich włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten umieszczony jest w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określającym substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 [5], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2230/95 [6] i zawiera kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy ("2,4-D").

(2) Wpływ 2,4-D na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne został oceniony zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 dla zakresu zastosowań proponowanych przez zgłaszających. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 933/94 Grecja została wyznaczona jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dla 2,4-D. Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji odpowiednie sprawozdanie oceniające i zalecenia dnia 17 stycznia 1997 r. zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

(3) Sprawozdanie oceniające zostało zbadane przez Państwa Członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin. Kontrolę zakończono dnia 2 października 2001 r. sporządzeniem sprawozdania kontrolnego Komisji na temat 2,4-D.

(4) Dokumentację i informacje z kontroli 2,4-D zostały przedłożone również Komitetowi Naukowemu ds. Roślin. W swojej opinii [7] z dnia 21 maja 2001 r. Komitet zwrócił uwagę na wybór odpowiedniego modelu zwierzęcego, którego należy użyć przy ocenie ryzyka dla ludzi. Zalecenie zostało wzięte pod uwagę przy formułowaniu niniejszej dyrektywy i odpowiedniego sprawozdania kontrolnego.

(5) Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające 2,4-D zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i sprecyzowane w jej sprawozdaniach kontrolnych. W związku z tym należy włączyć tę substancję czynną do załącznika I do tej dyrektywy w celu zapewnienia, aby zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające 2,4-D były przyznawane we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG.

(6) Przed włączeniem substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG należy wyznaczyć odpowiedni okres, aby pozwolić Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom na przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów, które mogą wyniknąć z włączenia. Ponadto dyrektywa 91/414/EWG przewiduje, iż po włączeniu substancji czynnej do załącznika I do niej Państwa Członkowskie zobowiązane są w wyznaczonym okresie, w stosownych przypadkach, dokonać kontroli i przyznać, zmienić lub cofnąć zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną. Należy zatem wyznaczyć taki okres. Dłuższy okres powinien zostać zapewniony dla przedłożenia i oceny pełnej dokumentacji każdego środka ochrony roślin, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG. Pełna ocena środków ochrony roślin zawierających kilka substancji czynnych, na podstawie jednolitych zasad, może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy wszystkie te substancje czynne zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(7) Sprawozdanie kontrolne jest niezbędne Państwom Członkowskim do prawidłowego wdrożenia kilku sekcji jednolitych zasad ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG. Zakończone sprawozdanie kontrolne, z wyjątkiem informacji poufnych, powinno być dostępne lub być udostępniane przez Państwa Członkowskie wszystkim zainteresowanym stronom do konsultacji. Jeżeli sprawozdanie kontrolne musi zostać uaktualnione w celu uwzględnienia postępu technicznego i naukowego, należy także zmienić warunki dotyczące włączenia tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, zgodnie z tą dyrektywą.

(8) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zachowują sprawozdanie kontrolne na temat 2,4-D, z wyjątkiem informacji poufnych w rozumieniu art. 14 dyrektywy 91/414/EWG, do konsultacji dla wszystkich zainteresowanych stron lub udostępniają je im na specjalne życzenie.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2003 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

W szczególności, w razie konieczności, zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające 2,4-D jako substancję czynną przed upływem tego terminu.

Przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. W odniesieniu do oceny i podejmowania decyzji zgodnie z jednolitymi zasadami przewidzianymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji spełniającej wymogi załącznika III do niej, termin dla zmiany lub cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające 2,4-D jako jedyną substancję czynną ustala się na dzień 1 października 2006 r.

3. Dla środków ochrony roślin zawierających 2,4-D razem z inną substancją czynną objętą załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG, termin dla zmiany lub cofnięcia zezwoleń upływa cztery lata po wejściu w życie dyrektywy, która zmieniła załącznik I, włączając do niego ostatnią z wymienionych substancji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dnia 1 października 2002 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2001 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 304 z 21.11.2001, str. 14.

[3] Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10.

[4] Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27.

[5] Dz.U. L 107 z 28.4.1994, str. 8.

[6] Dz.U. L 225 z 22.9.1995, str. 1.

[7] Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin odnosząca się do oceny kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) w kontekście dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin – SCP/2,4d/002–wersja ostateczna.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następujące pozycje:

"Lp. | Wspólna nazwa, numery identyfikacyjne | Nazwa IUPAC | Czystość | Wejście w życie | Wygaśnięcie włączenia | Postanowienia szczególne |

27 | 2,4-D Nr CAS 94–75–7 Nr CIPAC 1 | Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy | 960 g/kg | 1.10.2002 | 30.9.2012 | Wyłącznie zastosowania jako herbicyd mogą być dozwolone W celu wdrożenia jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski sprawozdania kontrolnego w sprawie 2,4-D, w szczególności dodatki I i II do niego, zakończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 2 października 2001 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie: muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach o niekorzystnych warunkach glebowych i/lub klimatycznychmuszą zwrócić szczególną uwagę na wchłanianie przez skóręmuszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę stawonogów niebędących obiektem dzialania środka oraz zapewnić, aby warunki zezwolenia zawieraly w razie konieczności środki zmniejszające ryzyko |

--------------------------------------------------

Top