Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0931

Wspólne stanowisko Rady z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

OJ L 344, 28.12.2001, p. 93–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 11 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj

32001E0931Dziennik Urzędowy L 344 , 28/12/2001 P. 0093 - 0096


Wspólne stanowisko Rady

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

(2001/931/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 21 września 2001 r. Rada Europejska oświadczyła, że terroryzm jest rzeczywistym wyzwaniem dla świata i Europy i że walka z terroryzmem będzie priorytetowym celem Unii Europejskiej.

(2) W dniu 28 września 2001 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1373(2001) określającą zakrojoną na szeroką skalę strategię walki z terroryzmem, w szczególności walkę przeciwko finansowaniu terroryzmu.

(3) W dniu 8 października 2001 r. Rada powtórzyła zdecydowane stanowisko Unii na walkę ze źródłami finansowania terroryzmu, w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

(4) W dniu 26 lutego 2001 r., na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1333(2000), Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/154/WPZiB [1], które przewiduje między innymi zamrożenie funduszy Osamy bin Ladena oraz osób i podmiotów z nim związanych. W następstwie tego, te osoby, grupy i podmioty nie są objęte niniejszym wspólnym stanowiskiem.

(5) Unia Europejska powinna podjąć dodatkowe środki w celu wykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1373(2001).

(6) Państwa Członkowskie przekazały Unii Europejskiej informacje konieczne do wykonania niektórych z tych dodatkowych środków.

(7) Działanie Wspólnoty jest niezbędne w celu wykonania niektórych z tych dodatkowych środków; działanie Państw Członkowskich jest również niezbędne, w szczególności, w zakresie dotyczącym zastosowania form współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

1. Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się, zgodnie z przepisami poniższych artykułów, do osób, grup i podmiotów uczestniczących w aktach terrorystycznych i wymienionych w Załączniku.

2. Do celów niniejszego wspólnego stanowiska, "osoby, grupy i podmioty uczestniczące w aktach terrorystycznych" oznaczają:

- osoby, które dokonują lub usiłują dokonać aktów terrorystycznych lub biorą w nich udział, lub ułatwiają dokonanie aktów terrorystycznych,

- grupy i podmioty będące własnością takich osób lub kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez takie osoby; oraz osoby, grupy i podmioty działające w imieniu lub pod kierunkiem takich osób, grup i podmiotów, włączając fundusze uzyskane lub wytworzone z mienia będącego własnością lub kontrolowanego, bezpośrednio lub pośrednio, przez takie osoby i osoby, grupy i podmioty z nimi związane.

3. Do celów niniejszego wspólnego stanowiska "akt terrorystyczny" oznacza jeden z następujących zamierzonych czynów, który, ze względu na swój charakter lub kontekst, może wyrządzić poważną szkodę krajowi lub organizacji międzynarodowej, określony jako przestępstwo na mocy prawa krajowego, gdy został dokonany w celu:

i) poważnego zastraszenia ludności; lub

ii) nieuzasadnionego zmuszenia władz publicznych lub organizacji międzynarodowej do wykonania lub powstrzymania się od wykonania jakiegokolwiek działania,; lub

iii) poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych struktur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych kraju lub organizacji międzynarodowej:

a) atak na życie osób, mogący spowodować śmierć

b) atak na integralność cielesną osoby;

c) porwanie lub branie zakładników;

d) spowodowanie rozległych zniszczeń urządzeń użyteczności rządowej lub publicznej, systemu transportu, infrastruktury, włączając w to system informatyczny, stałej platformy umieszczonej na szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub własności prywatnej, mogące zagrozić życiu ludzkiemu lub spowodować poważne straty gospodarcze;

e) porwanie samolotu, statków lub innych środków transportu zbiorowego lub towarowego;

f) produkowanie, posiadanie, nabywanie, transport, dostarczanie lub używanie broni, materiałów wybuchowych lub broni jądrowej, biologicznej lub chemicznej, jak również prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie broni biologicznej i chemicznej;

g) uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, wybuchów lub powodzi, których rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego;

h) zakłócanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub jakichkolwiek innych podstawowych zasobów naturalnych, których rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego;

i) grożenie dokonaniem któregokolwiek z czynów wymienionych w lit. a)–h);

j) kierowanie grupą terrorystyczną;

k) uczestniczenie w działalności grupy terrorystycznej, włączając w to dostarczanie zasobów informacyjnych lub materialnych lub finansowanie jej działalności w jakikolwiek sposób, ze świadomością faktu, że takie uczestniczenie przyczyni się do przestępczej działalności grupy.

Do celów niniejszego ustępu "grupa terrorystyczna" oznacza sformalizowaną grupę składającą się z więcej niż dwóch osób, ustanowioną na przestrzeni czasu i działająca w uzgodniony sposób w celu dokonywania aktów terrorystycznych. "Grupa sformalizowana" oznacza grupę, która nie jest utworzona przypadkowo w celu natychmiastowego dokonania aktu terrorystycznego i która nie musi posiadać formalnie określonych ról dla swoich członków, ciągłości ich członkostwa lub rozwiniętej struktury.

4. Lista w Załączniku jest sporządzana na podstawie dokładnych informacji lub materiałów zawartych w odpowiednich aktach, które wskazują, że decyzja została podjęta przez właściwą władzę w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, których to dotyczy, bez względu na to, czy dotyczy to wszczęcia dochodzenia lub postępowania w sprawie o akt terrorystyczny, usiłowanie popełnienia takiego aktu, uczestniczenia w nim lub ułatwienia dokonania takiego aktu, opartego na poważnych i wiarogodnych dowodach lub poszlakach, lub skazania za takie czyny. Osoby, grupy i podmioty określone przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych za związane z terroryzmem i przeciwko którym zarządziła ona sankcje, mogą być włączone do tej listy.

Do celów niniejszego ustępu "właściwa władza" oznacza władzę sądowniczą lub, gdy władze sądownicze nie mają właściwości w zakresie objętym niniejszym ustępem, równoważną właściwą władzę w tym zakresie.

5. Rada dąży do zapewnienia, że do nazwisk osób fizycznych lub nazw osób prawnych, grup lub podmiotów wymienionych w Załączniku dołączone będą odpowiednie dane szczegółowe w celu umożliwienia skutecznej identyfikacji określonych ludzi, osób prawnych, podmiotów lub organów, ułatwiając w ten sposób uwolnienie od zarzutów osób noszących takie same lub podobne nazwiska.

6. Nazwiska osób i nazwy podmiotów na liście w Załączniku są poddawane kontroli w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz w ciągu każdych sześciu miesięcy, w celu zapewnienia, że istnieją podstawy do utrzymania ich na liście.

Artykuł 2

Wspólnota Europejska, działając w granicach kompetencji powierzonych jej przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, nakazuje zamrożenie funduszy i innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych osób, grup i podmiotów wymienionych w Załączniku.

Artykuł 3

Wspólnota Europejska, działając w granicach kompetencji powierzonych jej przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zapewnia, że fundusze, aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze lub inne powiązane usługi nie zostaną udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, na korzyść osób, grup i podmiotów wymienionych w Załączniku.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie, poprzez współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych w ramach tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej, zapewniają sobie nawzajem jak najszerszą pomoc w zapobieganiu i zwalczaniu aktów terrorystycznych. W tym celu, w odniesieniu do dochodzeń i postępowań prowadzonych przez ich władze wobec jakichkolwiek osób, grup i podmiotów wymienionych w Załączniku, w pełni wykorzystują, na wniosek, swoje obecne uprawnienia zgodnie z aktami Unii Europejskiej i innymi umowami międzynarodowymi, uzgodnieniami i konwencjami, które wiążą Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia jego przyjęcia.

Artykuł 6

Niniejsze wspólne stanowisko jest poddawane ciągłej kontroli.

Artykuł 7

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2001 r.

W imieniu Rady

L. Michel

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 57 z 27.2.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Pierwsza lista osób, grup i podmiotów wymienionych w art. 1 [1]

1. OSOBY

*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (działacz E.T.A.) urodzony 1.1.1965 w Guernica (Biscay), dowód tożsamości nr 78.865.882,

*— ALBERDI URANGA, Itziar (działacz E.T.A.) urodzony 7.10.1963 w Durango (Biscay), dowód tożsamości nr 78.865.693,

*— ALBISU IRIARTE, Miguel (działacz E.T.A.; członek Gestoras Pro-amnistía) urodzony 7.6.1961 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.954.596,

*— ALCALDE LINARES, Angel (działacz E.T.A.; członek Herri Batasuna/E.H/Batasuna) urodzony 2.5.1943 w Portugalete (Vizcaya), dowód tożsamości 14.390.353,

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) urodzony 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, urodzony w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej,

— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, urodzony 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej,

*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (działacz E.T.A.) urodzony 8.11.1957 w Regil (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.927.207,

— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, urodzony w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu,

*— ELCORO AYASTUY, Paulo (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) urodzony 22.10.1973 w Vergara (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.394.062,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) urodzony 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej,

*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) urodzony 2.12.1972 w Baracaldo (Biscay), dowód tożsamości nr 20.172.692,

*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (działacz E.T.A.), urodzony 29.4.1967 w Guernica (Biscay), dowód tożsamości nr 44.556.097,

*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (działaczka E.T.A.; członek Herri Batasuna/E.H/Batasuna), urodzona 23.12.1967 w Vergara (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 16.282.556,

*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (działacz E.T.A.) urodzony 25.4.1961 w Escoriaza (Navarre), dowód tożsamości nr 16.255.819,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, urodzony w 1963 r. w Libanie, obywatel Libanu,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) urodzony 14.4.1965 lub 1.3.1964 r. w Kuwejcie; obywatel Kuwejtu,

*— MORCILLO TORRES, Gracia (działaczka E.T.A.; członek Kas/Ekin) urodzona 15.3.1967 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 72.439.052,

*— MÚGICA GOŇI, Ainhoa (działacz E.T.A.) urodzony 27.6.1970 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 34.101.243,

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Starszy Oficer Wywiadu w HIZBALLAH, urodzony 7.12.1962 w Tayr Dibba, Liban, paszport nr 432298 (Liban),

*— MUŇOA ORDOZGOITI, Aloña (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) urodzony 6.7.1976 w Segura (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 35.771.259,

*— NARVÁEZ GOŇI, Juan Jesús (działacz E.T.A.) urodzony 23.2.1961 w Pamplona (Navarra), dowód tożsamości nr 15.841.101,

*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (działacz E.T.A.) urodzony 11.9.1967 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 34.084.504,

*— ORBE SEVILLANO, Zigor (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) urodzony 22.9.1975 w Basauri (Biscay), dowód tożsamości nr 45.622.851,

*— OTEGUI UNANUE, Mikel (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) urodzony 8.10.1972 w Itsasondo (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 44.132.976,

*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) urodzony 18.9.1964 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.976.521,

*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) urodzony 9.12.1963 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.962.687,

*— URANGA ARTOLA, Kemen (działacz E.T.A.; członek Herri Batasuna/E.H/Batasuna) urodzony 25.5.1969 w Ondarroa (Biscay), dowód tożsamości nr 30.627.290,

*— VILA MICHELENA, Fermín (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) urodzony 12.3.1970 w Irún (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.254.214;

2. GRUPY I PODMIOTY

*— Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskijska Ojczyzna i Wolność (E.T.A.)

(Następujące organizacje są częścią grupy terrorystycznej E.T.A.: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía.)

*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antyfaszystowskie Grupy Oporu Pierwszego Października (G.R.A.P.O.)

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terrorystyczne skrzydło Hamasu)

*— Loyalist Volunteer Force (LVF)

*— Orange Volunteers (OV)

— Palestyński Islamski Dżihad (PIJ)

*— Real IRA

*— Red. Hand Defenders (RHD)

*— Ogniwa Rewolucyjne/Epanastatiki Pirines

*— Organizacja Rewolucyjna 17 Listopada/Dekati Evdomi Noemvri

*— Rewolucyjna Walka Ludowa/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*— Ulster Defence Assocation/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

[1] Osoby zaznaczone * podlegają jedynie art. 4.

--------------------------------------------------

Top