EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0524

Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2001 r. odnosząca się do opublikowania odniesień do norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w związku z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (decyzja notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1681)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 190, 12.7.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/524/oj

32001D0524Dziennik Urzędowy L 190 , 12/07/2001 P. 0021 - 0023


Decyzja Komisji

z dnia 28 czerwca 2001 r.

odnosząca się do opublikowania odniesień do norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w związku z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(decyzja notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1681)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/524/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [1], w szczególności jej art. 9 ust. 4 akapit drugi,

uwzględniając opinię Komitetu, wydaną na podstawie art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych [2], zmienionej dyrektywą 98/48/WE [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 dyrektywy 94/62/WE stanowi, że Komisja wspiera zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zachęcanie do opracowania odpowiednich norm europejskich.

(2) Artykuł 10 dyrektywy 94/62/WE wskazuje, że Komisja wspiera, w stosownych przypadkach, opracowanie norm europejskich odnoszących się do zasadniczych wymogów, o których mowa w załączniku II tej dyrektywy.

(3) W przypadku gdy opakowanie jest wytwarzane dla szczególnego produktu zgodnie z normą zharmonizowaną, do której zostały opublikowane odniesienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, przyjmuje się, że opakowanie takie spełnia zasadnicze wymogi dyrektywy 94/62/WE objęte tą normą zharmonizowaną;

(4) Artykuł 9 dyrektywy 94/62/WE stanowi, że Komisja zapewnia publikację odniesień do zharmonizowanych norm, które spełniają wymogi zasadnicze określone dyrektywie, w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

(5) Państwa Członkowskie są zobowiązane publikować odniesienia do norm krajowych stanowiących transpozycję norm zharmonizowanych, do których opublikowano odniesienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

(6) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) zatwierdził w 2000 r. pięć norm (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000), zgodnie z mandatem wydanym mu przez Komisję na mocy dyrektywy 94/62/WE, po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy dyrektywy 98/34/WE. Normy te zostały przedstawione Komisji jako normy zharmonizowane;

(7) W 2000 r. z racji stosowania art. 9 ust. 4 dyrektywy 94/62/WE Belgia wniosła oficjalny sprzeciw w odniesieniu do norm zharmonizowanych EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000, że normy te nie spełniają całkowicie zasadniczych wymogów dyrektywy.

(8) W 2000 r. z racji stosowania art. 9 ust. 4 dyrektywy 94/62/WE Dania wniosła oficjalny sprzeciw w odniesieniu do norm zharmonizowanych EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 i EN 13431:2000, że normy te nie spełniają całkowicie zasadniczych wymogów dyrektywy.

(9) Po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy dyrektywy 98/34/WE i po zbadaniu zharmonizowanej normy EN 13428:2000 Komisja nie była w stanie ustalić, że norma ta nie spełnia całkowicie zasadniczych wymogów dyrektywy 94/62/WE, z wyjątkiem wymogów określonych w załączniku II do tej dyrektywy pkt 1 tiret trzecie. Wymieniona norma zharmonizowana może więc zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wraz z ostrzeżeniem, że nie spełnia ona wymogów określonych w tym tiret.

(10) Po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy dyrektywy 98/34/WE i po zbadaniu zharmonizowanej normy EN 13429:2000 Komisja była w stanie ustalić, że norma ta nie spełnia całkowicie zasadniczych wymogów dyrektywy 94/62/WE określonych w załączniku II do tej dyrektywy ust. 2. W szczególności norma ta nie obejmuje obowiązkowego wymogu dotyczącego minimalnej liczby cyklów w możliwych do przewidzenia normalnych warunkach użytkowania lub określania metody badawczej, mającej na celu sprawdzenie tej minimalnej liczby cyklów. W związku z tym niniejsza zharmonizowana norma nie może być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

(11) Po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy dyrektywy 98/34/WE i po zbadaniu zharmonizowanej normy EN 13430:2000 Komisja była w stanie ustalić, że norma ta nie spełnia całkowicie zasadniczych wymogów dyrektywy 94/62/WE określonych w załączniku II do tej dyrektywy pkt 3a. W szczególności norma ta nie spełnia zasadniczych wymogów stanowiących, że opakowanie, aby zostało uznane za podlegające recyklingowi, musi być wytwarzane w sposób umożliwiający recykling określonego procentu masy wykorzystanych materiałów, zgodnie z rodzajem materiału, z jakiego jest ono wykonane. Ponadto norma nie spełnia obowiązkowego wymogu dotyczącego obiektywnego uznania stosowania substancji lub materiałów mogących powodować problemy w odzyskiwaniu i sortowaniu przed przystąpieniem do recyklingu w samym procesie recyklingu bądź w produktach poddanych recyklingowi. W związku z tym niniejsza zharmonizowana norma nie może być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

(12) Po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy dyrektywy 98/34/WE i po zbadaniu zharmonizowanej normy EN 13431:2000 Komisja była w stanie ustalić, że norma ta nie spełnia całkowicie zasadniczych wymogów dyrektywy wyszczególnionych w załączniku II do dyrektywy 94/62/WE pkt 3b, dotyczących minimalnej wartości ciepła spalania pozwalającej na optymalizację odzyskiwania energii. Ponadto norma nie spełnia obowiązkowego wymogu dotyczącego obiektywnego uznania stosowania substancji lub materiałów mogących powodować problemy z odzyskiem i sortowaniem przed przystąpieniem do procesu odzyskania energii lub problemy w samym procesie odzyskania energii. W związku z tym ta norma zharmonizowana nie może być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

(13) Po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy dyrektywy 98/34/WE i po zbadaniu zharmonizowanej normy EN 13432:2000 Komisja nie była w stanie ustalić, że norma ta nie spełnia całkowicie zasadniczych wymogów dyrektywy 94/62/WE określonych w załączniku II pkt 3c i 3d. W związku z tym ta norma zharmonizowana może być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

(14) Komisja obecnie wzywa Europejski Komitet Normalizacyjny do podjęcia działań mających na celu poprawę norm, które częściowo lub całkowicie nie spełniają zasadniczych wymogów określonych w dyrektywie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odniesienia do zharmonizowanej normy EN 13428:2000 są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w formie podanej w Załączniku, wraz z następującym ostrzeżeniem:

"Niniejszym informuje się użytkowników zharmonizowanej normy EN 13428:2000, że norma ta nie spełnia zasadniczych wymogów dyrektywy 94/62/WE określonych w załączniku II do tej dyrektywy pkt 1 tiret trzecie"

.

W przypadku gdy Państwa Członkowskie publikują odniesienia do normy krajowej stanowiącej transpozycję zharmonizowanej normy EN 13428:2000, publikacja taka musi zawierać ostrzeżenie identyczne z określonym w tiret pierwszym.

Artykuł 2

Odniesienia do zharmonizowanych norm EN 13429:2000, EN 13430:2000 i EN 13431:2000 nie są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 3

Odniesienia do zharmonizowanej normy EN 13432:2000 są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w formie podanej w Załączniku.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 2001 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10.

[2] Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

[3] Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Publikacja odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Uwaga:

Niniejszym informuje się użytkowników zharmonizowanej normy EN 13428:2000, że norma ta nie spełnia zasadniczych wymogów dyrektywy 94/62/WE określonych w załączniku II do tej dyrektywy pkt 1 tiret pierwsze i trzecie.

ESB | Odniesienie | Tytuł zharmonizowanej normy | Rok ratyfikacji |

CEN | EN 13428 | Opakowanie – wymogi szczególne w odniesieniu do produkcji i składu – zapobieganie poprzez zmniejszenie liczby źródeł | 2000 |

ESB | Odniesienie | Tytuł zharmonizowanej normy | Rok ratyfikacji |

CEN | EN 13432 | Opakowanie – wymogi dotyczące opakowań nadających się do kompostowania i biodegradacji – metoda badawcza i kryteria oceny w celu ostatecznego zatwierdzenia opakowania | 2000 |

Uwaga:

- Wszelkich informacji dotyczących dostępności norm udzielają zarówno europejskie, jak i krajowe organy normalizacyjne, których wykaz został załączony do dyrektywy 98/34/WE, zmienionej dyrektywą 98/48/WE.

- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nie oznacza, że normy te są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Komisja zapewnia aktualizację tego wykazu.

--------------------------------------------------

Top