EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0118

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2001 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 108)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 47, 16.2.2001, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/118(1)/oj

32001D0118Dziennik Urzędowy L 047 , 16/02/2001 P. 0001 - 0031


Decyzja Komisji

z dnia 16 stycznia 2001 r.

zmieniająca decyzję 2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 108)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/118/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów [1], ostatnio zmienioną decyzją Komisji 96/350/WE [2], w szczególności jej art. 1 lit. a),

uwzględniając dyrektywę Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych [3], ostatnio zmienioną dyrektywą 94/31/WE [4] w szczególności jej art. 1 ust. 4, tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych [5] zostać zmienione w świetle notyfikacji Państw Członkowskich, na podstawie art. 1 ust. 4 tiret drugie, dyrektywy 91/689/EWG.

(2) Środki przewidziane przez niniejszą decyzję są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie art. 18 dyrektywy 75/442/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2000/532/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Uznaje się, że odpady klasyfikowane jako niebezpieczne wykazują jedną lub więcej właściwości wymienionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG oraz, w odniesieniu do pozycji H3–H8, H10 [6] i H11 wspomnianego załącznika, jedną lub więcej z następujących właściwości:

- temperatura zapłonu ≤ 55 °C,

- zawartość jednej lub więcej substancji sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne [7] przy całkowitym stężeniu ≤ 0,1 %,

- zawartość jednej lub więcej substancji sklasyfikowanych jako toksyczne przy całkowitym stężeniu ≤ 3 %,

- zawartość jednej lub więcej substancji sklasyfikowanych jako szkodliwe przy całkowitym stężeniu ≤ 25 %,

- zawartość jednej lub więcej substancji żrących sklasyfikowanych jako R35 przy całkowitym stężeniu ≤ 1 %,

- zawartość jednej lub więcej substancji żrących sklasyfikowanych jako R34 przy całkowitym stężeniu ≤ 5 %,

- zawartość jednej lub więcej substancji drażniących sklasyfikowanych jako R41 przy całkowitym stężeniu ≤ 10 %,

- zawartość jednej lub więcej substancji drażniących sklasyfikowanych jako R36, R37 i R38 przy całkowitym stężeniu ≤ 20 %,

- zawartość jednej substancji znanych jako rakotwórcze kategorii 1 lub 2 przy stężeniu ≤ 0,1 %,

- zawartość jednej substancji znanej jako rakotwórcza kategorii 3 przy stężeniu ≤ 1 %

- zawartość jednej substancji toksycznej do celów reprodukcyjnych kategorii 1 lub 2, sklasyfikowanej jako R60 lub R61 przy stężeniu ≤ 0,5 %,

- zawartość jednej substancji toksycznej do celów reprodukcyjnych kategorii 3, sklasyfikowanej jako R62 lub R63 przy stężeniu ≤ 5 %,

- zawartość jednej substancji mutagennej kategorii 1 lub 2, sklasyfikowanej jako R46 przy stężeniu ≤ 0,1 %,

- zawartość jednej substancji mutagennej kategorii 3, sklasyfikowanej jako R40 przy stężeniu ≤ 1 %."

2. Załącznik zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2002 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2001 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32.

[2] Dz.U. L 135 z 6.6.1996, str. 32.

[3] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20.

[4] Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28.

[5] Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3.

[6] W dyrektywie 92/32/EWG, zmieniającej po raz siódmy dyrektywę 67/548/EWG, wprowadzono termin "toksyczny dla celów reprodukcyjnych". Termin ten zastąpił termin "teratogenny". Termin ten uważa się za odpowiadający właściwości H10 w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG.

[7] Niniejsza klasyfikacja oraz kategorie R odnoszą się do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1) z późniejszymi zmianami. Dopuszczalne wartości stężenia odnoszą się do wartości ustalonych dyrektywą 88/379/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 14.) z późniejszymi zmianami.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK

Wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.

Wprowadzenie

1. Przedstawiony wykaz stanowi zharmonizowany wykaz odpadów. Będzie on okresowo poddawany przeglądowi na podstawie nowej wiedzy, w szczególności wyników badań, a w razie konieczności, zmieniany zgodnie z art. 18 dyrektywy 75/442/EWG. Jednakże włączenie materiału do wykazu nie oznacza, że stanowi on odpad we wszystkich okolicznościach. Materiały uznaje się za odpady tylko wtedy, gdy odpowiadają definicji odpadów zawartej w art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442/EWG.

2. Do odpadów zawartych w wykazie stosuje się przepisy dyrektywy 75/442/EWG z wyjątkiem przypadków, kiedy stosuje się art. 2 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

3. Różne rodzaje odpadów zawarte w wykazie w pełni określa sześciocyfrowy kod przyjęty dla odpadów i odpowiednie dwu- i czterocyfrowe oznaczenia rozdziałów Oznacza to, że aby zidentyfikować odpady na podstawie wykazu należy wykonać następujące czynności.

3.1. Należy określić źródło wytwarzające odpady w rozdziałach 01-12 lub 17-20 i ustalić właściwy sześciocyfrowy kod odpadów (z wyjątkiem podanych w tych rozdziałach kodów zakończonych liczbą 99). Należy zauważyć, że poszczególna jednostka produkcyjna być może będzie musiała sklasyfikować swoją działalność odwołując się do kilku rozdziałów. Np. producent samochodów może znaleźć swoje odpady w rozdziale 12 (odpady z kształtowania i obróbki powierzchni metali), 11 (odpady nieorganiczne zawierające metale z obróbki i powlekania powierzchni metali) i 08 (odpady ze stosowania powłok ochronnych), w zależności od różnych etapów procesu.

Uwaga: gromadzone osobno odpady opakowaniowe (włączając w to mieszanki różnych opakowań) sklasyfikowane są w grupie 15 01, a nie w 20 01.

3.2. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego kodu w rozdziałach 01-12 lub 17-20, należy sprawdzić rozdziały 13, 14 i 15 w celu zidentyfikowania odpadów.

3.3. Jeśli żaden z tych kodów odpadów nie jest właściwy, odpady należy zidentyfikować zgodnie z rozdziałem 16.

3.4. Jeśli dane odpady nie zostały ujęte również w rozdziale 16, należy zastosować kod 99 (odpady niesklasyfikowane gdzie indziej) podany w części wykazu odpowiadającej rodzajowi działalności określonej w pierwszym kroku.

4. Wszelkie odpady oznaczone gwiazdką (*) [1] uznaje się za odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych i podlegają one przepisom tej dyrektywy, chyba że stosuje się art. 1 ust. 5.

5. Do celów niniejszej decyzji, "substancja niebezpieczna" oznacza wszelką substancję, która została lub zostanie sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, z późniejszymi zmianami; "metal ciężki" oznacza wszelki związek antymonu, arsenu, kadmu, chromu (VI), miedzi, ołowiu, rtęci, niklu, selenu, telluru, talu i cyny, także w przypadku gdy metale te występują w postaci metalicznej, pod warunkiem że są one sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne.

6. Jeśli dane odpady zostały określone jako niebezpieczne na podstawie szczególnego lub ogólnego odwołania się do substancji niebezpiecznych, odpady te są niebezpieczne tylko wtedy, gdy stężenie tych substancji (np. wyrażone jako procentowy udział wagowy) jest takie, że odpady wykazują jedną lub więcej właściwości wymienionych w załączniku III do dyrektywy Rady 91/689/EWG. Do H3–H8, H10 i H11 stosuje się art. 2 niniejszej decyzji. art. 2 niniejszej decyzji nie określa szczególnych warunków w odniesieniu do właściwości H1, H2, H9 i H12–H14.

7. Zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, która w swej preambule stwierdza, że przypadki stopów uznano za wymagające dalszej oceny, ponieważ charakterystyki stopów są tego rodzaju, że prawidłowe ustalenie ich właściwości może okazać się niemożliwe przy zastosowaniu aktualnie dostępnych metod konwencjonalnych, przepisy art. 2 nie stosują się do czystych stopów metali (niezanieczyszczonych przez substancje niebezpieczne). Będzie to miało miejsce do czasu dalszych prac nad szczególnym podejściem do klasyfikacji stopów, do podjęcia których zobowiązała się Komisja i Państwa Członkowskie. Odpady wymienione w wykazie w sposób szczegółowy pozostają sklasyfikowane tak jak obecnie.

8. Zastosowano następujące zasady numerowania pozycji wykazu: w odniesieniu do odpadów, których nie zmieniono, zastosowano numery kodów z decyzji Komisji 94/3/WE; skreślono kody odnoszące się do odpadów, które zmieniono i pozostają one nie wykorzystywane w celu uniknięcia niejasności po wprowadzeniu nowego wykazu. Odpady dodane, otrzymały kod, który nie był stosowany w decyzji Komisji 94/3/WE i decyzji Komisji 2000/532/WE.

INDEKS

Rozdziały wykazu

01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu, wzbogacaniu, obróbce fizycznej i chemicznej minerałów |

02 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa, oraz przetwórstwa żywności |

03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |

04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i włókienniczego |

05 | Odpady z rafinacji ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla |

06 | Odpady z procesów chemii nieorganicznej |

07 | Odpady z procesów chemii organicznej |

08 | Odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |

09 | Odpady z przemysłu fotograficznego |

10 | Odpady z procesów termicznych |

11 | Odpady z obróbki i powlekania powierzchni metali i innych materiałów, oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |

12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej, powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych |

13 | Oleje odpadowe i odpady pochodzące z paliw płynnych (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12) |

14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |

15 | Odpady opakowaniowe, sorbentów, tkanin do wycierania, materiałów filtracyjnych i odzieży ochronnej, nie ujęte gdzie indziej |

16 | Odpady nieujęte w innych grupach w wykazie |

17 | Odpady z budowy i rozbiórki (włącznie z wydobytą ziemią z miejsc skażonych) |

18 | Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych nie związanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) |

19 | Odpady z urządzeń do gospodarowania odpadami oraz z pozazakładowych oczyszczalni ścieków i instalacji uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody do celów przemysłowych |

20 | Odpady komunalne (odpady z gospodarstw domowych oraz podobne odpady z handlowe, przemysłowe i instytucjonalne) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |

01 | ODPADY POWSTAJĄCE PRZY POSZUKIWANIU, WYDOBYCIU, WZBOGACANIU, PRZERÓBCE FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ MINERAŁÓW |

01 01 | odpady z wydobywania minerałów |

01 01 01 | odpady z wydobywania rud metali |

01 01 02 | odpady z wydobywania minerałów nie zawierających metali |

01 03 | odpady z fizycznej i chemicznej obróbki minerałów zawierających metale |

01 03 04* | kwasotwórcze odpady z sita z przetwarzania rud siarczkowych |

01 03 05* | inne odpady z sita zawierającesubstancje niebezpieczne |

01 03 06 | Odpady z sita, inne niż wymienione w 01 03 04 i 01 03 05 |

01 03 07* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z obróbki fizycznej i minerałów zawierających metale |

01 03 08 | odpady o konsystencji pyłów i proszków, inne niż wymienione w 01 03 07 |

01 03 09 | czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu, inny niż odpady wymienione w 01 03 07 |

01 03 99 | inne niewymienione odpady |

01 04 | odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki minerałów nie zawierających metali |

01 04 07* | odpady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z fizycznej i chemicznej przeróbki minerałów nie zawierających metali |

01 04 08 | żwir i skruszone skały, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 09 | odpadowe w postaci piasków i iłów |

01 04 10 | odpady o konsystencji pyłów i proszków, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 11 | odpady powstające przy przetwarzaniu soli kamiennej i potasowej, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 12 | odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych, inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |

01 04 13 | odpady powstające przy cięciu i piłowaniu skał, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 99 | inne nie wymienione odpady |

01 05 | płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze |

01 05 04 | płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej |

01 05 05* | płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |

01 05 06* | płuczki wiertnicze i inne odpady wiertniczezawierające substancje niebezpieczne |

01 05 07 | płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające baryt, inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |

01 05 08 | płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające chlorki, inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |

01 05 99 | inne niewymienione odpady |

02 | ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, AKWAKULTURY, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI |

02 01 | odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |

02 01 01 | osady z mycia i czyszczenia |

02 01 02 | odpadowa tkanka zwierzęca |

02 01 03 | odpadowa tkanka roślinna |

02 01 04 | odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |

02 01 06 | odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, gromadzone i oczyszczane osobno poza terenem zakładu |

02 01 07 | odpady z gospodarki leśnej |

02 01 08* | odpady agrochemiczne zawierającesubstancje niebezpieczne |

02 01 09 | odpady agrochemiczne, inne niż wymienione w 02 01 08 |

02 01 10 | metale odpadowe |

02 01 99 | inne nie wymienione odpady |

02 02 | odpady z przygotowania i przetwórstwa mięsa, ryb i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego |

02 02 01 | odpady z mycia i oczyszczania |

02 02 02 | odpadowa tkanka zwierzęca |

02 02 03 | materiały nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |

02 02 04 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 02 99 | inne nie wymienione odpady |

02 03 | odpady z przygotowania i przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty i tytoniu, produkcji konserw; produkcji drożdży i ekstraktu drożdżowego, produkcji i fermentacji melasy |

02 03 01 | szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania |

02 03 02 | odpady z konserwantów |

02 03 03 | odpady z ekstrakcjirozpuszczalników |

02 03 04 | materiały nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |

02 03 05 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 03 99 | inne nie wymienione odpady |

02 04 | odpady z przetwarzania cukru |

02 04 01 | osady z oczyszczania i mycia buraków |

02 04 02 | nienormatywny węglan wapnia |

02 04 03 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 04 99 | inne niewymienione odpady |

02 05 | odpady z przemysłu mleczarskiego |

02 05 01 | materiały nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |

02 05 02 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 05 99 | inne niewymienione odpady |

02 06 | odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego |

02 06 01 | materiały nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |

02 06 02 | odpady z konserwantów |

02 06 03 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 06 99 | inne niewymienione odpady |

02 07 | odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) |

02 07 01 | odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |

02 07 02 | odpady z destylacji spirytusów |

02 07 03 | odpady z procesów chemicznych |

02 07 04 | materiały nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |

02 07 05 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 07 99 | inne niewymienione odpady |

03 | ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ PRODUKCJI PŁYT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY |

03 01 | odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli |

03 01 01 | odpady kory i korka |

03 01 04* | trociny, wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir zawierającesubstancje niebezpieczne |

03 01 05 | trociny, wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir, inne niż wymienione w 03 01 04 |

03 01 99 | inne niewymienione odpady |

03 02 | odpady powstające przy konserwacji drewna |

03 02 01* | środki do konserwacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |

03 02 02* | środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |

03 02 03* | metaloorganiczne środki do konserwacji drewna |

03 02 04* | nieorganiczne środki do konserwacji drewna |

03 02 05* | inne środki do konserwacji drewnazawierające substancje niebezpieczne |

03 02 99 | inne niewymienione środki do konserwacji drewna |

03 03 | odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury |

03 03 01 | odpady z kory i drewna |

03 03 02 | szlamy ługu zielonego (w tym osady ługu zielonego) |

03 03 05 | szlamy z odbarwiania makulatury |

03 03 07 | mechanicznie separowane odrzuty z odzysku papieru i tektury |

03 03 08 | odpady powstające podczas segregacji papieru i tektury przeznaczonej do odzysku |

03 03 09 | błoto defekosaturacyjne |

03 03 10 | odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |

03 03 11 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 03 03 10 |

03 03 99 | inne niewymienione odpady |

04 | ODPADY Z PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO I WŁÓKIENNICZEGO |

04 01 | odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego |

04 01 01 | odpady z mizdrowania i dwoin wapniowych |

04 01 02 | odpady z wapnowania |

04 01 03* | odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej |

04 01 04 | ług garbarski zawierający chrom |

04 01 05 | ługi garbarskie nie zawierające chromu |

04 01 06 | osady zawierające chrom, w szczególności z zakładowych oczyszczalni ścieków |

04 01 07 | osady nie zawierające chromu, w szczególności z zakładowych oczyszczalni ścieków |

04 01 08 | odpady skóry garbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |

04 01 09 | odpady z wzbogacania i wykańczania |

04 01 99 | inne niewymienione odpady |

04 02 | odpady z przemysłu włókienniczego |

04 02 09 | odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |

04 02 10 | substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |

04 02 14* | odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |

04 02 15 | odpady z wykańczania, inne niż wymienione w 04 02 14 |

04 02 16* | barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |

04 02 17 | barwniki i pigmenty, inne niż wymienione w 04 02 16 |

04 02 19* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

04 02 20 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 04 02 19 |

04 02 21 | odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |

04 02 22 | odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |

04 02 99 | inne niewymienione odpady |

05 | ODPADY Z RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ, OCZYSZCZANIA GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYSOKOTEMPERATUROWEJ PRZERÓBKI WĘGLA |

05 01 | odpady z rafinacji ropy naftowej |

05 01 02* | osady z odsalania |

05 01 03* | osady z dna zbiorników |

05 01 04* | kwaśne szlamy z procesów alkilowania |

05 01 05* | wycieki ropy naftowej |

05 01 06* | oleiste szlamy z konserwacji instalacji i urządzeń |

05 01 07* | kwaśne smoły |

05 01 08* | inne smoły |

05 01 09* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

05 01 10 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |

05 01 11* | odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |

05 01 12* | kwasy zawierające oleje |

05 01 13 | osady z procesów uzdatniania wody kotłowej |

05 01 14 | odpady z kolumn chłodniczych |

05 01 15* | zużyte materiały filtracyjne |

05 01 16 | odpady z procesów odsiarczania ropy naftowej zawierające siarkę |

05 01 17 | bitumen |

05 01 99 | inne niewymienione odpady |

05 06 | odpady z wysokotemperaturowej przeróbki węgla |

05 06 01* | kwaśne smoły |

05 06 03* | inne smoły |

05 06 04 | osady z kolumn chłodniczych |

05 06 99 | inne niewymienione odpady |

05 07 | odpady z oczyszczania i przesyłu gazu ziemnego |

05 07 01* | odpady zawierające rtęć |

05 07 02 | odpady zawierające siarkę |

05 07 99 | inne niewymienione odpady |

06 | ODPADY Z PROCESÓW CHEMII NIEORGANICZNEJ |

06 01 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania kwasów |

06 01 01* | kwas siarkawy i siarkowy |

06 01 02* | kwas solny |

06 01 03* | kwas fluorowodorowy |

06 01 04* | kwas fosforawy i fosforowy |

06 01 05* | kwas azotawy i azotowy |

06 01 06* | inne kwasy |

06 01 99 | inne niewymienione odpady |

06 02 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania substancji alkalicznych |

06 02 01* | wodorotlenek wapnia |

06 02 03* | wodorotlenek amonu |

06 02 04* | wodorotlenki sodu i potasu |

06 02 05* | inne zasady |

06 02 99 | inne niewymienione odpady |

06 03 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali |

06 03 11* | sole stałe i roztwory zawierające cyjanki |

06 03 13* | sole stałe i roztwory zawierające metale ciężkie |

06 03 14 | sole stałe i roztwory, inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |

06 03 15* | tlenki metali zawierające metale ciężkie |

06 03 16 | tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |

06 03 99 | inne niewymienione odpady |

06 04 | odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03 |

06 04 03* | odpady zawierające arsen |

06 04 04* | odpady zawierające rtęć |

06 04 05* | odpady zawierające inne metale ciężkie |

06 04 99 | inne niewymienione odpady |

06 05 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

06 05 02* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

06 05 03 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 06 05 02 |

06 06 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania związków zawierających siarkę, chemicznej przeróbki siarki oraz procesów odsiarczania |

06 06 02* | odpady zawierające niebezpieczne siarczki |

06 06 03 | odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 |

06 06 99 | inne niewymienione odpady |

06 07 | odpady z produkcji, przygotowania, i dostarczania i stosowania chlorowców i chemicznej przeróbki chlorowców |

06 07 01* | odpady zawierające azbest z elektrolizy |

06 07 02* | węgiel aktywny z produkcji chloru |

06 07 03* | osad siarczanu baru zawierający rtęć |

06 07 04* | roztwory i kwasy, np. kwas siarkowy kontaktowy |

06 07 99 | inne niewymienione odpady |

06 08 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania krzemu i pochodnych krzemu |

06 08 02 | odpady zawierające chlorosilany |

06 08 99 | inne niewymienione odpady |

06 09 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania związków fosforu i chemicznej przeróbki związków fosforu |

06 09 02 | żużel fosforowy |

06 09 03* | poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

06 09 04 | poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 |

06 09 99 | inne niewymienione odpady |

06 10 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania związków azotu i chemicznej przeróbki związków azotu oraz produkcji nawozów |

06 10 02* | odpady zawierające substancje niebezpieczne |

06 10 99 | inne niewymienione odpady |

06 11 | odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych |

06 11 01 | poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji ditlenku tytanu |

06 11 99 | inne niewymienione odpady |

06 13 | odpady z innych procesów chemii nieorganicznej niewymienione gdzie indziej |

06 13 01* | nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna i inne środki biobójcze. |

06 13 02* | zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |

06 13 03 | czysta sadza |

06 13 04* | odpady z przetwarzania azbestu |

06 13 05* | sadza |

06 13 99 | inne niewymienione odpady |

07 | ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ |

07 01 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania podstawowych organicznych substancji chemicznych |

07 01 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 01 03* | chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 01 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 01 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 01 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 01 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 01 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 01 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 01 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 01 11 |

07 01 99 | inne niewymienione odpady |

07 02 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetyczny |

07 02 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 02 03* | chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 02 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 02 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 02 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 02 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 02 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 02 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 02 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 |

07 02 13 | odpady tworzyw sztucznych |

07 02 14* | odpady z dodatków zawierającychsubstancje niebezpieczne |

07 02 15 | odpady z dodatków, innych niż wymienione w 07 02 14 |

07 02 16 | odpady zawierajace silikony |

07 02 99 | inne niewymienione odpady |

07 03 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem 06 11) |

07 03 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 03 03* | chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 03 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 03 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 03 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 03 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 03 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 03 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 03 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 03 11 |

07 03 99 | inne niewymienione odpady |

07 04 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna i innych środków biobójczych |

07 04 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 04 03* | chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 04 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 04 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 04 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 04 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 04 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 04 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 04 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 04 11 |

07 04 13* | odpady stale zawierającesubstancje niebezpieczne |

07 04 99 | inne niewymienione odpady |

07 05 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania środków farmaceutycznych |

07 05 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 05 03* | chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługimacierzyste |

07 05 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 05 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 05 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 05 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 05 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 05 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 05 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 05 11 |

07 05 13* | odpady stałe zawierającesubstancje niebezpieczne |

07 05 14 | odpady stałe, inne niż wymienione w 07 05 13 |

07 05 99 | inne niewymienione odpady |

07 06 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków |

07 06 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 06 03* | chlolorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania oraz ługi macierzyste |

07 06 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługimacierzyste |

07 06 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 06 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 06 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 06 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 06 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 06 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 06 11 |

07 06 99 | inne niewymienione odpady |

07 07 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i dostarczania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów chemicznych |

07 07 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 07 03* | chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 07 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste |

07 07 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 07 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 07 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 07 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 07 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 07 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 07 11 |

07 07 99 | inne niewymienione odpady |

08 | ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZANIA I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH |

08 01 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania, stosowania i usuwania farb i lakierów |

08 01 11* | odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 12 | odpady farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 11 |

08 01 13* | osady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 14 | osady z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 13 |

08 01 15* | osady wodne zawierające farby i lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 16 | osady wodne zawierające farby i lakiery, inne niż wymienione w 08 01 15 |

08 01 17* | odpady z usuwania farb i lakierów, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 18 | odpady z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 17 |

08 01 19* | zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 20 | zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 19 |

08 01 21* | odpady ze zmywaczy do farb lub lakierów |

08 01 99 | inne niewymienione odpady |

08 02 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania innych powłok (także emalii ceramicznych) |

08 02 01 | odpady proszków powlekających |

08 02 02 | osady wodne zawierające składniki emalii ceramicznych |

08 02 03 | zawiesiny wodne zawierające składniki emalii ceramicznych |

08 02 99 | inne niewymienione odpady |

08 03 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania farb drukarskich |

08 03 07 | osady wodne zawierające farby drukarskie |

08 03 08 | odpady płynne zawierające farby drukarskie |

08 03 12* | odpadowe farby drukarskie zawierającesubstancje niebezpieczne |

08 03 13 | odpadowe farby drukarskie, inne niż wymienione w 08 03 12 |

08 03 14* | osady farb drukarskich, zawierającesubstancje niebezpieczne |

08 03 15 | osady farb drukarskich, inne niż wymienione w 08 03 14 |

08 03 16* | zużyte roztwory trawiące |

08 03 17* | odpadowy toner drukarskizawierający substancje niebezpieczne |

08 03 18 | odpadowy toner drukarski, inny niż wymieniony w 08 03 17 |

08 03 19* | olej dyspersyjny |

08 03 99 | inne niewymienione odpady |

08 04 | odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania klejów, kitów i szczeliw (również środków impregnacji wodoszczelnej) |

08 04 09* | odpady klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 04 10 | odpady klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 09 |

08 04 11* | osady z klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 04 12 | osady z klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 11 |

08 04 13* | osady wodne zawierające kleje lub szczeliwa, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 04 14 | osady wodne zawierające kleje lub szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 13 |

08 04 15* | odpady płynne zawierające kleje lub szczeliwa, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 04 16 | odpady płynne zawierające kleje lub szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 15 |

08 04 17* | olej żywiczny |

08 04 99 | inne niewymienione odpady |

08 05 | odpady inne niż wymienione w 08 |

08 05 01* | odpady izocyjanianu |

09 | ODPADY Z PRZEMYSŁU FOTOGRAFICZNEGO |

09 01 | odpady z przemysłu fotograficznego |

09 01 01* | wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |

09 01 02* | wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |

09 01 03* | roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |

09 01 04* | roztwory utrwalaczy |

09 01 05* | roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco — utrwalających |

09 01 06* | odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków fotograficznych zawierające srebro |

09 01 07 | film i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra |

09 01 08 | film i papier fotograficzny nie zawierające srebra lub związków srebra |

09 01 10 | aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii |

09 01 11* | aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 |

09 01 12 | aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie, inne niż wymienione w 09 01 11 |

09 01 13* | odpady płynne pochodzące z zakładowych procesów odzyskiwania srebra, inne niż wymienione w 09 01 06 |

09 01 99 | inne niewymienione odpady |

10 | ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH |

10 01 | odpady z elektrowni i innych obiektów energetycznego spalania (z wyłączeniem 19) |

10 01 01 | popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |

10 01 02 | popioły lotne z węgla |

10 01 03 | popioły lotne z torfu i (niepoddanego obróbce) drewna |

10 01 04* | popioły lotne z paliw płynnych i pyły z kotłów |

10 01 05 | stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych |

10 01 07 | odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych w postaci osadów |

10 01 09* | kwas siarkowy |

10 01 13* | popioły lotne z zemulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo |

10 01 14* | popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne |

10 01 15 | popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów z procesów współspalania, inne niż wymienione w 10 01 14 |

10 01 16* | popioły lotne z procesów współspalania zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 01 17 | popioły lotne z procesów współspalania, inne niż wymienione 10 01 16 |

10 01 18* | odpady z oczyszczania gazu zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 01 19 | odpady z oczyszczania gazu, inne niż wymienione 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 |

10 01 20* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

10 01 21 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 01 20 |

10 01 22* | wodne osady oczyszczania kotłów zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 01 23 | wodne osady oczyszczania kotłów, inne niż wymienione w 10 01 22 |

10 01 24 | piasek z pokładów fluidalnych |

10 01 25 | odpady ze składowania i przygotowania paliw dla elektrowni opalanych węglem |

10 01 26 | odpady z oczyszczania wód chłodzących |

10 01 99 | inne niewymienione odpady |

10 02 | odpady z hutnictwa żelaza i stali |

10 02 01 | odpady z przetwarzania żużli |

10 02 02 | nieprzetworzone żużle |

10 02 07* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 02 08 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 02 07 |

10 02 10 | zgorzelina walcownicza |

10 02 11* | odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 02 12 | odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 02 11 |

10 02 13* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 02 14 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 02 13 |

10 02 15 | inne szlamy i osady pofiltracyjne |

10 02 99 | inne niewymienione odpady |

10 03 | odpady z hutnictwa aluminium |

10 03 02 | odpadowe anody |

10 03 04* | żużle z produkcji pierwotnej |

10 03 05 | pyły tlenku glinu |

10 03 08* | zgary słone z produkcji wtórnej |

10 03 09* | czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej |

10 03 15* | zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |

10 03 16 | odżużlania inne niż wymienione w 10 03 15 |

10 03 17* | odpady z produkcji anod zawierające smołę |

10 03 18 | odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 03 17 |

10 03 19* | gazy odlotowe zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 03 20 | pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 03 19 |

10 03 21* | inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 03 22 | inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych), inne niż wymienione w 10 03 21 |

10 03 23* | odpady stałe z oczyszczania gazów zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 03 24 | odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 03 23 |

10 03 25* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne |

10 03 26 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 03 25 |

10 03 27* | odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 03 28 | odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 03 27 |

10 03 29* | odpady z oczyszczania żużli słonych i zgarów (czarnych kożuchów) zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 03 30 | odpady z oczyszczania żużli słonych i czarnych kożuchów żużlowych, inne niż wymienione w 10 03 29 |

10 03 99 | inne niewymienione odpady |

10 04 | odpady z hutnictwa ołowiu |

10 04 01* | żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej) |

10 04 02* | kożuchy żużlowe i zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej) |

10 04 03* | wapno zawierające związki arsenu |

10 04 04* | pyły z gazów odlotowych |

10 04 05* | inne cząstki i pyły |

10 04 06* | odpady stałe z oczyszczania gazów |

10 04 07* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów |

10 04 09* | odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 04 10 | odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 04 09 |

10 04 99 | inne niewymienione odpady |

10 05 | odpady z hutnictwa cynku |

10 05 01 | żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej) |

10 05 03* | pyły z gazów odlotowych |

10 05 04 | inne cząstki i pyły |

10 05 05* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |

10 05 06* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów |

10 05 08* | odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 05 09 | odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 05 08 |

10 05 10* | kożuchy żużlowe i zgary o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |

10 05 11 | kożuchy żużlowe i zgary, inne niż wymienione w 10 05 10 |

10 05 99 | inne niewymienione odpady |

10 06 | odpady z hutnictwa miedzi |

10 06 01 | żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 06 02 | kożuchy żużlowe i odżużlania z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 06 03* | pyły z gazów odlotowych |

10 06 04 | inne cząstki i pyły |

10 06 06* | odpady stałe z oczyszczania gazów |

10 06 07* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |

10 06 09* | odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 06 10 | odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 06 09 |

10 06 99 | inne niewymienione odpady |

10 07 | odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny |

10 07 01 | żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 07 02 | kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 07 03 | odpady stałe z oczyszczania gazów |

10 07 04 | inne cząstki i pyły |

10 07 05 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów |

10 07 07* | odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 07 08 | odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 07 07 |

10 07 99 | inne niewymienione odpady |

10 08 | odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych |

10 08 04 | cząstki i pyły |

10 08 08* | żużle słone z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 08 09 | inne żużle |

10 08 10* | kożuchy żużlowe i zgary o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |

10 08 11 | kożuchy żużlowe i zgary, inne niż wymienione w 10 08 10 |

10 08 12* | odpady z produkcji anod zawierające smołę |

10 08 13 | odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 08 12 |

10 08 14 | wybrakowane anody |

10 08 15* | pyły z gazów odlotowych zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 08 16 | pyły z gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 08 15 |

10 08 17* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowychzawierające substancje niebezpieczne |

10 08 18 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 08 17 |

10 08 19* | odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 08 20 | odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 08 19 |

10 08 99 | inne nie wymienione odpady |

10 09 | odpady z odlewnictwa żelaza |

10 09 03 | żużle odlewnicze |

10 09 05* | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 09 06 | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, inne niż wymienione w 10 09 05 |

10 09 07* | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 09 08 | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania, inne niż wymienione w 10 09 07 |

10 09 09* | pyły z gazów odlotowych zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 09 10 | pyły z gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 09 09 |

10 09 11* | inne cząstki zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 09 12 | inne cząstki, inne niż wymienione w 10 09 11 |

10 09 13* | odpadowe środki wiążące zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 09 14 | odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 09 13 |

10 09 15* | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 09 16 | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 10 09 15 |

10 09 99 | inne niewymienione odpady |

10 10 | odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych |

10 10 03 | żużle odlewnicze |

10 10 05* | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 10 06 | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, inne niż wymienione w 10 10 05 |

10 10 07* | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 10 08 | rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania, inne niż wymienione w 10 10 07 |

10 10 09* | pyły z gazów odlotowych zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 10 10 | pyły z gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 10 09 |

10 10 11* | inne cząstki zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 10 12 | inne cząstki, inne niż wymienione w 10 10 11 |

10 10 13* | odpadowe środki wiążące zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 10 14 | odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 10 13 |

10 10 15* | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 10 16 | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 |

10 10 99 | inne niewymienione odpady |

10 11 | odpady z hutnictwa szkła i produktów szklanych |

10 11 03 | odpady materiałów z włókna szklanego |

10 11 05 | inne cząstki i pyły |

10 11 09* | odpady z przygotowania mas wsadowych zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 11 10 | odpady z przygotowania mas wsadowych, inne niż wymienione w 10 11 09 |

10 11 11* | szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) |

10 11 12 | odpady szklane inne niż wymienione w 10 11 11 |

10 11 13* | osady z polerowania i szlifowania zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 11 14 | osady z polerowania i szlifowania, inne niż wymienione w 10 11 13 |

10 11 15* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowychzawierające substancje niebezpieczne |

10 11 16 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 11 15 |

10 11 17* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowychzawierające substancje niebezpieczne |

10 11 18 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 11 17 |

10 11 19* | odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

10 11 20 | odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 |

10 11 99 | inne niewymienione odpady |

10 12 | odpady z produkcji wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i wyrobów budowlanych |

10 12 01 | odpady z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej |

10 12 03 | cząstki i pyły |

10 12 05 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów |

10 12 06 | odrzucone formy |

10 12 08 | odpady ceramiki szlachetnej, cegieł, płytek i wyrobów budowlanych (po obróbce termicznej) |

10 12 09* | odpady stałe z oczyszczania gazówzawierające substancje niebezpieczne |

10 12 10 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 12 09 |

10 12 11* | odpady z glazurowania zawierające metale ciężkie |

10 12 12 | odpady z glazurowania, inne niż wymienione w 10 12 11 |

10 12 13 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

10 12 99 | inne niewymienione odpady |

10 13 | odpady z produkcji cementu, wapna i gipsu oraz artykułów i produktów z nich wykonanych |

10 13 01 | odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |

10 13 04 | odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego |

10 13 06 | cząstki i pyły (z wyjątkiem 10 13 12 i 10 13 13) |

10 13 07 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów |

10 13 09* | odpady z produkcji cementu azbestowego zawierające azbest |

10 13 10 | odpady z produkcji cementu azbestowego, inne niż wymienione w 10 13 09 |

10 13 11 | odpady z cementowych materiałów kompozytowych, inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 |

10 13 12* | odpady stałe z oczyszczania gazów zawierającesubstancje niebezpieczne |

10 13 13 | odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 13 12 |

10 13 14 | odpadowy cement i osady cementowe |

10 13 99 | inne niewymienione odpady |

10 14 | odpady z zakładów spalania |

10 14 01* | odpady z oczyszczania gazów zawierające rtęć |

11 | ODPADY Z OBRÓBKI I POWLEKANIA POWIERZCHNI METALI I INNYCH MATERIAŁÓW, ORAZ Z PROCESÓW HYDROMETALURGII METALI NIEŻELAZNYCH |

11 01 | odpady z obróbki chemicznej i powlekania powierzchni metali i innych materiałów (np. tj. procesów galwanicznych, procesów cynkowania, wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego odtłuszczania, anodowania) |

11 01 05* | kwasy trawiące |

11 01 06* | kwasy nie wymienione gdzie indziej |

11 01 07* | alkaliczne kąpiele trawiące |

11 01 08* | szlamy z fosforanowania |

11 01 09* | szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |

11 01 10 | szlamy i osady pofiltracyjne, inne niż wymienione w 11 01 09 |

11 01 11* | wodne roztwory płuczące zawierające substancje niebezpieczne |

11 01 12 | wodne roztwory płuczące, inne niż wymienione w 11 01 11 |

11 01 13* | odpady z odłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |

11 01 14 | odpady z odłuszczania, inne niż wymienione w 11 01 13 |

11 01 15* | eluaty i osady z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |

11 01 16* | nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |

11 01 98* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |

11 01 99 | inne niewymienione odpady |

11 02 | odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych |

11 02 02* | szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z jarozytem i getytem) |

11 02 03 | odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy |

11 02 05* | odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne |

11 02 06 | odpady z hydrometalurgii miedzi, inne niż wymienione w 11 02 05 |

11 02 07* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |

11 02 99 | inne niewymienione odpady |

11 03 | szlamy i odpady stałe z procesów hartowania |

11 03 01* | odpady zawierające cyjanki |

11 03 02* | inne odpady |

11 05 | odpady z procesów cynkowania |

11 05 01 | twardy cynk |

11 05 02 | popiół cynkowy |

11 05 03* | odpady stałe z oczyszczania gazów |

11 05 04* | zużyty topnik |

11 05 99 | inne niewymienione odpady |

12 | ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH |

12 01 | odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych |

12 01 01 | toczenie i piłowanie żelaza oraz jego stopów |

12 01 02 | pyły i cząstki żelaza |

12 01 03 | toczenie i piłowanie metali nieżelaznych |

12 01 04 | pyły i cząstki metali nieżelaznych |

12 01 05 | wióry z toczenia, wiórnikowania, tworzyw sztucznych |

12 01 06* | odpadowe oleje z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |

12 01 07* | oleje z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |

12 01 08* | emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce |

12 01 09* | emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców |

12 01 10* | syntetyczne oleje z obróbki metali |

12 01 12* | zużyte woski i tłuszcze |

12 01 13 | odpady spawalnicze |

12 01 14* | szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |

12 01 15 | szlamy z obróbki metali, inne niż wymienione w 12 01 14 |

12 01 16* | odpadowy materiał wybuchowy zawierający substancje niebezpieczne |

12 01 17 | odpadowe materiały wybuchowe, inne niż wymienione w 12 01 16 |

12 01 18* | szlamy ze ścierania, szlifowania i gładzenia zawierające oleje |

12 01 19* | łatwo ulegające biodegradacji oleje z obróbki metali |

12 01 20* | zużyte formy i materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |

12 01 21 | zużyte formy i materiały szlifierskie, inne niż wymienione w 12 01 20 |

12 01 99 | inne niewymienione odpady |

12 03 | odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11) |

12 03 01* | odpady z odtłuszczania wodą |

12 03 02* | odpady z odtłuszczania parą |

13 | OLEJE ODPADOWE I ODPADY POCHODZĄCE Z PALIW PŁYNNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05 I 12) |

13 01 | odpadowe oleje hydrauliczne |

13 01 01* | oleje hydrauliczne zawierające PCB |

13 01 04* | emulsje olejowe zawierające chlorowce |

13 01 05* | emulsje olejowe niezawierające chlorowców |

13 01 09* | mineralne oleje hydrauliczne zawierające chlorowce |

13 01 10* | mineralne oleje hydrauliczne niezawierające chlorowców |

13 01 11* | syntetyczne oleje hydrauliczne |

13 01 12* | oleje hydrauliczne ulegające biodegradacji |

13 01 13* | inne oleje hydrauliczne |

13 02 | odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |

13 02 04* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające chlorowce |

13 02 05* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające chlorowców |

13 02 06* | syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |

13 02 07* | oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe ulegające biodegradacji |

13 02 08* | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |

13 03 | odpadowe oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła |

13 03 01* | oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła zawierające PCB PCB |

13 03 06* | mineralne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła zawierające chlorowce, inne niż wymienione w 13 03 01 |

13 03 07* | nie zawierające chlorowców mineralne oleje izolujace lub stosowane jako nośniki ciepła |

13 03 08* | syntetyczne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła |

13 03 09* | oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła ulegające biodegradacji |

13 03 10* | inne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła |

13 04 | oleje zęzowe |

13 04 01* | oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej |

13 04 02* | oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych |

13 04 03* | oleje zęzowe z innej żeglugi |

13 05 | odpady z odwadniania olejów w separatorach |

13 05 01* | odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach |

13 05 02* | szlamy z odwadniania olejów w separatorach |

13 05 03* | szlamy z kolektorów |

13 05 06* | oleje z odwadniania olejów w separatorach |

13 05 07* | woda zaolejona z odwadniania olejów w separatorach |

13 05 08* | mieszanki odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach |

13 07 | odpady z paliw płynnych |

13 07 01* | paliwa płynne i olej napędowy |

13 07 02* | benzyna |

13 07 03* | inne paliwa (włączając w to mieszanki) |

13 08 | inne nie wymienione oleje odpadowe |

13 08 01* | szlamy i emulsje z odsalania |

13 08 02* | inne emulsje |

13 08 99* | inne nie wymienione odpady |

14 | ODPADY Z ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, CHŁODZIW I PROPELENTÓW (z wyłączeniem grup 07 i 08) |

14 06 | odpadowe rozpuszczalniki organiczne, chłodziwa i propelenty z pian i aerozoli |

14 06 01* | chlorofluoropochodne węglowodorów (freony) HCFC, HFC |

14 06 02* | inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki |

14 06 03* | inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny |

14 06 04* | szlamy i odpady stałe zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki |

14 06 05* | szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |

15 | ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTÓW, TKANIN DO WYCIERANIA, MATERIAŁÓW FILTRACYJNYCH I ODZIEŻY OCHRONNEJ NIE UJĘTE GDZIE INDZIEJ |

15 01 | odpady opakowaniowe (włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe |

15 01 01 | opakowania z papieru i tektury |

15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych |

15 01 03 | opakowania z drewna |

15 01 04 | opakowania z metali |

15 01 05 | opakowania wielomateriałowe |

15 01 06 | opakowania mieszane |

15 01 07 | opakowania ze szkła |

15 01 09 | opakowania z tkanin |

15 01 10* | opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne |

15 01 11* | opakowania z metalu zawierające niebezpieczne porowate matryce (np. azbest), włączając puste pojemniki ciśnieniowe |

15 02 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i odzież ochronna |

15 02 02* | sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe niewymienione gdzie indziej), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

15 02 03 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02 |

16 | ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE |

16 01 | zużyte pojazdy z różnych środków transportu (włączając maszyny pozadrogowe) odpady z demontażu zużytych pojazdów oraz przeglądów i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem 13, 14, i 16 06 i 16 08) |

16 01 03 | zużyte opony |

16 01 04 | zużyte pojazdy; Uwaga: niniejsza pozycja nie jest częścią projektu przedłożonego do zaopiniowania przez Komitet. Niezbędne zmiany w tej pozycji zostaną wprowadzone na podstawie rezultatów procedury Rady w sprawie propozycji zawartej w dokumencie COM(2000) 546 |

16 01 06 | zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające płynów i innych niebezpiecznych elementów |

16 01 07* | filtry oleju |

16 01 08* | elementy zawierające rtęć |

16 01 09* | elementy zawierające PCB |

16 01 10* | elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) |

16 01 11* | okładziny hamulcowe zawierające azbest |

16 01 12 | okładziny hamulcowe, inne niż wymienione w 16 01 11 |

16 01 13* | płyny hamulcowe |

16 01 14* | płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |

16 01 15 | płyny zapobiegające zamarzaniu, inne niż wymienione w 16 01 14 |

16 01 16 | zbiorniki na gaz płynny |

16 01 17 | metale żelazne |

16 01 18 | metale nieżelazne |

16 01 19 | tworzywa sztuczne |

16 01 20 | szkło |

16 01 21* | elementy niebezpieczne inne niż wymienione w 16 01 07-16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14 |

16 01 22 | inne niewymienione elementy |

16 01 99 | inne niewymienione odpady |

16 02 | odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych |

16 02 09* | transformatory i kondensatory zawierające PCB |

16 02 10* | zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone, inne niż wymienione w 16 02 09 |

16 02 11* | zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |

16 02 12* | zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |

16 02 13* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09-16 02 12 |

16 02 14 | zużyte urządzenia, inne niż wymienione w 16 02 09-16 02 13 |

16 02 15* | niebezpieczne elementy usunięte z zużytych urządzeń |

16 02 16 | elementy usunięte z zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15 |

16 03 | partie produktów nie odpowiadających wymaganiom i produkty niezużyte |

16 03 03* | odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne |

16 03 04 | odpady nieorganiczne, inne niż wymienione w 16 03 03 |

16 03 05* | odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne |

16 03 06 | odpady organiczne, inne niż wymienione w 16 03 05 |

16 04 | odpady materiałów wybuchowych |

16 04 01* | odpadowa amunicja |

16 04 02* | odpadowe wyroby pirotechniczne |

16 04 03* | inne odpady materiałów wybuchowych |

16 05 | gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia |

16 05 04* | gazy w pojemnikach ciśnieniowych (włączając w to halony) zawierające substancje niebezpieczne |

16 05 05 | gazy w pojemnikach ciśnieniowych, inne niż wymienione w 16 05 04 |

16 05 06* | chemikalia laboratoryjne, składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające je, włącznie z mieszaninami chemikaliów laboratoryjnych |

16 05 07* | zużyte chemikalia nieorganiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające je |

16 05 08* | zużyte chemikalia organiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające je |

16 05 09 | zużyte chemikalia, inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |

16 06 | baterie i akumulatory |

16 06 01* | baterie ołowiowe |

16 06 02* | baterie niklowo-kadmowe |

16 06 03* | baterie rtęciowe |

16 06 04 | baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |

16 06 05 | inne baterie i akumulatory |

16 06 06* | oddzielnie gromadzone elektrolity z baterii i akumulatorów |

16 07 | odpady z czyszczenia cystern transportowych i zbiorników magazynowych oraz beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) |

16 07 08* | odpady zawierające oleje |

16 07 09* | odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |

16 07 99 | inne nie wymienione odpady |

16 08 | zużyte katalizatory |

16 08 01 | zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) |

16 08 02* | zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich związki |

16 08 03 | zużyte katalizatory zawierające inne metale przejściowe lub ich związki, nie wymienione w innych grupach |

16 08 04 | zużyte katalizatory stosowane do krakowania katalizatorów (z wyjątkiem wymienionych w 16 08 07) |

16 08 05* | zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy |

16 08 06* | zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |

16 08 07* | zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

16 09 | substancje utleniające |

16 09 01* | nadmanganiany, np. nadmanganian potasu |

16 09 02* | chromiany, np. chromian potasu, dichromian potasu lub sodu |

16 09 03* | nadtlenki, np. nadtlenek wodoru |

16 09 04* | substancje utleniające niewymienione w innych grupach |

16 10 | odpadowe ciecze wodne przeznaczone do oczyszczania poza zakładem |

16 10 01* | odpadowe ciecze wodne zawierającesubstancje niebezpieczne |

16 10 02 | odpadowe ciecze wodne, inne niż wymienione w 16 10 01 |

16 10 03* | koncentraty wodne zawierające substancje niebezpieczne |

16 10 04 | koncentraty wodne, inne niż wymienione w 16 10 03 |

16 11 | odpadowe okładziny i materiały ogniotrwałe |

16 11 01* | zawierające węgiel okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierających substancje niebezpieczne |

16 11 02 | zawierające węgiel okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 01 |

16 11 03* | inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, zawierających substancje niebezpieczne |

16 11 04 | inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 03 |

16 11 05* | okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów innych niż metalurgiczne, zawierające substancje niebezpieczne |

16 11 06 | okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów innych niż metalurgiczne, inne niż wymienione w 16 11 05 |

17 | ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ ZIEMIĄ Z MIEJSC SKAŻONYCH) |

17 01 | beton, cegły, płyty, ceramika |

17 01 01 | beton |

17 01 02 | cegły |

17 01 03 | płyty i ceramika |

17 01 06* | mieszanki lub oddzielne frakcje betonu, cegieł, płyt i ceramiki zawierające substancje niebezpieczne |

17 01 07 | mieszanki betonu, cegieł, płytek i ceramiki, inne niż wymienione w 17 01 06 |

17 02 | drewno, szkło i tworzywa sztuczne |

17 02 01 | drewno |

17 02 02 | szkło |

17 02 03 | tworzywa sztuczne |

17 02 04* | szkło, tworzywa sztuczne i drewno zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone nimi |

17 03 | mieszanki bitumiczne, smoła węglowa i produkty smołowe |

17 03 01* | mieszanki bitumiczne zawierające smołę węglową |

17 03 02 | mieszanki bitumiczne, inne niż wymienione w 17 03 01 |

17 03 03* | smoła węglowa i produkty smołowe |

17 04 | metale (włączając w to ich stopy) |

17 04 01 | miedź, brąz, mosiądz |

17 04 02 | aluminium |

17 04 03 | ołów |

17 04 04 | cynk |

17 04 05 | żelazo i stal |

17 04 06 | cyna |

17 04 07 | mieszaniny metali |

17 04 09* | metale odpadowe skażone substancjami niebezpiecznymi |

17 04 10* | kable zawierające oleje, smołę węglową i inne substancje niebezpieczne |

17 04 11 | kable, inne niż wymienione w 17 04 10 |

17 05 | gleba (włącznie z wydobyta ziemią z miejsc skażonych), kamenie i urobek z pogłębiania |

17 05 03* | gleba i kamienie zawierające substancje niebezpieczne |

17 05 04 | gleba i kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |

17 05 05* | urobek z pogłębiania zawierający substancje niebezpieczne |

17 05 06 | urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05 |

17 05 07* | tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne |

17 05 08 | tłuczeń torowy (kruszywo), inne niż wymienione w 17 05 07 |

17 06 | materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest |

17 06 01* | materiały izolacyjne zawierające azbest |

17 06 03* | inne materiały izolacyjne składające się z substancji niebezpiecznych lub je zawierające |

17 06 04 | materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |

17 06 05 | materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

17 08 | gipsowe materiały konstrukcyjne |

17 08 01* | gipsowe materiały konstrukcyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

17 08 02 | gipsowe materiały konstrukcyjne, inne niż wymienione w 17 08 01 |

17 09 | inne odpady z budowy i rozbiórki |

17 09 01* | odpady z budowy i rozbiórki zawierające rtęć |

17 09 02* | odpady z budowy i rozbiórki zawierające PCB (np. kity, materiały podłogowe, szczelne zespoły okienne, kondensatory zawierające PCB) |

17 09 03* | inne odpady z budowy i rozbiórki (także odpady mieszane) zawierające substancje niebezpieczne |

17 09 04 | zmieszane odpady z budowy i rozbiórki inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

18 | ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych nie związanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) |

18 01 | odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |

18 01 01 | narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 01 03) |

18 01 02 | części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |

18 01 03* | odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji |

18 01 04 | odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji (opatrunki, w tym gipsowe, bielizna, odzież jednorazowego użytku, artykuły higieniczne) |

18 01 06* | chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje |

18 01 07 | chemikalia, inne niż wymienione w 18 01 06 |

18 01 08* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |

18 01 09 | leki, inne niż wymienione w 18 01 08 |

18 01 10* | odpady amalgamatu dentystycznego |

18 02 | odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |

18 02 01 | narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 02 02) |

18 02 02* | odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom |

18 02 03 | odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom |

18 02 05* | chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub je zawierające |

18 02 06 | chemikalia, inne niż wymienione w 18 02 05 |

18 02 07* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |

18 02 08 | leki, inne niż wymienione w 18 02 07 |

19 | ODPADY Z URZĄDZEŃ DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ Z POZAZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I INSTALACJI UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH |

19 01 | odpady z termicznego przekształcania odpadów |

19 01 02 | złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych |

19 01 05* | osady z oczyszczania gazu |

19 01 06* | szlamy i inne odpady o konsystencji ciekłej z oczyszczania gazów odlotowych |

19 01 07* | odpady stałe z oczyszczania gazu |

19 01 10* | zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazu |

19 01 11* | żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne |

19 01 12 | żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 |

19 01 13* | popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne |

19 01 14 | popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 |

19 01 15* | pył z kotłów zawierający substancje niebezpieczne |

19 01 16 | pył z kotłów inny niż wymieniony w 19 01 15 |

19 01 17* | odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |

19 01 18 | odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 |

19 01 19 | piaski ze złóż fluidalnych |

19 01 99 | inne niewymienione odpady |

19 02 | odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych (np. usuwania chromu, usuwania cyjanków, neutralizacji) |

19 02 03 | wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |

19 02 04* | wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych |

190205* | osady z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |

19 02 06 | osady z fizykochemicznej przeróbki, inne niż wymienione w 19 02 05 |

19 02 07* | olej i koncentraty pochodzące z separacji |

19 02 08* | płynne odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |

19 02 09* | stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |

19 02 10 | odpady palne, inne niż wymienione w 19 02 08 i 19 02 09 |

19 02 11* | odpady inne zawierające substancje niebezpieczne |

19 02 99 | inne niewymienione odpady |

19 03 | odpady stabilizowane / zestalone |

19 03 04* | odpady określone jako niebezpieczne, częściowo stabilizowane |

19 03 05 | odpady stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 04 |

19 03 06* | odpady zestalone określone jako niebezpieczne |

19 03 07 | odpady zestalone, inne niż wymienione w 19 03 06 |

19 04 | odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania |

19 04 01 | zeszklone odpady |

19 04 02* | popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych |

19 04 03* | niezeszklona faza stała |

19 04 04 | ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania |

19 05 | odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych |

19 05 01 | nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |

19 05 02 | nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |

19 05 03 | kompost nieodpowiadający wymaganiom |

19 05 99 | inne niewymienione odpady |

19 06 | odpady z beztlenowego rozkładu odpadów |

19 06 03 | ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |

19 06 04 | przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |

19 06 05 | ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |

19 06 06 | przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |

19 06 99 | inne nie wymienione odpady |

19 07 | odcieki ze składowisk |

19 07 02* | odcieki ze składowisk zawierające substancje niebezpieczne |

19 07 03 | odcieki ze składowisk, inne niż wymienione w 19 07 02 |

19 08 | odpady z oczyszczalni ścieków niewymienione gdzie indziej |

19 08 01 | skratki |

19 08 02 | odpady z piaskowników |

19 08 05 | osady z oczyszczania ścieków komunalnych |

19 08 06* | nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |

19 08 07* | roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |

19 08 08* | odpady z systemu membran zawierające metale ciężkie |

19 08 09* | mieszaniny tłuszczu i oleju z separacji oleju i wody zawierające olej i tłuszcze jadalne |

19 08 10* | mieszaniny tłuszczu i oleju z separacji oleju i wody nie wymienione w 19 08 09 |

19 08 11* | osady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |

19 08 12 | osady pochodzące z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych niewymienione w 19 08 11 |

19 08 13* | osady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych |

19 08 14 | osady pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych niewymienione w 19 08 13 |

19 08 99 | inne niewymienione odpady |

19 09 | odpady z uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub przemysłowej |

19 09 01 | odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |

19 09 02 | osady z klarowania wody |

19 09 03 | osady z dekarbonizacji wody |

19 09 04 | zużyty węgiel aktywny |

19 09 05 | nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |

19 09 06 | roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |

19 09 99 | inne niewymienione odpady |

19 10 | odpady z rozdrabniania odpadów zawierający metale |

19 10 01 | odpady żelaza i stali |

19 10 02 | odpady metali nieżelaznych |

19 10 03* | puch — lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne |

19 10 04 | puch — lekka frakcja i pyły, inne niż wymienione w 19 10 03 |

19 10 05* | inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne |

19 10 06 | inne frakcje, inne niż wymienione w 19 10 05 |

19 11 | odpady z regeneracji olejów |

19 11 01* | zużyte materiały filtracyjne |

19 11 02* | kwaśne smoły |

19 11 03* | uwodnione odpady płynne |

19 11 04* | odpady z oczyszczania paliw solami alkalicznymi |

19 11 05* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

19 11 06 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 19 11 05 |

19 11 07* | odpady z oczyszczania gazów odlotowych |

19 11 99 | inne niewymienione odpady |

19 12 | odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania) nie wymienione gdzie indziej |

19 12 01 | papier i tektura |

19 12 02 | metale żelazne |

19 12 03 | metale nieżelazne |

19 12 04 | tworzywa sztuczne i guma |

19 12 05 | szkło |

19 12 06* | drewno zawierające substancje niebezpieczne |

19 12 07 | drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |

19 12 08 | wyroby włókiennicze |

19 12 09 | minerały (np. piasek, kamienie) |

19 12 10 | odpady palne (paliwo alternatywne) |

19 12 11* | pozostałe odpady (w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki odpadów zawierających substancje niebezpieczne |

19 12 12 | pozostałe odpady z mechanicznej przeróbki odpadów niewymienione w 19 12 11 |

19 13 | odpady z rekultywacji gleby i odnowy wody gruntowej |

19 13 01* | odpady stałe z rekultywacji gleby zawierającej substancje niebezpieczne |

19 13 02 | odpady stałe z rekultywacji gleby inne niż wymienione w 19 13 01 |

19 13 03* | szlamy z rekultywacji gleby zawierające substancje niebezpieczne |

19 13 04 | szlamy z rekultywacji gleby i ziemi, inne niż wymienione w 19 13 03 |

19 13 05* | szlamy z odnowy wód gruntowych zawierające substancje niebezpieczne |

19 13 06 | szlamy z odnowy wód gruntowych, inne niż wymienione w 19 13 05 |

19 13 07* | odpady ciekłe i stężone uwodnione koncentraty z odnowy wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne |

19 13 08 | odpady ciekłe i stężone uwodnione koncentraty inne niż z odnowy wód gruntowych, wymienione w 19 13 07 |

20 | ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE I INSTYTUCJONALNE) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE |

20 01 | frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01) |

20 01 01 | papier i tektura |

20 01 02 | szkło |

20 01 08 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji |

20 01 10 | odzież |

20 01 11 | wyroby włókiennicze |

20 01 13* | rozpuszczalniki |

20 01 14* | kwasy |

20 01 15* | alkalia |

20 01 17* | odczynniki fotograficzne |

20 01 19* | pestycydy |

20 01 21* | lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć |

20 01 23* | zużyte urządzenia zawierające freony |

20 01 25 | oleje i tłuszcze jadalne |

20 01 26* | oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |

20 01 27* | farby, tusze i kleje oraz żywice zawierające substancje niebezpieczne |

20 01 28 | farby, tusze i kleje oraz żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |

20 01 29* | detergenty zawierające substancje niebezpieczne |

20 01 30 | detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |

20 01 31* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |

20 01 32 | leki inne niż wymienione w 20 01 31 |

20 01 33* | baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające wymienione baterie |

20 01 34 | baterie i akumulatory, inne niż wymienione w 20 01 33 |

20 01 35* | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 oraz 20 01 23 zawierające elementy niebezpieczne |

20 01 36 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01 35 |

20 01 37* | drewno zawierające substancje niebezpieczne |

20 01 38 | drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |

20 01 39 | tworzywa sztuczne |

20 01 40 | metale |

20 01 41 | odpady z czyszczenia kominów |

20 01 99 | inne niewymienione frakcje |

20 02 | odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |

20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji |

20 02 02 | gleba i kamienie |

20 02 03 | inne odpady nieulegające biodegradacji |

20 03 | inne odpady komunalne |

20 03 01 | mieszane odpady komunalne |

20 03 02 | odpady z targowisk |

20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic |

20 03 04 | Szlamy ze zbiorników służących do gromadzenia nieczystości |

20 03 06 | odpady z czyszczenia kanalizacji |

20 03 07 | odpady wielkogabrytowe |

20 03 99 | inne nie wymienione odpady komunalne |

"

[1] (1) Do celów niniejszego wykazu, PCB zostaną zdefiniowane tak, jak w dyrektywie 96/59/WE.

--------------------------------------------------

Top