Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2508

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa

OJ L 289, 16.11.2000, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 245 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 245 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 265 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2508/oj

32000R2508Dziennik Urzędowy L 289 , 16/11/2000 P. 0008 - 0010


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2508/2000

z dnia 15 listopada 2000 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury [1], w szczególności jego art. 9 ust. 5 i art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 nakłada na organizacje producentów obowiązek przedkładania programu operacyjnego w zakresie planowania dostaw i regulującego z wyprzedzeniem dostawy od swych członków już na początku roku połowowego.

(2) W celu wykonania swoich zobowiązań przez organizacje producentów istnieje potrzeba określenia programu operacyjnego. Dlatego też niezbędne jest ustalenie, jakie są wymogi strategii wprowadzania do obrotu, planu połowowego i planu produkcji, jeżeli chodzi o organizacje producentów zarówno połowowe, jak i prowadzące akwakultury.

(3) Konieczne jest zapewnienie wewnętrznej dyscypliny w organizacjach producentów w celu zapewnienia, aby program operacyjny mógł wejść w życie. Przewidziane kary muszą być proporcjonalne do stopnia naruszenia dyscypliny, a członkowie organizacji producentów muszą zostać o tym powiadomieni z wyprzedzeniem.

(4) W celu zapewnienia skuteczności działania uzgodnień należy ustanowić harmonogram dostarczania programów operacyjnych przez organizacje producentów i ich zatwierdzania przez właściwe organy krajowe.

(5) Organizacjom producentów należy udzielać zaliczek na pokrycie niektórych kosztów finansowych wynikających z ustanawiania programów operacyjnych.

(6) Właściwe jest ustalenie, aby sprawozdania o wdrożeniu programu operacyjnego były sporządzane na koniec roku połowowego w celu umożliwienia organizacjom producentów dokonania oceny skuteczności swoich programów, a organom krajowym stwierdzenia, czy należy im przyznawać rekompensaty finansowe.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Strategia wprowadzania do obrotu i plan połowowy dla połowowych organizacji producentów

Artykuł 1

Dla gatunków wymienionych w załącznikach I i IV do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, strategia wprowadzania do obrotu, określona w art. 9 ust. 1 lit. a) wyżej wymienionego rozporządzenia, zawiera następujące elementy:

a) liczbę zarejestrowanych członków organizacji producentów w pierwszym dniu roku połowowego, tak jak zostało to określone w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

b) liczbę i rodzaj statków rybackich będących członkami organizacji producentów w pierwszym dniu roku połowowego;

c) wielkość produkcji i działań interwencyjnych w poprzednim roku połowowym z podziałem na gatunki;

d) całkowity obrót organizacji producentów w poprzednim roku połowowym;

e) kwoty przyznane organizacji producentów z podziałem na gatunki;

f) procent ryb sprzedanych w drodze przetargu lub w inny sposób w poprzednim roku połowowym;

g) strategię dla poprawy lub utrzymania jakości produktów zbywanych bezpośrednio przez organizację producentów lub jej członków;

h) dobrowolne etykietowanie produktów lub inne działania promocyjne;

i) proponowane rynki zbytu lub inne możliwości handlowe.

Artykuł 2

1. Za gatunki reprezentujące znaczny udział wyładunków organizacji producentów uważa się te gatunki, które stanowią:

a) co najmniej 5 % całkowitej produkcji organizacji producentów podczas poprzedniego roku połowowego, w stosunku do ilości lub wartości — dla gatunków objętych kwotami połowowymi ustalonymi zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3760/92 [2]; lub

b) co najmniej 10 % całkowitej produkcji organizacji producentów podczas poprzedniego roku połowowego, w stosunku do ilości lub wartości — dla gatunków nieobjętych kwotami połowowymi określonymi w lit a).

2. Dla gatunków określonych w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 104/2000, które spełniają wymogi ust. 1 niniejszego artykułu, plan połowowy zawiera harmonogram dostaw obejmujący cały rok połowowy i bazujący na tendencjach sezonowych (cena, produkcja i popyt) panujących na rynku.

3. Plan połowowy może być uproszczony w sytuacjach, gdy nie występują żadne trudności na rynku, w szczególności wycofanie towaru z rynku.

4. Tam, gdzie istnieją plany połowowe ustalane przez Państwo Członkowskie na różnych szczeblach dla organizacji producentów, dana organizacja producentów może dokonywać odniesienia do tych planów.

Jednakże istnienie takich planów nie zwalnia organizacji producentów od stosowania dalszych środków regulujących dostawy od swoich członków, zgodnie z art. 5.

ROZDZIAŁ II

Strategia wprowadzania do obrotu i plan produkcji dla organizacji producentów prowadzących akwakultury

Artykuł 3

Dla gatunków, określonych w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, strategia wprowadzania do obrotu, określona w art. 9 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, zawiera następujące elementy:

a) liczbę zarejestrowanych członków organizacji producentów w pierwszym dniu roku połowowego, jak określone w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

b) ilość gatunków złowionych w poprzednim roku połowowym;

c) przeciętną cenę sprzedaży tych gatunków w poprzednim roku połowowym;

d) całkowity obrót organizacji producentów w poprzednim roku połowowym;

e) stosowaną metodę uprawy;

f) szczytowe sezony dla produkcji i sprzedaży;

g) strategię poprawy lub utrzymania jakości produktów zbywanych bezpośrednio przez organizację producentów lub jej członków;

h) dobrowolne etykietowanie produktów lub inne działania promocyjne;

i) ocenę rynku obejmującą proponowane nowe rynki lub inne możliwości handlowe.

Artykuł 4

Plan produkcji, określony w art. 9 ust. 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 104/2000, zawiera harmonogram dostaw dla roku połowowego, oparty na sezonowych czynnikach produkcji i oczekiwanych tendencjach na rynku.

ROZDZIAŁ III

Środki mające zastosowanie do gatunków wymienionych w załącznikach I, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Artykuł 5

Program operacyjny, określony w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, zawiera przyczyny występowania w ostatnich latach połowowych każdej ze zwyczajowych trudności rynkowych oraz określa środki podjęte w celu dostosowania dostaw do zaistniałej sytuacji.

Artykuł 6

1. Organizacja producentów podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu próby przeciwdziałania sytuacji, w której warunki rynkowe ulegają zmianie w ten sposób, że:

a) wycofywanie produktów z rynku, określone procentowo w stosunku do ilości przeznaczonych do sprzedaży, wzrasta w jakimkolwiek miesiącu o 5 punktów procentowych w porównaniu do przeciętnego procentu wycofywania w poprzednich trzech miesiącach; lub

b) pojawiają się jakiekolwiek inne poważne trudności rynkowe.

Produkty wycofane z rynku w celu uzyskania pomocy w odniesieniu do składowania, określone w art. 23 i 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, nie są traktowane jako wycofywane w rozumieniu niniejszego ustępu.

2. Organizacja producentów informuje właściwe organy Państwa Członkowskiego o wszelkich krokach podjętych zgodnie z ust. 1. Zmiana planu operacyjnego nie jest konieczna, o ile nie zażądają tego właściwe organy Państwa Członkowskiego.

Artykuł 7

Organizacja producentów ustanawia wykaz kar, określonych w art. 9 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 104/2000 i udostępni go wszystkim swoim członkom.

Kary są proporcjonalne do stopnia naruszenia.

Artykuł 8

Za nieprzewidziane okoliczności określone w art. 9 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 104/2000, uważa się te zdarzenia, które wystąpiły niezależnie od działań podejmowanych przez organizację producentów i które oddziałują na rynek przedmiotowych gatunków.

ROZDZIAŁ IV

Sprawy proceduralne

Artykuł 9

1. Rok połowowy trwa 12 miesięcy i zasadniczo rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, o ile nie jest uzasadniony i zatwierdzony przez właściwe organy Państwa Członkowskiego alternatywny okres lub jego dzień początkowy.

2. Organizacja producentów dostarcza swój program operacyjny w ciągu siedmiu tygodni od rozpoczęcia roku połowowego. Organizacja producentów niezwłocznie wykonuje swój program operacyjny.

3. Zainteresowane Państwo Członkowskie zatwierdza program operacyjny w ciągu 12 tygodni od rozpoczęcia roku połowowego.

Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi potrzebę wprowadzenia istotnych zmian w programie przez organizację producentów, termin zatwierdzenia może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie.

Artykuł 10

Po zatwierdzeniu przez zainteresowane Państwo Członkowskie programu operacyjnego i najpóźniej w ciągu czterech miesięcy po rozpoczęciu roku połowowego może ono udzielić zaliczki w wysokości 50 % wartości rekompensaty przyznanej organizacji producentów zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, pod warunkiem że organizacja producentów złoży zabezpieczenie w wysokości nie mniejszej niż 105 % wartości zaliczki.

Artykuł 11

1. Liczbę statków braną pod uwagę w celu obliczenia pomocy, określonej w art. 10 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 104/2000, stanowi całkowita liczba statków organizacji producentów w pierwszym dniu roku połowowego.

2. Reprezentatywność organizacji producentów, brana pod uwagę w celu obliczenia pomocy określonej w art. 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 104/2000, jest ustalana na podstawie danych dotyczących roku połowowego poprzedzającego rok połowowy, dla którego tworzony jest program operacyjny.

3. Pięcioletni okres, określony w art. 10 ust. 1 akapit drugi i trzeci rozporządzenia (WE) nr 104/2000 i w jego załączniku VII, jest równy liczbie pięciu lat połowowych określonych w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Organizacja producentów sporządza sprawozdanie ze swoich działań oraz przesyła je do właściwych władz Państwa Członkowskiego w ciągu siedmiu tygodni kończących rok połowowy. Sprawozdanie powinno zawierać następujące informacje:

a) sprawozdanie rynkowe dotyczące gatunków objętych programem operacyjnym, które powinno skupić się na trudnościach rynkowych zaistniałych w ciągu danego roku oraz środki podjęte w celu reakcji na te trudności, takie jak wymagane przez art. 6, włącznie z zastosowanymi karami, a ponadto, jeżeli właściwe, powody, dla których organizacja producentów nie była w stanie zaradzić tym trudnościom;

b) kopię regulaminu organizacji producentów obowiązującego w pierwszym roku połowowym wykonania programu oraz następujące później wszelkie zmiany tego regulaminu;

c) wykaz kar ustanowionych przez organizację producentów zgodnie z art. 7.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2001 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2000 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

[2] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

Top