Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
Rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylony przez 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

32000R1655Dziennik Urzędowy L 192 , 28/07/2000 P. 0001 - 0010


Rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 17 lipca 2000 r.

dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [3],

stanowiąc z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w świetle wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w dniu 23 maja 2000 r. [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1973/92 z dnia 21 maja 1992 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE) [5] zostało przyjęte w celu umożliwienia wdrożenia oraz rozwoju polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska oraz prawodawstwa służącego jego ochronie.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1973/92 zostało znacząco zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1404/96 [6]; w celu dalszego przyczyniania się do wdrażania, aktualizacji oraz rozwoju polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska oraz odpowiedniego ustawodawstwa, w szczególności w zakresie włączenia kwestii środowiskowych w pozostałe polityki, oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju we Wspólnocie, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1973/72 musi zostać zmienione, ze względów przejrzystości poprzez jego uchylenie i zastąpienie przez niniejsze rozporządzenie.

(3) Instrument finansowy na rzecz środowiska o nazwie LIFE wprowadzany jest etapami; drugi etap zakończył się dnia 31 grudnia 1999 r.

(4) Biorąc pod uwagę pozytywny wkład instrumentu LIFE w osiąganie celów założonych w polityce Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 1973/92, powinien zostać uruchomiony trzeci, pięcioletni etap kończący się 31 grudnia 2004 r.

(5) Instrument LIFE powinien zostać wzmocniony jako specjalistyczny instrument finansowy, stanowiący uzupełnienie pozostałych instrumentów Wspólnoty, jednakże bez ograniczania działań interwencyjnych prowadzonych w jego ramach do obszarów nie objętych innymi instrumentami finansowymi Wspólnoty.

(6) Należy poprawić skuteczność oraz przejrzystość różnych procedur związanych z LIFE poprzez jasne wyodrębnienie trzech części składowych tworzących.

(7) Konieczne jest zapewnienie skutecznego monitoringu oraz oceny działań przedsiębranych w ramach LIFE.

(8) Doświadczenie zdobyte przy obsłudze LIFE w czasie etapu drugiego ujawniło potrzebę koncentracji wysiłków poprzez jaśniejsze określenie obszarów aktywności, gdzie pomoc finansowa Wspólnoty może przynieść korzyść, uproszczenie zadań związanych z zarządzaniem oraz udoskonalenie środków rozpowszechniania informacji dotyczących zdobytego doświadczenia, osiągniętych rezultatów oraz ich długofalowego oddziaływania, w celu tworzenia warunków umożliwiających transfer tych rezultatów.

(9) Rozwój polityki Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska musi uwzględniać osiągnięte rezultaty oraz doświadczenie zdobyte w indywidualnych przedsięwzięciach wdrażanych w ramach LIFE.

(10) W kontekście projektów przyczyniających się do realizacji programu "Natura 2000" należy uwzględnić szlaki migracyjne oraz rolę stref ochronnych.

(11) Projekty przygotowawcze powinny dotyczyć rozwoju nowych działań i instrumentów Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska i/lub aktualizacji ustawodawstwa i zasad polityki w tym zakresie.

(12) Decyzja nr 2179/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rewizji wspólnotowego programu polityki i działań w odniesieniu do środowiska naturalnego i stałego rozwoju, "Ku trwałemu rozwojowi" [7], wśród priorytetowych celów Wspólnoty umieszcza opracowanie programów tworzących warunki dla dalszego rozwoju świadomości w kwestiach środowiska ze strony przemysłu, w tym szczególnie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oraz priorytetowe traktowanie problemów MSP jeśli chodzi o usuwanie trudności technicznych i finansowych w tworzeniu i wykorzystywaniu czystej technologii.

(13) W zależności od sytuacji, należy uwzględnić implikacje, jakie rozpatrywane wnioski o wsparcie finansowe w ramach instrumentu na rzecz środowiska LIFE, mają dla kwestii tworzenia miejsc pracy.

(14) W przypadku krajów trzecich mających granice na Morzu Śródziemnym lub Morzu Bałtyckim, innych niż kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które ze Wspólnotą Europejską zawarły układy o stowarzyszeniu, potrzebne są działania polegające na udzieleniu pomocy technicznej w celu stworzenia możliwości technicznych oraz struktur administracyjnych funkcjonujących w dziedzinie ochrony środowiska.

(15) Układy europejskie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a kandydatami do przystąpienia do Wspólnot z krajów Europy Środkowej i Wschodniej z drugiej strony, przewidują udział tych krajów w programach Wspólnoty, w szczególności w dziedzinie ochrony środowiska.

(16) Podczas gdy wyżej wymienione kraje Europy Środkowej i Wschodniej powinny normalnie same pokrywać koszty wynikające ze swojego udziału w programie, w konkretnych przypadkach Wspólnota — jeśli byłoby to konieczne — może podjąć decyzję o uzupełnieniu narodowego wkładu zainteresowanego kraju, zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie w odniesieniu do ogólnego budżetu Unii Europejskiej oraz postanowieniami właściwych układów o stowarzyszeniu.

(17) Od momentu dokonania dokonają finansowego wkładu w instrument LIFE, pozostałe kraje kandydujące mogą uczestniczyć w instrumencie na warunkach równych z warunkami ustalonymi dla krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej.

(18) Wpływy z krajów trzecich stanowią zasoby zarezerwowane na rzecz instrumentu i są księgowane jako takie we właściwej pozycji wydatków.

(19) Należy wypracować odpowiednie mechanizmy selekcyjne, tak aby pomoc ze strony Wspólnoty mogła być dostosowywana do konkretnych indywidualnych założeń projektów ubiegających się o wsparcie; wytyczne powinny promować synergię między działaniami demonstracyjnymi a przewodnimi zasadami polityki Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w celu zapewnienia trwałego rozwoju.

(20) Środki konieczne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [8].

(21) niniejsze rozporządzenie ustanawia, na cały czas trwania trzeciego etapu, ramy finansowe, stanowiące bezpośredni punkt odniesienia, w rozumieniu pkt 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją [9], dla działań władzy budżetowej w okresie corocznej realizacji procedur budżetowych.

(22) Działając na podstawie wniosku Komisji, Parlament Europejski i Rada powinny zbadać celowość kontynuacji działań w ramach LIFE po zamknięciu trzeciego etapu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel ogólny

Niniejszym ustanawia się instrument finansowy na rzecz środowiska, niżej zwany LIFE.

Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji oraz rozwoju polityki wspólnotowej w dziedzinie środowiska oraz prawodawstwa służącego jego ochronie, w szczególności w zakresie integracji kwestii środowiskowych z polityką w innych kwestiach oraz dążeniem do trwałego rozwoju we Wspólnocie.

Artykuł 2

Składowe tematyczne i kryteria ogólne

LIFE składa się z trzech składowych tematycznych: LIFE-przyroda, LIFE-środowisko i LIFE-państwa trzecie.

Projekty finansowane w ramach LIFE spełniają następujące kryteria ogólne:

a) leżą w sferze zainteresowań Wspólnoty dzięki znaczącemu wkładowi w realizację celu ogólnego ustanowionego w art. 1;

b) są realizowane przez uczestników o solidnych możliwościach technicznych i finansowych;

c) są wykonalne pod względem propozycji technicznych, harmonogramu, budżetu i wartości uzyskanej za poniesione nakłady;

Pierwszeństwo może zostać nadane projektom zakładającym podejście wielonarodowe, w przypadku gdy zwiększa to prawdopodobieństwo bardziej efektywnych rezultatów w realizacji celów przy uwzględnieniu wykonalności oraz kosztów.

Artykuł 3

LIFE-przyroda

1. Szczególnym celem LIFE-przyroda jest przyczynianie się do wdrożenia dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa [10], dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [11] oraz, w szczególności, europejskiej sieci "Natura 2000", ustanowionej przez tę ostatnią dyrektywę.

2. O przyznanie pomocy w ramach LIFE-przyroda mogą ubiegać się:

a) projekty w zakresie ochrony przyrody stwarzające możliwość realizacji szczegółowego celu wymienionego w ust. 1 i służące utrzymaniu lub odbudowie siedlisk naturalnych i/lub populacji gatunku co zapewni korzystny stan ochrony w znaczeniu dyrektywy 92/43/EWG;

b) środki towarzyszące, stwarzające możliwość realizacji szczególnego celu zamieszczonego w ust. 1 i podejmowane z zamiarem:

i) przygotowania projektów angażujących partnerów z różnych Państw Członkowskich (środek "uruchamiający");

ii) wymiany doświadczeń zdobytych w ramach różnych projektów (środek "kooperacyjny");

iii) monitorowania i oceny realizacji projektów oraz rozpowszechniania informacji o osiągniętych rezultatach, w tym rezultatach projektów, o realizacji których decyzję podjęto w czasie poprzednich etapów LIFE (środek "wspomagający").

3. Wsparcie finansowe zapewnia się w formie współfinansowania projektów. Maksymalną stawką jest:

a) 50 % w przypadku projektów w zakresie ochrony środowiska i 100 % w przypadku środków towarzyszących;

b) w drodze wyjątku, stawka 50 % przewidziana w lit. a) wynosi najwyżej 75 % w przypadku projektów dotyczących priorytetowych siedlisk naturalnych albo gatunków priorytetowych w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, lub gatunków ptaków, które komitet ustanowiony zgodnie z art. 16 dyrektywy 79/409/EWG uważa za priorytetowy przedmiot finansowania w ramach instrumentu LIFE-przyroda.

4. Propozycje projektów, które mogą być sfinansowane zgodnie z ust. 2 lit. a) są przesyłane Komisji przez Państwa Członkowskie. W przypadku projektów dotyczących więcej niż jednego Państwa Członkowskiego, propozycje przesyła to państwo, w którym siedzibę ma organ koordynujący projekt.

Każdego roku Komisja wyznacza termin przesyłania propozycji. Decyzję o zatwierdzeniu propozycji podejmuje zgodnie z ust. 7.

5. Propozycje analizowane są pod kątem możliwości udzielenia wsparcia finansowego zgodnie z ust. 7 tylko w zakresie, w jakim są zgodne z wymogami art. 2 oraz ust. 2 lit. a) tego artykułu, oraz jeśli spełniają następujące kryteria:

a) w przypadku projektów związanych z europejskim terytorium Państw Członkowskich, gdy odnoszą się do:

i) obszaru zaproponowanego przez Państwo Członkowskie zgodnie z art. 4 dyrektywy 92/43/EWG; lub

ii) obszaru sklasyfikowanego zgodnie z art. 4 dyrektywy 79/409/EWG; lub

iii) gatunku wymienionego w załączniku II lub IV do dyrektywy 92/43/EWG lub w załączniku I do dyrektywy 79/409/EWG;

b) w przypadku projektów pochodzących z krajów kandydujących, do których stosuje się art. 6, gdy projekty te dotyczą:

i) miejsca o międzynarodowym znaczeniu, będącego rodzajem siedliska wymienionym w załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG, albo rodzaju siedliska lub gatunku niewystępującego we Wspólnocie, ale zaliczonego w odpowiednich rezolucjach Konwencji Berneńskiej do siedliska lub gatunku wymagającego przedsięwzięcia szczególnych kroków w zakresie ochrony; lub

ii) miejsca o międzynarodowym znaczeniu będącego środowiskiem życia gatunku ptaków wymienionego w załączniku II do dyrektywy 79/40/EWG lub gatunku ptaków wędrownych występującego we Wspólnocie, bądź też gatunku ptaków niewystępującego we Wspólnocie, ale zaliczonego w odpowiednich rezolucjach Konwencji Berneńskiej do gatunku wymagającego przedsięwzięcia szczególnych kroków w zakresie ochrony; lub

iii) gatunku wymienionego w załączniku II lub IV do dyrektywy 92/43/EWG albo w załączniku I do dyrektywy 79/409/EWG, bądź też gatunku niewystępującego we Wspólnocie, ale sklasyfikowanego w załączniku I lub II do Konwencji berneńskiej.

6. Komisja przesyła zestawienie otrzymanych propozycji Państwom Członkowskim. Dla potrzeb konsultacji udostępnia oryginalne dokumenty Państwom Członkowskim na ich wniosek.

7. Projekty, dla których rozważa się wsparcie finansowe w ramach LIFE-przyroda podlegają procedurze ustanowionej w art. 11. Dla celów niniejszego ustępu komitetem jest organ, o którym mowa w art. 20 dyrektywy 92/43/EWG.

Komisja przyjmuje decyzję ramową skierowaną do Państw Członkowskich, dotyczącą projektów które zostały zaakceptowane, a ponadto indywidualne decyzje skierowane do beneficjentów, w których wyszczególniona jest kwota pomocy finansowej, opisane procedury finansowe i mechanizmy kontroli oraz określone są konkretne warunki techniczne dla zatwierdzonych projektów.

8. Z inicjatywy Komisji:

a) środki towarzyszące, jakie mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. b) i) i ii) — po uzyskaniu opinii komitetu wymienionego w art. 21 dyrektywy 92/43/EWG — stają się przedmiotem zaproszeń do zgłaszania deklaracji interesów. Państwa Członkowskie mogą przedkładać Komisji propozycje środków towarzyszących;

b) środki towarzyszące, jakie mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. b) pkt iii) stają się przedmiotem zaproszeń do zgłaszania deklaracji interesów.

Wszystkie zaproszenia do zgłaszania deklaracji interesów są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w którym wyszczególniane będą konkretne kryteria jakie należy spełnić.

Artykuł 4

LIFE-środowisko

1. Szczegółowym celem, jaki został określony dla LIFE-środowisko jest przyczynianie się do opracowywania innowacyjnych i zintegrowanych technik i metod oraz do dalszego rozwoju polityki Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska.

2. O przyznanie pomocy w ramach LIFE-środowisko będą mogły ubiegać się następujące projekty i/lub środki:

a) projekty demonstracyjne, stwarzające możliwość realizacji celu wymienionego w ust. 1 oraz:

- integrujące kwestie środowiskowe oraz związane z trwałym rozwojem w użytkowaniu ziemi i planowaniu, w tym dotyczącym obszarów miejskich i przybrzeżnych, lub

- tworzące warunki do trwałego zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych, lub

- minimalizujące wpływ działalności gospodarczej na środowisko, szczególnie poprzez rozwijanie czystych technologii oraz nacisk na działania prewencyjne, w tym redukcję emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, lub

- umożliwiające zapobieganie tworzeniu się wszelkiego rodzaju odpadów, ich utylizację, ponowne wykorzystanie, powtórne przetwarzanie oraz zapewniające rozsądne zarządzanie strumieniami odpadów, lub

- redukujące niekorzystny wpływ produktów na środowisko poprzez zintegrowane podejście do produkcji, dystrybucji, konsumpcji i przeładunku produktów pod koniec ich okresu życia (trwałości), włączając w to tworzenie produktów przyjaznych środowisku;

b) projekty stanowiące fazę przygotowawczą w tworzeniu nowych działań i instrumentów wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska i/lub aktualizacji prawodawstwa i zasad polityki w tej dziedzinie;

c) działania towarzyszące konieczne dla:

i) rozpowszechniania informacji dotyczących wymiany doświadczeń między projektami;

ii) oceny, monitoringu oraz promocji działań podjętych na tym etapie wdrażania LIFE i w ciągu dwóch pierwszych etapów oraz rozpowszechniania informacji o zdobytym doświadczeniu i transferze rezultatów, jakie przyniosły te działania.

3. Wsparcie finansowe zapewniane jest w formie współfinansowania projektów.

W przypadku projektów generujących znaczny przychód netto stawka finansowego wsparcia Wspólnoty wynosi najwyżej 30 % kwalifikowanych kosztów. W takim przypadku udział beneficjenta w finansowaniu projektu jest równy co najmniej kwocie wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty.

Stawka finansowego wsparcia Wspólnoty w przypadku wszystkich innych wnioskodawców wynosi najwyżej 50 % kwalifikowanych kosztów.

Stawka finansowego wsparcia Wspólnoty w przypadku wszystkich środków towarzyszących wynosi najwyżej 100 % ich kosztów.

4. Jeśli chodzi o projekty demonstracyjne, Komisja ustanawia wytyczne uprzednio poddane procedurze przewidzianej w art. 11 i publikuje je w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Wytyczne promują synergię pomiędzy działaniami demonstracyjnymi a przewodnimi zasadami polityki Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, mającymi służyć trwałemu rozwojowi.

5. Propozycje projektów, jakie mogą być sfinansowane zgodnie z ust. 2 lit. a) są przesyłane Komisji przez Państwa Członkowskie. W przypadku projektów dotyczących więcej niż jednego Państwa Członkowskiego, propozycje przesyła to państwo, w którym siedzibę ma organ koordynujący projekt.

Każdego roku Komisja wyznacza termin przesyłania propozycji. Decyzję o zatwierdzeniu propozycji podejmuje zgodnie z ust. 10.

6. Propozycje są brane pod uwagę do udzielenia wsparcia finansowego zgodnie z ust. 10 tylko wtedy, gdy są zgodne z wymogami art. 2 oraz ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu i jeśli spełniają następujące kryteria:

a) zapewniają rozwiązania problemu, który bardzo często pojawia się we Wspólnocie lub stanowi poważne źródło troski dla niektórych Państw Członkowskich;

b) są innowacyjne z uwagi na zastosowaną technologię lub metodę;

c) mają charakter przykładowy i stanowią postęp w porównaniu z aktualną;

d) dają możliwości promowania, upowszechniania oraz możliwie najszerszego zastosowania praktyk, technologii i/lub produktów sprzyjających ochronie środowiska;

e) mają na celu rozwój oraz transfer know-how, które może zostać wykorzystane w identycznych lub podobnych sytuacjach;

f) promują współpracę w dziedzinie ochrony środowiska;

g) mają potencjalnie korzystny stosunek kosztów do korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska;

h) promują włączanie kwestii środowiskowych do działań, których główne cele mają charakter gospodarczy i społeczny.

Przy rozpatrywaniu tych propozycji, w zależności od przypadku, powinny zostać rozważone ich implikacje dla kwestii związanych z tworzeniem miejsc pracy.

7. Niżej wymienione koszty nie kwalifikują się do pokrycia w ramach instrumentu:

a) zakup ziemi;

b) badania nieodpowiadające ściśle celowi, realizacji którego mają służyć finansowane projekty;

c) inwestycje infrastrukturalne o dużym zasięgu lub inwestycje niecharakteryzujące się innowacyjnością pod względem struktury, w tym już zatwierdzone działania na skalę przemysłową;

d) działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii.

8. Z inicjatywy Komisji:

a) projekty oraz działania towarzyszące, jakie mają być finansowane odpowiednio zgodnie z ust. 2 lit. b) i z ust. 2 lit. c) pkt i) — po uzyskaniu opinii komitetu wymienionego w art. 11 — stają się przedmiotem zaproszeń do zgłaszania deklaracji interesów. Państwa Członkowskie mogą przedkładać Komisji propozycje projektów, które mają być sfinansowane zgodnie z ust. 2 lit. b);

b) środki towarzyszące, jakie mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. c) pkt ii) stają się przedmiotem zaproszeń do zgłaszania deklaracji interesów.

Wszystkie zaproszenia do zgłaszania deklaracji interesów są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w którym zamieszczone zostaną szczególne kryteria do spełnienia.

9. Komisja przesyła zestawienie głównych punktów oraz treści propozycji otrzymanych zgodnie z ust. 2 lit. a) oraz b) Państwom Członkowskim. Dla potrzeb konsultacji udostępnia oryginalne dokumenty Państwom Członkowskim na ich wniosek.

10. Projekty dla których rozważa się wsparcie finansowe podlegają procedurze ustanowionej w art. 11.

11. Komisja podejmuje decyzję ramową skierowaną do Państw Członkowskich, dotyczącą projektów które zostały zaakceptowane, a ponadto indywidualne decyzje skierowane do beneficjentów, w których wyszczególniona jest kwota pomocy finansowej, opisane procedury finansowe i mechanizmy kontroli oraz określone szczególne warunki techniczne dla zatwierdzonych projektów.

Artykuł 5

LIFE-państwa trzecie

1. Szczegółowym celem, jaki został określony dla LIFE-kraje trzecie jest przyczynianie się do tworzenia możliwości i struktur administracyjnych potrzebnych w sektorze ochrony środowiska oraz przy opracowywaniu zasad polityki i programów działań w tej dziedzinie w państwach trzecich mających granice na Morzu

Śródziemnym i Morzu Bałtyckim, innych niż kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które ze Wspólnotą Europejską zawarły układy o stowarzyszeniu i określone są w art. 6 ust. 1.

2. O przyznanie pomocy w ramach LIFE-państwa trzecie mogą ubiegać się:

a) projekty wsparcia technicznego stwarzające możliwość realizacji celu szczegółowego wymienionego w ust. 1;

b) środki towarzyszące konieczne dla oceny, monitoringu oraz promocji działań podjętych na tym etapie wdrażania LIFE i w ciągu dwóch pierwszych etapów, oraz dla potrzeb wymiany doświadczeń między projektami i rozpowszechnienia informacji o zdobytym doświadczeniu i efektach, jakie te działania przyniosły.

3. Wsparcie finansowe zapewniane jest w formie współfinansowania projektów. Stawka finansowego wsparcia Wspólnoty wynosi najwyżej 70 % kosztów projektów, o których mowa w ust. 2 lit. a) oraz najwyżej 100 % kosztów środków towarzyszących określonych w ust. 2 lit. b).

4. Propozycje ze strony państw trzecich odnośnie do projektów, jakie mają być sfinansowane zgodnie z ust. 2 lit. a) przedkładane są Komisji przez odpowiednie władze krajowe. W przypadku projektów dotyczących więcej niż jednego państwa, propozycje przedkłada to państwo, w którym siedzibę ma organ koordynujący projekt lub międzynarodowa organizacja, której celem działania jest ochrona środowiska w danym rejonie geograficznym.

Każdego roku Komisja wyznacza termin przesyłania propozycji. Decyzję o zatwierdzeniu propozycji podejmuje zgodnie z ust. 7.

5. Propozycje są brane pod uwagę do udzielenia wsparcia finansowego zgodnie z ust. 7 tylko wtedy gdy są zgodne z wymogami art. 2 oraz ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu i jeśli spełniają następujące kryteria:

a) leżą w sferze zainteresowań Wspólnoty, szczególnie ze względu na ich wkład we wdrażanie wytycznych oraz umów o charakterze regionalnym i międzynarodowym;

b) przyczyniają się do rozwoju strategii promującej trwały rozwój na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym;

c) zapewniają rozwiązanie ważnych problemów związanych z ochroną środowiska w regionie oraz w danym sektorze.

Priorytetowo będą traktowane projekty promujące współpracę transgraniczną, transnarodową oraz regionalną.

6. Komisja przesyła Państwom Członkowskim zestawienie głównych punktów oraz treści propozycji otrzymanych od państw trzecich.

Dla potrzeb konsultacji Komisja udostępnia oryginalne dokumenty Państwom Członkowskim na ich wniosek.

7. Projekty, dla których rozważa się wsparcie finansowe podlegają procedurze ustanowionej w art. 11. Bez szkody dla tej procedury, przed podjęciem decyzji zatwierdzającej projekty dotyczące ochrony środowiska, uzyskana zostanie opinia komitetu ustanowionego przez art. 21 dyrektywy 92/43/EWG. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą wykazu wybranych projektów.

8. Zatwierdzone projekty stanowią podstawę umowy pomiędzy Komisją a beneficjentami, gdzie wyszczególniona zostanie kwota pomocy finansowej, opisane procedury finansowe i mechanizmy kontroli oraz szczególne warunki techniczne zatwierdzonego projektu. Wykaz zatwierdzonych propozycji jest przesyłany Państwom Członkowskim.

9. Z inicjatywy Komisji, środki towarzyszące, jakie mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. b) stają się przedmiotem zaproszeń do zgłaszania deklaracji interesów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i przedstawiających szczególne kryteria do spełnienia.

Artykuł 6

Udział krajów kandydujących

1. Instrument LIFE jest dostępny dla krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej, zgodnie z warunkami, o których mowa w układach o stowarzyszeniu zawartych z tymi krajami, oraz z wykorzystaniem postanowień decyzji Rady Stowarzyszenia dla każdego zainteresowanego kraju.

2. Propozycje projektów, jakie mogą być sfinansowane w ramach LIFE-przyroda i LIFE-środowisko przesyłane są Komisji przez władze zainteresowanych krajów w terminach ustalonych przez Komisję odpowiednio z art. 3 ust. 4 oraz art. 4 ust. 5. W przypadku projektów dotyczących więcej niż jednego kraju, propozycje przesyła ten kraj, w którym siedzibę ma organ koordynujący projekt.

3. Propozycje spełniające kryteria ogólne ustanowione w art. 2 oraz kryteria szczegółowe ustanowione w art. 3 ust. 5 lit. b) oraz art. 4 ust. 6 i 8. są brane pod uwagę do udzielenia finansowego wsparcia ze strony Wspólnoty.

4. Komisja przesyła zestawienie głównych punktów oraz treści propozycji otrzymanych od władz zainteresowanych krajów Państwom Członkowskim. Dla potrzeb konsultacji udostępnia oryginalne dokumenty Państwom Członkowskim na ich wniosek.

5. Projekty brane pod uwagę do wsparcia finansowego w ramach LIFE podlegają procedurze wyszczególnionej w art. 3 ust. 7 lub tej wyszczególnionej w art. 11, w zależności od rodzaju proponowanego projektu.

6. Zatwierdzone projekty stanowią podstawę umowy lub porozumienia pomiędzy Komisją a beneficjentami, gdzie wyszczególniona zostanie kwota pomocy finansowej, opisane procedury finansowe i mechanizmy kontroli oraz szczególne warunki techniczne zatwierdzonego projektu. Wykaz zatwierdzonych propozycji jest przesyłany Państwom Członkowskim.

7. W zakresie, w jakim warunki oraz postanowienia równoznaczne z tymi, o których mowa w ust. 1 zostały ustanowione dla innych krajów kandydujących, LIFE będzie otwarty na uczestnictwo tych krajów zgodnie z ust. 2–6. Kraje uczestniczące na warunkach zawartych w niniejszym artykule nie mogą uczestniczyć na warunkach zawartych w art. 5.

8. Coroczne zestawienie środków asygnowanych na współfinansowanie instrumentu z podziałem na kraje wymienione w ust. 1 i 7 jest publikowane w ramach ogólnego budżetu Unii Europejskiej, sekcja III, część B, załącznik IV.

Artykuł 7

Spójność między instrumentami finansowymi

1. Bez uszczerbku dla warunków ustalonych dla krajów kandydujących określonych w art. 6, projekty otrzymujące pomoc przewidzianą w ramach funduszy strukturalnych lub innych instrumentów budżetowych Wspólnoty nie mogą ubiegać się o pomoc finansową na mocy tego rozporządzenia.

2. Komisja zapewnia, że działania podejmowane w ramach niniejszego rozporządzenia są spójne z działaniami przedsięwziętymi w ramach funduszy strukturalnych, programów badań, rozwoju technologicznego lub programów demonstracyjnych albo innych instrumentów finansowych Wspólnoty.

Artykuł 8

Czas trwania trzeciego etapu i zasoby budżetowe

1. LIFE jest wdrażany etapami. Trzeci etap rozpocznie się 1 stycznia 2000 r. a zakończy 31 grudnia 2004 r. Ramy finansowe wdrożenia etapu trzeciego w okresie od 2000 r. do 2004 r. ustanawia się na 640 mln EUR.

2. Zasoby budżetowe przydzielone na działania przewidziane niniejszym rozporządzeniem wpisuje się do pozycji corocznych asygnat ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Dostępna kwota corocznych asygnat jest zatwierdzana przez władze budżetowe w ramach limitów perspektywy finansowej.

3. Ilość zasobów przydzielonych na każdy z obszarów działania wynosi:

a) 47 % dla działań podejmowanych na mocy art. 3;

b) 47 % dla działań podejmowanych na mocy art. 4;

c) 6 % dla działań podejmowanych na mocy art. 5.

Finansowanie środków towarzyszących jest ograniczone do 5 % dostępnych asygnat.

Artykuł 9

Monitorowanie projektów

1. W przypadku jakiegokolwiek projektu finansowanego w ramach LIFE, beneficjent przesyła Komisji oraz, na żądanie, zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu sprawozdania techniczne i finansowe dotyczące postępu prac. Sprawozdania przesyłane Państwu Członkowskiemu mogą być przesyłane w formie skróconej. Komisji oraz zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu przesyła się również sprawozdanie końcowe w ciągu trzech miesięcy od daty ukończenia projektu.

Komisja określa formę oraz treść sprawozdań. Sprawozdanie opiera się o fizyczne i finansowe wskaźniki wyszczególnione w decyzji Komisji zatwierdzającej projekty lub w umowie albo porozumieniu zawartym z beneficjentami. Wskaźniki są tak sformułowane, aby pozwoliły na śledzenie postępu prac i przedstawienie celów, jakie mają być osiągnięte w ciągu określonego przedziału czasu.

2. Bez uszczerbku dla kontroli rachunków przeprowadzanych przez Trybunał Obrachunkowy we współpracy z właściwymi krajowymi organami rewizyjnymi, zgodnie z art. 248 Traktatu, lub dla jakiejkolwiek kontroli przeprowadzonej zgodnie z art. 279 lit. c) Traktatu, urzędnicy oraz z inni pracownicy Komisji mogą przeprowadzać kontrole na miejscu w tym kontrole wyrywkowe w odniesieniu do projektów finansowych w ramach LIFE.

Przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu Komisja informuje o takim zamiarze beneficjenta i jego Państwo Członkowskie, chyba że istnieją uzasadnione powody pozwalające podejrzewać oszustwo i/lub niewłaściwe wykorzystanie środków.

3. Beneficjent pomocy finansowej przez okres pięciu lat od ostatniej płatności dokonanej z tytułu jakiegokolwiek działania przechowuje dla potrzeb Komisji wszelkie dokumenty stanowiące dowód poniesienia wydatków w związku z takim działaniem.

4. Na podstawie wyników sprawozdań oraz kontroli próbek, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja, w razie konieczności, dostosowuje skalę lub warunki, na jakich zostanie przyznana pierwotnie zatwierdzona pomoc finansowa oraz harmonogram płatności.

5. Komisja podejmuje wszelkie inne kroki, jakie okażą się konieczne dla sprawdzenia, czy finansowane projekty są realizowane prawidłowo oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Ochrona finansowych interesów Wspólnoty

1. Komisja może ograniczyć, zawiesić lub odzyskać kwotę wsparcia finansowego przyznanego projektowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia albo indywidualną decyzją bądź umową lub porozumieniem, na podstawie którego została przyznana przedmiotowa pomoc, lub jeśli okaże się, że bez ubiegania się o zgodę Komisji, projekt uległ znaczącej zmianie, pozostającej w sprzeczności z warunkami jego wdrożenia.

2. Jeśli nie zostały dotrzymane terminy lub jeśli postęp prac wdrożeniowych tylko częściowo uzasadnia przyznaną pomoc finansową, Komisja nakazuje beneficjentowi przedłożyć swoje uwagi w określonym terminie. Jeśli beneficjent nie udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, Komisja może unieważnić pozostałą część pomocy finansowej oraz domagać się zwrotu kwot już zapłaconych.

3. Wszelkie nienależne płatności są zwracane Komisji. Do sum niezwróconych w odpowiednim czasie mogą zostać doliczone odsetki. Komisja ustanawia szczegółowe zasady wykonania niniejszego ustępu.

Artykuł 11

Komitet

1. Komisję wspiera komitet (dalej zwany komitetem).

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 12

Ocena trzeciego etapu oraz kontynuacja LIFE

1. Nie później niż do dnia 30 września 2003 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

a) sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia, jego wkładu w rozwój polityki Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska, oraz wykorzystania asygnowanych środków, jak również, w zależności od sytuacji, propozycje działań dostosowawczych służących stworzeniu możliwości kontynuacji projektu poza trzeci etap;

b) w zależności od potrzeby, propozycję dotyczącą czwartego etapu LIFE.

2. Parlament Europejski oraz Rada, stanowiąc zgodnie z Traktatem, najpóźniej do dnia 1 lipca 2004 r. podejmą decyzję o wdrożeniu czwartego etapu od dnia 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 13

Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1973/92

1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1973/92 uchyla się bez szkody dla podjętych na podstawie tego rozporządzenia decyzji lub zawartych umów lub porozumień dotyczących przyznania pomocy finansowej.

2. Odniesienia do uchylonego rozporządzenia rozumie się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia oraz odczytuje się je zgodnie z tabelą ekwiwalentów zamieszczoną w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2000 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. Fontaine

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. Glavany

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 15 z 20.1.1999, str. 4.

[2] Dz.U. C 209 z 22.7.1999, str. 14.

[3] Dz.U. C 374 z 23.12.1999, str. 45.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. C 219 z 30.7.1999, str. 265), potwierdzona dnia 6 maja 1999 r. (Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 275), wspólne stanowisko Rady z dnia 22 października 1999 r. (Dz.U. C 346 z 2.12.1999 r., str. 1), decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2000 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2000 r.

[5] Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 1.

[6] Dz.U. L 181 z 20.7.1996, str. 1.

[7] Dz.U. L 275 z 10.10.1998, str. 1.

[8] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[9] Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

[10] Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 97/49/WE, (Dz.U. L 223 z 13.8.1997, str. 9).

[11] Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 97/62/WE, (Dz.U. L 305 z 8.11.1997, str. 42).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

TABELA EKWIWALENTÓW

Rozporządzenie (EWG) nr 1973/92 | Niniejsze rozporządzenie |

artykuł 1 | artykuł 1 |

artykuł 2 ust. 1 lit. a) | artykuł 3 ust. 1 i 2 lit. a) |

artykuł 2 ust. 1 lit. b) ppkt i) i ii) | artykuł 4 ust. 1 i 2 lit. a) |

artykuł 2 ust. 1 lit. b) ppkt iii) akapit pierwszy | artykuł 4 ust. 1 i 2 lit. b) |

artykuł 2 ust. 1 lit. b) ppkt iii) tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte | — |

artykuł 2 ust. 2 lit. a) | artykuł 5 ust. 1 i 2 lit. a) |

artykuł 2 ust. 2 lit. b) i c) | — |

artykuł 2 ust. 3 | artykuł 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 2 lit. c), art. 5 ust. 2 lit. b) |

artykuł 4 lit. a) | artykuł 3 ust. 3 zdanie pierwsze, art. 4 ust. 3 akapit pierwszy, art. 5 ust. 3 zdanie pierwsze |

artykuł 4 lit. b) | — |

artykuł 5 | artykuł 7 ust. 1 |

artykuł 6 | artykuł 7 ust. 2 |

artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy | artykuł 8 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie |

artykuł 7 ust. 1 akapit drugi | artykuł 8 ust. 1 zdanie trzecie |

artykuł 7 ust. 1 akapit trzeci | artykuł 8 ust. 2 zdanie drugie |

artykuł 7 ust. 2 | — |

artykuł 7 ust. 3 | — |

artykuł 8 ust. 1 | artykuł 8 ust. 3 |

artykuł 8 ust. 2 | artykuł 3 ust. 3 lit. a) część pierwsza i lit. b) oraz art. 4 ust. 3 akapit drugi i trzeci |

artykuł 8 ust. 3 | artykuł 3 ust. 3 lit. a) część druga, art. 4 ust. 3 akapit czwarty oraz art. 5 ust. 3 zdanie drugie |

artykuł 9 ust. 1 | artykuł 3 ust. 4 i ust. 8 lit. a) oraz art. 4 ust. 5 i 8 lit. a) |

artykuł 9 ust. 2 | artykuł 5 ust. 4 |

artykuł 9 ust. 3 | — |

artykuł 9 ust. 4 | artykuł 3 ust. 6, art. 4 ust. 9 i art. 5 ust. 6 |

artykuł 9 ust. 5 akapit pierwszy | artykuł 3 ust. 7 akapit pierwszy oraz ust. 8 lit. a) zdanie pierwsze, art. 4 ust. 8 lit. a) i ust. 10 oraz art. 5 ust. 7 |

artykuł 9 ust. 5 akapit drugi tiret pierwsze | artykuł 3 ust. 7, drugi akapit, oraz art. 4 ust. 11 |

artykuł 9 ust. 5, akapit drugi tiret drugie | artykuł 5 ust. 8 |

artykuł 9 ust. 6 | artykuł 3 ust. 7 akapit drugi, art. 4 ust. 11 i art. 5 ust. 8 |

artykuł 9a ust. 1 lit. a) | artykuł 2 |

artykuł 9a ust. 1 lit. b) ppkt i) | artykuł 3 ust. 5 lit. a) |

artykuł 9a ust. 1 lit. b) ppkt ii) i iii) | artykuł 4 ust. 6 |

artykuł 9a ust. 1 lit. b) ppkt iv) | — |

artykuł 9a ust. 1 lit. c) tiret pierwsze, drugie, trzecie, czwarte | artykuł 5 ust. 5 |

artykuł 9a ust. 1 lit. c) tiret piąte i szóste | artykuł 2 akapit drugi lit. b) i c) |

artykuł 9a ust. 2 | — |

artykuł 9b | artykuł 4 ust. 7 lit. b), c) i d) |

artykuł 10 ust. 1 tiret pierwsze | artykuł 9 ust. 5 |

artykuł 10 ust. 1 tiret drugie i trzecie | — |

artykuł 10 ust. 2 | artykuł 9 ust. 2 |

artykuł 10 ust. 3 | artykuł 9 ust. 3 |

artykuł 11 ust. 1 | artykuł 10 ust. 1 |

artykuł 11 ust. 2 | artykuł 10 ust. 2 |

artykuł 11 ust. 3 | artykuł 10 ust. 3 |

artykuł 12 ust. 1 | — |

artykuł 12 ust. 2 | artykuł 9 ust. 1 |

artykuł 12 ust. 3 | artykuł 9 ust. 4 |

artykuł 12 ust. 4 | — |

artykuł 13 | artykuł 11 |

artykuł 13a | artykuł 6 |

artykuł 14 | artykuł 12 |

artykuł 15 | — |

artykuł 16 | — |

artykuł 17 | artykuł 14 |

--------------------------------------------------

Top