EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0654

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2000 z dnia 29 marca 2000 r. dotyczące zezwolenia na nowe dodatki, nowe zastosowania dodatków oraz nowe preparaty dodatków w paszachTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 79, 30.3.2000, p. 26–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 66 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 66 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 111

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/654/oj

32000R0654Dziennik Urzędowy L 079 , 30/03/2000 P. 0026 - 0035


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2000

z dnia 29 marca 2000 r.

dotyczące zezwolenia na nowe dodatki, nowe zastosowania dodatków oraz nowe preparaty dodatków w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych [1], ostatnio zmienioną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2690/1999 [2], w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 70/524/EWG przewiduje, że nowe dodatki lub nowe zastosowania dodatków są zatwierdzane uwzględniając postęp w dziedzinie naukowej i technicznej.

(2) Dyrektywa Rady 93/113/WE z dnia 14 grudnia 1993 r. dotycząca stosowania i obrotu enzymami, mikroorganizmami i ich preparatami w żywieniu zwierząt [3] ostatnio zmieniona dyrektywą 97/40/WE [4], w drodze odstępstwa od dyrektywy 70/524/EWG, zezwoliła Państwom Członkowskim na tymczasowe zezwolenie na stosowanie i wprowadzanie do obrotu enzymów, mikroorganizmów i ich preparatów.

(3) Nowe dane zostały przedłożone w celu zastąpienia zatwierdzonych preparatów enzymatycznych nowymi preparatami tych samych enzymów.

(4) Tymczasowe zezwolenie na stosowanie nowych dodatków, lub nowych zastosowań dodatków jest przyznawane jeśli na poziomie dozwolonym dla pasz, nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt lub środowisko naturalne, ani nie szkodzi konsumentom zmieniając cechy produktów pochodzenia zwierzęcego; jeśli jego obecność w paszach może być kontrolowana i racjonalne jest dokonanie oceny, w związku z dostępnymi wynikami, że wywiera korzystny wpływ na właściwości tych pasz lub produkcję zwierzęcą, gdy jest włączany do takich pasz.

(5) Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [5] oraz jej odpowiednie dyrektywy szczegółowe, w szczególności dyrektywa Rady 90/679/EWG z dnia 26 listopada 1990 r., w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy [6], ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 75/65/WE [7], mają pełne zastosowanie do stosowania i operacji wykonywanych przez pracowników, mających kontakt z dodatkami paszowymi.

(6) Badanie dokumentacji przedłożonych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 3 dyrektywy 93/113/WE, wskazuje, że określona liczba preparatów należących do grupy enzymów i mikroorganizmów może być tymczasowo zatwierdzona.

(7) Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt wydał pozytywną opinię w odniesieniu do nieszkodliwości tych enzymów [8] i preparatów zawierających mikroorganizmy [9].

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparaty należące do grupy "Enzymy" wymienione w załączniku I do niniejszego są zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt, na podstawie warunków ustanowionych we wspomnianym Załączniku.

Artykuł 2

Dane szczegółowe dotyczące składu enzymów zatwierdzonych pod numerami 7 i 8 są zmieniane, jak wskazano w załączniku I, pod pozycją "Wzór chemiczny, opis".

Artykuł 3

Preparaty należące do grupy "Mikroorganizmy" wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia są zatwierdzane zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, stosowane w żywieniu zwierząt, na podstawie warunków ustanowionych we wspomnianym Załączniku.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 marca 2000 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.

[2] Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 33.

[3] Dz.U. L 334 z 31.12.1993, str. 17.

[4] Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 21.

[5] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[6] Dz.U. L 374 z 31.12.1990, str. 1.

[7] Dz.U. L 335 z 6.12.1997, str. 17.

[8] Raport Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt w sprawie stosowania niektórych enzymów jako dodatków paszowych, przyjęty dnia 4 czerwca 1998 r., uaktualniony dnia 21 października 1999 r.

[9] Raport Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt w sprawie stosowania niektórych mikroorganizmów jako dodatków paszowych, przyjęty dnia 26 września 1997 r., uaktualniony dnia 22 października 1999 r.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Numer | Dodatek | Wzór chemiczny, opis | Gatunki lub kategorie zwierząt | Wiek maksymalny | Zawartość minimalna | Zawartość maksymalna | Pozostałe przepisy | Okres zezwolenia |

Jednostki aktywności na kilogram mieszanki paszowej pełnoporcjowej | Jednostki aktywności na kilogram mieszanki paszowej pełnoporcjowej |

4 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 | Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus(CBS 589.94), posiadający minimalną aktywność: Forma powlekana: 50 FBG/g Forma płynna: | Kurczaki przeznaczone do tuczu | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 10 FBG | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 FBG | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:20 FBG3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany) np. zawierające ponad 60 % kukurydzy. | 30.11.2000 |

7 | Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 | Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger(CBS 600.94), posiadający minimalną aktywność: Forma powlekana: 36000 FXU/g 15000 BGU/g Forma płynna: 36000 FXU/g 15000 BGU/g | Kurczaki przeznaczone do tuczu | – | Endo-1,4-beta-ksylanaza 3600 FXU | Endo-1,4-beta-ksylanaza: 12000 FXU | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-ksylanaza:3600–6000 FXUEndo-1,4-beta-glukanaza:1500–2500 BGU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta glukany) np. zawierające ponad 35 % jęczmienia i 20 % żyta. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1500 BGU | Endo-1,4-beta-ksylaanaza 5000 BGU |

Prosięta | Cztery miesiące | Endo-1,4-beta-ksylanaza: 6000 FXU | – | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-ksylanaza:6000 FXUEndo-1,4-beta-glukanaza:2500 BGU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta glukany) np. zawierające ponad 30 % pszenicy i 30 % jęczmienia. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2500 BGU | – |

Indyki przeznaczone do tuczu | – | Endo-1,4-beta-ksylanaza 6000 FXU | Endo-1,4-beta-ksylanaza 12000 FXU | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-ksylanaza:6000–12000 FXUEndo-1,4-beta-glukanaza:2500–5000 BGU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta glukany) np. zawierające ponad 40 % pszenicy. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-glukanaza 2500 BGU | Endo-1,4-beta-glukanaza 5000 BGU |

Kury nioski | – | Endo-1,4-beta-ksylanaza: 12000 FXU | – | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-ksylanaza:12000 FXUEndo-1,4-beta-glukanaza:5000 BGU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta glukany) np. zawierające ponad 20 % pszenicy, 10 % jęczmienia i 20 % słonecznika. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 5000 BGU | – |

8 | Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8 | Preparat endo-1,4-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-wytwarzanej przez Aspergillus niger(CBS 600.94), posiadający minimalną aktywność: Forma powlekana: 10000 BGU/g 4000 FXU/g Forma płynna: 20000 FXU/g 8000 BGU/g | Kurczaki przeznaczone do tuczu | – | Endo-1,4-beta-glukanaza: 3000 BGU | Endo-1,4-beta-glukanaza: 10000 BGU | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-glukanaza:3000–10000 BGUEndo-1,4-beta-ksylanaza:1200–4000 FXU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 60 % jęczmienia. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1200 FXU | Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4 00 FXU |

Prosięta | Cztery miesiące | Endo-1,4-beta-glukanaza: 3000 BGU | Endo-1,4-beta-glukanaza: 5000 BGU | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-glukanaza:3000–5000 BGUEndo-1,4-beta-ksylanaza:1200–2000 FXU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 30 % jęczmienia. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1200 FXU | Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2000 FXU |

Kury nioski | – | Endo-1,4-beta-glukanaza: 5000 BGU | – | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-glukanaza:5000 BGUEndo-1,4-beta-ksylanaza:2000 FXU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 60 % jęczmienia. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2000 FXU | – |

9 | Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8 | Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger(CBS 270.95), posiadający minimalna aktywność: Forma stała: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 28000 EXU/g Forma płynna: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 14000 EXU/ml | Kury nioski | – | Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2400 EXU | – | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-ksylanaza:2400–7400 EXU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany) np. zawierające ponad 30 % pszenicy i 30 % żyta. | 30.11.2000 |

Indyki przeznaczone do tuczu | – | Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2400 EXU | – | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-ksylanaza:2400–5600 EXU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany) np. zawierające ponad 30 % pszenicy i 30 % żyta. | 30.11.2000 |

13 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8 | Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum(CBS 357.94), posiadający minimalną aktywność: Forma proszku: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 8000 BGU/g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 11000 EXU/g Forma granulatu: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6000 BGU/g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 8250 EXU/g Forma płynna: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2000 BGU/ml Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2750 EXU/ml | Kury nioski | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 600 BGU | – | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowejEndo-1,4-beta-glukanaza:600 BGUEndo-1,4-beta-ksylanaza:800 EXU3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 40 % pszenicy i 30 % jęczmienia. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 800 EXU | – |

Indyki przeznaczone do tuczu | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 600 BGU | – | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Endo-1,4-beta-glukanaza:600 BGUEndo-1,4-beta-ksylanaza:800 EXU3.Do stosowania w mieszankach pokarmowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 30 % pszenicy i 30 % żyta. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 800 EXU | – |

48 | Alfa-amylaza EC 3.2.1.1. Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 | Preparat alfa-amylazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Bacillus amyloliquefaciens(DSM 9553) posiadający minimalną aktywność: Forma powlekana: Alfa-amylaza: 200 KNU/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG/g Forma płynna: Alfa-amylaza: 130 KNU/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/g | Kurczaki przeznaczone do tuczu | – | Alfa-amylaza: 10 KNU | Alfa-amylaza: 40 KNU | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Alfa-amylaza:20 KNUEndo-1,3(4)-beta-glukanaza:35 FBG3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany) np. zawierające ponad 40 % jęczmienia. | 30.11.2000 |

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 17 FBG | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 70 FBG |

Indyki przeznaczone do tuczu | – | Alfa-amylaza: 40 KNU | Alfa-amylaza: 80 KNU | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:Alfa-amylaza:40 KNUEndo-1,3(4)-beta-glukanaza:70 FBG3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany) np. zawierające ponad 40 % jęczmienia. | 30.11.2000 |

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 70 FBG | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 140 FBG |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Numer | Dodatek | Wzór chemiczny, opis | Gatunki lub kategorie zwierząt | Wiek maksy-malny | CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej | Pozostałe przepisy | Okres ważności zezwolenia |

Zawartość minimalna | Zawartość maksymalna |

11 | Enterococcus faeciun DSM 5464 | Preparaty Enterococcus faecium zawierające minimum5 x 1010 CFU/g dodatku | Kurczaki przeznaczone do tuczu | –– | 0,5 × 109 | 1 × 109 | 1.W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji2.Można stosować w mieszance paszowej zawierającej dozwolone kokcydiostatyki: amprolium, diklazuril, halofuginon, monenzyna sodowa, metil-clorpindol, benzokwat metylu, nikarbazyna. | 30.11.2000 |

Cielęta | Cztery miesiące | 0,5 × 1010 | 1 × 109 | W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji | 30.11.2000 |

17 | Lactobacillus casei NCIMB 30096 Enterococcus faecium NCIMB 30098 | Mieszanka Lactobadllus casei i Enterococcus faecium zawierajaca minimalnie: Lactobadllus casei 20 × 109 CFU/g oraz: Enterococcus faecium 6 × 109 CFU/g dodatku | Cielęta | Sześć miesięcy | Lactobacillus casei 0,5 × 109 Enterococcus faecium 1,5 × 109 | Lactobacillus casei 1 × 109 Enterococcus faecium 3 × 109 | W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji | 30.11.2000 |

18 | Enterococcus faecium CECT 4515 | Preparaty Enterococcus faecium zaierające minimalnie: 1 × 1010 CFU/g dodatku | Prosięta | Cztery miesiące | 1 × 109 | 1 × 109 | W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji | 30.11.2000 |

Cielęta | Sześć miesięcy | 1 × 109 | 1 × 109 | W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu, wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji | 30.11.2000 |

--------------------------------------------------

Top