EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0341

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2000 z dnia 15 lutego 2000 r. ustalające kursy walutowe mające zastosowanie do pewnej pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

OJ L 43, 16.2.2000, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 164 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/341/oj

32000R0341Dziennik Urzędowy L 043 , 16/02/2000 P. 0019 - 0021


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2000

z dnia 15 lutego 2000 r.

ustalające kursy walutowe mające zastosowanie do pewnej pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne zasady dotyczące euro [1],

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/1999 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dotyczącego euro w rolnictwie [2], w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2342/1999 z dnia 28 października 1999 r. [3] ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii [4] data złożenia wniosku jest terminem operacyjnym dla określenia roku, do którego przyznaje się premie dla zwierząt objętych systemem premii w sektorze wołowiny i cielęciny; na mocy art. 43 tego rozporządzenia przeliczenie na walutę krajową kwot premii oraz płatności za ekstensyfikację dokonuje się zgodnie ze średnią, obliczoną pro rata temporis, kursów walutowych stosowanych w miesiącu grudniu poprzedzającym rok, w którym przyznane zostały premie.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla EUR w rolnictwie [5], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1410/1999, terminem operacyjnym dla kursu walutowego kwot o charakterze strukturalnym lub środowiskowym jest dzień 1 stycznia roku, w którym podjęto decyzję o udzieleniu pomocy; na mocy art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia, stosowany kurs walutowy jest średnią kursów walutowych stosowanych w miesiącu poprzedzającym datę terminu operacyjnego, obliczoną pro rata temporis.

(3) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 293/98 z dnia 4 lutego 1998 r. określającego terminy operacyjne mające zastosowanie do produktów w sektorze owoców i warzyw, do przetworzonych produktów owocowych i warzywnych oraz częściowo do żywych roślin i produktów upraw kwiatowych, a także do niektórych produktów wyszczególnionych w załączniku I do Traktatu WE, i uchylającegorozporządzenie (EWG) nr 1445/93 [6], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1410/1999, kursem wymiany stosowanym do corocznego przeliczenia na walutę krajową maksymalnej kwoty dotacji na hektar, przeznaczonej na poprawę jakości i obrotu orzechów i chleba świętojańskiego, ustalonej w art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 790/89 [7], ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1825/97 [8], jest średnia kursów walutowych obowiązujących w ciągu miesiąca poprzedzającego dzień 1 stycznia rocznego okresu referencyjnego w rozumieniu art. 19 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2159/89 [9], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1363/95 [10], wyliczona pro rata temporis.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2700/93 z dnia 30 września 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad wnioskowania o przyznanie premii dla producentów mięsa baraniego i koziego [11], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1410/1999, kurs wymiany stosowany dla ostatecznej kwoty premii w sektorze baraniny był równy średniej kursów walutowych stosowanych w miesiącu przed ostatnim dniem roku gospodarczego, w którym przyznano premię, obliczonej pro rata temporis.

(5) Na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2700/93 kurs wymiany stosowany do wypłat kwot zaliczki w sektorze baraniny jest średnią kursów walutowych stosowanych w miesiącu przed pierwszym dniem roku gospodarczego, na który przyznana jest premia, obliczoną pro rata temporis,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Kursy wymiany mające zastosowanie do:

- kwot premii w sektorze wołowiny i cielęciny określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1254/1999,

- maksymalnej pomocy na hektar w celu poprawy obrotów w sektorze orzechów i chleba świętojańskiego, określonej w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 790/89, oraz

- kwoty o charakterze strukturalnym lub środowiskowym, określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2799/98,

określa się w załączniku I.

2. Kurs wymiany stosowany do kwoty bilansu i premii, określony w art. 5 ust. 6 akapit czwarty rozporządzenia Rady (WE) nr 2467/98 [12], i do kwoty potrącenia, określonej w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3493/90 [13], określa się w załączniku II.

3. Kurs wymiany stosowany do kwot zaliczki, określony w art. 5 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2467/98, i do kwoty potrącenia, określonej w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3493/90, określa się w załączniku III.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2000 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 53.

[3] Dz.U. L 281 z 4.11.1999, str. 30.

[4] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21.

[5] Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36.

[6] Dz.U. L 30 z 5.2.1998, str. 16.

[7] Dz.U. L 85 z 30.3.1989, str. 6.

[8] Dz.U. L 260 z 23.9.1997, str. 9.

[9] Dz.U. L 207 z 19.7.1989, str. 19.

[10] Dz.U. L 132 z 16.6.1995, str. 8.

[11] Dz.U. L 245 z 1.10.1993, str. 99.

[12] Dz.U. L 312 z 20.11.1998, str. 1.

[13] Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 7.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Kurs wymiany, określony w art. 1 ust. 1

1 EUR = (średnia z okresu 1.12.1999– 31.12.1999)

7,44023 | korona duńska |

329,655 | drachma grecka |

8,58622 | korona szwedzka |

0,626674 | funt brytyjski |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Kurs wymiany, określony w art. 1 ust. 2

1 EUR = (średnia z okresu 2.12.1999– 1.1.2000)

7,44036 | korona duńska |

329,705 | drachma grecka |

8,58643 | korona szwedzka |

0,626326 | funt brytyjski |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Kurs wymiany, określony w art. 1 ust. 3

1 EUR = (średnia z okresu 31.12.1999– 2.1.2000)

7,44048 | korona duńska |

329,762 | drachma grecka |

8,58502 | korona szwedzka |

0,626045 | funt brytyjski |

--------------------------------------------------

Top