EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0058

Dyrektywa Komisji 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchniTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 244, 29.9.2000, p. 78–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/58/oj

32000L0058Dziennik Urzędowy L 244 , 29/09/2000 P. 0078 - 0083


Dyrektywa Komisji 2000/58/WE

z dnia 22 września 2000 r.

zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/48/WE [2], w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni [3], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/42/WE [4], w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni [5], ostatnio zmienioną dyrektywą 2000/57/WE [6], w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r., dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [7], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/10/WE [8], w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywą Komisji 1999/1/WE [9] nowa substancja czynna, azoksystrobina, została włączona do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG, do stosowania jedynie jako fungicyd, bez określania szczególnych warunków mających wpływ na uprawy, które mogą być poddawane działaniu środków ochrony roślin zawierających azoksystrobinę.

(2) Wspomniane powyżej włączenie do załącznika I zostało oparte na ocenie przedłożonych informacji dotyczących proponowanego zastosowania substancji jako fungicyd w odniesieniu do zbóż, owoców ziarnkowych oraz winorośli. Informacje dotyczące innych zastosowań zostały przedłożone przez niektóre Państwa Członkowskie zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG. Dostępne informacje zostały poddane kontroli i są wystarczające do ustalenia niektórych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

(3) W przypadku gdy we Wspólnocie nie ma ustalonego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości lub tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości, Państwa Członkowskie ustanawiają krajowy, tymczasowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG. Dostępne informacje zostały poddane kontroli i są wystarczające do ustalenia niektórych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

(4) W momencie włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, dnia 16 października 1998 r. techniczna i naukowa ocena azoksystrobiny została zakończona w formie sprawozdania z kontroli Komisji w odniesieniu do azoksystrobiny. Zgodnie z tym sprawozdaniem z kontroli, dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) azoksystrobiny zostało ustalone na poziomie 0,4 mg/kg wagi ciała. Długotrwałe narażenie konsumentów produktów spożywczych, wobec których zastosowano azoksystrobinę zostało oszacowane i ocenione zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi we Wspólnocie Europejskiej, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia [10] i zostało obliczone, że najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości ustalone w niniejszej dyrektywie nie powodują przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia.

(5) Podczas oceny i dyskusji, które poprzedzały włączenie azoksystrobiny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, nie stwierdzono ostrych skutków toksycznych wymagających ustalenia zaostrzonej dawki odniesienia.

(6) Dla niektórych produktów rolnych warunki stosowania azoksystrobiny zostały już określone w sposób, który pozwala na ustanowienie ostatecznych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

(7) W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumenta przed narażeniem na działanie pozostałości znajdujących się w produktach lub na ich powierzchni, w odniesieniu do których nie udzielono zezwolenia, rozsądne jest ustalenie tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na niższym poziomie oznaczenia analitycznego dla wszystkich produktów objętych dyrektywami 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG. Ustalenie na poziomie wspólnotowym takich tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości nie uniemożliwia Państwom Członkowskim ustalania tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla azoksystrobiny zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG oraz z załącznikiem VI do dyrektywy nr 91/414/EWG, w szczególności z częścią B sekcja 2.4.2.3 niniejszego Załącznika. Uznaje się, że okres czterech lat jest wystarczający do ustanowienia dalszych zastosowań azoksystrobiny. Po upływie tego okresu tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości powinny stać się ostatecznymi.

(8) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu odbyły się konsultacje z partnerami handlowymi Wspólnoty w zakresie poziomów wymienionych w niniejszej dyrektywie i uwzględniono ich opinie w sprawie danych poziomów. Możliwość ustalenia tolerancji w przywozie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla szczególnych kombinacji pestycydów i upraw zostanie zbadana przez Komisję na podstawie przedłożonych i możliwych do przyjęcia danych.

(9) Uwzględnione zostały także opinie Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności rady i zalecenia dotyczące ochrony konsumentów produktów spożywczych, wobec których zastosowano pestycydy.

(10) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 86/362/EWG część A dodaje się, co następuje:

Pozostałości pestycydów | Najwyższy dopuszczalny poziom w mg/kg (ppm) |

| |

Azoksystrobina | 0,05 | zboża |

Artykuł 2

W części załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG dodaje się, co następuje:

Pozostałości pestycydów | Najwyższy dopuszczalny poziom w mg/kg |

| |

Azoksystrobina (pozostałość 490M9 dla mleka i 490 M1 dla mięsa, wątroby, tłuszczu i nerek wyrażonych jako azoksystrobina) | 0,05 | Mleko |

0,02 | Mięso, wątroba, tłuszcz |

0,05 | Nerki |

Azoksystrobina | 0,02 | Jaja |

Artykuł 3

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla azoksystrobiny wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy dodaje się do załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG.

Artykuł 4

1. Gdy najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla azoksystrobiny są oznaczone jako "p", oznacza to, że są one tymczasowe – p, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG.

2. Cztery lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla azoksystrobiny określone w załącznikach tracą swój tymczasowy charakter i stają się ostateczne w rozumieniu, odpowiednio art. 4 ust. 1 dyrektywy 86/362/EWG i 86/363/EWG lub art. 3 dyrektywy 90/642/EWG.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2001 r. Niezwłocznie powiadomią one o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują niniejsze przepisy od dnia 1 kwietnia 2001 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 2000 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37.

[2] Dz.U. L 197 z 3.8.2000, str. 26.

[3] Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43.

[4] Dz.U. L 158 z 30.6.2000, str. 51.

[5] Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.

[6] Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 76.

[7] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[8] Dz.U. L 57 z 2.3.2000, str. 28.

[9] Dz.U. L 21 z 28.1.1999, str. 21.

[10] Wytyczne dotyczące przewidywania dziennego spożycia pozostałości pestycydów (poprawione), opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem ds. Pozostałości Pestycydów Komitetu Kodeksu Żywnościowego, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSF/FOS/97.7).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których mają zastosowanie najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości | Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) |

Azoksystrobina |

1.Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, niezawierające dodanego cukru; orzechy

i)OWOCE CYTRUSOWE | 0,05 |

Grejpfruty | |

Cytryny | |

Limonki | |

Mandarynki (włączając klementynki i inne mieszańce) | |

Pomarańcze | |

Pomelo | |

Inne | |

ii)ORZECHY ROSNĄCE NA DRZEWACH (W ŁUPINACH LUB BEZ) | 0,1 |

Migdały | |

Orzechy brazylijskie | |

Nerkowce | |

Kasztany jadalne | |

Orzechy kokosowe | |

Orzechy laskowe | |

Makadamia | |

Pekany | |

Orzeszki sosnowe | |

Pistacje | |

Orzechy włoskie | |

Inne | |

iii)OWOCE ZIARNKOWE | 0,2 |

Jabłka | |

Gruszki | |

Pigwy | |

Inne | |

iv)OWOCE PESTKOWE | 0,05 |

Morele | |

Wiśnie | |

Brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne mieszańce) | |

Śliwki | |

Inne | |

v)OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE

a)Winogrona deserowe i do produkcji win | 1 |

Winogrona deserowe | |

Winogrona do produkcji win | |

b)Truskawki (inne niż dzikie) | 0,05 |

c)Owoce roślin z rodziny różowatych (inne niż dzikie) | 0,05 |

Jeżyny | |

Jeżyny popielice | |

Skrzyżowanie jeżyny z maliną | |

Maliny | |

Inne | |

d)Inne drobne owoce i owoce jagodowe (inne niż dzikie) | 0,05 |

Czarne jagody | |

Żurawiny błotne | |

Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | |

Agrest | |

Inne | |

e)Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce | 0,05 |

vi)OWOCE RÓŻNE

Awokado | |

Banany | |

Daktyle | |

Figi | |

Kiwi | |

Kumkwaty | |

Liczi | |

Mango | |

Oliwki | 0,2 |

Marakuja | |

Ananasy | |

Granaty | |

Inne | 0,05 |

2.Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone

i)WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE | 0,05 |

Burak ćwikłowy | |

Marchew | |

Seler - korzeń | |

Chrzan | |

Karczochy jerozolimskie | |

Pasternak | |

Pietruszka - korzeń | |

Rzodkiewka | |

Skorzonera | |

Słodkie ziemniaki | |

Brukiew | |

Rzepa | |

Pochrzyn | |

Inne | |

ii)WARZYWA CEBULOWE | 0,05 |

Czosnek | |

Cebula | |

Cebula szalotka | |

Cebula dymka | |

Inne | |

iii)WARZYWA OWOCOWE

a)Rośliny psiankowate

Pomidory | 0,5 |

Papryki | 1 |

Oberżyna | 0,5 |

Inne | 0,05 |

b)Rośliny dyniowate – o skórce jadalnej | 0,05 |

Ogórki | |

Korniszony | |

Cukinia | |

Inne | |

c)Dyniowate – o niejadalnej skórce | 0,2 |

Melony | |

Dynie | |

Arbuzy | |

Inne | |

d)Słodka kukurydza | 0,05 |

iv)WARZYWA KAPUSTNE | 0,05 |

a)Kwiaty kapustnych

Brokuły | |

Kalafior | |

Inne | |

b)Kapusty głowiaste

Kapusta brukselska | |

Kapusta głowiasta | |

Inne | |

c)Kapusty liściaste

Kapusta chińska | |

Jarmuża | |

Inne | |

d)Kalarepa | |

v)WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA | 0,05 |

a)Sałata i podobne

Rzeżucha ogrodowa | |

Roszpunka warzywna | |

Sałata | |

Skarola | |

Inne | |

b)Szpinak i podobne

Szpinak | |

Burak liściowy (boćwina) | |

Inne | |

c)Rukiew wodna | |

d)Endywia | |

e)Zioła

Trybula | |

Szczypiorek | |

Pietruszka naciowa | |

Seler naciowy | |

Inne | |

vi)WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże) | 0,05 |

Fasole (ze strąkami) | |

Fasole (bez strąków) | |

Grochy (ze strąkami) | |

Grochy (bez strąków) | |

Inne | |

vii)WARZYWA ŁODYGOWE (świeże) | 0,05 |

Szparagi | |

Karczochy hiszpańskie | |

Seler | |

Koper | |

Karczochy | |

Pory | |

Rabarbar | |

Inne | |

viii)GRZYBY | 0,05 |

a)Grzyby hodowlane | |

b)Grzyby dziko rosnące | |

3.Warzywa strączkowe | 0,05 |

Fasola | |

Soczewica | |

Groch | |

Inne | |

4.Nasiona roślin oleistych | 0,1 |

Siemię lniane | |

Orzeszki ziemne | |

Ziarna maku | |

Ziarna sezamu | |

Ziarna słonecznika | |

Ziarna rzepaku | |

Ziarna soi | |

Ziarna gorczycy | |

Nasiona bawełny | |

Inne | |

5.Ziemniaki | 0,05 |

Wczesne ziemniaki | |

Ziemniaki towarowe | |

6.Herbata (liście i łodygi suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwarzane z liści Camellia sinensis) | 0,1 |

7.Chmiel (suszony), włączając szyszki chmielu i nieskoncentrowany proszek | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top