EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0055

Dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2000 R. w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego

OJ L 279, 1.11.2000, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 26 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 26 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 12/04/2010; Uchylony przez 32009R0245 . Latest consolidated version: 21/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/55/oj

32000L0055Dziennik Urzędowy L 279 , 01/11/2000 P. 0033 - 0039


Dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 września 2000 r.

w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ważne jest promowanie środków mających na celu i zapewniających właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, które jednocześnie promują oszczędność energii, ochronę środowiska naturalnego i ochronę konsumenta.

(2) Oświetlenie fluorescencyjne stanowi znaczną część zużycia energii elektrycznej we Wspólnocie, a zatem i całkowitego zużycia energii. Różne modele stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego, dostępne na rynku Wspólnoty, mają bardzo różne poziomy zużycia energii dla danego rodzaju lampy, tzn. bardzo różną efektywność energetyczną.

(3) Niniejsza dyrektywa ma na celu zmniejszenie zużycia energii przez stateczniki do oświetlenia fluorescencyjnego przez stopniowe odchodzenie od stateczników o mniejszej efektywności w kierunku stateczników o większej efektywności, które mogą także oferować rozległe funkcje oszczędzania energii.

(4) Niektóre Państwa Członkowskie rozpoczynają właśnie przyjmowanie warunków dotyczących efektywności stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego, które mogą stworzyć przeszkody dla handlu tymi produktami we Wspólnocie.

(5) Właściwe jest przyjęcie wysokiego poziomu ochrony jako podstawy w propozycjach dostosowania przepisów w Państwach Członkowskich na drodze ustawowej, w rozporządzeniach lub działaniach administracyjnych, a dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony konsumenta. Niniejsza dyrektywa zapewnia wysoki poziom ochrony zarówno środowiska naturalnego, jak i konsumenta, będąc ukierunkowaną na znaczące zwiększenie efektywności energetycznej stateczników.

(6) Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności ustanowionymi w art. 5 Traktatu, gdy cele tego działania nie mogą być w zadowalającym stopniu osiągnięte przez Państwa Członkowskie, wówczas z uwagi na skalę i skutki proponowanego działania mogą one być skuteczniej zrealizowane przez Wspólnotę. Niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(7) Aby zapewnić prawidłowe wykonanie niniejszej dyrektywy potrzebny jest skuteczny system wykonawczy, gwarantujący uczciwe warunki konkurencji dla producentów i ochrony praw konsumentów.

(8) Decyzja Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. dotycząca modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach dotyczących harmonizacji technicznej [4], z wyjątkiem oznakowania i wycofywania z rynku, gdy odstępstwo od decyzji o ograniczonym zakresie jest usprawiedliwione przez rodzaj produktu i specyficzną sytuację rynkową.

(9) W interesie handlu międzynarodowego wszędzie, gdzie jest to właściwe, powinny być stosowane normy międzynarodowe. Zużycie energii przez statecznik jest określone przez normę Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki EN 50294 z grudnia 1998 r., która jest oparta na standardach międzynarodowych.

(10) Stateczniki do oświetlenia fluorescencyjnego zgodne z wymaganiami efektywności energetycznej niniejszej dyrektywy muszą nosić oznaczenie "CE" i towarzyszące mu informacje, aby było możliwe ich swobodne przemieszczanie.

(11) Niniejsza dyrektywa ogranicza się do stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego zasilanego z sieci elektrycznej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zasilanych z sieci elektrycznej stateczników do źródeł światła fluorescencyjnego zgodnie z określeniem podanym w normie europejskiej EN 50294 z grudnia 1998 r., pkt 3.4, zwanych dalej "statecznikami".

2. Następujące rodzaje stateczników są wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy:

- stateczniki wbudowane w lampach,

- stateczniki zaprojektowane specjalnie do opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu w meblach, stanowiące niewymienialną część oprawy oświetleniowej, która nie może być badana oddzielnie od oprawy (zgodnie z normą europejską EN 60920, klauzula 2.1.3), i

- stateczniki przeznaczone na wywóz poza Wspólnotę, albo jako samodzielne części, albo wbudowane w oprawy oświetleniowe.

3. Stateczniki klasyfikuje się zgodnie z załącznikiem I.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie podejmą wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia, aby w trakcie pierwszej fazy stateczniki mogły być wprowadzane na rynek albo jako samodzielne części, albo wbudowane w oprawy oświetleniowe, jedynie w wypadku gdy zużycie energii przez dany statecznik jest mniejsze lub równe maksymalnemu poborowi mocy przez obwody stabilizowanej lampy, określonemu w załącznikach I, II i III, dla każdej kategorii stateczników.

2. Producent statecznika, jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie lub osoba odpowiedzialna za wprowadzanie na rynek statecznika, zarówno samodzielnej części, jak i wbudowanego w oprawie oświetleniowej, jest odpowiedzialna za zapewnienie, aby każdy wprowadzony na rynek statecznik, zarówno jako samodzielna część, jak i wbudowany w oprawę oświetleniową, spełniał wymagania, określone w ust. 1.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie nie mogą zabraniać, ograniczać lub utrudniać wprowadzania stateczników na rynek na swoim terytorium, zarówno jako samodzielnych części, jak i wbudowanych w oprawy oświetleniowe, jeśli noszą one oznaczenie "CE" potwierdzające ich zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie, o ile nie posiadają przeciwnych dowodów, przyjmują, że stateczniki, zarówno jako samodzielne części, jak i wbudowane w oprawy oświetleniowe, noszące oznaczenie "CE" wymagane na mocy art. 5, są zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

1. Bez uszczerbku dla art. 5 i 6 procedury oceny zgodności stateczników występujących zarówno jako samodzielne części, jak i wbudowanych w oprawy oświetleniowe oraz zasady umieszczania i stosowania oznaczeń zgodności CE, powinny spełniać wymagania modułu A decyzji Rady 93/465/EWG oraz kryteriów ustalonych w tej decyzji, jak i ogólnych wytycznych podanych w Załączniku do niej.

2. Okres określony w module A ust. 2 decyzji Rady 93/465/EWG przyjmuje się do celów niniejszej dyrektywy na 3 lata.

3. a) Treść dokumentacji technicznej określonej w module A ust. 3 decyzji Rady 93/465/EWG obejmuje:

i) nazwę i adres producenta;

ii) ogólny opis modelu umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;

iii) informacje, włączając w to odpowiednie rysunki, dotyczące głównych cech konstrukcyjnych modelu, w szczególności tych, które znacznie wpływają na wielkość zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie;

iv) instrukcje obsługi;

v) wyniki pomiarów zużycia energii, przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami akapitu c;

vi) szczegóły omawiające zgodność wyników tych pomiarów w porównaniu z wymaganiami dotyczącymi zużycia energii określone w załączniku I.

b) Dokumentacja techniczna sporządzona dla innych przepisów wspólnotowych może być stosowana w takim zakresie, w jakim spełnia niniejsze wymagania.

c) Producenci stateczników są odpowiedzialni za ustalanie zużycia energii każdego statecznika, zgodnie z procedurami określonymi w normie europejskiej EN 50294 z grudnia 1998 r., oraz za zgodność urządzenia z wymaganiami art. 2 i 9.

Artykuł 5

Stateczniki wprowadzane na rynek, zarówno jako samodzielne części, jak i wbudowane w oprawy oświetleniowe, mają nosić oznaczenie "CE", składające się z inicjałów "CE". Oznaczenie "CE" należy nanosić w sposób widoczny, czytelny i niedający się usunąć na statecznikach i ich opakowaniach. Gdy stateczniki są wprowadzane na rynek w formie wbudowanej w oprawach oświetleniowych, oznaczenie "CE" należy nanosić na oprawy oświetleniowe i ich opakowania.

Artykuł 6

1. W przypadkach gdy Państwo Członkowskie ustanowi, że oznaczenie "CE" zostało naniesione nieprawidłowo, producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie jest zobowiązany do przywrócenia statecznika do stanu zgodności z niniejszą dyrektywą i zakończenia stanu naruszenia zgodnie z warunkami podyktowanymi przez Państwo Członkowskie. Jeżeli ani producent, ani jego upoważniony przedstawiciel nie mają siedziby we Wspólnocie, wówczas osoba odpowiedzialna za wprowadzanie stateczników na rynek, zarówno jako samodzielnych części, jak i wbudowanych w oprawy oświetleniowe, bierze na siebie te zobowiązania.

2. W przypadku gdy stateczniki nie są zgodne z niniejszą dyrektywą, Państwo Członkowskie podejmie wszelkie konieczne środki zgodnie z art. 7, aby zabronić wprowadzania na rynek i sprzedaży takich stateczników.

Artykuł 7

1. Wszelkie działania podjęte przez Państwo Członkowskie na mocy niniejszej dyrektywy, które obejmują zakaz wprowadzania na rynek lub sprzedaży stateczników, jako samodzielnych części lub wbudowanych w oprawy oświetleniowe, będą wykazywać dokładne podstawy, na jakich je podjęto. Producent, jego upoważniony przedstawiciel z siedzibą we Wspólnocie lub osoba odpowiedzialna za wprowadzanie stateczników na rynek będą jednocześnie informowani o możliwościach i terminach dotyczących środków prawnych dostępnych dla nich w ramach obowiązującego prawa w danym Państwie Członkowskim.

2. Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadomi Komisję o każdym takim działaniu, podając przyczyny swojej decyzji. Komisja udostępni te informacje innym Państwom Członkowskim.

Artykuł 8

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu jednego roku od jej wejścia w życie i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane środki po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowski zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

3. W okresie 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie zezwolą na wprowadzanie na rynek stateczników, jako samodzielnych części lub wbudowanych w oprawy oświetleniowe, które spełniają takie same warunki jak te, które były stosowane na ich terytoriach z datą wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 9

1. Pięć lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, to jest w trakcie drugiej fazy, maksymalna moc na wejściu do obwodów lamp-stateczników powinna być zgodna z załącznikiem IV, w szczególności w odniesieniu do art. 2.

2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę wyników otrzymanych po porównaniu ich z oczekiwanymi. Mając na celu przejście do trzeciego etapu w zwiększaniu efektywności energetycznej, Komisja w porozumieniu z zainteresowanymi stronami przedstawia wnioski dotyczące ewentualnego zwiększania efektywności energetycznej stateczników. Regulację maksymalnej mocy pobieranej na wejściu do obwodów lamp-stateczników oraz datę jej wejścia w życie ustala się na poziomie uzasadnionym ekonomicznie i technicznie w świetle okoliczności istniejących w tym czasie. Bierze się także pod uwagę wszelkie inne, odpowiednio ocenione środki mające na celu osiągnięcie właściwej efektywności energetycznej stateczników oraz zachęcenie do stosowania systemów sterowania oświetleniem oszczędzających energię.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 11

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia18 września 2000 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. Fontaine

Przewodniczący

W imieniu Rady

H. Védrine

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 274 E z 28.9.1999, str. 10.

[2] Dz.U. C 368 z 20.12.1999, str. 11.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. C 208 z 20.7.2000 str. 9) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 23.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

KATEGORIE STATECZNIKÓW

W celu obliczenia maksymalnej mocy pobieranej na wejściu do obwodów lampy-statecznika dla danego statecznika musi on być najpierw przypisany do odpowiedniej kategorii z poniższego wykazu:

Kategoria | Wyszczególnienie |

1 | Statecznik lampy liniowej |

2 | Statecznik lampy kompaktowej o 2 rurach |

3 | Statecznik lampy kompaktowej o 4 rurach typu płaskiego |

4 | Statecznik lampy kompaktowej o 4 rurach |

5 | Statecznik lampy kompaktowej o 6 rurach |

6 | Statecznik lampy kompaktowej typu 2 D |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

METODY OBLICZANIA MAKSYMALNEJ MOCY POBIERANEJ NA WEJŚCIU DO OBWODÓW LAMPY-STATECZNIKA DLA DANEGO TYPU STATECZNIKA

Efektywność energetyczna obwodów lampy-statecznika jest określana przez maksymalną moc pobieraną na wejściu do obwodu. Jest ona funkcją mocy lampy i rodzaju statecznika; z tego też powodu maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodów lampy-statecznika dla danego typu statecznika jest definiowana jako maksymalna moc na wejściu do obwodu lampy-statecznika, z różnymi poziomami dla każdej mocy lampy i rodzaju statecznika.

Określenia używane w niniejszym załączniku odpowiadają definicjom normy europejskiej EN 50294 z grudnia 1998 r. ustanowionej przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

FAZA PIERWSZA

Maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodów lampy-statecznika, wyrażona w W, jest określona w poniższej tabeli:

Kategoria statecznika | Moc lampy | Maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodów lampy-statecznika |

50 Hz | Wysoka częstotliwość |

1 | 15 W | 13,5 W | 25 W |

18 W | 16 W | 28 W |

30 W | 24 W | 40 W |

36 W | 32 W | 45 W |

38 W | 32 W | 47 W |

58 W | 50 W | 70 W |

70 W | 60 W | 83 W |

2 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

3 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 18 W |

13 W | 12,5 W | 21 W |

18 W | 16,5 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

5 | 18 W | 16 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

6 | 10 W | 9 W | 18 W |

16 W | 14 W | 25 W |

21 W | 19 W | 31 W |

28 W | 25 W | 38 W |

38 W | 34 W | 47 W |

Dla wszystkich przypadków, w których statecznik jest przeznaczony do lampy o wielkości mocy leżącej między dwiema wartościami podanymi w powyższej tabeli, maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodu lampy-statecznika jest obliczana poprzez liniową interpolację tych dwóch wartości maksymalnej mocy pobieranej, które odpowiadają najbliższym wielkościom mocy lamp podanym w tabeli.

Na przykład, jeżeli statecznik w lampie kategorii 1 jest obliczony dla lampy o mocy 48 W przy 50 Hz, maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodu lampy-statecznika jest obliczana w następujący sposób:

47 +

*

/

= 58,5 W

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

FAZA DRUGA

Maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodu lampy-statecznika, wyrażona w W, jest określona w poniższej tabeli:

Kategoria statecznika | Moc lampy | Maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodów lampy-statecznika |

50 Hz | Wysoka częstotliwość |

1 | 15 W | 13,5 W | 23 W |

18 W | 16 W | 26 W |

30 W | 24 W | 38 W |

36 W | 32 W | 43 W |

38 W | 32 W | 45 W |

58 W | 50 W | 67 W |

70 W | 60 W | 80 W |

2 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

3 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 16 W |

13 W | 12,5 W | 19 W |

18 W | 16,5 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

5 | 18 W | 16 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

6 | 10 W | 9 W | 16 W |

16 W | 14 W | 23 W |

21 W | 19 W | 29 W |

28 W | 25 W | 36 W |

38 W | 34 W | 45 W |

Dla wszystkich przypadków, w których statecznik jest przeznaczony do lampy o wielkości mocy leżącej między dwiema wartościami podanymi w powyższej tabeli, maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodu lampy-statecznika jest obliczana poprzez liniową interpolację tych dwóch wartości maksymalnej mocy pobieranej, które odpowiadają najbliższym wielkościom mocy lamp podanym w tabeli.

Na przykład, jeżeli statecznik w lampie kategorii 1 jest obliczony dla lampy o mocy 48 W przy 50 Hz, maksymalna moc pobierana na wejściu do obwodu lampy-statecznika jest obliczana w następujący sposób:

45 +

*

/

= 56 W

--------------------------------------------------

Top