EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1749

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące wskaźników częściowych zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 214, 13.8.1999, p. 1–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 171 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 61 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; Uchylona w sposób domniemany przez 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1749/oj

31999R1749Dziennik Urzędowy L 214 , 13/08/1999 P. 0001 - 0030


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/1999

z dnia 23 lipca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące wskaźników częściowych zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych [1],

po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

1) Na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2494/95 każde Państwo Członkowskie jest zobowiązane do sporządzenia zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (ZWCK).

2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2214/96 [3] ustala subindeksy ZWCK w oparciu o klasyfikację COICOP/ZWCK (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej celowo dostosowana do potrzeb ZWCK).

3) Klasyfikacja COICOP z października 1998 r. oraz klasyfikacja COICOP/ZWCK ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1749/96 [4], zmienione rozporządzeniami Rady (WE) nr 1687/98 [5] oraz (WE) nr 1688/98 [6] wymagają dostosowania subindeksów ZWCK.

4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego (SPC), powołanego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom [7],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 2214/96 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie uzupełnią procedury zbierania i przekazu danych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, najpóźniej do grudnia 1999 r., z mocą obowiązującą począwszy od wskaźnika dla stycznia 2000 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 1999 r.

W imieniu Komisji

Yves-Thibault de Silguy

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1.

[2] Opinia wydana dnia 9 lipca 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 8.

[4] Dz.U. L 229 z 10.9.1996, str. 3.

[5] Dz.U. L 214 z 31.7.1998, str. 12.

[6] Dz.U. L 214 z 31.7.1998, str. 23.

[7] Dz.U. L 181 z 28.6.1999, str. 47.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

SUBINDEKSY ZWCK (SKORYGOWANE W GRUDNIU 1999 R.)

01-12 | INDYWIDUALNE WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH |

01 | ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE |

01.1 | Artykuły żywnościowe |

01.1.1 | Chleb i zboża |

01.1.2 | Mięso |

01.1.3 | Ryby |

01.1.4 | Mleko, sery i jaja |

01.1.5 | Oleje i tłuszcze |

01.1.6 | Owoce |

01.1.7 | Warzywa |

01.1.8 | Cukier, konfitury, miód, czekolada i słodycze |

01.1.9 | Artykuły żywnościowe, gdzie indziej niewymienione |

01.2 | Napoje bezalkoholowe |

01.2.1 | Kawa, herbata kakao |

01.2.2 | Woda mineralna, napoje, soki owocowe i warzywne |

02 | NAPOJE ALKOHOLOWE I TYTOŃ |

02.1 | Napoje alkoholowe |

02.1.1 | Wódki |

02.1.2 | Wina |

02.1.3 | Piwo |

02.2 | Tytoń |

02.2.0 | Tytoń |

03 | ODZIEŻ I OBUWIE |

03.1 | Odzież |

03.1.1 | Materiały odzieżowe |

03.1.2 | Artykuły odzieżowe |

03.1.3 | Pozostałe artykuły odzieżowe i dodatki |

03.1.4 | Czyszczenie chemiczne, poprawki i wypożyczanie odzieży |

03.2 | Obuwie |

03.2.1/2 | Buty i inne obuwie, włącznie z naprawami i wypożyczaniem obuwia |

04 | MIESZKANIE, WODA, ELEKTRYCZNOŚĆ, GAZ I INNE PALIWA |

04.1 | Rzeczywiste czynsze za wynajem nieruchomości |

04.1.1/2 | Rzeczywiste czynsze płacone przez lokatorów, w tym pozostałe czynsze rzeczywiste |

04.3 | Utrzymanie mieszkania i bieżące remonty |

04.3.1 | Wyroby do bieżących remontów i utrzymania mieszkania |

04.3.2 | Usługi związane z bieżącymi remontami i utrzymaniem mieszkania |

04.4 | Zaopatrzenie w wodę i różne usługi na rzecz mieszkania |

04.4.1 | Zaopatrzenie w wodę |

04.4.2 | Wywóz śmieci |

04.4.3 | Odprowadzanie ścieków |

04.4.4 | Pozostałe usługi związane z mieszkaniem, gdzie indziej niewymienione |

04.5 | Elektryczność, gaz i inne paliwa |

04.5.1 | Elektryczność |

04.5.2 | Gaz |

04.5.3 | Paliwa płynne |

04.5.4 | Paliwa w postaci stałej |

04.5.5 | Energia cieplna |

05 | WYPOSAŻENIE WNĘTRZA, SPRZĘTY DOMOWE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE BUDYNKU |

05.1 | Meble i wyposażenie wnętrza, dywany i inne pokrycia podłogi |

05.1.1 | Meble i wyposażenie wnętrza |

05.1.2 | Dywany i inne pokrycia podłogi |

05.1.3 | Naprawa mebli, wyposażenia wnętrz i pokryć podłogi |

05.2 | Tekstylia domowe |

05.2.0 | Tekstylia domowe |

05.3 | Sprzęt gospodarstwa domowego |

05.3.1/2 | Duże elektryczne i nieelektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, oraz małe elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego |

05.3.3 | Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego |

05.4 | Artykuły szklane, naczynia stołowe i przybory domowe |

05.4.0 | Artykuły szklane, naczynia stołowe i przybory domowe |

05.5 | Narzędzia i wyposażenie domu i ogrodu |

05.5.1/2 | Duże narzędzia i sprzęt oraz drobne narzędzia i akcesoria różne |

05.6 | Towary i usługi do bieżącego utrzymania gospodarstwa domowego |

05.6.1 | Nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego |

05.6.2 | Usługi domowe i usługi mające na celu utrzymanie domu |

06 | OPIEKA ZDROWOTNA |

06.1 | Produkty medyczne, urządzenia i wyposażenie |

06.1.1 | Produkty farmaceutyczne |

06.1.2 | Pozostałe produkty medyczne, urządzenia i sprzęt terapeutyczny |

06.2 | Usługi medyczne dla pacjentów dochodzących |

06.2.1/3 | Usługi medyczne i paramedyczne |

06.2.2 | Usługi dentystyczne |

06.3 | Usługi szpitalne |

06.3.0 | Usługi szpitalne |

07 | TRANSPORT |

07.1 | Zakup samochodów |

07.1.1 | Samochody silnikowe |

07.1.2/3/4 | Motocykle, rowery i pojazdy ciągnione |

07.2 | Używanie indywidualnych środków komunikacji |

07.2.1 | Części zamienne i akcesoria dla indywidualnych środków komunikacji |

07.2.2 | Paliwa i smary dla indywidualnych środków komunikacji |

07.2.3 | Konserwacja i naprawa indywidualnych środków komunikacji |

07.2.4 | Pozostałe usługi związane z indywidualnymi środkami komunikacji |

07.3 | Usługi transportowe |

07.3.1 | Pasażerski transport kolejowy |

07.3.2 | Pasażerski transport drogowy |

07.3.3 | Pasażerski transport powietrzny |

07.3.4 | Pasażerski transport morski i na wodach śródlądowych |

07.3.5 | Pasażerski transport łączony |

07.3.6 | Pozostałe zakupione usługi transportowe |

08 | ŁĄCZNOŚĆ |

08.1 | Usługi pocztowe |

08.1.0 | Usługi pocztowe |

08.x | Sprzęt telefoniczny i telefaksowy oraz usługi telefoniczne i telefaksowe |

08.2/3.0 | Sprzęt telefoniczny i telefaksowy oraz usługi telefoniczne i telefaksowe |

09 | WYPOCZYNEK I KULTURA |

09.1 | Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i przetwarzający informacje |

09.1.1 | Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu |

09.1.2 | Aparaty fotograficzne i kinematograficzne, sprzęty optyczne |

09.1.3 | Sprzęt do przetwarzania informacji |

09.1.4 | Media zapisujące |

09.1.5 | Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i przetwarzającego informacje |

09.2 | Pozostałe istotne dobra trwałego użytku do rekreacji i kultury |

09.2.1/2 | Istotne dobra trwałego użytku do rekreacji wewnątrz i na zewnątrz, w tym instrumenty muzyczne |

09.2.3 | Konserwacja i naprawa pozostałych istotnych dóbr trwałego użytku do rekreacji i kultury |

09.3 | Pozostałe artykuły i sprzęt rekreacyjny, ogrody i zwierzęta domowe |

09.3.1 | Gry, zabawki i hobby |

09.3.2 | Sprzęt sportowy, kempingowy i do rekreacji na świeżym powietrzu |

09.3.3 | Ogrody, rośliny i kwiaty |

09.3.4/5 | Zwierzęta domowe i związane z nimi produkty, w tym usługi weterynaryjne i inne dla zwierząt domowych |

09.4 | Usługi w zakresie rekreacji i kultury |

09.4.1 | Usługi w zakresie rekreacji i sportu |

09.4.2 | Usługi kulturalne |

09.5 | Gazety, książki, przybory piśmiennicze |

09.5.1 | Książki |

09.5.2 | Gazety i czasopisma |

09.5.3/4 | Różne materiały drukowane, przybory piśmiennicze i przybory do rysowania |

09.6 | Zorganizowane wyjazdy wakacyjne |

09.6.0 | Zorganizowane wyjazdy wakacyjne |

10 | SZKOLNICTWO |

10.x | Szkolnictwo stopnia przedpodstawowego i podstawowego, średniego, po średniego nie wyższego, wyższego oraz szkolnictwo niedefiniowane stopniem |

10.x.0 | Edukacja stopnia przedpodstawowego i podstawowego, średniego, po średniego nie wyższego, wyższego oraz edukacja nie definiowana stopniem |

11 | HOTELE KAWIARNIE I RESTAURACJE |

11.1 | Catering |

11.1.1 | Restauracje, kawiarnie i tym podobne |

11.1.2 | Stołówki |

11.2 | Usługi noclegowe |

11.2.0 | Usługi noclegowe |

12 | RÓŻNE TOWARY I USŁUGI |

12.1 | Pielęgnacja ciała |

12.1.1 | Salony fryzjerskie i kosmetyczne |

12.1.2/3 | Urządzenia elektryczne oraz inne urządzenia, artykuły i towary pielęgnacyjne |

12.3 | Rzeczy osobiste, gdzie indziej niewymienione |

12.3.1 | Biżuteria, zegary i zegarki |

12.3.2 | Pozostałe przedmioty osobistego użytku |

12.4 | Ochrona socjalna |

12.4.0 | Ochrona socjalna |

12.5 | Ubezpieczenia |

12.5.2 | Ubezpieczenia mieszkaniowe |

12.5.3 | Ubezpieczenia zdrowotne |

12.5.4 | Ubezpieczenia transportowe |

12.5.5 | Pozostałe ubezpieczenia |

12.6 | Usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione |

12.6.2 | Pozostałe usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione |

12.7 | Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienione |

12.7.0 | Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienione |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

ILUSTRACJA SUBINDEKSÓW ZWCK (SKORYGOWANYCH W GRUDNIU 1999 R.): PODZIAŁ NA DZIAŁY (POZIOM DWUCYFROWY), GRUPY (POZIOM TRZYCYFROWY) I KLASY [1](POZIOM CZTEROCYFROWY) [2]

01-12 INDYWIDUALNE WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH

01 ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE

01.1 Artykuły żywnościowe

Sklasyfikowano tu produkty żywnościowe, których zakup związany jest ze spożyciem w domu. Z grupy tej wyłączono: artykuły żywnościowe sprzedawane do natychmiastowej konsumpcji poza domem przez hotele, restauracje, kawiarnie, bary, kioski, sprzedawców ulicznych, automaty itd. (11.1.1); dania przyrządzone w restauracjach do spożycia poza lokalem (11.1.1); dania przyrządzone przez świadczących usługi w zakresie zaopatrywania w żywność odbierane przez klienta lub dostarczane do domu klienta (11.1.1); oraz produkty sprzedawane szczególnie jako karma dla zwierząt domowych (09.3.4).

01.1.1 Pieczywo i zboża (ND)

- ryż w każdej postaci,

- kukurydza, pszenica, jęczmień, owies zwyczajny, żyto i inne zboża w formie ziaren, mąki lub mączki,

- chleb i inne produkty piekarnicze (pieczywo chrupkie, suchary, tosty, herbatniki, pierniki, gofry, wafle, makaroniki, bułeczki, rogale, ciastka, tarty, placki, zapiekanki, pizze itd.),

- mieszanki i surowe ciasta do sporządzania produktów piekarniczych,

- produkty makaronowe w każdej postaci; kuskus,

- przetwory zbożowe (płatki kukurydziane, płatki owsiane itd.) oraz inne produkty zbożowe (słód, mączka słodowa, wyciąg ze słodu, skrobia ziemniaczana, tapioka, sago i inne skrobie).

Obejmuje: produkty mączne sporządzone z mięsem, rybą, serem z owoców morza, warzywami lub owocami.

Nie obejmuje: placków z mięsem (01.1.2); placków z rybą (01.1.3); słodkiej kukurydzy (01.1.7).

01.1.2 Mięso (ND)

- świeże, chłodzone lub mrożone mięso z:

- bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz,

- koni, mułów, osłów, wielbłądów i tym podobnych,

- drobiu (kurczaków, kaczek, gęsi, indyków, perliczek),

- zajęcy, królików oraz zwierzyny i ptactwa łownego (antylop, saren, dzików, bażantów, głuszców, gołębi, przepiórek itd.),

- świeże, chłodzone lub mrożone podroby jadalne,

- suszone, solone lub wędzone mięso i podroby jadalne (kiełbasy, salami, boczek, szynka, pasztet itd.),

- inne zakonserwowane lub przetworzone przetwory mięsne lub na bazie mięsa (mięso puszkowane, ekstrakty mięsne, soki mięsne, placki mięsne itd.).

Obejmuje: mięso i jadalne podroby ssaków morskich (fok, morsów, wielorybów itd.) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.) oraz zwierząt i drobiu zakupionych jako żywiec celem spożycia jako pokarm.

Nie obejmuje: ślimaków lądowych i morskich (01.1.3); słoniny i innych jadalnych tłuszczów zwierzęcych (01.1.5); zup, rosołów i bulionów zawierających mięso (01.1.9).

01.1.3 Ryby (ND) (SEA)

- świeże, chłodzone lub mrożone ryby,

- świeże, chłodzone lub mrożone owoce morza (skorupiaki, w tym raki, mięczaki i inne skorupiaki, ślimaki lądowe i morskie, żaby),

- suszone, solone lub wędzone ryby i owoce morza,

- inne zakonserwowane lub przetworzone ryby i owoce morza oraz przetwory na bazie ryb i owoców morza (puszkowane ryby i owoce morza, kawior i inne ikry, placki rybne itd.).

Obejmuje: ryby i owoce morza zakupione jako żywiec celem spożycia jako pokarm.

Nie obejmuje: zup, rosołów i bulionów zawierających ryby (01.1.9).

01.1.4 Mleko, sery i jaja (ND)

- surowe mleko; mleko pasteryzowane lub sterylizowane,

- mleko skondensowane, zagęszczone lub w proszku,

- jogurt, śmietana, desery mleczne, napoje mleczne oraz inne podobne przetwory mleczne,

- sery i twarogi,

- jaja i produkty jajeczne sporządzone w całości z jaj.

Obejmuje: mleko, śmietanę i jogurt zawierające cukier, kakao, owoce lub przyprawy; produkty mleczarskie nie na bazie mleka takiego jak mleko sojowe.

Nie obejmuje: masła i produktów maślanych (01.1.5).

01.1.5 Oleje i tłuszcze (ND)

- masło i produkty maślane (olej maślany, ghee itd.),

- margaryna (w tym margaryna "dietetyczna") i inne tłuszcze roślinne (w tym masło orzechowe),

- oleje jadalne (oliwa z oliwek, olej kukurydziany, olej słonecznikowy, olej bawełniany, olej sojowy, olej z orzechów ziemnych, olej z orzechów włoskich itd.),

- jadalne tłuszcze zwierzęce (słonina itp.).

Nie obejmuje: tranu z dorsza lub halibuta (06.1.1)

01.1.6 Owoce (ND) (SEA)

- owoce świeże, chłodzone lub mrożone,

- owoce suszone, skórki owocowe, jądra owoców, orzechy i nasiona jadalne,

- zakonserwowane przetwory owocowe i na bazie owoców.

Obejmuje: melony i arbuzy.

Nie obejmuje: warzyw uprawianych dla ich owocu, takich jak bakłażany, ogórki i pomidory (01.1.7); dżemów, marmolad, kompotów, galaretek, puree i past owocowych (01.1.8); części roślinnych konserwowanych w cukrze (01.1.8), soków owocowych i syropów (01.2.2).

01.1.7 Warzywa (ND) (SEA)

- warzywa świeże, chłodzone, mrożone lub suszone uprawiane dla ich liści lub łodyg (szparagi, brokuły, kalafior, endywie, koper włoski, szpinak itd.), owocu (bakłażany, ogórki, cukinie, zielona papryka, dynia, pomidory itd.) oraz korzeni (buraki, marchew, cebula, pasternak, rzodkiew, rzepa itd.),

- świeże lub chłodzone ziemniaki lub inne warzywa bulwiaste (maniok, maranta, kasawa, słodkie ziemniaki itd.),

- zakonserwowane lub przetworzone warzywa i produkty na bazie warzyw,

- produkty warzyw bulwiastych (mąki, mączki, płatki, puree, chipsy i chrupki), w tym mrożone przetwory, takie jak ziemniaki w plasterkach.

Obejmuje: oliwki, czosnek, jadalne nasiona roślin strączkowych, słodką kukurydzę, koper morski i inne jadalne wodorosty; grzyby i inne grzyby jadalne.

Nie obejmuje: skrobii ziemniaczanej, tapioki, sago i innych skrobii (01.1.1); zup, rosołów i bulionów zawierających warzywa (01.1.9); ziół kuchennych (pietruszki zwyczajnej, rozmarynu lekarskiego, tymianku pospolitego itd.) oraz przypraw korzennych (pieprzu, pieprzu angielskiego, imbiru itd.) (01.1.9), soków warzywnych (01.2.2).

01.1.8 Cukier, konfitury, miód, czekolada i słodycze (ND)

- cukier trzcinowy lub buraczany, rafinowany lub nie, cukier puder, kryształ lub kostki,

- dżemy, marmolady, kompoty, galaretki, puree i pasty owocowe, miód naturalny i sztuczny, syrop klonowy, melasy i części roślinne konserwowane w cukrze

- czekolada w tabliczkach lub batonach, guma do żucia, słodycze, toffi, pastylki i inne produkty cukiernicze,

- żywność na bazie kakao oraz przetwory deserowe na bazie kakao,

- lód jadalny, lody i sorbet.

Obejmuje: sztuczne substytuty cukru.

Nie obejmuje: proszku kakaowego i proszku na bazie czekolady (01.2.1).

01.1.9 Artykuły żywnościowe, gdzie indziej niewymienione (ND)

- sól, przyprawy korzenne (pieprz, pieprz angielski, imbir itp.), zioła kuchenne (pietruszka zwyczajna, rozmaryn lekarski, tymianek pospolity itd.), sosy, przyprawy i dodatki (musztarda, majonez, ketchup, sos sojowy itd.), ocet,

- gotowe proszki do pieczenia, drożdże piekarskie, przetwory deserowe, zupy, rosoły, buliony, składniki kulinarne itd.,

- homogenizowany pokarm dla niemowląt i przetwory dietetyczne niezależnie od składu.

Nie obejmuje: deserów na bazie mleka (01.1.4); mleka sojowego (01.1.4); sztucznych substytutów cukru (01.1.8); przetworów deserowych na bazie kakao (01.1.8).

01.2 Napoje bezalkoholowe

Sklasyfikowano tu napoje bezalkoholowe, których zakup związany jest ze spożyciem w domu. Z grupy tej wyłączono napoje bezalkoholowe sprzedawane na potrzeby natychmiastowej konsumpcji poza domem przez hotele, restauracje, kawiarnie, bary, kioski, sprzedawców ulicznych, automaty itd. (11.1.1).

01.2.1 Kawa, herbata, kakao (ND)

- kawa, kofeinowa lub bezkofeinowa, palona lub mielona, w tym rozpuszczalna,

- herbata, maté oraz inne produkty roślinne do zaparzania,

- kakao, słodzone lub nie, oraz proszek na bazie czekolady.

Obejmuje: napoje przetworzone na bazie kakao; substytuty kawy i herbaty; ekstrakty i esencje kawy i herbaty.

Nie obejmuje: czekolady w tabliczkach lub batonach (01.1.8); żywności na bazie kakao oraz przetworów deserowych na bazie kakao (01.1.8).

01.2.2 Woda mineralna, napoje, soki owocowe i warzywne (ND)

- wody mineralne i źródlane; wszelka woda pitna sprzedawana w pojemnikach,

- napoje orzeźwiające, takie jak napoje gazowane, lemoniady i cola,

- soki,

- syropy i koncentraty do sporządzania napojów.

Nie obejmuje: napojów bezalkoholowych, które przeważnie zawierają alkohol, takich jak piwo bezalkoholowe (02.1).

02 NAPOJE ALKOHOLOWE I TYTOŃ

02.1 Napoje alkoholowe

Sklasyfikowano tu napoje alkoholowe, których zakup związany jest ze spożyciem w domu. Z grupy tej wyłączono napoje alkoholowe sprzedawane na potrzeby natychmiastowej konsumpcji poza domem przez hotele, restauracje, kawiarnie, bary, kioski, sprzedawców ulicznych, automaty itd. (11.1.1).

Sklasyfikowane tu napoje zawierają napoje niskoalkoholowe lub bezalkoholowe, które przeważnie zawierają alkohol, takie jak piwo bezalkoholowe.

02.1.1 Napoje alkoholowe (ND)

- wódki, likiery i inne napoje alkoholowe.

Obejmuje: miód pitny, aperitify inne niż na bazie wina (02.1.2)

02.1.2 Wina (ND)

- wino, wino z jabłek i wino z gruszek, w tym sake,

- aperitify na bazie wina, wina wzmocnione, szampan i inne wina gazowane.

02.1.3 Piwo (ND)

- wszelkie rodzaje piwa, takie jak ale, lager i porter.

Obejmuje: piwo niskoalkoholowe i bezalkoholowe; shandy.

02.2 Tytoń

Ta grupa obejmuje wszystkie zakupy wyrobów tytoniowych przez gospodarstwa domowe, w tym zakupy wyrobów tytoniowych w restauracjach, kawiarniach, barach, punktach usługowych itd.

02.2.0 Tytoń

- papierosy; tytoń papierosowy i bibułki papierosowe,

- cygara, tytoń fajkowy, tytoń do żucia lub tabaka.

Nie obejmuje: pozostałych artykułów dla palących (12.3.2).

03 ODZIEŻ I OBUWIE

03.1 Odzież

03.1.1 Materiały odzieżowe (SD)

- materiały odzieżowe z włókien naturalnych, sztucznych oraz ich mieszanek.

Nie obejmuje: tkanin wykończeniowych (05.2.0)

03.1.2 Artykuły odzieżowe (SD)

- części garderoby męskie, damskie, dziecięce (3-13 lat) i niemowlęce (0-2 lat), gotowe i szyte na miarę, ze wszystkich materiałów (w tym skóry, futra, tworzywa sztuczne i gumy), codziennego użytku, sportowe lub robocze,

- peleryny, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki puchowe, kurtki z kapturem, bluzy, kurtki, spodnie, kamizelki, garnitury, kostiumy, sukienki, spódnice itd.,

- koszule, bluzki, pulowery, swetry, kardigany, szorty, stroje kąpielowe, dresy kreszowe i biegowe, bluzy, koszulki, getry itd.,

- podkoszulki, majtki, skarpety, rajstopy, pończochy, halki, biustonosze, figi, slipy, pasy, gorsety, rajtuzy itd.,

- piżamy, koszule nocne, podomki, szlafroki, płaszcze kąpielowe itd.,

- ubranka i buciki tekstylne dla niemowląt.

Nie obejmuje: leczniczych artykułów pończoszniczych, takich jak rajstopy elastyczne (06.1.2); pieluch (12.1.3).

03.1.3 Pozostałe artykuły odzieżowe i dodatki (SD)

- krawaty, chustki, szaliki, chusty, rękawiczki, rękawice z jednym palcem, mufki, paski, szelki, fartuchy, kitle, śliniaki, ochraniacze na rękawy, kapelusze, czapki, berety, czepki itd.,

- nici krawieckie, włóczki do roboty na drutach oraz akcesoria do wytwarzania odzieży, takie jak sprzączki, guziki, zatrzaski, zamki, wstążki, koronki, ozdoby itd.,

Obejmuje: rękawice ogrodnicze i robocze; kaski dla motocyklistów i rowerzystów.

Nie obejmuje: rękawic i innych artykułów gumowych (05.6.1); szpilek, agrafek, igieł do szycia, drutów do robót dziewiarskich, naparstków (05.6.1); sportowej odzieży ochronnej (09.3.2); innej sportowej odzieży ochronnej, takiej jak kurtek ratowniczych, rękawic bokserskich, ochraniaczy na ciało, pasów, wsporników itd. (09.3.2); chusteczek papierowych (12.1.3); zegarków, biżuterii, spinek do mankietów, szpilek do krawatów (12.3.1); lasek, parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, wachlarzy, kółek na klucze (12.3.2).

03.1.4 Czyszczenie chemiczne, poprawki i wypożyczanie odzieży (S)

- pranie chemiczne, pranie i farbowanie odzieży,

- cerowanie, naprawianie, poprawianie i przerabianie odzieży,

- wypożyczanie odzieży.

Obejmuje: wartość ogółem usługi naprawczej (to jest zarówno koszt robocizny jak i koszt materiałów).

Nie obejmuje: materiałów, nici, akcesoriów itd. nabytych przez gospodarstwa domowe z zamiarem samodzielnego dokonania poprawek (03.1.1) lub (03.1.3); poprawianie tkanin domowych i innych domowych materiałów włókienniczych (05.2.0); prania chemicznego, prania, farbowania i wypożyczania tkanin domowych i innych domowych materiałów włókienniczych (05.6.2).

03.2 Obuwie

03.2.1/2 Buty i inne obuwie, w tym naprawa i wypożyczanie obuwia (SD)

- wszelkie obuwie męskie, damskie, dziecięce (3-13 lat) i niemowlęce (0-2 lat), w tym obuwie sportowe codziennego użytku lub rekreacyjne (buty do biegów rekreacyjnych i wyczynowych, tenisa, koszykówki, żeglugi itd.),

- naprawa obuwia; usługi w zakresie czyszczenia butów,

- wypożyczanie obuwia.

Obejmuje: kamasze, sztylpy i podobne artykuły; wartość ogółem usługi naprawczej (to jest zarówno koszt robocizny oraz koszt materiałów).

Nie obejmuje: bucików tekstylnych dla niemowląt (03.1.2); obuwia ortopedycznego (06.1.3); specjalistycznego obuwia sportowego (butów narciarskich, butów piłkarskich, butów do golfa i innego takiego obuwia łączonego z łyżwami, rolkami, kołkami, korkami itd.) (09.3.2); ochraniaczy na golenie, ochraniaczy do gry w krykieta, i innego podobnego sportowego sprzętu ochronnego (09.3.2); past, kremów i innych artykułów do czyszczenia obuwia (05.6.1), poprawek (09.3.2) lub wypożyczania (09.4.1) specjalistycznego obuwia sportowego (butów narciarskich, butów piłkarskich, butów do golfa i innego takiego obuwia łączonego z łyżwami, rolkami, kołkami, korkami itd.) (09.3.2).

04 MIESZKANIA, WODA, ELEKTRYCZNOŚĆ, GAZ I INNE PALIWA

04.1 Rzeczywiste czynsze za wynajem nieruchomości

Czynsze obejmują wszystkie opłaty czynszowe rzeczywiście wnoszone przez lokatorów, tj. czynsze płacone przez lokatora właścicielowi nieruchomości, niezależnie od wszelkich innych świadczeń socjalnych, jakie lokator otrzymuje od władz publicznych (w tym opłaty, które według życzenia lokatora trafiają bezpośrednio do właściciela).

Zazwyczaj czynsze obejmują opłatę za korzystanie z gruntu, na którym zlokalizowana jest posesja, zajmowanego mieszkania, urządzeń wbudowanych na stałe oraz armatury grzewczej, hydraulicznej i oświetleniowej itd., oraz, w przypadku nieruchomości wynajmowanych w stanie umeblowanym, mebli.

Czynsze obejmują również opłatę za korzystanie z garażu jako miejsca parkingowego związanego z mieszkaniem. Garaż nie musi fizycznie przylegać do nieruchomości; nie musi też być wynajmowany od tego samego właściciela.

Czynsze nie obejmują opłaty za korzystanie z garażu lub miejsca parkingowego nie związanego z zamieszkaniem (07.2.4). Nie obejmuje też opłat za zaopatrzenie w wodę (04.4.1), wywozu śmieci (04.4.2) i odprowadzania ścieków (04.4.3); opłat współwłaściciela za prace ogrodnicze, sprzątanie klatki schodowej, ogrzewanie i oświetlenie, utrzymanie wind oraz zsypów na śmieci itd. w budynkach wielorodzinnych (04.4.4), opłat za elektryczność (04.5.1) i gaz (04.5.2); opłat za energię cieplną dostarczaną przez okręgowe elektrociepłownie (04.5.5).

04.1.1/2 Rzeczywiste czynsze płacone przez lokatorów, w tym pozostałe czynsze rzeczywiste (S)

- czynsze rzeczywiście płacone przez lokatorów lub podnajemców zajmujących nieumeblowany lub umeblowany lokal będący ich stałym miejscem zamieszkania,

- czynsze rzeczywiście płacone za drugie domy.

Obejmuje: opłaty wnoszone przez gospodarstwa domowe zajmujące pokój w hotelu lub pensjonacie będący ich stałym miejscem zamieszkania.

Nie obejmuje: zakwaterowania świadczonego przez instytucje edukacyjne i domy akademickie (11.2.0), wsie i centra wakacyjne (11.2.0) oraz domy spokojnej starości dla osób starszych [3] (12.4.0).

04.3 Utrzymanie mieszkania i bieżące remonty

Utrzymanie i mieszkania i bieżące remonty cechują się dwojako: po pierwsze zalicza się tu czynności, które muszą być wykonywane regularnie celem utrzymania mieszkania w dobrym stanie; po drugie, nie zmieniają one wydajności, potencjału czy spodziewanej żywotności użytkowej mieszkania.

Istnieją dwa rodzaje utrzymania i remontów mieszkań: drugorzędne, takie jak dekoracja wnętrz czy naprawa armatury, które powszechnie przeprowadzane są zarówno przez lokatorów jak i właścicieli, oraz zasadnicze, takie jak ponowne gipsowanie ścian czy remont dachu, które przeprowadza jedynie właściciel.

Jedynie wydatki poniesione przez najemców oraz właścicieli-mieszkańców za materiały i usługi związane z drugorzędnym utrzymaniem i remonatmi są częścią indywidualnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Wydatki poniesione przez właścicieli-mieszkańców za materiały i usługi związane z zasadniczym utrzymaniem i remontami nie stanowią części indywidualnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych [4].

Zakupy materiałów dokonywane przez lokatorów lub właścicieli-mieszkańców z zamiarem samodzielnego podejmowania konserwacji lub remontów należy wykazać w (04.3.1). Jeśli lokatorzy lub właściciele-mieszkańcy płacą za wykonanie usługi konserwacyjnej lub remontowej przedsiębiorstwu, wartość ogółem takiej usługi, w tym koszty użytych materiałów, należy wykazać w (04.3.2).

04.3.1 Wyroby do bieżących remontów i utrzymania mieszkania [5] (ND)

- produkty i materiały, takie jak farby i lakiery, obrzutki, tapety, materiałowe pokrycia ścienne, szyby okienne, tynk, kit, kleje do tapet itd., zakupione na potrzeby drugorzędnego utrzymania i remontów mieszkania.

Obejmuje: niewielkie artykuły hydrauliczne (rury, kurki, złączki itd.) oraz materiały powierzchniowe (deski podłogowe, płytki ceramiczne itd.).

Nie obejmuje: zamocowanych dywanów i inne pokrycia podłogi (05.1.2); narzędzi obsługiwanych ręcznie, elementów drzwiowych, giętkich kabli izolowanych do instalacji elektrycznych i żarówek (05.5.2); mioteł, szczotek, miotełek do kurzu i środków czyszczących (05.6.1); produktów, materiałów i instalacji używanych do zasadniczego utrzymania i remontów (konsumpcja pośrednia, nie objęta ZWCK) [6] lub przy rozbudowie i przekształceniu mieszkania (tworzenie kapitału, nie objęta ZWCK) [7].

04.3.2 Usługi mające na celu utrzymanie mieszkania i jego remonty [8] (S)

- usługi świadczone przez hydraulików, elektryków, stolarzy, szklarzy, malarzy, dekoratorów, cykliniarzy itp. zaangażowanych w drugorzędne utrzymanie i remonty mieszkania.

Obejmuje: wartość usługi ogółem (to jest zarówno koszt robocizny jak i koszt materiałów).

Nie obejmuje: osobnych zakupów materiałów dokonywanych przez gospodarstwa domowe z zamiarem samodzielnego podjęcia konserwacji lub remotnów (04.3.1); usług świadczonych w ramach zasadniczego utrzymania i remontów (konsumpcja pośrednia, nie objęta ZWCK) [9] lub przy rozbudowie i przekształceniu mieszkania (akumulacja kapitału, nie objęte ZWCK) [10].

04.4 Zaopatrzenie w wodę i różne usługi na rzecz mieszkania

Dotyczy osobnych dających się zidentyfikować opłat za specjalne usługi dotyczące mieszkania, niezależnie od tego, czy konsumenci płacą stosownie do konsumpcji, to jest z wyłączeniem opłat za usługi finansowane z podatków powszechnych.

04.4.1 Zaopatrzenie w wodę (ND)

- zaopatrzenie w wodę

Obejmuje: powiązane wydatki powiązane, takie jak wypożyczenie wodomierzy, odczyt wodomierzy, koszty stałe itd.

Nie obejmuje: wody pitnej sprzedawanej w butelkach lub pojemnikach (01.2.2), ciepłej wody lub pary nabywanej od okręgowych elektrociepłowni (04.5.5).

04.4.2 Wywóz śmieci (S)

- wywóz i usuwanie śmieci.

04.4.3 Odprowadzanie ścieków (S)

- odprowadzanie i usuwanie ścieków.

04.4.4 Pozostałe usługi na rzecz mieszkania, gdzie indziej niewymienione (S)

- opłaty współwłaściciela za dozór, prace ogrodnicze, sprzątanie klatki schodowej, ogrzewanie i oświetlenie, utrzymanie wind oraz zsypów na śmieci itd. w budynkach wielorodzinnych,

- usługi związane z ochroną mienia,

- usuwanie śniegu i czyszczenie kominów.

Nie obejmuje: usług gospodarskich, takich jak mycie okien, dezynfekcja, odymianie, wytępienie szkodników (05.6.2); usług ochroniarskich (12.7.0).

04.5 Elektryczność, gaz i inne paliwa

04.5.1 Elektryczność (ND) (E)

- elektryczność.

Obejmuje: powiązane wydatki powiązane, takie jak wypożyczenie liczników energii, odczyt liczników, koszty stałe itd.

04.5.2 Gaz (ND) (E)

- gaz miejski i gaz ziemny,

- węglowodory ciekłe (butan, propan itd.).

Obejmuje: powiązane wydatki, takie jak wypożyczenie liczników energii, odczyt liczników, pojemniki na przechowanie, koszty stałe itp.

04.5.3 Paliwa płynne (ND) (E)

- gospodarskie oleje opałowe i oświetleniowe.

04.5.4 Paliwa stałe (ND) (E)

- węgiel, koks, brykiet, drewno opałowe, węgiel drzewny, torf i tym podobne.

04.5.5 Energia cieplna (ND) (E)

- ciepła woda i para nabywana od okręgowych elektrociepłowni.

Obejmuje: powiązane wydatki, takie jak wypożyczenie liczników energii, odczyt liczników, koszty stałe itd.; lód wykorzystywany do celów chłodzenia i zamrażania.

05 WYPOSAŻENIE WNĘTRZA, SPRZĘTY DOMOWE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE BUDYNKU

05.1 Meble i wyposażenie wnętrza, dywany i inne pokrycia podłogi

05.1.1 Meble i wyposażenie wnętrza (D)

- łóżka, sofy, tapczany, stoły, krzesła, kredensy, komody i biblioteczki,

- sprzęt oświetleniowy, taki jak lampy sufitowe, lampy standardowe, lampy kuliste oraz lampki nocne,

- obrazy, rzeźby, miedzioryty, gobeliny i inne dzieła sztuki, w tym reprodukcje dzieł sztuki i inne dekoracje,

- parawany, składane ścianki działowe oraz inne meble i instalacje.

Obejmuje: dostawę i montaż, gdzie stosowne; materace bazowe, materace, tatami; szafki łazienkowe; mebelki dziecięce, takie jak kołyski, wysokie krzesełka i kojce; żaluzje; meble kempingowe i ogrodowe; lustra, świeczniki i kandelabry.

Nie obejmuje: materiałów łóżkowych i markiz (05.2.0); sejfów (05.3.1); dekoracyjnych szkieł i artykułów ceramicznych (05.4.0); zegarów (12.3.1); termometrów ściennych i barometrów (12.3.2); nosidełek i wózków dziecięcych (12.3.2); dzieł sztuki i starych mebli nabytych w pierwszej mierze jako przedmioty wartościowe (tworzenie kapitału, nie objęte ZWCK).

05.1.2 Dywany i inne pokrycia podłogi (D)

- dywany luzem, dywany zamocowane, linoleum i inne podobne pokrycia podłogi.

Obejmuje: kładzenie pokryć podłogi.

Nie obejmuje: mat łazienkowych, mat plecionych i wycieraczek przy drzwiach (05.2.0); starych wykładzin podłogowych, nabytych w pierwszej mierze jako przedmioty wartościowe (akumulacja kapitału, nie objęte ZWCK).

05.1.3 Naprawa mebli, wyposażenia i pokryć podłogi (S)

- naprawa mebli, wyposażenia i pokryć podłogi.

Obejmuje: wartość usługi ogółem (to jest zarówno koszt robocizny oraz koszt materiałów); renowację dzieł sztuki, starych mebli oraz starych wykładzin podłogowych innych niż te nabyte pierwotnie jako przedmioty wartościowe (tworzenie kapitału, nie objęte ZWCK).

Nie obejmuje: osobnych zakupów materiałów dokonywanych przez gospodarstwa domowe z zamiarem samodzielnego podjęcia naprawy (05.1.1) lub (05.1.2); chemicznego czyszczenia dywanów (05.6.2).

05.2 Tekstylia domowe

05.2.0 Tekstylia domowe (SD)

- tkaniny wnętrzowe, materiał na firany, firany, zasłony, markizy, zasłony drzwiowe oraz rolety tekstylne,

- materiały łóżkowe, takie jak maty, poduszki, podgłówki i hamaki,

- pościel, taka jak prześcieradła, poszewki na poduszki, koce, kocyki podróżne, pledy, kołdry puchowe, kołdry i moskitiery,

- tkaniny stołowe i łazienkowe, takie jak obrusy, serwetki stołowe, ręczniki oraz tkaniny do wycierania twarzy,

- inne domowe materiały włókiennicze, takie jak siatki na zakupy, worki na pranie, worki na obuwie, pokrowce na ubrania i meble, flagi, markizy itd.,

- naprawa takich artykułów.

Obejmuje: materiały zakupione na sztuki; ceraty; maty łazienkowe, maty plecione i wycieraczki przy drzwiach.

Nie obejmuje: materiałowych pokryć ściennych (04.3.1), gobelinów (05.1.1), wykładzin podłogowych, takich jak dywany luzem i dywany zamocowane (05.1.2); koców elektrycznych (05.3.2); przykryć na samochody, motocykle itd. (07.2.1); materaców nadmuchiwanych i śpiworów (09.3.2).

05.3 Sprzęt gospodarstwa domowego

05.3.1/2 Duże elektryczne i nieelektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, oraz małe elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego

- lodówki, zamrażarki oraz lodówko-zamrażarki,

- maszyny do prania, suszarki, szafy suszące, zmywarki do naczyń, maszyny prasowalnicze i prasujące,

- kuchenki, rożny, podgrzewacze, piece, piekarniki i kuchenki mikrofalowe,

- urządzenia klimatyzacyjne, nawilżacze, piecyki grzewcze, piecyki wodne, wentylatory oraz wyciągi,

- odkurzacze, parowe urządzenia czyszczące, urządzenia czyszczące do dywanów oraz urządzenia do szorowania, woskowania i polerowania podłóg,

- inne istotne sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak sejfy, maszyny do szycia, maszyny dziewiarskie, zmiękczacze wody itd.,

- młynki do kawy, ekspresy do kawy, sokowirówki, otwieracze do konserw, miksery, frytkownice, grile, noże, tostery, urządzenia do sporządzania lodów, sorbetów i jogurtów, grzejniki do podgrzewania talerzy, żelazka, czajniki, wentylatory, koce elektryczne itd.

Obejmuje: dostawę i montaż sprzętu, gdzie właściwe.

Nie obejmuje: sprzętu wbudowanego w strukturę budynku akumulacja kapitału, nie objęte ZWCK) [11]; małych nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i naczyń kuchennych (05.4.0); wag domowych (05.4.0); urządzeń ważących osobistego użytku oraz wag dla niemowląt (12.1.3).

05.3.3 Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego (S)

- naprawa urządzeń gospodarstwa domowego.

Obejmuje: wartość usługi ogółem (to jest zarówno koszt robocizny oraz koszt materiałów); opłaty za wypożyczenie lub wynajem istotnych sprzętów gospodarstwa domowego.

Nie obejmuje: osobnych zakupów materiałów dokonywanych przez gospodarstwa domowe z zamiarem samodzielnego podjęcia naprawy (05.3.1) lub (05.3.2).

05.4 Wyroby szklane, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego

05.4.0 Artykuły szklane, naczynia stołowe i przybory domowe (SD)

- szkła, kryształy, ceramika i porcelana używane przy stole, w kuchni, łazience, toaletach, biurze i jako dekoracja wnętrz,

- sztućce, talerze i srebrna zastawa,

- nieelektryczne sprzęty kuchenne z wszelkich tworzyw, takie jak sosjerki, wazy, szybkowary, patelnie, młynki do kawy, wyciskacze puree, maszynki do mielenia mięsa, grzejniki do podgrzewania talerzy, wagi domowe i inne podobne urządzenia mechaniczne,

- nieelektryczne artykuły gospodarstwa domowego ze wszelkich tworzyw, takie jak pojemniki na pieczywo, kawę, przyprawy korzenne itd., kosze na odpady, kosze na papier, kosze na pranie, przenośne skrzynki na pieniądze oraz kasy ogniotrwałe, wieszaki na ręczniki, wieszaki na butelki, żelazka i deski do prasowania, skrzynki na listy, butelki do karmienia, termosy i torby-lodówki,

- naprawa takich artykułów.

Nie obejmuje: sprzętu oświetleniowego (05.1.1); elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (05.3.1) lub (05.3.2); tekturowej zastawy stołowej (05.6.1); urządzeń ważących osobistego użytku oraz wag dla niemowląt (12.1.3).

05.5 Narzędzia i wyposażenie domu i ogrodu

05.5.1/2 Istotne narzędzia i sprzęt (D) oraz drobne narzędzia i akcesoria różne (SD)

- narzędzia i sprzęt silnikowy, taki jak elektryczne wiertarki, piły, szlifierki i nożyce do żywopłotów, traktory ogrodowe, kosiarki do trawy, kultywatory, piły łańcuchowe oraz pompy wodne,

- naprawa takich artykułów,

- narzędzia obsługiwane ręcznie, takie jak piły, młotki, śrubokręty, klucze, szczypce, nożyce do podcinania, tarniki i pilniki,

- narzędzia ogrodnicze, takie jak taczki, konewki, przewody giętkie, łopaty, szufle, grabie, widły, kosy, sierpy i sekatory,

- drabiny i drabinki,

- osprzęt do drzwi (zawiasy, klamki i zamki), osprzęt do kaloryferów i kominków, inne artykuły metalowe dla domu (karnisze, pręty dywanowe, haki itd.) lub do ogrodu (krzesła, siatki, paliki oraz części obręczowe do płotów i ogrodzeń),

- drobne akcesoria elektryczne, takie jak gniazda elektryczne, przełączniki, giętkie kable izolowane, żarówki elektryczne, jarzeniówki, latarki, pochodnie, lampy ręczne, baterie elektryczne ogólnego przeznaczenia, dzwonki i alarmy,

- naprawa takich artykułów.

Obejmuje: opłaty za wypożyczenie lub wynajem maszyn i sprzętu do samodzielnych prac.

05.6 Towary i usługi do bieżącego utrzymania gospodarstwa domowego

05.6.1 Nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego (ND)

- produkty czyszczące i konserwujące, takie jak mydła, proszki do prania, płyny do mycia, proszki czyszczące, detergenty, odkażające środki wybielające, zmiękczacze, odżywki, środki do mycia okien, woski, pasty, barwniki, środki odblokowujące, owadobójcze środki odkażające, środki grzybobójcze i woda destylowana,

- artykuły używane do czyszczenia, takie jak miotły, szczotki, śmietniczki, zmiotki, szczoteczki do kurzu, szmatki do czajników na herbatę, szmaty do podłogi, gąbki gospodarcze, łuszczarki, druciaki oraz irchy,

- produkty papierowe, takie jak filtry, serwety i serwetki, ręczniki kuchenne, torebki do odkurzaczy i tekturowa zastawa stołowa, w tym folia aluminiowa oraz plastikowe torby na śmieci,

- inne nietrwałe towary gospodarstwa domowego, takie jak zapałki, świece, knoty, spirytusy metylowe, kołki i wieszaki ubraniowe, szpilki, agrafki, igły do szycia, druty do robót dziewiarskich, naparstki, gwoździe, śruby, nakrętki, sworznie, gwoździe tapicerskie, podkładki, kleje i taśmy klejące do użytku domowego, sznurek, szpagat oraz rękawice gumowe.

Obejmuje: pasty, kremy i inne artykuły do czyszczenia obuwia.

Nie obejmuje: produktów ogrodniczych do utrzymania ogrodów dekoracyjnych (09.3.3); chusteczek papierowych, papieru toaletowego, mydeł toaletowych, gąbek toaletowych i innych produktów do higieny osobistej (12.1.3).

05.6.2 Usługi domowe i usługi mające na celu utrzymanie domu (S)

- usługi domowe świadczone przez opłacany personel zatrudniony do świadczenia usług osobistych, taki jak lokaje, kucharze, pokojówki, kierowcy, ogrodnicy, guwernantki, sekretarze/sekretarki, nauczyciele prywatni oraz au pair,

- podobne usługi, w tym opieka nad dzieckiem i prace domowe, świadczona przez przedsiębiorstwa lub osoby pracujące na własny rachunek,

- usługi domowe, takie jak mycie okien, dezynfekcja, oddymianie oraz tępienie szkodników,

- pranie chemiczne, pranie i farbowanie płócien, domowych materiałów włókienniczych oraz dywanów,

- wypożyczanie mebli, wyposażenia, dywanów, sprzętu gospodarstwa domowego oraz płócien domowych.

Nie obejmuje: prania chemicznego, czyszczenia i farbowania ubrań (03.1.4); wywozu śmieci (04.4.2); odprowadzania ścieków (04.2.3); opłat współwłaściciela za dozór, prace ogrodnicze, czyszczenie klatki schodowej, ogrzewanie i oświetlenie, utrzymanie wind oraz zsypów na śmieci itd. w budynkach wielorodzinnych (04.4.4); usług związanych z ochroną mienia (04.4.4); usuwania śniegu i czyszczenia kominów (04.4.4); usług w zakresie przeprowadzek i przechowywania (07.3.6); usług świadczonych przez mamki, żłobki, przedszkola i inne instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi (12.4.0); usług ochroniarskich (12.7.0).

06 OPIEKA ZDROWOTNA

W podziale tym uwzględnia się usługi zdrowotne zakupione od szkolnych i uniwersyteckich ośrodków zdrowia.

06.1 Produkty medyczne, urządzenia i wyposażenie

Grupa ta obejmuje lekarstwa, protezy, urządzenia i wyposażenie medyczne oraz inne produkty związane ze zdrowiem nabyte przez osoby fizyczne lub gospodarstwa domowe, na receptę lub bez, zazwyczaj od wydających je aptekarzy, farmaceutów lub dostawców wyposażenia medycznego. Przeznaczone są do konsumpcji lub użycia poza ośrodkiem lub instytucją zdrowotną. Produkty takie bezpośrednio dostarczane pacjentom dochodzącym przez osoby prowadzące praktykę medyczną, dentystyczną lub paramedyczną lub pacjentom szpitalnym przez szpitale i podobne instytucje uwzględnia się w usługach medycznych dla pacjentów dochodzących (06.2) oraz usługach szpitalnych (06.3) [12].

06.1.1 Produkty farmaceutyczne (ND)

- preparaty lecznicze, lekarstwa, leki patentowe, sera i szczepionki, witaminy i minerały, tran z dorsza lub halibuta, doustne środki antykoncepcyjne.

Nie obejmuje: produktów weterynaryjnych (09.3.4); artykułów do higieny osobistej, takich jak mydła lecznicze (12.1.3).

06.1.2/3 Pozostałe wyroby medyczne, urządzenia i sprzęt terapeutyczny (ND)

- termometry kliniczne, bandaże z przylepcem i bez, strzykawki podskórne, zestawy pierwszej pomocy, butelki podgrzewane i torebki z lodem, lecznicze artykuły pończosznicze, takie jak rajstopy elastyczne i ochraniacze na kolana, testy ciążowe, prezerwatywy i inne mechaniczne urządzenia antykoncepcyjne,

- okulary korekcyjne i szkła kontaktowe, aparaty słuchowe, szklane oczy, sztuczne kończyny i inne urządzenia protetyczne, łuski i wsporniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, pasy chirurgiczne, autobusy dostosowane do przewozu chorych, kołnierze ortopedyczne, sprzęt medyczny do masażu i lampy zdrowotne, wózki inwalidzkie i środki lokomocji dla inwalidów z napędem lub bez, "specjalne" łóżka, kule, elektroniczne i inne urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi itd.,

- naprawa takich artykułów.

Obejmuje: protezy dentystyczne z wyjątkiem kosztu ich założenia.

Nie obejmuje: wypożyczania sprzętu terapeutycznego (06.2.3); okularów ochronnych, pasów i podpór wykorzystywanych w sporcie (09.3.2); okulary przeciwsłonecznych bez soczewek korekcyjnych (12.3.2).

06.2 Usługi medyczne dla pacjentów dochodzących

Ta grupa obejmuje usługi medyczne, dentystyczne i paramedyczne świadczone pacjentom dochodzącym przez osoby prowadzące praktykę medyczną, dentystyczną lub paramedyczną i ich asystentów. Usługa może być świadczona w domu, w miejscu, gdzie odbywają się indywidualne lub grupowe konsultacje, poradniach lub przychodniach przyklinicznych i tym podobnych.

Usługi dla pacjentów dochodzących obejmują lekarstwa, protezy, urządzenia i wyposażenie medyczne oraz inne produkty związane ze zdrowiem dostarczane bezpośrednio pacjentom dochodzącym przez osoby prowadzące praktykę medyczną, dentystyczną lub paramedyczną i ich asystentów.

Usługi medyczne, dentystyczne i paramedyczne świadczone pacjentom szpitalnym przez szpitale i podobne instytucje uwzględnione są w usługach szpitalnych [13] (06.3).

06.2.1/3 Usługi medyczne i paramedyczne (S)

- konsultacje u lekarzy prowadzących praktykę ogólną i specjalistyczną,

- usługi świadczone przez laboratoria analizy medycznej oraz ośrodki radiologiczne,

- usługi świadczone przez pracujące na własną rękę pielęgniarki i położne,

- usługi świadczone przez pracujących na własną rękę akupunkturzystów, kręgarzy, optometrów, fizykoterapeutów, logopedów itd.,

- gimnastyka korekcyjna z polecenia lekarza,

- leczenie w wodach termalnych lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów dochodzących,

- usługi pogotowia,

- wypożyczanie sprzętu terapeutycznego.

Obejmuje: usługi specjalistów ortodontów.

06.2.2 Usługi dentystyczne (S)

- usługi świadczone przez dentystów, higienistów jamy ustnej i innych asystentów dentystycznych.

Obejmuje: koszty założenia protez dentystycznych.

Nie obejmuje: protez dentystycznych (06.1.3); usług świadczonych przez specjalistów ortodontów (06.2.1); usług świadczonych przez laboratoria analizy medycznej oraz ośrodki radiologiczne (06.2.3).

06.3 Usługi szpitalne [14]

Hospitalizacja zdefiniowana jest jako zamieszkanie pacjenta w szpitalu na czas leczenia. Uwzględnia się tu opiekę dzienną, leczenie szpitalne domowe oraz hospicja dla osób śmiertelnie chorych.

Ta grupa obejmuje usługi świadczone przez szpitale ogólne i specjalistyczne, ośrodki medyczne, ośrodki macierzyńskie, domy zdrowia oraz zakłady dla rekonwalescentów, które głównie oferują opiekę zdrowotną dla pacjentów-rezydentów, usługi świadczone przez instytucje dla osób w podeszłym wieku, w których nadzór medyczny jest istotnym elementem oraz usługi centrów rehabilitacyjnych oferujących opiekę zdrowotną dla pacjentów-rezydentów oraz terapię rehabilitacyjną, w przypadku gdy celem jest raczej leczenie pacjenta niż udzielanie mu długoterminowej pomocy.

Szpitale zdefiniowane są jako instytucje oferujące opiekę nad pacjentami-rezydentami pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanych lekarzy medycyny. Ośrodki medyczne, ośrodki macierzyńskie, domy zdrowia i zakłady dla rekonwalescentów świadczą również opiekę zdrowotną dla pacjentów-rezydentów, lecz ich usługi są nadzorowane i często wykonywane przez personel mniej wykwalifikowany niż lekarze medycyny.

Ta grupa nie obejmuje usług świadczonych przez instytucje, takie jak kliniki chirurgiczne i poradnie zajmujące się wyłącznie opieką nad pacjentami dochodzącymi (06.2). Nie obejmuje też usług świadczonych przez domy spokojnej starości dla osób starszych; instytucje dla osób niepełnosprawnych i ośrodki rehabilitacyjne oferujące przede wszystkim długoterminową pomoc (12.4).

06.3.0 Usługi szpitalne [15]

- Usługi szpitalne obejmują świadczenie następujących usług pacjentom szpitalnym:

- usługi podstawowe: administracja; zakwaterowanie; żywienie; nadzór i opieka personelu niespecjalistycznego (pomocnicy pielęgniarzy); pierwsza pomoc i reanimacja; transport w karetce; dostarczanie lekarstw i innych produktów farmaceutycznych; dostarczanie urządzeń i wyposażenia terapeutycznego,

- usługi medyczne: usługi świadczone przez lekarzy prowadzących praktykę ogólną i specjalistyczną, chirurgów i dentystów; analizy medyczne i prześwietlenia; usługi paramedyczne, takie jak te świadczone przez pielęgniarki, położne, kręgarzy, optometrów, fizykoterapeutów, logopedów itd.

07 TRANSPORT

07.1 Zakup samochodów

Zakupy te obejmują zakupy przez gospodarstwa domowe nowych pojazdów oraz zakupy przez gospodarstwa domowe pojazdów używanych od innych sektorów instytucjonalnych, zwykle warsztatów i dilerów samochodowych. Nie obejmują sprzedaży pojazdów używanych dokonywanych między gospodarstwami domowymi.

Zakupy stanowią sprzedaż netto pojazdów dokonywaną przez gospodarstwa domowe innym sektorom instytucjonalnym. Państwa Członkowskie mogą uwzględnić jedno z dwojga:

i) waga netto dla nowych samochodów (waga brutto minus wartość handlowa samochodów używanych) oraz waga netto samochodów używanych; lub

ii) waga brutto dla nowych samochodów (nie uwzględniając wartości handlowej samochodów używanych) oraz waga samochodów używanych, w tym wszelkie marże handlowe obowiązujące w danym sektorze.

Zakupy obejmują również zakupy dokonywane na mocy finansowych układów leasingowych.

Zakupy pojazdów rekreacyjnych, takich jak furgonetki kempingowe, przyczepy, naczepy, samoloty i łodzie uwzględnia się w (09.2.1).

07.1.1 Samochody silnikowe (D)

- nowe samochody silnikowe, furgonetki osobowe, samochody terenowe, samochody kombi i tym podobne, z napędem na dwa lub cztery koła,

- używane samochody silnikowe, furgonetki osobowe, samochody terenowe, samochody kombi i tym podobne, z napędem na dwa lub cztery koła.

Nie obejmuje: wózków inwalidzkich (06.1.3); furgonetek kempingowych (09.2.1); wózków golfowych (09.2.1).

07.1.2/3/4 Motocykle, rowery i pojazdy ciągnione (D)

- motocykle wszelkiego typu, skutery oraz motorowery,

- wszelkiego typu rowery dwu- i trójkołowe

- pojazdy ciągnione przez zwierzęta.

Obejmuje: przyczepki motocyklowe; śniegołazy; ryksze; zwierzęta pociągowe i związany z tymi pojazdami sprzęt (jarzma, chomąta, uprzęże, uzdy, lejce itd.).

Nie obejmuje: wózków inwalidzkich (06.1.3); wózków golfowych (09.2.1); rowerków dwu — i trójkołowych (09.3.1); koni i kuców, pojazdów ciągnionych przez konie lub kuce oraz związanego z nimi sprzętu zakupionych w celach rekreacyjnych (09.2.1).

07.2 Używanie indywidualnych środków komunikacji

Zakupy części zamiennych, akcesoriów lub smarów dokonywane przez gospodarstwa domowe z zamiarem podjęcia samodzielnej konserwacji, naprawy lub interwencji należy wykazać w (07.2.1) lub (07.2.2). Jeśli gospodarstwo domowe płaci za wykonanie usługi konserwacyjnej, naprawczej lub instalacyjnej przedsiębiorstwu, wartość usługi ogółem, w tym koszt użytych materiałów, należy wykazać w (07.2.3).

07.2.1 Części zamienne i akcesoria do indywidualnych środków transportu (SD)

- opony (nowe, używane lub bieżnikowane), dętki, świece zapłonowe, akumulatory, amortyzatory, filtry, pompy oraz inne części zamienne i akcesoria dla indywidualnych środków transportu.

Obejmuje: produkty przeznaczone specjalnie do czyszczenia i utrzymania sprzętu transportowego, takie jak farby, chromowe środki czyszczące, masy uszczelniające i produkty do polerownia karoserii; pokrowce na samochody, motocyklowe itd.

Nie obejmuje: kasków dla motocyklistów i rowerzystów (03.1.3); niespecyficznych produktów czyszczących i koserwujących, takich jak woda destylowana, gąbki gospodarskie, irchy, detergenty itd. (05.6.1); opłat za montaż części zamiennych i akcesoriów oraz za malowanie, mycie i polerowanie karoserii (07.2.3); Radiotelefonów (08.2.0); Radioodbiorników samochodowych (09.1.1); dziecięcych fotelików samochodowych (12.3.2).

07.2.2 Paliwa i smary dla indywidualnych środków komunikacji (ND) (E)

- benzyna i inne paliwa, takie jak olej napędowy, gaz płynny, mieszanki alkoholowe oraz dla silników dwusuwowych,

- smary, płyny hamulcowe i przekładniowe, płyny chłodzące i dodatki.

Obejmuje: paliwa dla istotnych narzędzi i sprzętu objętych (05.5.1) oraz pojazdów rekreacyjnych objętych (09.2.1).

Nie obejmuje: opłat za wymianę oleju i smarowanie (07.2.3).

07.2.3 Serwis i naprawa indywidualnych środków komunikacji (S)

- usługi zakupione na potrzeby utrzymania i naprawy indywidualnych środków transportu, takie jak montaż części i akcesoriów, wyważanie kół, przeglądy techniczne, usługi awaryjne, wymiana oleju, smarowanie i mycie.

Obejmuje: wartość ogółem usługi (to jest zarówno koszt robocizny oraz koszt materiałów).

Nie obejmuje: osobnych zakupów części zamiennych, akcesoriów lub smarów dokonywanych przez gospodarstwa domowe z zamiarem samodzielnego podjęcia konserwacji lub naprawy (07.2.1) lub (07.2.2); testów przydatności pojazdów do warunków drogowych (07.2.4).

07.2.4 Pozostałe usługi na potrzeby indywidualnych środków komunikacji (S)

Po konwencjach ESA 1995 obejmuje się opłaty wnoszone przez gospodarstwa domowe za licencje, pozwolenia itd., które uznaje się za zakup usług od rządu (ESA 1995, ust. 3.76.h). W takim wypadku rząd wydaje licencje jako część pewnej funkcji regulacyjnej, takiej jak sprawdzian kompetencji lub kwalifikacji zainteresowanych osób (ESA 1995, ust. 4.80.d oraz jego przypisy).

- wynajem garaży lub miejsc parkingowych nie świadczących usług parkingowych związanych z mieszkaniem,

- infrastruktura, za korzystanie z której pobierana jest opłata (mosty, tunele, promy rejsowe, autostrady) oraz parkometry,

- nauka jazdy, egzaminy na prawo jazdy oraz prawa jazdy,

- testy przydatności pojazdów do warunków drogowych,

- wynajem indywidualnych środków transportu bez kierowców.

Nie obejmuje: wynajmu samochodu z kierowcą (07.3.2); opłaty za usługi w zakresie ubezpieczenia indywidualnych środków komunikacji (12.5.4).

07.3 Usługi transportowe

Zakupy usług transportowych klasyfikuje się generalnie w zależności od środka transportu. Gdy bilet obejmuje dwa lub więcej środki transportu — na przykład autobus miejski i metro lub pociąg miejski i prom — a wydatków nie da się im przyporządkować, takie zakupy powinny być klasyfikowane w (07.3.5).

Koszty posiłków, przekąsek, napojów, zakąsek i zakwaterowania muszą być uwzględnione, jeśli obejmuje je opłata za przewóz a ceny nie są osobno wyszczególnione. Jeśli są one osobno wyszczególnione, koszty te muszą być zaklasyfikowane w podziale 11.

Objęte są usługi w zakresie transportu szkolnego, lecz usługi przewozu karetką są wyłączone (06.2.3).

07.3.1 Pasażerski transport kolejowy (S)

- transport osób i grup osób oraz bagażu pociągiem, tramwajem i metrem.

Obejmuje: transport pojazdów prywatnych.

Nie obejmuje: transportu linowego (07.3.6).

07.3.2 Pasażerski transport drogowy (S)

- Transport osób i grup osób oraz bagażu autokarem, taksówką oraz wynajętym samochodem z kierowcą.

07.3.3 Pasażerski transport lotniczy (S)

- Transport osób i grup osób oraz bagażu samolotem lub helikopterem.

07.3.4 Ruch osobowy na morzu i wodach śródlądowych (S)

- Transport osób i grup osób oraz bagażu statkiem, łodzią, promem, poduszkowcem oraz wodolotem.

Obejmuje: transport pojazdów prywatnych.

07.3.5 Pasażerski transport łączony (S)

- Transport osób i grup osób oraz bagażu dwoma lub więcej środkami, gdy wydatków nie da się im przyporządkować.

Obejmuje: transport pojazdów prywatnych.

Nie obejmuje: zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych (09.6.0).

07.3.6 Pozostałe zakupione usługi transportowe (S)

- transport koleją linową oraz wyciągiem krzesełkowym,

- usługi w zakresie przeprowadzek i przechowywania,

- usługi świadczone przez bagażowych oraz przechowalnie bagażu i biura przesyłania bagażu,

- prowizje biur podróży, jeśli ceny są osobno wyszczególnione.

Nie obejmuje: transportu koleją linową oraz wyciągiem krzesełkowym w kurortach narciarskich i ośrodkach wypoczynkowych (09.4.1)

08 ŁĄCZNOŚĆ

08.1 Usługi pocztowe

08.1.0 Usługi pocztowe (S)

- opłaty za dostarczanie listów, kart pocztowych i paczek,

- prywatne dostarczanie poczty i paczek.

Obejmuje: wszelkie zakupy nowych znaczków pocztowych, ofrankowanych pocztówek oraz radiotelegramów.

Nie obejmuje: zakupu używanych lub opieczętowanych znaczków pocztowych (09.3.1); usług finansowych świadczonych przez urzędy pocztowe (12.6.2).

08.x Sprzęt telefoniczny i telefaksowy oraz usługi telefoniczne i telefaksowe

08.2/3.0 Sprzęt telefoniczny i telefaksowy oraz usługi telefoniczne i telefaksowe [16]

- zakup telefonów, radiotelefonów, telefaksów, sekretarek telefonicznych oraz głośników telefonicznych (08.2.0),

- naprawa takich urządzeń (08.2.0),

- koszty instalacyjne i abonamentowe sprzętu telefonicznego osobistego użytku (08.3.0),

- rozmowy telefoniczne z linii prywatnej lub publicznej (publiczna budka telefoniczna, kabina w urzędzie pocztowym itd.); rozmowy telefoniczne z hotelów, kawiarni, restauracji i tym podobnych (08.3.0),

- usługi telegraficzne, teleksowe oraz telefaksowe (08.3.0),

- usługi przesyłania informacji; usługi połączeń internetowych (08.3.0),

- wypożyczanie telefonów, telefaksów, sekretarek telefonicznych i głośników telefonicznych (08.3.0).

Obejmuje: usługi radiotelefoniczne, radiotelegraficzne i radioteleksowe.

Nie obejmuje: funkcji odbioru telefaksu i telefonu oferowanej przez komputery osobiste (09.1.3).

09 WYPOCZYNEK I KULTURA

09.1 Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i przetwarzający informacje

09.1.1 Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu (D)

- telewizory, urządzenia odtwarzające i nagrywające kasety wideo, wszelkie anteny telewizyjne,

- zestawy radiowe, radioodbiorniki samochodowe, radia z zegarem, radia dwukierunkowe, amatorskie odbiorniki i nadajniki radiowe,

- gramofony, urządzenia odtwarzające i nagrywające taśmy i kasety, odtwarzacze CD, odtwarzacze osobiste, systemy stereo oraz ich części składowe (talerze obrotowe, tunery, wzmacniacze, głośniki itd.), mikrofony i słuchawki.

Nie obejmuje: kamer wideo, kamkorderów oraz kamer rejestrujących dźwięk (09.1.2).

09.1.2 Aparaty fotograficzne i kinematograficzne, sprzęty optyczne (D)

- aparaty fotograficzne, kamery kinowe oraz kamery rejestrujące dźwięk, kamery wideo i kamkordery, projektory filmów i slajdów, powiększalniki oraz sprzęt do przetwarzania filmów, akcesoria (ekrany, przeglądarki, soczewki, lampy błyskowe, filtry, światłomierze itd.),

- lornetki, mikroskopy, teleskopy i kompasy.

09.1.3 Sprzęt do przetwarzania informacji (D)

- komputery osobiste i ekranopisy, drukarki, oprogramowanie oraz towarzyszące im akcesoria różne,

- kalkulatory, w tym kalkulatory kieszonkowe,

- maszyny do pisania i edytory tekstu.

Obejmuje: funkcje odbioru telefaksu i telefonu oferowane przez komputery osobiste.

Nie obejmuje: oprogramowania do gier komputerowych (09.3.1); komputerów do gier komputerowych podłączanych do telewizora (09.3.1); taśm do maszyn do pisania (09.5.4); suwaków logarytmicznych (09.5.4).

09.1.4 Media zapisujące (SD)

- płyty analogowe i kompaktowe,

- nagrane taśmy, kasety, kasety wideo, dyskietki i CD-ROM-y do magnetofonów szpulowych i kasetowych, magnetowidów i komputerów osobistych,

- czyste taśmy, kasety, kasety wideo, dyskietki i CD-ROM-y do magnetofonów szpulowych i kasetowych, magnetowidów i komputerów osobistych,

- nienaświetlone filmy, rolki i dyski do użytku w fotografice lub kinematografii.

Obejmuje: artykuły fotograficzne, takie jak papier i żarówki; nienaświetlone filmy, których cena obejmuje koszt przetworzenia bez ich osobnego uwzględniania.

Nie obejmuje: baterii (05.5.2); oprogramowania komputerowego (09.1.3); oprogramowania do gier wideo, kaset z grami wideo i CD-ROM-ów z grami wideo (09.3.1); wywoływania filmów oraz drukowania zdjęć (09.4.2).

09.1.5 Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i przetwarzającego informacje (S)

- naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i przetwarzającego informacje.

Obejmuje: wartość usługi ogółem (to jest zarówno koszt robocizny oraz koszt materiałów).

Nie obejmuje: osobnych zakupów materiałów dokonywanych przez gospodarstwa domowe z zamiarem samodzielnego podjęcia naprawy (09.1.1), (09.1.2) lub (09.1.3).

09.2 Pozostałe istotne dobra trwałego użytku do rekreacji i kultury

09.2.1/2 Istotne dobra trwałego użytku do rekreacji wewnątrz i na zewnątrz, w tym instrumenty muzyczne (D)

- furgonetki kempingowe, przyczepy i naczepy,

- samoloty, awionetki, szybowce, lotnie i balony napełniane gorącym powietrzem,

- łodzie, silniki zewnętrzne, żagle, takielunek i nadbudówki,

- konie i kuce, pojazdy ciągnione przez konie lub kuce i związany z tymi pojazdami sprzęt (uprzęże, uzdy, lejce, siodła itd.),

- istotne artykuły do gier i sportowe, takie jak czółna, kajaki, deski windsurfingowe, sprzęt do nurkowania i wózki golfowe,

- instrumenty muzyczne wszelkich rozmiarów, w tym elektroniczne instrumenty muzyczne, takie jak fortepiany, organy, skrzypce, gitary, perkusje, trąbki, klarnety, flety, urządzenia nagrywające, harmonijki ustne itd.,

- stoły bilardowe, stoły pingpongowe, flipery, automaty do gier itd.

Obejmuje: wyposażenie łodzi, furgonetek kempingowych, przyczep itd.

Nie obejmuje: koni i kuców, pojazdów ciągnionych przez konie lub kuce wraz ze sprzętem zakupionym na potrzeby transportu własnego (07.1.4); zabawek (09.3.1); nadmuchiwanych pontonów, tratw i basenów (09.3.2).

09.2.3 Konserwacja i naprawa pozostałych istotnych dóbr trwałego użytku do rekreacji i kultury (S) użytkowych do rekreacji i kultury

- konserwacja i naprawa pozostałych istotnych dóbr trwałego użytku do rekreacji i kultury.

Obejmuje: wartość usługi ogółem (to jest zarówno koszt robocizny oraz koszt materiałów); przechowywanie w czasie zimy łodzi, furgonetek kempingowych, przyczep itd.; usługi hangarowe dla samolotów prywatnych; usługi przy przystani dla łodzi.

Nie obejmuje: paliwa dla pojazdów rekreacyjnych (07.2.2); osobnych zakupów materiałów dokonywanych przez gospodarstwa domowe z zamiarem samodzielnego podjęcia konserwacji lub naprawy (09.2.1) lub (09.2.2); usług weterynaryjnych (09.3.5).

09.3 Pozostałe artykuły i sprzęt rekreacyjny, ogrody i zwierzęta domowe

09.3.1 Gry, zabawki i hobby (SD)

- gry karciane, gry towarzyskie, zestawy do gry w szachy i tym podobne,

- wszelkiego rodzaju zabawki, w tym lalki, zabawki miękkie, samochodziki i kolejki, rowerki dwu- i trójkołowe, zestawy klocków, puzzle, plastelina, gry elektroniczne, maski, przebrania, dowcipne zabawki, drobne zabawki okazyjne, sztuczne ognie i race, girlandy i ozdoby choinkowe,

- rekwizyty filatelistyczne (używane lub opieczętowane znaczki, klasery itd.), inne artykuły kolekcjonerskie (monety, medale, minerały, okazy zoologiczne i botaniczne itd.) oraz inne narzędzia i artykuły hobbistyczne gdzie indziej nie wymienione.

Obejmuje: oprogramowanie do gier komputerowych; komputery do gier wideo podłączanych do telewizora; kasety z grami wideo i CD-ROM-y z grami wideo.

Nie obejmuje: artykułów kolekcjonerskich z kategorii dzieł sztuki i antyków (05.1.1); nieużywanych znaczków pocztowych (08.1.0); choinek (09.3.3); prywatnych notatników dziecięcych (09.5.1).

09.3.2 Sprzęt sportowy, kempingowy i do rekreacji na świeżym powietrzu (SD)

- sprzęt gimnastyczny, do ćwiczeń fizycznych i sportowy taki jak piłki, lotki, siatki, rakiety, kije, narty, kije golfowe, florety, szable, tyczki, sztangi, dyski, oszczepy, hantle, ekspandery i inne przyrządy do ćwiczeń kulturystycznych,

- spadochrony i inny sprzęt lotniarski,

- broń palna i amunicja myśliwska, sportowa oraz do ochrony własnej,

- wędki i inny sprzęt wędkarski,

- sprzęt plażowy oraz do gier na świeżym powietrzu taki jak kule kręglarskie, kule krokietowe, ringo, piłka siatkowa oraz nadmuchiwane pontony, tratwy i baseny,

- sprzęt kempingowy, taki jak namioty i akcesoria, śpiwory, plecaki, materace dmuchane i pompki do materaców, kuchenki i opiekacze kempingowe,

- naprawa takich artykułów.

Obejmuje: specjalistyczne obuwie sportowe (buty narciarskie, buty piłkarskie, buty do golfa i inne podobne obuwie łączone z łyżwami, rolkami, kołkami, korkami itd.); ochronne nakrycia głowy dla sportowców; inna sportowa odzież ochronna taka jak kurtki ratownicze, rękawice bokserskie, ochraniacze na ciało, ochraniacze na golenie, okulary ochronne, pasy, wsporniki itd.

Nie obejmuje: kasków dla motocyklistów i rowerzystów (03.1.3); mebli kempingowych i ogrodowych (05.1.1).

09.3.3 Ogrody, rośliny i kwiaty (ND)

- Naturalne lub sztuczne kwiaty i ulistnienie, rośliny, krzewy, cebulki, bulwy, nasiona, nawozy, komposty, torf ogrodowy, torf trawnikowy, specjalne ziemie do ogrodów ozdobnych, preparaty ogrodnicze, doniczki i ich mocowanie.

Obejmuje: naturalne i sztuczne choinki; opłaty za dostawę kwiatów i roślin.

Nie obejmuje: rękawic ogrodniczych (03.1.3); usług ogrodniczych (04.4.4) lub (05.6.2); sprzętu ogrodniczego (05.5.1); narzędzi ogrodniczych (05.5.2).

09.3.4/5 Zwierzęta domowe i związane z nimi produkty, w tym usługi weterynaryjne i inne dla zwierząt (ND)

- zwierzęta domowe, karma dla zwierząt domowych, produkty weterynaryjne i pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, obroże, smycze, budy, klatki dla ptaków, akwaria na ryby, podściółka na kocie odchody itd.,

- usługi weterynaryjne i inne związane ze zwierzętami domowymi, takie jak: pielęgnacja, przystosowywanie pomieszczeń, oznaczanie oraz szkolenie.

Nie obejmuje: koni i kuców (07.1.4) lub (09.2.1).

09.4 Usługi w zakresie rekreacji i kultury

09.4.1 Usługi w zakresie rekreacji sportu (S)

- usługi świadczone przez:

- stadiony sportowe, tory wyścigów konnych, tory wyścigów motorowych, tory kolarskie itd.,

- lodowiska, pływalnie, pola golfowe, hale sportowe, kluby fitness, korty tenisowe, korty do gry w squasha i kręgielnie,

- wesołe miasteczka,

- karuzele, huśtawki i inne urządzenia do zabaw dziecięcych,

- flipery i inne gry dla dorosłych inne niż gry losowe,

- stoki narciarskie, wyciągi narciarskie i tym podobne,

- wypożyczanie sprzętu i urządzeń sportowych i rekreacyjnych, takich jak samoloty, łodzie, konie, sprzęt narciarski i kempingowy,

- pozaszkolne indywidualne lub grupowe lekcje nauki gry w brydża, szachy, aerobiku, tańca, muzyki, jazdy na łyżwach, jazdy na nartach, pływania i innych rozrywek,

- usługi przewodników górskich, przewodników wycieczek itd.,

- usługi w zakresie pomocy nawigacyjnej w żegludze.

Obejmuje: wynajem specjalistycznego obuwia sportowego (butów narciarskich, butów piłkarskich, butów do golfa i innego podobnego obuwia łączonego z łyżwami, rolkami, kołkami, korkami itd.).

Nie obejmuje: transportu linowego i wyciągowego poza kurortami narciarskimi lub ośrodkami wypoczynkowymi (07.3.6).

09.4.2 Usługi kulturalne (S)

- usługi świadczone przez:

- kina, teatry, opery, sale koncertowe, teatry rewiowe, cyrki, spektakle "światło i dźwięk",

- muzea, biblioteki, galerie sztuki, wystawy,

- zabytki, parki narodowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, akwaria,

- wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itd.,

- emisja radiowa i telewizyjna, w szczególności opłaty licencyjne za sprzęt telewizyjny i abonamenty sieci telewizyjnych,

- usługi fotograficzne, takie jak wywoływanie filmów, powiększanie, fotografia portretowa, fotografia ślubna itd.

Obejmuje: świadczone na prywatny użytek usługi muzyków, clownów, artystów rozrywkowych.

09.5 Gazety, książki i przybory piśmiennicze

Odnosi się do części wydatków ponoszonych przez konsumentów i nie refundowanych przez rząd, zabezpieczenie społeczne lub niedochodowe instytucje wspomagające gospodarstwa domowe (NPISHs).

09.5.1 Książki (SD)

- książki, w tym atlasy, słowniki, encyklopedie, podręczniki, przewodniki oraz zapisy nutowe.

Obejmuje: albumy i prywatne notatniki dla dzieci; oprawę książek.

Nie obejmuje: klaserów na znaczki (09.3.1).

09.5.2 Gazety i czasopisma (ND)

- gazety, magazyny i inne czasopisma.

09.5.3/4 Różne materiały drukowane, przybory piśmiennicze i przybory do rysowania (ND)

- katalogi i materiały reklamowe,

- plakaty, karty pocztowe zwykłe i widokowe, kalendarze,

- kartki okolicznościowe, wizytówki, karty zawierające ogłoszenia i wiadomości,

- mapy i globusy,

- notesy, koperty, księgi rachunkowe, notatniki, pamiętniki itd.,

- pióra, ołówki, wieczne pióra, długopisy, flamastry, atrament, gumki, temperówki itd.,

- szablony, kalka maszynowa, taśmy do maszyn do pisania, odplamiacze atramentowe, korektory itd.,

- dziurkacze do papieru, przecinaki do papieru, nożyce do papieru, kleje biurowe i taśmy klejące, zszywacze i zszywki, spinacze do papieru, pinezki itd.,

- materiały kreślarskie i malarskie, takie jak płótno, papier, tektura, farby, kredki, pastele i pędzle.

Obejmuje: materiały edukacyjne takie jak zeszyty ćwiczeń, suwaki logarytmiczne, przyrządy do geometrii, tabliczki, kreda i piórniki.

Nie obejmuje: ofrankowanych pocztówek i radiotelegramów (08.1.0); klaserów na znaczki (09.3.1); kalkulatorów kieszonkowych (09.1.3).

09.6 Zorganizowane wyjazdy wakacyjne

09.6.0 Zorganizowane wyjazdy wakacyjne (S)

- kompleksowe wczasy lub wyjazdy obejmujące podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, przewodników itd.

Obejmuje: wycieczki półdniowe i całodniowe; pielgrzymki.

10 SZKOLNICTWO

Ten dział obejmuje jedynie usługi edukacyjne. Nie obejmuje wydatków na materiały edukacyjne, takie jak książki (09.5.1) i przybory piśmiennicze (09.5.4) czy też usług wspierających edukację, takich jak usługi w zakresie opieki zdrowotnej (06), usługi transportowe (07.3), catering (11.1.2) i usługi noclegowe (11.2.0).

Obejmuje edukację telewizyjną lub radiową.

Podział usług edukacyjnych oparty jest na kategoriach poziomów Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED — 97) z 1997 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (Unesco).

10.x Edukacja stopnia przedpodstawowego i podstawowego, średniego, po średniego nie wyższego, wyższego oraz edukacja nie definiowana stopniem

Obejmuje grupy COICOP 10.1/2/3/4.

10.x.0 Edukacja stopnia przedpodstawowego i podstawowego, średniego, po średniego nie wyższego, wyższego oraz edukacja nie definiowana stopniem (S)

Poziomy 0 i 1 ISCED-97: edukacja stopnia przedpodstawowego i podstawowego.

Poziomy 2 i 3 ISCED-97: edukacja stopnia niższego średniego i wyższego średniego.

Poziom 4 ISCED-97: edukacja stopnia po średniego nie wyższego.

Poziomy 5 i 6 ISCED-97: pierwszy i drugi etap edukacji stopnia wyższego.

Programy edukacyjne, zazwyczaj dla dorosłych, nie wymagające żadnych specjalnych wcześniejszych szkoleń, w szczególności szkolenie zawodowe oraz edukacja kulturalna.

Obejmuje: programy walki z analfabetyzmem dla uczniów, których wiek nie kwalifikuje ich do podjęcia edukacji w szkole podstawowej; pozaszkolna edukacja stopnia średniego dla osób dorosłych i młodych; pozaszkolna edukacja stopnia po średniego nie wyższego dla osób dorosłych i młodych.

Nie obejmuje: nauki jazdy (07.2.4); rekreacyjnych kursów szkoleniowych takich jak lekcje sportowe lub gry w brydża, prowadzonych przez niezależnych nauczycieli (09.4.1).

11 RESTAURACJE I HOTELE

11.1 Catering

11.1.1 Restauracje, kawiarnie i tym podobne (S)

- usługi zaopatrzeniowe (posiłki, przekąski, napoje i zakąski) świadczone przez restauracje, kawiarnie, bufety, bary, herbaciarnie itd., w tym te świadczone:

- w miejscach oferujących usługi rekreacyjne, kulturalne, sportowe lub rozrywkowe: teatry, kina, stadiony sportowe, pływalnie, kompleksy sportowe, muzea, galerie sztuki, kluby nocne, lokale dansingowe itd.,

- w transporcie publicznym (autokary, pociągi, łodzie, samoloty itd.), gdy ceny za nie są osobno wyszczególnione,

- obejmuje również:

- sprzedaż artykułów żywnościowych i napojów do bezpośredniego spożycia przez kioski, sprzedawców ulicznych i tym podobnych, w tym artykułów żywnościowych i napojów wydawanych jako gotowe do spożycia przez automaty,

- sprzedaż ugotowanych dań przez restauracje do spożycia poza lokalem,

- sprzedaż ugotowanych dań przez wykonawców usług zaopatrzeniowych, odbieranych przez klientów lub dostarczanych do domu klienta.

Obejmuje: napiwki.

Nie obejmuje: zakupu wyrobów tytoniowych (02.2.0); rozmów telefonicznych (08.3.0).

11.1.2 Stołówki (S)

- usługi zaopatrzeniowe świadczone przez stołówki zakładowe i szkolne, uniwersyteckie i inne w ramach instytucji edukacyjnych.

Obejmuje: refektarze uniwersyteckie, kantyny wojskowe i mesy okrętowe.

Nie obejmuje: artykułów żywnościowych i napojów dostarczanych pacjentom szpitalnym (06.3.0).

11.2 Usługi noclegowe

11.2.0 Usługi noclegowe (S)

- zakwaterowanie świadczone przez:

- hotele, pensjonaty, motele, zajazdy oraz zakłady oferujące nocleg i śniadania,

- wioski wakacyjne i ośrodki wypoczynkowe, kempingi dla namiotów i przyczep, schroniska młodzieżowe i górskie,

- szkoły z internatem, uniwersytety i inne instytucje edukacyjne,

- transport publiczny (pociągi, łodzie itp.), gdy ceny za nie są osobno wyszczególnione,

- domy dla młodych robotników i imigrantów.

Obejmuje: napiwki, bagażowych.

Nie obejmuje: opłat wnoszonych przez gospodarstwa domowe zajmujące pokój w hotelu lub pensjonacie, będący ich stałym miejscem zamieszkania (04.1.1); czynszów płaconych przez gospodarstwa domowe za zakwaterowanie wtórne podczas wakacji (04.1.2); rozmów telefonicznych (08.3.0); usług zaopatrzeniowych świadczonych w takich placówkach oprócz śniadania lub innych posiłków objętych ceną za zakwaterowanie (11.1.1); mieszkania w sierocińcach, domach dla osób niepełnosprawnych lub społecznie niedostosowanych (12.4.0).

12 POZOSTAŁE TOWARY I USŁUGI

12.1 Pielęgnacja ciała

12.1.1 Salony fryzjerskie i kosmetyczne (S)

- Usługi salonów fryzjerskich, golarzy, salonów kosmetycznych, manicurzystów, pedicurzystów, łaźni tureckich, saun, solariów, masażystów nie lekarskich itd.

Obejmuje: pielęgnację ciała, depilację i tym podobne.

Nie obejmuje: zdrojowisk (06.2.3) lub (06.3.0); klubów fitness (09.4.1).

12.1.2/3 Urządzenia elektryczne oraz inne urządzenia, artykuły i towary pielęgnacyjne (ND)

- golarki elektryczne i maszynki do włosów, suszarki ręczne i kapturowe, lokówki elektryczne i grzebienie fryzujące, lampy słoneczne, wibratory, elektryczne szczoteczki do zębów i inne urządzenia elektryczne do higieny jamy ustnej itd.,

- naprawa takich urządzeń,

- urządzenia nieelektryczne: maszynki do golenia i do podcinania włosów oraz ich ostrza, nożyczki, pilniki do paznokci, grzebienie, pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, pędzelki do malowania paznokci, spinki do włosów, lokówki, urządzenia do ważenia osobistego użytku, wagi do ważenia niemowląt itd.,

- artykuły do higieny osobistej: mydło toaletowe, mydło lecznicze, olejek i mleczko czyszczące, mydło do golenia, krem i pianka do golenia, pasta do zębów itd.,

- kosmetyki: pomadka, lakier do paznokci, produkty do makijażu i zmywania makijażu (w tym puderniczki, pędzelki i puszki do nakładania pudru), lakier i płyn do włosów, produkty do golenia i po goleniu, produkty do opalania, usuwania owłosienia, perfumy i wody toaletowe, dezodoranty osobiste, produkty kąpielowe itd.,

- inne produkty: papier toaletowy, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, podpaski, wata, waciki, pieluchy dla niemowląt, gąbki toaletowe itd.

Nie obejmuje: chusteczek tekstylnych (03.1.3)

12.3 Przedmioty osobistego użytku, gdzie indziej niewymienione

12.3.1 Biżuteria, zegary i zegarki (D)

- kamienie i metale szlachetne oraz biżuteria wykonana z takich kamieni i metali,

- biżuteria kostiumowa, spinki do mankietów i szpilki do krawatów,

- zegary, zegarki, stopery, budziki, zegarki podróżne,

- naprawa takich artykułów.

Nie obejmuje: ozdób (05.1.1) lub (05.4.0); Radia z zegarem (09.1.1); kamieni i metali szlachetnych oraz biżuterii wykonanej z takich kamieni i metali nabytych w pierwszej mierze jako przedmioty wartościowe (tworzenie kapitału, nie objęte ZWCK).

12.3.2 Pozostałe przedmioty osobistego użytku (SD)

- Artykuły podróżne i inne pojemniki do przenoszenia rzeczy osobistych: walizki, kufry, torby podróżne, aktówki, saszetki, torebki damskie, portfele, portmonetki itd.,

- artykuły dla niemowląt: wózki dziecięce głębokie i spacerowe, przenośne łóżeczka, siedziska z odchylanym oparciem, foteliki i łóżeczka samochodowe, nosidełka tylne i przednie, szelki zabezpieczające przy raczkowaniu i chodzeniu itd.,

- artykuły dla palących: fajki, zapalniczki, papierośnice, gilotynki do cygar itd.,

- pozostałe przedmioty osobistego użytku: okulary przeciwsłoneczne, kule i laski, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne, wachlarze, kółka na klucze itd.,

- artykuły pogrzebowe: trumny, nagrobki, urny itd.,

- naprawa takich artykułów.

Obejmuje: termometry ścienne i barometry.

Nie obejmuje: mebelków dziecięcych (05.1.1); siatek na zakupy (05.2.0); butelek do karmienia (05.4.0).

12.4 Ochrona socjalna

W tym rozumieniu ochrona socjalna obejmuje pomoc i wsparcie udzielane osobom, które są: w podeszłym wieku, niepełnosprawne, ranne lub chore z przyczyn zawodowych, ocalone z wypadku, bezrobotne, skrajnie biedne, bezdomne, niewiele zarabiające, tubylcami, imigrantami, uciekinierami, nadużywającymi alkoholu i substancji odurzających itd. Obejmuje również usługi pomocy i wsparcia świadczone na rzecz ich rodzin i dzieci.

12.4.0 Ochrona socjalna (S)(*)

Usługi te obejmują opiekę domową wraz z zamieszkaniem, pomoc domową, pomoc dzienną i rehabilitację. Ściślej, klasa ta obejmuje płatności gospodarstw domowych za:

- domy spokojnej starości dla osób starszych, mieszkanie dla osób niepełnosprawnych, ośrodki rehabilitacyjne świadczące na rzecz pacjentów raczej długoterminową pomoc niż opiekę zdrowotną czy terapię rehabilitacyjną, szkoły dla osób niepełnosprawnych, których głównym celem jest pomoc uczącym się w przezwyciężaniu ich niepełnosprawności,

- pomoc celem utrzymania osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych w domu (usługi sprzątania mieszkania, programy żywienia, ośrodki opieki dziennej, usługi w zakresie opieki dziennej oraz opieki wakacyjnej),

- mamki, żłobki, przedszkola i inne instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi,

- usługi świadczone na rzecz rodzin w zakresie doradztwa, poradnictwa, arbitrażu, opieki i adopcji.

12.5 Ubezpieczenia

Opłaty za usługi ubezpieczeniowe sklasyfikowane są według typu ubezpieczenia, mianowicie ubezpieczenie na życie oraz inne (to jest ubezpieczenie związane z mieszkaniem, zdrowiem, transportem itd.). Opłaty za usługę w zakresie ubezpieczenia od wielokrotnego ryzyka powinny być sklasyfikowane w oparciu o koszt ryzyka głównego, jeśli nie jest możliwe przyporządkować tych opłat różnym uwzględnionym kategoriom ryzyka.

Opłatę za usługę definiuje się jako różnicę między należnymi roszczeniami a zgromadzoną składką oraz dodatkiem składkowym [17].

12.5.2 Ubezpieczenia mieszkaniowe (S)

- opłaty za usługę wnoszone przez właścicieli-mieszkańców oraz lokatorów w związku z typami ubezpieczenia, zazwyczaj wykupywanego przez lokatorów od ognia, kradzieży, zalania itd.

Nie obejmuje: opłat za usługę wnoszonych przez właścicieli-mieszkańców w związku z typami ubezpieczeń, zazwyczaj wykupywanych przez właścicieli lokalu(**).

12.5.3 Ubezpieczenia zdrowotne (S)

- opłaty za usługę w związku z ubezpieczeniem osobistym chorobowym i wypadkowym.

12.5.4 Ubezpieczenia transportowe (S)

- opłaty za usługę w związku z ubezpieczeniem sprzętu transportowego osobistego użytku,

- opłaty za usługę w związku z ubezpieczeniem podróżnym oraz ubezpieczeniem bagażu,

12.5.5 Pozostałe ubezpieczenia (S)

- opłaty za usługę w związku z innymi ubezpieczeniami, takimi jak od odpowiedzialności cywilnej za szkodę lub stratę osób trzecich lub ich własności.

Nie obejmuje: odpowiedzialności cywilnej za szkodę lub stratę osób trzecich lub ich własności wynikającej z eksploatacji sprzętu transportowego osobistego użytku (12.5.4).

12.6 Usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione

12.6.2 Pozostałe usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione (S)

- rzeczywiste opłaty za usługi finansowe banków, urzędów pocztowych, kas oszczędnościowe, kantorów wymiany walut oraz podobnych instytucji finansowych,

- opłaty i prowizje maklerów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych i tym podobnych,

- opłaty administracyjne prywatnych funduszy emerytalnych i tym podobnych.

Nie obejmuje: spłaty odsetek i opłat wyrażonych jako proporcja wartości transakcyjnej.

12.7 Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienione

12.7.0 Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienione (S)

- opłaty za usługi prawne, usługi biur pośrednictwa pracy itd.,

- opłaty za organizację pogrzebów i inne usługi pogrzebowe,

- opłaty za usługi świadczone przez biura pośrednictwa nieruchomości, mieszkań, licytatorów, prowadzących salony sprzedaży i innych pośredników,

- opłaty za kopie kserograficzne i inne kopiowanie dokumentów,

- opłaty za wydanie świadectwa urodzenia, zawarcia małżeństwa i zgonu oraz innych dokumentów administracyjnych,

- opłaty za ogłoszenia prasowe i reklamy,

- opłaty za usługi grafologów, astrologów, prywatnych detektywów, ochroniarzy, agencji matrymonialnych i poradni małżeńskich, protokolantów, pozostałe usługi koncesjonowane (siedzenia, toalety, szatnie) itd.

Nie obejmuje: Po konwencjach ESA 1995 nie uwzględnia się składek i należności członkowskich w stowarzyszeniach zawodowych, kościołach oraz klubach towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (ESA 1995 ust. 3.77.e).

[1] Większość klas obejmuje albo towary albo usługi. Klasy zawierające towary oznaczone są jako (ND), (SD) lub (D), co odpowiada angielskim słowom: "non-durable — nietrwałe", "semi-durable — półtrwałe" oraz "durable — trwałe". (S) oznacza klasy obejmujące "usługi". Niektóre klasy obejmują zarówno towary jak i usługi, gdyż trudno wprowadzić w nich podział na towary i usługi. Klasy takie najczęściej oznaczone są jako (S), gdyż komponent usługowy uznaje się w nich za przeważający. (E) oznacza "energię" a (SEA) "produkty sezonowe".

[2] W oparciu o ostateczną klasyfikację COICOP, w formie sporządzonej przez OECD po konsultacji z Eurostatem, departamentem statystycznym ONZ (UNSD) oraz krajowymi urzędami statystycznymi w Państwach Członkowskich, październik 1998 r.

[3] Szczegóły metodologiczne oraz harmonogram objęcia muszą być ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95.

[4] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[5] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[6] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[7] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[8] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[9] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[10] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[11] Po decyzji w sprawie traktowania lokali zamieszkałych przez ich właścicieli, może zaistnieć potrzeba rozszerzenia zakresu stosowania tego podwskaźnika na wydatki związane z zasadniczym utrzymaniem i naprawami lokalu oraz rozbudowę i konwersję lokalu, za które zazwyczaj nie płaci najemca.

[12] Szczegóły metodologiczne oraz harmonogram objęcia muszą być ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95.

[13] Szczegóły metodologiczne oraz harmonogram objęcia muszą być ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95.

[14] Szczegóły metodologiczne oraz harmonogram objęcia muszą być ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95.

[15] Szczegóły metodologiczne oraz harmonogram objęcia muszą być ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95.

[16] Państwa Członkowskie będące w stanie wprowadzić rozróżnienie 08.2/3/0 na towary (8.02.0) i usługi (8.03.0) powinny przekazać te wskaźniki, jak też wskaźnik łączony (08.2/3.0).

[17] Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr …

--------------------------------------------------

Top