EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0101

Dyrektywa Komisji 1999/101/WE z dnia 15 grudnia 1999 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowychTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. L 334 z 28.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/101/oj

31999L0101Dziennik Urzędowy L 334 , 28/12/1999 P. 0041 - 0042


Dyrektywa Komisji 1999/101/WE

z dnia 15 grudnia 1999 r.

dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 98/91/WE [2], w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych [3], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 96/20/WE [4], w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ramach homologacji typu WE układów wydechowych jako samodzielnych zespołów technicznych (wymiennych układów wydechowych) niezmiernie trudne okazuje się wyselekcjonowanie pojazdu spełniającego bieżące wymagania. Dlatego konieczne jest przyjęcie definicji przedstawiciela typu pojazdu w celu zapewnienia, że przedstawiony pojazd spełnia wymagania zgodności produkcji odnoszące się do dopuszczalnego poziomu hałasu.

(2) Niektóre odniesienia wprowadzone przez dyrektywę Rady 92/97/EWG [5], zmieniającą dyrektywę 70/157/EWG, wymagają uaktualnienia.

(3) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego ustanowionego dyrektywą 70/156/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do załączników II i III do dyrektywy 70/157/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Z mocą od dnia 1 kwietnia 2000 r. z przyczyn odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu oraz układu wydechowego Państwa Członkowskie nie mogą:

- odmówić w odniesieniu do typu pojazdu lub typu układu wydechowego udzielenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu

lub

- zabronić rejestracji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytkowania pojazdów lub sprzedaży lub wprowadzenia do użytkowania układów wydechowych,

jeżeli te pojazdy lub układy wydechowe spełniają wymagania dyrektywy 70/157/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

2. Z mocą od dnia 1 października 2000 r. Państwa Członkowskie:

- nie udzielają homologacji typu WE

i

- odmawiają udzielenia krajowej homologacji typu

dla typu pojazdu lub typu układu wydechowego, jeśli nie są spełnione wymagania dyrektywy 70/157/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

3. Bez względu na ust. 2 do celów części zamiennych Państwa Członkowskie nadal udzielają homologacji typu WE i zezwalają na sprzedaż lub wprowadzenie do użytkowania układów wydechowych, zgodnie z wcześniejszymi wersjami dyrektywy 70/157/EWG, jeżeli takie układy wydechowe:

- mają być zainstalowane w pojazdach będących już w użytkowaniu

i

- spełniają wymagania tej dyrektywy, która była stosowana, kiedy te pojazdy były rejestrowane po raz pierwszy.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 marca 2000 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy te stosuje się z mocą od dnia 1 kwietnia 2000 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 1999 r.

W imieniu Komisji

Erkki Liikanen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

[2] Dz.U. L 11 z 16.1.1999, str. 25.

[3] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 16.

[4] Dz.U. L 92 z 13.4.1996, str. 23.

[5] Dz.U. L 371 z 19.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. Do załącznika II do dyrektywy 70/157/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a) ppkt 2.3.3 otrzymuje brzmienie:

"2.3.3. Przedstawiciel typu pojazdu, do którego ma być zainstalowany układ wydechowy, spełniający wymagania ppkt 4.1 załącznika III część I"

;

b) dodaje się ppkt 5.1.3:

"5.1.3. Układy wydechowe są starannie instalowane w pojazdach. W szczególności sprawdza się, czy po instalacji cały układ wydechowy nie będzie wykazywał dostrzegalnego wycieku."

2. Do załącznika III do dyrektywy 70/157/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a) w części I pkt 1 wyrazy: "zgodnie z ppkt 7.3.5 i 7.4.3 załącznika I" zastępuje się przez:"zgodnie z pkt 7 załącznika I";

b) w części II pkt 1 wyrazy: "zgodnie z ppkt 6.3.5 i 6.4.3 załącznika II" zastępuje się przez:"zgodnie z pkt 7 załącznika II".

--------------------------------------------------

Top