Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0472

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie rur, zbiorników i urządzeń pomocniczych niemających styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C (1999) 1482)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 184, 17.7.1999, p. 42–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 275 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 275 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 144 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/472/oj

31999D0472Dziennik Urzędowy L 184 , 17/07/1999 P. 0042 - 0049


Decyzja Komisji

z dnia 1 lipca 1999 r.

w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie rur, zbiorników i urządzeń pomocniczych niemających styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C (1999) 1482)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(1999/472/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych [1], zmienioną dyrektywą 93/68/EWG [2], w szczególności jej art. 13 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja jest zobowiązana wybrać między dwiema procedurami zaświadczania zgodności wyrobu, przewidzianymi w art. 13 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG "możliwie najmniej uciążliwą procedurę zgodną z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa"; oznacza to, że niezbędne jest podjęcie decyzji dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów, czy obecność systemu fabrycznej kontroli produkcji, za który odpowiedzialność ponosi producent, jest koniecznym i wystarczającym warunkiem do zaświadczania zgodności oraz czy z przyczyn dotyczących zachowania zgodności z kryteriami wspomnianymi w art. 13 ust. 4 wymagana jest interwencja zatwierdzonej jednostki certyfikującej.

(2) Artykuł 13 ust. 4 wymaga, aby określona w ten sposób procedura była wskazana w mandatach i w specyfikacjach technicznych; z tego powodu wymagane jest zdefiniowanie wyrobu lub rodziny wyrobów w sposób wykorzystywany w mandatach i specyfikacjach technicznych.

(3) Obydwie procedury przewidziane w art. 13 ust. 3 są opisane szczegółowo w załączniku III do dyrektywy 89/106/EWG; dlatego też niezbędne jest jasne zdefiniowanie metod, przy pomocy których te dwie procedury mają być wprowadzane w życie dla każdego wyrobu lub rodziny wyrobów, w odniesieniu do załącznika III, z uwagi na fakt, że załącznik III daje preferencje niektórym systemom.

(4) Procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. a) odpowiada systemom przedstawionym w pierwszej możliwości, bez stałego nadzoru, oraz w możliwości drugiej i trzeciej przedstawionej w załączniku III pkt 2 ppkt ii), a procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. b) odpowiada systemom przedstawionym w załączniku III pkt 2 ppkt i) oraz w pierwszej możliwości, z nadzorem stałym, w załączniku III pkt 2 ppkt ii).

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodność wyrobów i rodzin wyrobów, wymienionych w załączniku I, zaświadcza się z zastosowaniem procedury, na mocy której producent, jako jedyna osoba odpowiedzialna za system fabrycznej kontroli produkcji, zapewnia, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Artykuł 2

Zgodność wyrobów wymienionych w załączniku II zaświadcza się z zastosowaniem procedury, zgodnie z którą, oprócz systemu fabrycznej kontroli produkcji przez producenta, w ocenę i nadzór nad kontrolą produkcji lub samym wyrobem zaangażowana jest zatwierdzona jednostka certyfikująca.

Artykuł 3

Procedurę atestowania zgodności określoną w załączniku III wskazuje się w mandatach na opracowanie norm zharmonizowanych.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 1999 r.

W imieniu Komisji

Karel van Miert

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12.

[2] Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Zestawy rurowe, rury, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach, urządzenia do zabezpieczania przed przepełnieniem, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelnienia, kanały i przewody zabezpieczające, wsporniki rur/przewodów, zawory i krany, pomocnicze urządzenia zabezpieczające.

Do stosowania w instalacjach do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliw przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania chłodzenia budynków, z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub od końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu do systemów ogrzewania/chłodzenia budynku oraz w instalacjach do transportu/dystrybucji/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do stosowania w systemach grzewczych innych niż wymienione w załączniku II.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Zbiorniki, kanały i przewody do zabezpieczania

Do stosowania w miejscach podlegających przepisom przeciwpożarowym w instalacjach do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliw przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia budynków, z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu systemów ogrzewania/chłodzenia budynku.

Zestawy rurowe, rury, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach, urządzenia do zabezpieczania przed przepełnieniem, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, wsporniki rur/przewodów, zawory i krany, pomocnicze urządzenia zabezpieczające

Do stosowania w miejscach podlegających przepisom przeciwpożarowym w instalacjach do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliw przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia budynków, z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu systemów ogrzewania/chłodzenia budynku oraz w instalacjach do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi dla produktów, dla których klasa reakcji na ogień wynosi A [1], B [2] lub C [3].

[1] Materiały, których właściwości reakcji na ogień zmieniają się podczas procesu produkcyjnego (zwłaszcza takie, które są poddawane modyfikacjom chemicznym, np. preparaty ogniochronne lub których zmiany składu mogą prowadzić do zmiany właściwości reakcji na ogień).

[2] Materiały, których właściwości reakcji na ogień zmieniają się podczas procesu produkcyjnego (zwłaszcza takie, które są poddawane modyfikacjom chemicznym, np. preparaty ogniochronne lub których zmiany składu mogą prowadzić do zmiany właściwości reakcji na ogień).

[3] Materiały, których właściwości reakcji na ogień zmieniają się podczas procesu produkcyjnego (zwłaszcza takie, które są poddawane modyfikacjom chemicznym, np. preparaty ogniochronne lub których zmiany składu mogą prowadzić do zmiany właściwości reakcji na ogień).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Uwaga:

dla zestawów mających więcej niż jedno zamierzone zastosowanie określone w następujących rodzinach, zatwierdzona jednostka, w ramach odpowiednich systemów zaświadczania zgodności, wykonuje jednocześnie wszystkie zadania z nich wynikające.

RODZINA WYROBÓW

RURY, ZBIORNIKI I URZĄDZENIA POMOCNICZE NIEMAJĄCE STYCZNOŚCI Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (1/5)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(-ań), wyszczególnionych poniżej, wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CEN/CENELEC o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

System 3 : patrz dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt ii), druga możliwość.

Wyrób(-y) | Zamierzone zastosowanie(-a) | Poziom(-y) lub klasa(-y) (Odporność na ogień) | System(-y) zaświadczania zgodności |

Zestawy ruroweRuryZbiornikiSystemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zabezpieczające przez przepełnieniemElementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelkiKanały i przewody zabezpieczająceWsporniki rur/przewodówZawory i kranyPomocnicze urządzenia zabezpieczające | w instalacjach do transportu/dystrybucji/maga-zynowania gazu/paliw, przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia budynków, z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub od końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu systemów ogrzewania/chłodzenia budynku | — | 3 |

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

RODZINA WYROBÓW

RURY, ZBIORNIKI I URZĄDZENIA POMOCNICZE NIEMAJĄCE STYCZNOŚCI Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (2/5)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(-ań), wyszczególnionych poniżej, wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CEN/CENELEC o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

System 4 : patrz dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt ii), trzecia możliwość.

Wyrób(-y) | Zamierzone zastosowanie(-a) | Poziom(-y) lub klasa(-y) (Odporność na ogień) | System(-y) zaświadczania zgodności |

Zestawy ruroweRuryZbiornikiSystemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zabezpieczające przez przepełnieniemElementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelkiKanały i przewody zabezpieczająceWsporniki rur/przewodówZawory i kranyPomocnicze urządzenia zabezpieczające | w instalacjach do transportu/usuwania /magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi | — | 4 |

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/160/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

RODZINA WYROBÓW

RURY, ZBIORNIKI I URZĄDZENIA POMOCNICZE NIEMAJĄCE STYCZNOŚCI Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (3/5)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(-ań), wyszczególnionych poniżej, wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CEN/CENELEC o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

System 1 : patrz dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt i), bez kontroli próbek losowych.

Wyrób(-y) | Zamierzone zastosowanie(-a) | Poziom(-y) lub klasa(-y) (Odporność na ogień) | System(-y) zaświadczania zgodności |

ZbiornikiKanały i przewody do zabezpieczania | W instalacjach w miejscach podlegających przepisom przeciwpożarowym, stosowanym do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliw przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia budynku z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub ostatniej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu systemów ogrzewania/chłodzenia budynku | wszystkie | 1 |

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/160/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

RODZINA WYROBÓW

RURY, ZBIORNIKI I URZĄDZENIA POMOCNICZE NIEMAJĄCE STYCZNOŚCI Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (4/5)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(-ań), wyszczególnionych poniżej, wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CEN/CENELEC o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

System 1 : patrz dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt i), bez kontroli próbek losowych.

System 3 : patrz dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt ii), druga możliwość.

System 4 : patrz dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt ii), trzecia możliwość.

Wyrób(-y) | Zamierzone zastosowanie(-a) | Poziom(-y) lub klasa(-y) (Odporność na ogień) | System(-y) zaświadczania zgodności |

Zestawy ruroweRuryZbiornikiSystemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zabezpieczające przez przepełnieniemElementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelkiKanały i przewody zabezpieczająceWsporniki rur/przewodówZawory i kranyPomocnicze urządzenia zabezpieczające | w instalacjach w miejscach podlegających przepisom przeciwpożarowym stosowane do transportu/dystrybucji/maga-zynowania gazu/paliw przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia budynku z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub ostatniej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu systemów ogrzewania/chłodzenia budynku. | wszystkie | 1 |

w instalacjach w miejscach podlegających przepisom reakcji na ogień stosowanych do transportu/usuwania/maga-zynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi | A, B, C | 1 |

A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

System 3patrz dyrektywa 89/106/EWG, załącznik III pkt 2 ppkt ii), druga możliwość.

Wyrób (-y) | Zamierzone zastosowanie(-a) | Poziom(-y) lub klasa(-y) (Odporność na ogień) | System(-y) zaświadczania zgodności |

Zestawy ruroweRuryZbiornikiSystemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zabezpieczające przez przepełnieniemElementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelkiKanały i przewody zabezpieczająceWsporniki rur/przewodówZawory i kranyPomocnicze urządzenia zabezpieczające | w instalacjach podlegających przepisom dotyczącym oszczędzania energii stosowanych do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz do systemów ogrzewania | — | 3 |

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/160/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

--------------------------------------------------

Top