Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1687

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1687/98 z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/96 dotyczące objęcia towarów i usług zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych

OJ L 214, 31.7.1998, p. 12–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 38 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1687/oj

31998R1687Dziennik Urzędowy L 214 , 31/07/1998 P. 0012 - 0022


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1687/98

z dnia 20 lipca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/96 dotyczące objęcia towarów i usług zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen towarów konsumpcyjnych [1], w szczególności jego art. 4 i art. 5 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 5 ust. l lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2494/95, każde Państwo Członkowskie jest zobowiązane do sporządzenia zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP), począwszy od wskaźnika dla stycznia 1997 r.; wymóg sporządzenia HICP w żaden sposób nie podważa prawa Państw Członkowskich do ogłaszania ich własnych, krajowych niezharmonizowanych wskaźników inflacyjnych, które mogą chcieć wykorzystywać do celów polityki krajowej;

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/96 z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen towarów konsumpcyjnych [3] określa wstępny zakres obejmowany przez HICP, który był ograniczony do tych towarów i usług objętych przez wszystkie lub większość krajowych wskaźników cen konsumpcyjnych (CPI); ceny, które mają być objęte przez HICP, w szczególności traktowanie subsydiów, zniżek i zwrotów, wymagają zharmonizowanych definicji; zakresy geograficzne i populacyjne HICP muszą jeszcze zostać określone;

artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 wymaga, aby HICP oparty był na cenach towarów i usług oferowanych do sprzedaży na terytorium gospodarczym Państwa Członkowskiego, nabywanych w celu bezpośredniego zaspokajania potrzeb konsumenta; ceny, które nie są wrzeczywistości płacone przez konsumentów przy dokonywaniu takich zakupów lub koszty alternatywne, albo wypłacane odsetki, nie są właściwe dla dokonywania międzynarodowych porównań inflacji cen konsumpcyjnych;

uznaje się, iż zmiany w zwrotach kosztów mogą nie mieć wpływu na pomiar inflacji w szerszym kontekście, niemniej jednak stanowią one istotną część procesu inflacyjnego mającego wpływ na konsumentów i dlatego też muszą być odzwierciedlone w HICP;

Komitet ds. Programu Statystycznego (SPC) nie wydał opinii w terminie określonym przez jego przewodniczącego; w takim przypadku zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 Komisja musi bezzwłocznie przedstawić Radzie wniosek dotyczącą kroków, jakie powinny być podjęte,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1749/96 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik I zastępuje się załącznikami Ia i Ib do niniejszego rozporządzenia;

2. w art.1 tiret pierwsze skreśla się wyraz "początkowy";

3. w art. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a1) Jako "objęte" przez HICP definiuje się te towary i usługi, które są ujęte w ostatecznych wydatkach pieniężnych gospodarstw domowych na konsumpcję, określonych w lit. a2). Objęcie klasyfikowane jest zgodnie z czterocyfrowymi kategoriami i podkategoriami przedstawionymi w załączniku Ia, które wywodzą się z międzynarodowej klasyfikacji COICOP i określane są jako COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celu użycia, dopasowana do wymogów HICP).

a2) "Ostateczne wydatki pieniężne gospodarstw domowych na konsumpcję" są definiowane jako ta część ostatecznych wydatków na konsumpcję, która jest ponoszona przez gospodarstwa domowe w transakcjach pieniężnych w jednym lub obu okresach czasowych, które są porównywane, i wymienione w załączniku Ib. O ile nie ustalono inaczej, załącznik Ib korzysta z definicji ustanowionych w Europejskim Systemie Rachunków Krajowych (ESA) 1995 r. zawartym w rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 [4]. "Ostateczne wydatki pieniężne gospodarstw domowych na konsumpcję" zawierają wydatki poniesione na towary i usługi, które są wykorzystywane dla bezpośredniego zaspokojenia indywidualnych potrzeb lub wymagań, przez:

a2a) gospodarstwa domowe będące rezydentami na terytorium kraju lub zagranicą; lub

a2b) gospodarstwa domowe będące lub nie będące rezydentami na terytorium kraju; lub

a2c) populacja gospodarstw domowych w zakresie krajowych badań nad budżetami gospodarstw domowych.

a3) Ceny używane w HICP są cenami kupna płaconymi przez gospodarstwa domowe przy nabywaniu poszczególnych towarów i usług w transakcjach pieniężnych. W przypadku gdy towary i usługi dostępne są dla konsumentów bezpłatnie, a następnie pobierana jest cena bieżąca, wówczas zmiana z ceny zerowej na cenę bieżącą i vice versa, powinna być uwzględniona w HICP.

a4) "Wagi" HICP to zagregowane wydatki gospodarstw domowych na jakikolwiek zestaw towarów i usług objęty przez HICP wyrażone jako proporcja całkowitych wydatków na wszystkie objęte towary i usługi.;"

4. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Objęcie

1. HICP tworzone na podstawie zmian cen oraz wag dla każdej kategorii ostatecznych wydatków pieniężnych gospodarstw domowych na konsumpcję ujętych w załączniku Ia, stanowiących więcej niż jedną tysięczną łącznych wydatków objętych tymi wszystkimi kategoriami ujętych w ust. 2, uznaje się za porównywalne.

2. Objęcie HICP zostanie rozszerzone w sposób następujący:

a) począwszy od sporządzenia HICP dla stycznia 1997 r., Państwa Członkowskie dokonają przetworzenia zebranych danych obejmujących kategorie oznaczone jako "początkowe objęcie"; jak zostało to określone w załączniku Ia;

b) w momencie sporządzania HICP dla grudnia 1999 r., lecz nie wcześniej, Państwa Członkowskie dokonają przetworzenia zebranych danych obejmujących również kategorie oznaczone jako "grudzień 1999 r.";, jak zostało to określone w załączniku Ia.";

5. W art. 4 wyraz "załącznik I" zastępuje się wyrazem "załącznik Ia".

Artykuł 2

Uwzględniając poglądy komitetu ustanowionego decyzją 89/382/EWG, Euratom [5], Komisja w okresie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sporządzi sprawozdanie i przedłoży go Radzie. Sprawozdanie powinno oceniać funkcjonowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności koncepcji ostatecznych wydatków pieniężnych gospodarstw domowych na konsumpcję w odniesieniu do odpowiednich alternatywnych koncepcji. Po przedstawieniu tego sprawozdania Komisja może, gdy okaże się to konieczne, przedstawić Radzie odpowiednie inicjatywy w celu zmiany niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 1998 r.

W imieniu Rady

W. Molterer

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1.

[2] Opinia wydana dnia 14 lipca 1998 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 229 z 10.09.1996, str. 3.

[4] Dz.U. L 310 z 13.11.1996, str. 1.

[5] Dz.U. 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK Ia

HICP obejmuje następujące kategorie COICOP/HICP:

Kod | Pozycja COICOP/HICP | Początkowe objęcie styczeń 1997 r. | Uzupełnienie grudzień 1999 r. | Wyłączenie |

01. | ŚRODKI SPOŻYWCZE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | | | |

01.1. | Środki spożywcze | | | |

01.1.1. | Chleb i produkty zbożowe | pełne | | |

01.1.2. | Mięso | pełne | | |

01.1.3. | Ryby | pełne | | |

01.1.4. | Produkty mleczne, sery, jaja | pełne | | |

01.1.5. | Oleje i tłuszcze | pełne | | |

01.1.6. | Owoce | pełne | | |

01.1.7. | Warzywa, łącznie z ziemniakami i roślinami bulwiastymi | pełne | | |

01.1.8. | Cukier, konfitury, miód, syropy, czekolada, słodycze | pełne | | |

01.1.9. | Produkty spożywcze, gdzie indziej nie wymienione | pełne | | |

01.2. | Napoje bezalkoholowe | | | |

01.2.1. | Kawa, herbata, kakao | pełne | | |

01.2.2. | Woda mineralna, napoje orzeźwiające, soki | pełne | | |

02. | NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE | | | |

02.1. | Napoje alkoholowe | | | |

02.1.1. | Wódki | pełne | | |

02.1.2. | Wina | pełne | | |

02.1.3. | Piwo | pełne | | |

02.2. | Wyroby tytoniowe | | | |

02.2.1. | Wyroby tytoniowe | pełne | | |

02.3. | Narkotyki | | | |

02.3.1. | Narkotyki | | | wyłączone |

03. | ODZIEŻ I OBUWIE | | | |

03.1. | Odzież | | | |

03.1.1. | Materiały odzieżowe | pełne | | |

03.1.2. | Części garderoby | pełne | | |

03.1.3. | Pozostałe artykuły odzieżowe i dodatki | pełne | | |

03.1.4. | Czyszczenie chemiczne, poprawki i wypożyczanie odzieży | pełne | | |

03.2. | Obuwie | | | |

03.2.1. | Buty i inne obuwie | pełne | | |

03.2.2. | Naprawa i wypożyczanie obuwia | pełne | | |

04. | MIESZKANIA, WODA, ELEKTRYCZNOŚĆ, GAZ I INNE PALIWA | | | |

04.1. | Rzeczywiste czynsze za mieszkanie | | | |

04.1.1. | Rzeczywiste czynsze płacone przez lokatorów | częściowe | pełne | |

04.1.2. | Pozostałe rzeczywiste czynsze | częściowe | pełne | |

04.2. | Przypisane czynsze wynajmu mieszkań | | | |

04.2.1. | Przypisane czynsze właścicieli mieszkań | | | wyłączone |

04.2.2. | Pozostałe przypisane czynsze | | | wyłączone |

04.3. | Systematyczne utrzymywanie mieszkania i jego remonty | | | |

04.3.1. | Wyroby do systematycznego utrzymywania mieszkania i jego remontów | pełne | | |

04.3.2. | Usługi mające na celu utrzymywanie mieszkania i jego remonty | pełne | | |

04.4. | Pozostałe usługi na rzecz mieszkania | | | |

04.4.1. | Usuwanie odpadów | częściowe | pełne | |

04.4.2. | Usługi związane z odprowadzaniem ścieków | częściowe | pełne | |

04.4.3. | Zaopatrzenie w wodę | częściowe | pełne | |

04.4.4. | Pozostałe usługi na rzecz mieszkania, gdzie indziej niewymienione | pełne | | |

04.5. | Elektryczność, gaz i inne paliwa | | | |

04.5.1. | Elektryczność | pełne | | |

04.5.2. | Gaz | pełne | | |

04.5.3. | Paliwa płynne | pełne | | |

04.5.4. | Paliwa w postaci stałej | pełne | | |

04.5.5. | Ciepła woda, para i lód | pełne | | |

05. | WYPOSAŻENIE, SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO I BIEŻĄCE UTRZYMYWANIE BUDYNKU | | | |

05.1. | Meble, wyposażenie i dekoracje, dywany i inne pokrycia podłogi, remonty | | | |

05.1.1. | Meble i wyposażenie | pełne | | |

05.1.2. | Dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe | pełne | | |

05.1.3. | Naprawa mebli, wyposażenia i pokryć podłogowych | pełne | | |

05.2. | Domowe materiały włókiennicze | | | |

05.2.1. | Domowe materiały włókiennicze | pełne | | |

05.3. | Sprzęty do grzania i gotowania, lodówki, pralki i podobny sprzęt gospodarstwa domowego, łącznie z instalacją i naprawą | | | |

05.3.1. | Duży sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny i nieelektryczny | pełne | | |

05.3.2. | Mały elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego | pełne | | |

05.3.3. | Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego | pełne | | |

05.4. | Artykuły szklane, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego | | | |

05.4.1. | Artykuły szklane, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego | pełne | | |

05.5. | Narzędzia i wyposażenie do domu i ogrodu | | | |

05.5.1. | Duże narzędzia i sprzęty | pełne | | |

05.5.2. | Małe narzędzia i różne akcesoria | pełne | | |

05.6. | Towary i usługi do bieżącego prowadzenia gospodarstwa domowego | | | |

05.6.1. | Krótkotrwałe towary gospodarstwa domowego | pełne | | |

05.6.2. | Usługi domowe i usługi mające na celu utrzymywanie domu | pełne | | |

06. | OPIEKA ZDROWOTNA | | | |

06.1. | Artykuły medyczne, urządzenia i wyposażenie | | | |

06.1.1. | Artykuły medyczne, urządzenia i wyposażenie | częściowe | pełne | |

06.2. | Usługi świadczone w ośrodku zdrowia | | | |

06.2.1. | Usługi medyczne | | pełne | |

06.2.2. | Usługi stomatologiczne | | pełne | |

06.2.3. | Usługi paramedyczne | | pełne | |

06.3. | Usługi szpitalne | | | |

06.3.1. | Usługi szpitalne | | | |

07. | TRANSPORT | | | |

07.1. | Zakup samochodów | | | |

07.1.1.A. | Nowe samochody | pełne | | |

07.1.1.B. | Używane samochody | pełne | | |

07.1.2. | Motocykle | pełne | | |

07.1.3. | Rowery | pełne | | |

07.2. | Używanie indywidualnych środków komunikacji | | | |

07.2.1. | Części zamienne i akcesoria | pełne | | |

07.2.2. | Paliwa i smary | pełne | | |

07.2.3. | Konserwacja i naprawy | pełne | | |

07.2.4. | Pozostałe usługi dotyczące pojazdów transportu indywidualnego | pełne | | |

07.3. | Usługi transportowe | | | |

07.3.1. | Przewóz osób transportem kolejowym | pełne | | |

07.3.2. | Przewóz osób transportem drogowym | pełne | | |

07.3.3. | Przewóz osób transportem powietrznym | pełne | | |

07.3.4. | Przewóz osób transportem morskim i śródlądowym | pełne | | |

07.3.5. | Pozostałe usługi transportowe | pełne | | |

07.3.6. | Bilety łączone | pełne | | |

08. | TELEKOMUNIKACJA | | | |

08.1. | Telekomunikacja | | | |

08.1.1. | Usługi pocztowe | pełne | | |

08.1.2. | Telefony i telefaksy | pełne | | |

08.1.3. | Usługi telefoniczne, telegraficzne i telefaksowe | pełne | | |

09. | REKREACJA I KULTURA | | | |

09.1. | Sprzęt audiowizualny, fotograficzny oraz urządzenia do przetwarzania danych i akcesoria, łącznie z naprawami | | | |

09.1.1. | Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu | pełne | | |

09.1.2. | Aparaty fotograficzne i kinematograficzne, sprzęty optyczne | pełne | | |

09.1.3. | Sprzęty do przetwarzania danych | pełne | | |

09.1.4. | Sprzęt do zapisywania dźwięku i obrazu | pełne | | |

09.1.5. | Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego oraz urządzeń do przetwarzania danych i akcesoriów | pełne | | |

09.2. | Pozostałe istotne dobra użytkowe dla rekreacji i kultury | | | |

09.2.1. | Pozostałe istotne dobra użytkowe dla rekreacji i kultury | pełne | | |

09.2.2. | Naprawa istotnych dóbr użytkowych dla rekreacji i kultury | pełne | | |

09.3. | Pozostałe przedmioty i urządzenia rekreacyjne; kwiaty, ogrody i zwierzęta domowe | | | |

09.3.1. | Gry, zabawki, rzeczy związane z hobby, sprzęt sportowy, wyposażenie campingowe i wyposażenie do wypoczywania na powietrzu | pełne | | |

09.3.2. | Ogrodnictwo | pełne | | |

09.3.3. | Zwierzęta domowe | pełne | | |

09.4. | Usługi w zakresie rekreacji i kultury | | | |

09.4.1. | Usługi w zakresie sportu i rekreacji | pełne | | |

09.4.2. | Usługi kulturalne | pełne | | |

09.4.3. | Gry losowe | | | wyłączone |

09.5. | Gazety, książki, przybory piśmiennicze | | | |

09.5.1. | Książki | częściowe | pełne | |

09.5.2. | Gazety i czasopisma | pełne | | |

09.5.3. | Pozostałe wyroby drukowane | pełne | | |

09.5.4. | Przybory piśmiennicze i służące do rysunku | częściowe | pełne | |

09.6. | Zorganizowane wyjazdy wakacyjne | | | |

09.6.1. | Zorganizowane wyjazdy wakacyjne | pełne | | |

10. | EDUKACJA | | | |

10.1. | Usługi edukacyjne | | | |

10.1.1. | Kształcenie przedszkolne i podstawowe | | pełne | |

10.1.2. | Szkolnictwo ponadpodstawowe | | pełne | |

10.1.3. | Szkolnictwo wyższe | | pełne | |

10.1.4. | Kształcenie na innych poziomach | częściowe | pełne | |

11. | HOTELE, KAWIARNIE I RESTAURACJE | | | |

11.1. | Usługi zaopatrzeniowe | | | |

11.1.1. | Restauracje i kawiarnie | pełne | | |

11.1.2. | Kantyny | częściowe | pełne | |

11.2. | Zakwaterowanie | | | |

11.2.1. | Zakwaterowanie | częściowe | pełne | |

12. | POZOSTAŁE TOWARY I USŁUGI | | | |

12.1. | Pielęgnacja ciała | | | |

12.1.1. | Salony fryzjerskie i kosmetyczne | pełne | | |

12.1.2. | Sprzęty, artykuły i produkty do pielęgnacji ciała | pełne | | |

12.1.3. | Usługi pielęgnacyjne gdzie indziej niewymienione | | | wyłączone |

12.2. | Przedmioty osobistego użytku, gdzie indziej niewymienione | | | |

12.2.1. | Biżuteria, zegary i zegarki | pełne | | |

12.2.2. | Pozostałe przedmioty osobistego użytku | pełne | | |

12.3. | Ochrona socjalna | | | |

12.3.1. | Usługi związane z ochroną socjalną | | częściowe | |

12.4. | Ubezpieczenia | | | |

12.4.1. | Ubezpieczenia na życie | | | wyłączone |

12.4.2. | Ubezpieczenia lokalu mieszkalnego | częściowe | pełne | |

12.4.3. | Ubezpieczenia zdrowotne | | pełne, | |

12.4.4. | Ubezpieczenia komunikacyjne | częściowe | pełne, | |

12.4.5. | Pozostałe ubezpieczenia | | pełne, | |

12.5. | Usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione | | | |

12.5.1. | Usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione | częściowe | pełne | |

12.5.2. | Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM) | | | wyłączone |

12.6. | Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienione | | | |

12.6.1. | Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienionej | pełne | | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK Ib

A. DEFINICJA OSTATECZNYCH WYDATKÓW PIENIĘŻNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH NA KONSUMPCJĘ

1. Sektor gospodarstw domowych obejmuje osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych (jak zdefiniowane w ESA 2.76.a i 2.76.b) i może, ale nie musi obejmować gospodarstwa instytucjonalne (jak zdefiniowane w ESA 2.76.b).

2. Gospodarstwo domowe będące rezydentem posiada centrum swoich interesów gospodarczych na terytorium gospodarczym Państwa Członkowskiego, które może, ale nie musi obejmować terytorialnych lub eksterytorialnych enklaw (jak zdefiniowane w ESA 2.04-2.07).

3. Transakcja pieniężna jest przepływem gospodarczym, który stanowi interakcję pomiędzy jednostkami instytucjonalnymi na podstawie wzajemnych porozumień, gdzie uczestniczące jednostki dokonują lub otrzymują płatności lub zaciągają zobowiązania albo otrzymują wartości majątkowe denominowane w jednostkach waluty. Umownie, wywóz śmieci z gospodarstwa domowego uznaje się za interakcję na podstawie wzajemnych porozumień. Transakcje, które nie obejmują wymiany gotówki czy należności lub zobowiązań denominowanych w jednostkach waluty są transakcjami niepieniężnymi. Transakcje dokonywane w ramach jednostek są zazwyczaj transakcjami niepieniężnymi. Transakcje niepieniężne, dotyczące więcej niż jednej jednostki instytucjonalnej obejmują transakcje dotyczące produktów (zamianę produktów), transakcje dystrybucyjne (wynagrodzenie w naturze, świadczenia w naturze itd.) oraz inne transakcje (zamiana niewytworzonych składników majątku rzeczowego).

Ostateczne wydatki pieniężne gospodarstwa domowego na konsumpcję obejmują następujące przypadki graniczne:

4. Obejmują pozycje, które nie są traktowane jako konsumpcja pośrednia, takie jak materiały związane z drobnymi naprawami lub odnawianiem lokali mieszkalnych, które są zazwyczaj dokonywane przez lokatorów jak również właścicieli, oraz materiały związane z naprawami i konserwacją trwałych dóbr konsumpcyjnych, w tym pojazdów.

5. Obejmują pozycje, które nie są traktowane jako akumulacja kapitału, w szczególności trwałe dobra konsumpcyjne, które ciągle spełniają swoje funkcje w ciągu wielu okresów obrachunkowych; obejmuje to przeniesienie własności niektórych środków trwałych z przedsiębiorstwa na gospodarstwo domowe.

6. Obejmują bezpośrednie koszty usług finansowych.

7. Obejmują usługi ubezpieczenia majątkowe i osobowe w kwocie zakładanego kosztu usługi.

8. Obejmują wszystkie wydatki finansowane z roszczeń dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym wypłaty dokonywane bezpośrednio przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz warsztatów samochodowych, szpitali, lekarzy itd. Oznacza to, że pełna cena płacona przez gospodarstwa domowe lub przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz warsztatów samochodowych, szpitali, lekarzy itd. jest ujęta w HICP.

Roszczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych stanowią kwoty, które firmy ubezpieczeniowe są zobowiązane wypłacić jako pokrycie obrażeń lub szkód poniesionych przez osoby lub towary. Stanowią one bieżące przelewy od firm ubezpieczeniowych na rzecz uprawnionych gospodarstw domowych, i dlatego też ujęte są w dostępnych dochodach gospodarstw domowych. Wszelkie wydatki, ponoszone na przykład w wyniku płatności na rzecz warsztatów samochodowych, szpitali czy lekarzy, są traktowane jako ponoszone przez gospodarstwa domowe, a nie przez firmy ubezpieczeniowe. Nie ma znaczenia, czy gospodarstwa domowe rzeczywiście ponoszą te wydatki przed wypłaceniem roszczeń z tytułu ubezpieczenia, które wyglądają wówczas jak zwroty z zabezpieczenia społecznego, czy też wypłaty są dokonywane bezpośrednio przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz warsztatów samochodowych, szpitali itd. W drugim przypadku, firmy są traktowane jako agenci działający w imieniu gospodarstw domowych, które są nadal traktowane jako ponoszące wydatki.

9. Obejmują płatności dokonywane przez gospodarstwa domowe z tytułu licencji, zezwoleń itd., które są uznawane za nabycie usług. Jeżeli administracja rządowa wydaje te licencje w celu właściwego regulowania działalności, takiej jak sprawdzenie kompetencji czy kwalifikacji danej osoby, dokonywane płatności powinny być traktowane jako nabycie usług od administracji rządowej, a ceny powinny być ujęte w HICP, lecz jeżeli licencje są przyznawane automatycznie w chwili dokonania należnej płatności, płatności powinny być traktowane jako podatki bezpośrednie, a nie jako ceny. Prawo jazdy lub licencja pilota, abonament radiowy lub telewizyjny, pozwolenia na broń, karty wstępu do muzeów czy bibliotek, opłaty za wywóz śmieci itd. są w większości przypadków traktowane jako nabycie usług świadczonych przez administrację rządową, podczas gdy pozwolenia na korzystanie z pojazdów, łodzi czy samolotów są w większości przypadków traktowane jako podatki.

10. Obejmują nabycie produktu końcowego, po cenach, które nie mają znaczenia ekonomicznego, np. opłaty za wejście do muzeum.

Ostateczne wydatki pieniężne gospodarstwa domowego na konsumpcję nie obejmują następujących przypadków granicznych:

11. Nie obejmują dochodów w naturze, ponieważ nie jest to transakcja pieniężna (mimo tego, że zgodnie z ESA 3.76.b, są one ujęte w ostatecznych wydatkach konsumpcyjnych).

12. a) Nie obejmują świadczeń socjalnych w naturze otrzymanych przez gospodarstwa domowe, w tym tych części wydatków wstępnie dokonanych przez gospodarstwa domowe, które są im następnie zwracane przez zabezpieczenie społeczne, jednostki rządowe lub NPISH, np. koszty usług medycznych lub edukacji. W przypadku gdy gospodarstwo domowe nabywa towar lub usługę, której koszt jest im następnie zwracany w części lub całości, gospodarstwo domowe jest traktowane jako agent działający w imieniu funduszu zabezpieczenia społecznego, jednostki rządowej lub NPISH. Kwoty zwracane gospodarstwom domowym są traktowane jako świadczenia socjalne w naturze dokonywane przez zabezpieczenie społeczne, jednostki rządowe lub NPISH. Nie są one rejestrowane jako przekazy gotówkowe na rzecz gospodarstw domowych i nie stanowią części dostępnych dochodów gospodarstw domowych. Takie ujęcie księgowe prowadzi do tego samego rezultatu jak wówczas, gdy fundusz zabezpieczenia społecznego nabywa towary i usługi od producentów na rynku, a następnie odsprzedaje je gospodarstwom domowym po niskich, nierynkowych cenach. Oznacza to, że w HICP ujęta jest pełna cena towaru lub usługi pomniejszona o zniżkę.

b) Wszelkie inne zniżki stosowane przez władze publiczne, w szczególności dotyczące opłat mieszkaniowych ponoszonych przez lokatorów, w celu zmniejszenia ich czynszów (w tym płatności, które według uznania lokatora bezpośrednio przekazywane są wynajmującemu) są uznawane za świadczenia socjalne w gotówce, i dlatego też wchodzą w skład dostępnych dochodów gospodarstwa domowego. Oznacza to, że pełna cena towaru lub usługi przed zniżką jest ujęta w HICP.

13. Nie obejmują również usług związanych z lokalami mieszkalnymi zamieszkanymi przez właścicieli mieszkań, ponieważ nie są one transakcjami pieniężnymi (jakkolwiek, zgodnie z ESA 3.76.a, są one ujęte w ostatecznych wydatkach konsumpcyjnych).

14. Nie obejmują nabycia lokali mieszkalnych i przedmiotów traktowanych jako niewytworzone składniki majątku rzeczowego, w szczególności kupno ziemi.

15. Nie obejmują również wydatków, które właściciel mieszkania ponosi w związku z odnawianiem, utrzymywaniem i naprawami lokalu mieszkalnego, które zazwyczaj nie są ponoszone przez lokatorów.

16. Nie obejmują wydatków na kosztowności.

17. Nie obejmują wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe będące właścicielami przedsiębiorstw niemających osobowości prawnej, gdy dotyczą przedmiotu przedsiębiorstwa.

18. Nie obejmują bieżących podatków od dochodów i majątku, które są obowiązkowymi, niewzajemnymi płatnościami, w gotówce lub w naturze, ściąganymi okresowo przez administrację centralną lub inne kraje od dochodów i majątku jednostek instytucjonalnych oraz niektórych okresowych podatków, które nie są nakładane ani na dochody osobiste ani też na majątek. Inne bieżące podatki obejmują wszystkie te płatności dokonywane przez gospodarstwa domowe z tytułu licencji, które mają być uznawane za podatki, takie jak pozwolenie na posiadanie lub korzystanie z pojazdów, łodzi czy samolotów itd.

19. a) Nie obejmują subskrypcji, składek i należności płaconych przez gospodarstwa domowe na rzecz NPISH, takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia konsumenckie, kościoły, kluby społeczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe.

b) Jednakże jeżeli klub, związek, stowarzyszenie lub towarzystwo może być uznane za producenta sprzedającego na rynku swoje usługi po cenie mającej znaczenie ekonomiczne, co zazwyczaj ma miejsce nawet wtedy, gdy organizacja ta ma status prawny non — profit, wówczas subskrypcja, składki i należności płacone przez gospodarstwa domowe są uznawane za płatności z tytułu świadczonych usług, a nie jako świadczenie, a tym samym ujęte są w HICP.

20. Nie obejmują dobrowolnych świadczeń w gotówce lub naturze dokonywanych przez gospodarstwa domowe na rzecz organizacji charytatywnych, społecznych i niosących pomoc.

21. Nie obejmują płatności z tytułu dochodu czerpanego z majątku, w tym odsetek. Dochód z majątku jest dochodem otrzymywanym przez właściciela aktywa finansowego lub niewytworzonego środka trwałego w zamian za udostępnienie funduszy dla, lub udostępnienie niewytworzonego środka trwałego na rzecz innej jednostki instytucjonalnej. Zgodnie z warunkami umowy finansowej zawartej między nimi, odsetki stanowią kwotę, którą dłużnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz wierzyciela za dany okres, bez zmniejszania kwoty kapitału pozostającego do spłaty.

22. Nie obejmują obowiązkowych czy dobrowolnych składek socjalnych takich jak rzeczywiste składki socjalne wpłacane przez pracodawców na rzecz funduszy zabezpieczeń społecznych, firm ubezpieczeniowych lub niezależnych bądź zależnych funduszy emerytalnych prowadzących programy ubezpieczeń społecznych w celu zabezpieczenia korzyści socjalnych dla ich pracowników, bądź składek socjalnych pracowników płatnych na rzecz zabezpieczenia społecznego, prywatnych finansowanych lub niefinansowanych programów ubezpieczeniowych.

23. Nie obejmują ubezpieczenia na życie oraz usług związanych z funduszami emerytalnymi (jakkolwiek zgodnie z ESA 3.76.f i g, takie usługi są ujęte w ostatecznych wydatkach konsumpcyjnych w kwocie zakładanego obciążenia z tytułu takich usług).

24. Nie obejmują składek netto na ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Składki te przypadają do zapłaty z tytułu polis wykupionych przez jednostki instytucjonalne. Polisy wykupione przez indywidualne gospodarstwa domowe są polisami wykupionymi z ich własnej inicjatywy i na ich własną rzecz, niezależnie od polis wykupionych przez ich pracodawców lub agendy rządowe i poza programami ubezpieczeń społecznych. Składki netto na ubezpieczenia inne niż ubezpieczenie na życie obejmują zarówno rzeczywiste składki przypadające do zapłaty przez posiadaczy polisy w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej obejmującej okres sprawozdawczy (składka przypisana) oraz dodatkowe składki przypadające do zapłaty od dochodu nieruchomościom majątku przynależnego posiadaczowi polisy ubezpieczeniowej, po odjęciu opłat za usługi firm ubezpieczeniowych organizujących takie ubezpieczenie. (NB: ta opłata za usługi jest ujęta w ostatecznych wydatkach pieniężnych gospodarstw domowych na konsumpcję). Składki netto na ubezpieczenia majątkowe i osobowe stanowią kwoty dostępne na uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej od różnych zdarzeń czy wypadków powodujących powstanie uszkodzenia towarów lub szkody majątkowej, bądź też obrażeń osób powstałych z przyczyn naturalnych lub spowodowanych przez człowieka, na przykład ognia, powodzi, katastrof, kolizji, zatonięć, kradzieży, przemocy, wypadków, choroby lub strat finansowych wynikających z takich zdarzeń jak choroba, bezrobocie, wypadki itd.

25. Nie obejmują bieżących świadczeń pomiędzy gospodarstwami domowymi, które obejmują wszystkie bieżące świadczenia w gotówce lub naturze dokonane lub otrzymane przez gospodarstwa domowe rezydentów na rzecz lub od innych gospodarstw domowych rezydentów lub nierezydentów.

26. Nie obejmują grzywien i kar. Są one nakładane na jednostki instytucjonalne przez sądy lub organa niesądowe i są traktowane jako obowiązkowe świadczenia bieżące. Nie obejmują również grzywien i kar nakładanych przez władze podatkowe za unikanie lub opóźnione płatności podatków, które zazwyczaj nie mogą być odróżnione od samych podatków.

27. Nie obejmują loterii i hazardu; ani też płatności z tytułu usługi na rzecz jednostki organizującej loterię lub hazard, ani też końcowej bieżącej kwoty, która jest wypłacana zwycięzcom (jakkolwiek zgodnie z ESA 4 135 opłata za usługę jest ujęte w ostatecznych wydatkach na konsumpcję).

B. DEFINICJA CENY

28. W chwili dokonywania zakupu, cena nabywcy jest ceną za produkty, którą nabywca rzeczywiście płaci, w tym jakiekolwiek podatki pomniejszone o subsydia do produktów, po odjęciu zniżek z tytułu dużych ilości lub zakupów posezonowych od standardowych cen lub opłat, wyjąwszy odsetki lub opłaty za usługi dodane w ramach umów kredytowych, wyjąwszy wszelkie dodatkowe opłaty ponoszone w wyniku niedokonania płatności w terminie podanym w chwili dokonywania zakupów.

29. Towary i usługi do indywidualnej konsumpcji ("indywidualne towary i usługi") są nabyte prze gospodarstwo domowe i wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb i wymagań członków takiego gospodarstwa domowego. Indywidualne towary i usługi mają następującą charakterystykę:

a) musi być możliwe zaobserwowanie i zarejestrowanie nabycia towaru lub usług przez indywidualne gospodarstwo domowe lub jego członka wraz z czasem, kiedy miało ono miejsce;

b) gospodarstwo domowe musiało się zgodzić na nabycie towaru lub usługi i podjąć wszelkie działania, które są niezbędne do jego realizacji, na przykład pójście do szkoły lub kliniki;

c) towar lub usługa musi być tego rodzaju, iż jej nabycie przez jedno gospodarstwo domowe lub osobę, bądź też małą ograniczoną grupę osób, wyklucza jej nabycie przez inne gospodarstwa domowe czy osoby.

Wszystkie ostateczne wydatki ponoszone przez gospodarstwo domowe na konsumpcję są indywidualne. Umownie, wszystkie towary i usługi świadczone przez NPISH są traktowane jako indywidualne.

Umownie, wszystkie ostateczne konsumpcyjne wydatki rządowe na kształcenie, zdrowie, zabezpieczenia społeczne i opiekę społeczną, sport i rekreację oraz kulturę powinny być traktowane jako wydatki na usługi związane z konsumpcją indywidualną, z wyjątkiem wydatków na ogólne cele administracyjne, organizacyjne, prace badawcze itd. Ponadto, wydatki na zapewnienie lokali mieszkalnych, wywóz śmieci z gospodarstwa domowego oraz funkcjonowanie usług transportowych powinny być również traktowane jako indywidualne. Wydatki na konsumpcję zbiorową są pozostałością ostatecznych wydatków rządowych na konsumpcję. W szczególności obejmują one administrowanie i organizowanie społeczeństwa, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony, utrzymanie porządku publicznego, działania legislacyjne i regulujące, utrzymanie zdrowia publicznego, ochronę środowiska naturalnego, badania i rozwój oraz rozwój infrastruktury i gospodarki.

--------------------------------------------------

Top