Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0090

Dyrektywa Komisji 98/90/WE z dnia 30 listopada 1998 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/387/EWG odnoszącą się do drzwi pojazdów silnikowych i ich przyczepTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 337, 12.12.1998, p. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 81 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/90/oj

31998L0090Dziennik Urzędowy L 337 , 12/12/1998 P. 0029 - 0039


Dyrektywa Komisji 98/90/WE

z dnia 30 listopada 1998 r.

dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/387/EWG odnoszącą się do drzwi pojazdów silnikowych i ich przyczep

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Komisji 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 98/14/WE [2], w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/387/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do drzwi pojazdów silnikowych i ich przyczep [3], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 70/387/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w sprawie procedury homologacji typu WE ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG; tym samym przepisy ustanowione dyrektywą 70/156/EWG dotyczące układów, części i odrębnych jednostek technicznych stosuje się do niniejszej dyrektywy;

możliwe jest dalsze dostosowanie dyrektywy 70/387/EWG do postępu technicznego poprzez poprawę bezpieczeństwa osób wsiadających do przedziału kierowcy i opuszczających go w niektórych typach pojazdów ciężarowych;

w szczególności art. 3 ust. 4 oraz art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG wymagają, aby do każdej szczegółowej dyrektywy dołączony był dokument informacyjny zawierający właściwe pozycje załącznika I do tej dyrektywy, a także świadectwo homologacji sporządzone na podstawie załącznika VI do tej dyrektywy, w celu umożliwienia włączenia homologacji do systemu komputerowego;

w związku z praktycznymi aspektami stosowania dyrektywy 70/387/EWG konieczne jest zapewnienie, aby we wszystkich Państwach Członkowskich istniały jednolite przepisy;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego ustanowionego dyrektywą 70/156/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa 70/387/EWG otrzymuje brzmienie:

1) W art. 1 wyrazy "ciągniki rolnicze" zastępuje się wyrazami: "ciągniki rolnicze i leśne", a wyrazy "maszyny i pojazdy do robót publicznych" zastępuje się wyrazami: "wszelkie maszyny jezdne".

2) Załączniki zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. Państwa Członkowskie nie mogą z powodów odnoszących się do drzwi pojazdów:

- odmówić, w odniesieniu do danego typu pojazdu, homologacji typu EWG lub krajowej homologacji typu,

lub

- zakazać sprzedaży, rejestracji czy wejścia do użytku pojazdów,

jeżeli pojazdy te są zgodne z wymaganiami dyrektywy 70/387/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą.

2. Z mocą od dnia 1 października 2000 r. Państwa Członkowskie:

- nie udzielają już homologacji typu WE,

oraz

- mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu

dla nowego typu pojazdu, z powodów odnoszących się do drzwi pojazdu, jeżeli nie są spełnione wymagania dyrektywy 70/387/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 1998 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 1998 r.

W imieniu Komisji

Martin Bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

[2] Dz.U. L 91 z 25.3.1998, str. 1.

[3] Dz.U. L 176 z 10.8.1970, str. 5.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. Poniższy wykaz załączników zostaje dodany przed załącznikami do dyrektywy 70/387/EWG:

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. | ZAŁĄCZNIK I: | Zakres, definicje, wymagania ogólne, wniosek o udzielenie homologacji typu WE, udzielanie homologacji typu WE, zmiany typu i homologacji, zgodność produkcji |

Dodatek 1: | Dokument informacyjny |

Dodatek 2: | Świadectwo homologacji typu |

2. | ZAŁĄCZNIK II: | Wymagania dotyczące konstrukcji i montażu oraz badania wytrzymałościowe |

3. | ZAŁĄCZNIK III: | Wymagania dotyczące dostępu do i wyjścia z drzwi przedziału kierowcy |

2. Załącznik I otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

ZAKRES, DEFINICJE, WYMAGANIA OGÓLNE, WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI TYPU WE, UDZIELENIE HOMOLOGACJI TYPU WE, ZMIANY TYPU I HOMOLOGACJI, ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

1. ZAKRES

1.1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do drzwi pojazdów silnikowych kategorii M1 oraz N [1].

2. DEFINICJE

Do celów niniejszej dyrektywy:

2.1. "homologacja pojazdu" oznacza homologację typu pojazdu w odniesieniu do jego drzwi oraz ich następujących głównych właściwości;

2.2. "typ pojazdu" oznacza pojazdy, które nie różnią się w sposób zasadniczy w odniesieniu do następujących głównych właściwości:

- konstrukcja i wytrzymałość zamków i zawiasów w odniesieniu do pojazdów wymienionych w załączniku II,

- wymagania dotyczące konstrukcji i montażu do stopni nadwozia pojazdów i stopni, które nie zostały objęte załącznikiem III,

- położenie oraz właściwości geometryczne stopni służących do wsiadania oraz poręczy pojazdów wymienionych w załączniku III,

w stopniu, w jakim te właściwości mają znaczenie dla wymagań określonych niniejszą dyrektywą.

3. WYMAGANIA OGÓLNE

3.1. Konstrukcja

3.1.1. Właściwości budowy pojazdu muszą zapewniać pełne bezpieczeństwo wsiadania i wysiadania z niego.

3.1.2. Pojazdy kategorii N2 o maksymalnej masie przekraczającej 7,5 tony oraz pojazdy kategorii N3 uważa się za spełniające powyższe wymagania, jeżeli spełniają one warunki załącznika III.

3.2. Drzwi, wejścia i wyjścia

3.2.1. Drzwi, wejścia i wyjścia muszą umożliwiać ich swobodne i bezpieczne używanie.

3.3. Drzwi i zamki

3.3.1. Drzwi i zamki muszą być skonstruowane w taki sposób, aby przy ich zamykaniu nie powstawały żadne nieprzyjemne dźwięki.

3.3.2. Zamki drzwi muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe otwarcie.

3.4. Zamki i zawiasy (wymagania dotyczące konstrukcji i montażu)

3.4.1. Zawiasy drzwi zawieszanych na zawiasach, po bokach pojazdu (z wyjątkiem drzwi składanych), muszą być montowane na przedniej krawędzi drzwi, w kierunku ruchu pojazdu. W przypadku drzwi podwójnych wymagania te mają zastosowanie do skrzydła drzwi, które otwiera się jako pierwsze; musi być możliwe zablokowanie drugiego skrzydła drzwi.

3.4.2. Zamki i zawiasy bocznych drzwi pojazdów kategorii M1 muszą spełniać wymagania określone w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

3.5. Stopnie nadwozia i stopnie (wymagania dotyczące konstrukcji i montażu)

3.5.1. W rozumieniu niniejszej dyrektywy piasta, felga oraz inne części koła nie stanowią stopni nadwozia, z wyjątkiem przypadków gdy względy dotyczące budowy lub związane z użytkowaniem uniemożliwiają montaż stopni nadwozia w innym miejscu pojazdu.

3.5.2. W przypadku pojazdów kategorii M1, N1 oraz N2 o maksymalnej masie nieprzekraczającej 7,5 tony, jeżeli podłoga na poziomie wejścia do przedziału pasażerskiego znajduje się wyżej niż 600 mm nad podłożem, pojazd taki musi być wyposażony w jeden lub więcej stopni nadwozia lub stopni.

3.5.2.1. Jednakże w przypadku pojazdów terenowych, zdefiniowanych w załączniku IIA do dyrektywy 70/156/EWG, taka odległość od podłoża może zostać zwiększona do 700 mm.

3.5.2.2. Stopnie nadwozia lub stopnie muszą być zbudowane w taki sposób, aby zapobiegać ryzyku poślizgnięcia.

4. WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI TYPU WE

4.1. ◂ÑWniosek o udzielenie homologacji typu WE dla danego typu pojazdu i jego drzwi jest składany przez producenta pojazdu.

4.2. Wzór dokumentu informacyjnego został przedstawiony w dodatku 1.

4.3. Pojazd reprezentatywny dla danego typu, który ma być homologowany, musi zostać przekazany służbom technicznym odpowiedzialnym za badania homologacyjne.

5. UDZIELANIE HOMOLOGACJI TYPU WE

5.1. Jeżeli zostały spełnione odpowiednie wymagania, homologacja typu WE jest udzielana na podstawie art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG.

5.2. Wzór świadectwa homologacji typu WE jest przedstawiony w dodatku 2.

5.3. Każdemu typowi homologowanego pojazdu zostaje nadany numer homologacji, zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 70/156/EWG. To samo Państwo Członkowskie nie będzie nadawać tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

6. MODYFIKACJE TYPU I ZMIANY HOMOLOGACJI

6.1. W przypadku modyfikacji typu homologowanego na podstawie niniejszej dyrektywy stosuje się przepisy art. 5 dyrektywy 70/156/EWG.

7. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

7.1. Środki mające na celu zapewnienie zgodności produkcji przyjmuje się zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 10 dyrektywy 70/156/EWG.

Dodatek 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3. Załącznik II otrzymuje brzmienie:

a) w nagłówku wyrazy "SAMOCHODY PRYWATNE" zastępuje się wyrazami "POJAZDY KATEGORII M1";

b) w ppkt 1.1 wyraz "dyrektywa" zastępuje się wyrazem "Załącznik".

4. Dodaje się załącznik III w brzmieniu:

[1] Jak zostały zdefiniowane w załączniku IIA do dyrektywy 70/156/EWG.

--------------------------------------------------

Top