EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998F0700

Wspólne działanie z dnia 3 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące ustanowienia Europejskiego Systemu Archiwizacji Obrazu (FADO)

OJ L 333, 9.12.1998, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 73
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 004 P. 166 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/700/oj

31998F0700Dziennik Urzędowy L 333 , 09/12/1998 P. 0004 - 0007


Wspólne działanie

z dnia 3 grudnia 1998 r.

przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące ustanowienia Europejskiego Systemu Archiwizacji Obrazu (FADO)

(98/700/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. K.3 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł K.1 ust. 3 Traktatu stanowi, że polityka imigracyjna i polityka wobec obywateli państw trzecich należą do obszarów wspólnego zainteresowania;

walka przeciwko fałszowaniu dokumentów jest obszarem objętym polityką imigracyjną i współpracą policyjną; proliferacja autentycznych i fałszywych dokumentów wymaga stałego unowocześniania; techniki wykorzystywane zarówno do produkcji oryginalnych dokumentów, jak i ich falsyfikatów, stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagają środków wysokiej jakości;

Europejski biuletyn oszustw oraz Podręcznik autentycznych dokumentów nie spełniają całkowicie wymogów szybkości i dokładności powielania, co powoduje, że wykorzystywanie skomputeryzowanego systemu archiwizacji obrazów, wraz z odpowiednim poziomem wyszkolenia personelu, staje się kluczowym elementem całkowitej strategii stworzonej w celu spełnienia potrzeb Państw Członkowskich;

niektóre z Państw Członkowskich dokonały komputeryzacji systemów archiwizacji obrazu, które zaczynają funkcjonować;

w celu zapewnienia wysokiego poziomu kontroli ze strony Państw Członkowskich byłoby korzystne wprowadzenie komputerowego systemu archiwizacji obrazu, który pozwoli na uzyskanie dostępu do dokumentów przez osoby dokonujące ich kontroli w Państwach Członkowskich; taki system powinien umożliwiać użytkownikom dostęp do informacji dotyczących każdej wykrytej nowej metody fałszowania oraz informacji dotyczących autentycznych dokumentów znajdujących się w obrocie;

w celu zapewnienia, że informacje zawarte w systemie są jednolite i zgodne, niezbędne jest sporządzenie procedur dotyczących przygotowania wkładów Państw Członkowskich włączonych do systemu oraz procedur kontroli i sprawdzania takich wkładów;

niniejsze wspólne działanie pozostaje bez wpływu na właściwość Państw Członkowskich w zakresie uznawania paszportów, dokumentów podróży, wiz lub innych dokumentów tożsamości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

1. Europejski System Archiwizacji Obrazu tworzony jest w celu wymiany za pomocą środków komputeryzacji i w bardzo krótkim czasie informacji między Państwami Członkowskimi dotyczących oryginalnych i fałszywych dokumentów, które zostały zarejestrowane zgodnie z procedurami wymienionymi w Załączniku do niniejszego wspólnego działania.

2. Niniejszy system nie zastępuje ani nie likwiduje zwykłej formy wymiany informacji zapisanych w formie papierowej, dopóki wszystkie Państwa Członkowskie nie będą gotowe do używania systemu skomputeryzowanego.

Artykuł 2

Baza danych systemu zawiera, między innymi, następujące informacje:

a) obrazy fałszywych i podrobionych dokumentów;

b) obrazy oryginalnych dokumentów;

c) informację zbiorczą na temat technik fałszowania;

d) informację zbiorczą na temat technik zabezpieczeń.

Artykuł 3

Ustanowienie europejskiego systemu nie stanowi przeszkody dla poszczególnych Państw Członkowskich w rozwoju i używaniu ich własnych krajowych systemów odnoszących się do wymogów krajowych służb kontroli granicznej oraz służb wewnętrznych odpowiedzialnych za weryfikację dokumentów.

Artykuł 4

Rada niezwłocznie przyjmie techniczną specyfikację odnoszącą się do zgodności z istniejącymi systemami, sposobami wprowadzania informacji do systemu oraz procedurami ich kontroli i weryfikacji.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

Artykuł 1 stosuje się nie dłużej niż 12 miesięcy po przyjęciu środków określonych w art. 4.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 1998 r.

W imieniu Rady

K. Schlögl

Przewodniczący

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

EUROPEJSKI SYSTEM ARCHIWIZACJI OBRAZU

W Sekretariacie Generalnym Rady tworzy się skomputeryzowany system, który zawiera dokumenty oryginalne oraz dokumenty fałszywe i podrobione.

Europejski system nosi nazwę FADO (Dokumenty fałszywe i autentyczne)

1. Opis systemu

- odczytywanie danych z systemu jest możliwe z jednego centrum obsługi, zlokalizowanego w każdym Państwie Członkowskim,

- działanie systemu oparte jest na technologii internetowej. System zapewnia szybkie przekazywanie informacji do krajowego centrum obsługi. Informacja przekazana Sekretariatowi Generalnemu Rady zostaje niezwłocznie wprowadzona do systemu FADO. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wprowadzenie danych do swojego krajowego systemu lub kopii systemu FADO,

- system jest wielojęzyczny,

- system jest przyjazny użytkownikowi,

- system jest oparty na bardzo szczegółowej kodyfikacji. Gwarantuje się bezpieczeństwo informacji zawartych w systemie. System wykorzystuje specjalne linie przesyłania danych między Sekretariatem Generalnym Rady i centrami obsługi zlokalizowanymi w Państwach Członkowskich,

- odczytanie danych z systemu w Państwach Członkowskich następuje za pośrednictwem centrum obsługi za pomocą bezpiecznego połączenia internetowego. Państwo Członkowskie może wykorzystywać taki sam system na swoim terytorium (oznacza to połączenie różnych stacji roboczych znajdujących się w punktach kontroli granicznej tego państwa lub w innych właściwych organach). Nie ma bezpośredniego połączenia między stacjami roboczymi, innymi niż krajowe centrum obsługi, a centrum w Sekretariacie Generalnym. Tworzy się system do kopiowania i uaktualniania danych zawartych w FADO do systemów zlokalizowanych w Państwach Członkowskich (taśmy, dyskietki, CD-ROM itd.),

- każde Państwo Członkowskie może rozwijać własny krajowy bezpieczny system wewnętrznego przesyłania danych,

- system FADO działa za pomocą sieci łączącej centrum systemu w Sekretariacie Generalnym z centrami obsługi zlokalizowanymi w każdym z Państw Członkowskich, co umożliwia szybką wymianę informacji,

- dla umożliwienia wprowadzenia dokumentów do istniejących systemów krajowych przesyła się je w formie elektronicznej w formacie standardowym wykorzystywanym do przesyłania obrazów (JPEG, TIFF, BMP itd.) Przesyłane są obrazy o jakości najlepszej z możliwych, z jednoczesnym zachowaniem należytej równowagi między jakością obrazu, rozmiarem a poziomem kompresji,

- system umożliwia powiększenie niektórych istotnych części obrazu,

- system umożliwia porównanie na ekranie oryginalnego dokumentu z dokumentem fałszywym lub podrobionym,

- system dostarcza wyjaśnień dotyczących różnych technik fałszowania i technik zabezpieczeń,

- w celu umożliwienia użytkownikom szybkiego znalezienia całej dostępnej informacji na temat dokumentu, w systemie działa system odniesień,

- pierwszeństwo w systemie mają dokumenty Państw Członkowskich oraz dokumenty państw trzecich w przypadku, gdy ma miejsce regularna imigracja do Państwa Członkowskiego. Informacja w systemie jest poszerzana i uaktualniana tak, by znalazły się w nim wszystkie inne dokumenty, a system był możliwie kompletny,

- system wprowadza opcję "flash", która polega na wysyłaniu do Państw Członkowskich pocztą elektroniczną ostrzeżeń o pojawieniu się określonego sfałszowanego dokumentu,

- system ma więcej niż jeden poziom. Należy wziąć pod uwagę możliwość rozwinięcia dodatkowych opcji wyszukiwania w celu umożliwienia zawarcia w systemie bardziej szczegółowych informacji dla ekspertów,

- system zawiera specjalną strefę dla dokumentów nieuznawanych przez jedno lub więcej Państw Członkowskich.

2. Koszty systemu

Koszty utworzenia i obsługi systemu FADO składają się z kosztów nabycia urządzeń technicznych oraz kosztów osobowych. W związku z tym, że FADO jest systemem przewidzianym wyłącznie do celów elektronicznej archiwizacji i transmisji dokumentów, które zostały sporządzone w formie papierowej, koszty te stanowią wydatki administracyjne Rady, w rozumieniu art. K.8 ust. 2 zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej.

--------------------------------------------------

Top