Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0294

Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotycząca wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia MON 810), w zastosowaniu dyrektywy Rady 90/220/EWGTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 131, 5.5.1998, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 143 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 64 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/294/oj

31998D0294Dziennik Urzędowy L 131 , 05/05/1998 P. 0032 - 0033


Decyzja Komisji

z dnia 22 kwietnia 1998 r.

dotycząca wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia MON 810), w zastosowaniu dyrektywy Rady 90/220/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(98/294/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 97/35/WE [2], w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuły 10–18 dyrektywy 90/220/EWG ustanawiają procedurę wspólnotową umożliwiającą właściwym władzom Państw Członkowskich wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających lub składających się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu takiego produktu zostało przedstawione właściwym władzom Francji;

właściwe władze Francji przekazały następnie pełną dokumentację dotyczącą tego zgłoszenia do Komisji z pozytywną opinią;

właściwe władze innych Państw Członkowskich zgłosiły zastrzeżenia do tej dokumentacji;

zgłaszający zmienił następnie etykietowanie proponowane w pierwotnej dokumentacji w następujący sposób:

- na wszystkich workach z nasionami umieszcza się informację o tym, że zawierają one nasiona kukurydzy uzyskane na drodze modyfikacji genetycznej mającej na celu uzyskanie odporności kukurydzy przez ekspresję toksyny z bacillus thuringiensis,

- wszyscy nabywcy takich nasion otrzymają instrukcję techniczną zawierającą wszechstronne informacje dotyczące otrzymywania, działania i sposobu wykorzystania tych nasion, w tym wykorzystania biotechnologii w ich otrzymywaniu, oraz konieczności przestrzegania zalecanego postępowania dotyczącego odporności na owady,

- europejskie podmioty gospodarcze handlujące ziarnem otrzymają informację o dopuszczeniu do obrotu kukurydzy linii MON 810 i pełną informację dotyczącą produktu,

- międzynarodowe podmioty gospodarcze handlujące kukurydzą w państwach, gdzie kukurydzę linii MON 810 dopuszczono do produkcji, otrzymają informację, że taka kukurydza została dopuszczona do produkcji, że została otrzymana z wykorzystaniem technik modyfikacji genetycznej i że wysyłki ziarna mogą zawierać ziarna zmodyfikowane genetycznie,

- międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz właściwe władze państw eksportujących kukurydzę otrzymają informację, że wszelkie dokumenty towarzyszące międzynarodowym wysyłkom muszą być zgodne z wymogami dyrektywy 90/220/EWG,

- zaleca się, aby deklaracje towarzyszące międzynarodowym wysyłkom zawierały zapis "może zawierać ziarna zmodyfikowane genetycznie";

zgłaszający określił strategię zarządzania w celu zminimalizowania powstawania odporności na owady i podjął się powiadamiania Komisji i/lub właściwych władz Państw Członkowskich o wynikach monitorowania tego zagadnienia;

zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 90/220/EWG Komisja ma obowiązek podjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 21 tej dyrektywy;

w sprawie wymienionej dokumentacji Komisja zasięgnęła opinii odpowiednich komitetów naukowych ustanowionych decyzją Komisji 97/579/WE [3]; opinia została wydana dnia 10 lutego 1998 r. przez Komitet Naukowy ds. Roślin, który stwierdził, że nie ma powodów, aby przypuszczać, żeby wprowadzenie produktu do obrotu mogło mieć jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko;

Komisja po zbadaniu każdego z zastrzeżeń zgłoszonych w świetle dyrektywy 90/220/WE, informacji przedłożonych w dokumentacji oraz opinii Komitetu Naukowego ds. Roślin stwierdziła, że nie ma powodów, aby przypuszczać, żeby wprowadzenie do kukurydzy genu cryIA b) kodującego odporność na owady mogło mieć jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko;

artykuł 11 ust. 6 i art. 16 ust. 1 dyrektywy 90/220/EWG zapewniają dodatkowe środki zabezpieczające na wypadek ujawnienia nowych informacji dotyczących ryzyka związanego z produktem;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 21 dyrektywy 90/220/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dla dyrektyw Rady 66/402/EWG [4] i 70/457/EWG [5] oraz dla rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady [6] i z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu, właściwe władze Francji wyrażają zgodę na wprowadzenie do obrotu następującego produktu, zgłoszonego przez Monsanto Europe SA (Ref. C/F/95/12-02):

hodowane wsobnie linie i hybrydy pochodzące z kukurydzy linii MON 810 zawierającej gen. cryIA b) pochodzący z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki pod kontrolą promotora 35S wirusa mozaiki kalafiora oraz intronu genu kodującego białko szoku cieplnego 70 (hsp 70) pochodzącego z kukurydzy.

2. Zgoda obejmuje ziarno z roślin potomnych uzyskane z krzyżowania produktu z jakąkolwiek kukurydzą hodowaną metodami tradycyjnymi.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 1998 r.

W imieniu Komisji

Ritt Bjerregaard

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15.

[2] Dz.U. L 169 z 27.6.1997, str. 72.

[3] Dz.U. L 237 z 28.8.1997, str. 18.

[4] Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66.

[5] Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 1.

[6] Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

Top