EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0109

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 1998 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciw rozprzestrzenianiu się Thrips palmi Karny w odniesieniu do Tajlandii

OJ L 27, 3.2.1998, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 273 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 182 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 182 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 12 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/109(1)/oj

31998D0109Dziennik Urzędowy L 027 , 03/02/1998 P. 0047 - 0048


Decyzja Komisji

z dnia 2 lutego 1998 r.

upoważniająca Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciw rozprzestrzenianiu się Thrips palmi Karny w odniesieniu do Tajlandii

(98/109/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Państw Członkowskich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 97/14/WE [2], w szczególności jej art. 15 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

w przypadku gdy Państwo Członkowskie uważa, iż istnieje bezpośrednie zagrożenie wprowadzenia na jego terytorium z państw trzecich Thrips palmi Karny, może tymczasowo podjąć dodatkowe środki niezbędne do ochrony swojego terytorium przed tym zagrożeniem;

w wyniku wykrycia Thrips palmi Karny w kwiatach ciętych z rodziny storczykowatych pochodzących z Tajlandii kilka Państw Członkowskich przyjęło środki urzędowe w celu ochrony terytorium Wspólnoty przed zagrożeniem wprowadzenia wspomnianych organizmów oraz ustanowiło dodatkowe szczególne procedury monitorowania wspomnianych organizmów we wspomnianych towarach;

na podstawie ciągłych wykryć Thrips palmi Karny powinny zostać podjęte środki nadzwyczajne mające zastosowanie do całej Wspólnoty, w celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony przed wprowadzaniem Thrips palmi Karny do Wspólnoty ze wspomnianego państwa; środki te powinny obejmować wymóg przedstawienia świadectwa fitosanitarnego dla kwiatów ciętych z rodziny storczykowatych pochodzących z Tajlandii oraz urzędowego oświadczenia, że miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Thrips palmi Karny lub że przesyłka przeszła odpowiednie zabiegi fumigacyjne, w celu zapewnienia, że jest ona wolna od przylżeńców;

jeżeli okaże się, iż środki nadzwyczajne określone w art. 1 niniejszej decyzji nie są wystarczające, aby zapobiec wprowadzeniu Thrips palmi Karny, lub nie są przestrzegane, powinny zostać przyjęte ostrzejsze lub alternatywne środki;

skutek przyjęcia środków nadzwyczajnych będzie oceniany w trybie ciągłym w okresie 1997/1998, a ewentualne dalsze środki mające zastosowanie do wprowadzania kwiatów ciętych z rodziny storczykowatych pochodzących z Tajlandii będą rozważane w świetle wyników tej oceny;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kwiaty cięte z rodziny storczykowatych, które pochodzą z Tajlandii, mogą być wprowadzane do Wspólnoty, tylko jeśli przestrzegane są środki nadzwyczajne ustanowione w Załączniku do niniejszej decyzji. Środki nadzwyczajne określone w Załączniku stosują się tylko do przesyłek opuszczających Tajlandię po poinformowaniu przez Komisję wspomnianego państwa o tych środkach.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie dokonujące przywozu dostarczają Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim, przed dniem 30 sierpnia 1998 r., informacje dotyczące przywożonych ilości na mocy niniejszej decyzji, jak również szczegółowe techniczne sprawozdanie z przeprowadzenia urzędowych badań określonych w pkt 3 Załącznika.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 30 września 1998 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 1998 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

[2] Dz.U. L 87 z 2.4.1997, str. 17.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Do celów przepisów art. 1 przestrzegane są następujące środki nadzwyczajne:

1. Kwiaty cięte z rodziny storczykowatych są albo,

a) wyprodukowane w miejscu produkcji, które zostało uznane za wolne od Thrips palmi Karny w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz, albo

b) jako przesyłka przed wywozem poddane właściwym zabiegom fumigacyjnym, aby zapewnić, że są one wolne od przylżeńców.

2. Do kwiatów ciętych z rodziny storczykowatych jest dołączone świadectwo fitosanitarne wydane w Tajlandii zgodnie z art. 7 i 12 dyrektywy 77/93/EWG na podstawie wymogów określonych w pkt 1.

W świadectwie tym, w pozycji "Dodatkowa deklaracja", zamieszczona zostanie informacja o tym, która możliwość 1 lit. a) czy 1 lit. b) została wprowadzona w życie, a ponadto, w przypadkach wprowadzenia w życie możliwości 1 lit. b), w pozycji "Dezynsekcja i/lub dezynfekcja" zamieszona zostanie specyfikacja zabiegów fumigacyjnych stosowanych przed wywozem.

3. Kwiaty cięte z rodziny storczykowatych wprowadzane do Wspólnoty zostaną poddane inspekcji zgodnie z przepisami określonymi w art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/93/EWG przez właściwe organy, określone we wspomnianej dyrektywie.

--------------------------------------------------

Top