EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 1997 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych w zastosowaniu dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowychTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 52, 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; Uchylony przez 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138Dziennik Urzędowy L 052 , 22/02/1997 P. 0022 - 0030


Decyzja Komisji

z dnia 3 lutego 1997 r.

ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych w zastosowaniu dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/138/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [1], w szczególności jej art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

formaty i ramy w odniesieniu do danych należy okresowo weryfikować na podstawie doświadczenia praktycznego oraz, w razie konieczności, wprowadzać niezbędne poprawki;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 21 dyrektywy 94/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja, która obejmuje wszystkie opakowania wprowadzane na rynek Wspólnoty oraz wszystkie odpady opakowaniowe wyszczególnione w art. 2 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE, ma na celu ustanowienie formatów odnoszących się do systemów baz danych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, jakie mają zostać ustanowione w celu umożliwienia Państwom Członkowskim i Komisji monitorowania realizacji celów określonych w dyrektywie 94/62/WE.

Formaty te mają na celu harmonizację cech i prezentacji zebranych danych oraz ujednolicenie danych poszczególnych Państw Członkowskich.

Artykuł 2

Do celów niniejszej decyzji:

- w stosownych przypadkach stosuje się te same definicje, które zostały określone w art. 3 dyrektywy 94/62/WE,

- "kompozyt" oznacza opakowanie składające się z różnych materiałów, których nie można ręcznie oddzielić i z których żaden nie przekracza danej zawartości procentowej w masie, jaka zostanie określona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 dyrektywy 94/62/WE. Zgodnie z tą samą procedurą ustanawia się ewentualne wyjątki w odniesieniu do niektórych materiałów.

Artykuł 3

Formaty przedstawione w załącznikach wypełnia się corocznie, rozpoczynając od danych za rok 1997 oraz z uwzględnieniem całego roku kalendarzowego, a następnie przekazuje się je Komisji, w terminie 18 miesięcy od zakończenia danego roku. Udostępnia się je także Komisji wraz z krajowymi sprawozdaniami, które należy sporządzać zgodnie z art. 17 dyrektywy 94/62/WE.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie zobowiązane są przedstawić Komisji odpowiednie informacje jakościowe na temat poziomów stężenia metali ciężkich obecnych w opakowaniach, w rozumieniu art. 11 dyrektywy 94/62/WE, oraz na temat obecności szkodliwych i innych niebezpiecznych substancji i materiałów, w rozumieniu załącznika II do dyrektywy 94/62/WE pkt 1 tiret trzecie.

Państwa Członkowskie zobowiązane są także przedstawić Komisji informacje ilościowe na temat odpadów opakowaniowych uznanych za niebezpieczne z powodu zanieczyszczenia znajdującymi się w nich produktami, w rozumieniu dyrektywy Rady 91/689/EWG [2] i decyzji Rady 94/904/EWG [3], w szczególności, jeżeli nie nadają się one do odzysku.

Sprawozdanie należy przedstawić Komisji nie później niż na koniec pierwszego etapu pięcioletniego, określonego w art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE. W późniejszym okresie, sprawozdanie należy przedkładać co pięć lat.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie zobowiązane są przedstawić Komisji wypełnione formaty określone w niniejszej decyzji, wraz z właściwym opisem, w jaki sposób dane zostały zebrane, jak również z opisem podstawowych cech baz danych, z których dane te pochodzą.

W szczególności, opis powinien zawierać szacunki zastosowane celem obliczenia ilości oraz wskaźników dotyczących odpadów opakowaniowych odzyskanych i odzyskanych w drodze recyklingu, jak również wskaźników w odniesieniu do powtórnego wykorzystania.

Artykuł 6

Dane, które mają zostać podane w załączniku III (tabele 3, 4.1 i 4.2), dotyczące wagi odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub odzyskanych dotyczą materiału wyjściowego odpadów opakowaniowych do efektywnego procesu recyklingu lub odzysku.

Do celów obliczeń materiału wyjściowego można uwzględniać jedynie odpady pochodzące z opakowań wprowadzonych na rynek, z wykluczeniem wszelkiego rodzaju pozostałości po produkcji opakowań lub materiałów opakowaniowych, albo pozostałości z jakiegokolwiek innego procesu produkcyjnego.

Artykuł 7

Dana zawarte w formatach mają za zadanie monitorowanie realizacji celów dyrektywy 94/62/WE oraz służą do celów informacyjnych i jako podstawa w podejmowaniu przyszłych decyzji.

Załącznik II (tabela 2) wypełnia się dobrowolnie.

Podziału danych w załączniku III (tabele 3, 4.1 i 4.2), dotyczących recyklingu organicznego, innych form recyklingu, odzysku energii i innych form odzysku, spalania i składowania odpadów na wysypiskach dokonuje się wyłącznie do celów informacyjnych i dobrowolnie.

Podanie danych w kolumnach zatytułowanych "ogółem", "recykling ogółem" i "odzysk ogółem" jest obowiązkowe. Dane w kolumnie zatytułowanej "wysortowane do recyklingu" podaje się dobrowolnie.

Materiały opakowaniowe, w odniesieniu do których podanie danych jest obowiązkowe to szkło, tworzywa sztuczne, papier i płyta pilśniowa oraz metale.

Artykuł 8

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 21 dyrektywy 94/62/WE, Komisja zweryfikuje ramy w odniesieniu do przedstawiania danych przez Państwa Członkowskie, w celu zapewnienia porównywalności i spójności tych danych. W ramach tych należy uwzględnić stosowane definicje, w tym definicje kompozytów, oraz pożądane zakresy dokładności danych.

Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić zgodność przedstawianych danych z przedmiotowymi ramami.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 1997 r.

W imieniu Komisji

Ritt Bjerrgaard

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10.

[2] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20.

[3] Dz.U. L 356 z 31.12.1994, str. 14.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Tabela 1

Ilość opakowań wprowadzona na rynek w Państwie Członkowskim

+++++ TIFF +++++

1. Kolumny 2, 3 i 4 należy wypełnić, jeżeli metodologia zastosowana przy wypełnianiu kolumny 5 dotyczy danych statystycznych na temat produkcji, przywozu i wywozu.

2. Kolumny 3 i 4 można podzielić na opakowania puste i pełne.

3. Dane dotyczące podziału na różne kategorie tworzyw sztucznych, podziału metali na stal i aluminium, pozycji odnośnie do kompozytów oraz pozycji odnośnie do drewna, podaje się dobrowolnie. Zacienione rubryki wypełnia się dobrowolnie.

4. Dane dotyczące kompozytów można podać według ogólnej wagi dominującego materiału lub wyszczególnić oddzielnie.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Tabela 2

Opakowania wielokrotnego użytku

+++++ TIFF +++++

Tabelę 2 wypełnia się dobrowolnie i tylko w odniesieniu do produktów i/lub kategorii opakowań, które przez władze krajowe są uznane za mające znaczenie w kontekście art. 5 dyrektywy 94/62/WE.

Również kolumny dotyczące rodzajów opakowań i produktów obejmują te, które mają potencjalne znaczenie w dziedzinie powtórnego wykorzystania, ale wypełnić należy wyłącznie pozycje mające znaczenie w krajowym systemie powtórnego wykorzystania. W razie konieczności, tytuły można dostosować do rzeczywistych systemów.

Jeżeli dostępne są odpowiednie dane, pozycje ogólne: napoje/spożywcze/niespożywcze można podzielić na elementy rodzajowe takie jak woda mineralna, napoje bezalkoholowe, mleko, napoje alkoholowe, mięso, ryby, detergenty w proszku itp.

Podawane dane i ich dokładność powinny odpowiadać ich dostępności i ponoszonym kosztom oraz można je dostosować do sytuacji danego Państwa Członkowskiego.

Uwagi:

"Ilość opakowań w obrocie" | oznacza ilość sztuk znajdujących się w obrocie w ramach systemu zwrotów opakowań. |

"Średnioroczna liczba obrotów" | oznacza średnioroczną liczbę rotacji opakowań zwrotnych. |

Zaczernione pola uważa się za nie mające znaczenia we wszystkich przypadkach.

Ilości odnoszące się do napojów/cieczy podaje się w litrach, a we wszystkich innych przypadkach w kilogramach.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Tabela 3

Ilości odpadów opakowaniowych (w tonach) powstających i zagospodarowanych w Państwie Członkowskim

+++++ TIFF +++++

Tabela 4.1

Monitorowane ilości odpadów opakowaniowych (w tonach) powstających w Państwie Członkowskim i odzyskiwanych poza jego terytorium

+++++ TIFF +++++

Tabela 4.2

Monitorowane ilości odpadów opakowaniowych (w tonach) powstających w Państwie Członkowskim i odzyskiwanych na jego terytorium

+++++ TIFF +++++

Uwagi do tabel 3, 4.1 i 4.2

1. Dane odpowiadające tabeli 3 można podzielić dobrowolnie na komunalne i niekomunalne.

2. Kolumna "ogółem" jest wiążąca. Kolumnę "wysortowane do recyklingu" wypełnia się dobrowolnie.

3. Kolumny "recykling organiczny" i "inne formy recyklingu" wypełnia się dobrowolnie.

Kolumna "recykling ogółem" jest wiążąca.

4. Kolumny "odzysk energii" i "inne formy odzysku" wypełnia się dobrowolnie.

Kolumna "odzysk ogółem" jest wiążąca.

5. Kolumny "spalanie" i "wysypisko" wypełnia się dobrowolnie.

6. Dane dotyczące podziału na różne rodzaje tworzyw sztucznych, podziału metali na stal i aluminium, pozycji kompozytów i pozycji drewna podaje się dobrowolnie.

7. Dane dotyczące kompozytów można podać według zawartości dominującego materiału w masie lub wyszczególnione oddzielnie.

8. Rubryki czarne uważa się za niemające znaczenia we wszystkich przypadkach. Komórki zacienione wypełnia się dobrowolnie.

--------------------------------------------------

Top