EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2406

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

OJ L 334, 23.12.1996, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 6 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/oj

31996R2406Dziennik Urzędowy L 334 , 23/12/1996 P. 0001 - 0015


Rozporządzenie Rady (WE) NR 2406/96

z dnia 26 listopada 1996 r.

ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3759/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji wspólnego rynku w zakresie produktów rybołówstwa i akwakultury [1], w szczególności jego art. 2 ust. 3;

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

wspólne normy handlowe dotyczące niektórych gatunków ryb zostały określone przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 103/76 [2], a w odniesieniu do niektórych gatunków skorupiaków przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 104/86 [3]; powyższe rozporządzenia powinny zostać obecnie zmienione w szerokim zakresie w celu odzwierciedlenia rozwoju rynku oraz zmian w praktykach handlowych; w związku z tym konieczna jest zasadnicza nowelizacja przepisów poprzez wprowadzenie jednego instrumentu prawnego celem zapewnienia przejrzystości i prawidłowego ich stosowania; rozporządzenia Rady (EWG) nr 103/76 i (EWG) nr 104/76 powinny zostać zastąpione;

głównym celem wspólnych norm handlowych dotyczących produktów rybołówstwa jest poprawa jakości produktów i w konsekwencji łatwiejsze wprowadzenie ich do obrotu z korzyścią zarówno dla producentów, jak i konsumentów; produkty rybołówstwa są nieprzetwarzalne i wprowadzane są do obrotu w formie świeżej lub chłodzonej, w związku z czym ich jakość jest w dużym stopniu uzależniona od ich świeżości, którą ocenia się na podstawie obiektywnych kryteriów poprzez badanie organoleptyczne; w celu zapewnienia jednolitej świeżości poszczególnych partii produktów rybołówstwa powinny one zawierać produkty tego samego gatunku oraz powinny pochodzić z tych samych stref połowowych i z tego samego statku;

powinno się określić niewielką, lecz odpowiednią liczbę kategorii świeżości na podstawie wskaźników właściwych dla indywidualnych grup produktów; z uwagi jednak na konieczność wspierania produktów o wysokiej jakości, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2000 r., nie wszystkie kategorie świeżości powinny być objęte mechanizmami interwencyjnymi wprowadzanymi jako część ustaleń organizujących rynek;

wspólne normy handlowe mają ponadto na celu określenie jednolitych charakterystyk handlowych danych produktów na całym rynku wspólnotowym, aby przeciwdziałać zakłóceniom konkurencji, jak również aby ustalenia dotyczące cen organizujących rynek mogły być stosowane jednolicie; w związku z powyższym powinien istnieć wymóg, aby produkty rybołówstwa były klasyfikowane według kategorii wielkości określanej na podstawie wagi lub w szczególnych przypadkach, na podstawie rozmiaru;

wspólne normy handlowe stosuje się w przypadku gdy wszystkie dane produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, pochodzące zarówno ze Wspólnoty, jak i z państw trzecich, sprzedawane są po raz pierwszy na terenie Wspólnoty; normy te stosuje się bez uszczerbku dla stosowania przepisów sanitarnych lub zasad ustanowionych jako część środków służących ochronie zasobów; jednakże w każdej sytuacji podstawowe znaczenie mają obowiązujące minimalne wielkości biologiczne, a nie minimalne wielkości określone dla produktów rybołówstwa za pomocą wspólnych norm handlowych;

w ramach stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do produktów pochodzących z państw trzecich istnieje obowiązek umieszczenia dodatkowej informacji na opakowaniach; obowiązek ten nie dotyczy produktów przywożonych do Wspólnoty na statkach pływających pod banderą państw trzecich, dokonujących połowów na warunkach takich samych jak te, które dotyczą połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie;

w świetle powszechnej praktyki panującej w większości Państw Członkowskich słusznym jest, aby przemysł klasyfikował produkty rybołówstwa według stopnia świeżości i według kategorii wielkości; ze względu na to, iż świeżość oceniana jest na podstawie kryteriów organoleptycznych, należy ustanowić przepisy umożliwiające współpracę ekspertów powołanych w tym celu przez dane organizacje handlowe;

w celu wzajemnej wymiany informacji każde Państwo Członkowskie powinno dostarczyć pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji listę zawierającą nazwiska i adresy ekspertów oraz nazwy i siedziby danych organizacji handlowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

A. Przepisy ogólne

Artykuł 1

1. Rozporządzenie ustanawia dla określonych produktów rybołówstwa wspólne normy handlowe, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3759/92, zwanego dalej "rozporządzeniem podstawowym".

2. Do celów niniejszego rozporządzenia:

"wprowadzanie do obrotu" oznacza pierwszą ofertę sprzedaży lub pierwszą sprzedaż na terytorium Wspólnoty z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi;

"partia" oznacza ilość produktów rybołówstwa danego gatunku poddaną takiemu samemu procesowi przygotowania i pochodzącą z tego samej strefy połowowej i z tego samego statku;

"strefę połowową" interpretuje się jako zwyczajową nazwę nadaną przez rybołówstwo terenom, na których miały miejsce połowy;

"postać" oznacza formę, w jakiej ryba jest wprowadzana do obrotu, taką jak: "cała", "wypatroszona", "bez głowy" itp.;

"widoczny pasożyt" oznacza pasożyta lub grupę pasożytów, których rozmiary, kolor lub struktura różni się w widoczny sposób od tkanek ryb i które można zaobserwować bez pomocy optycznych przyrządów powiększających, w warunkach świetlnych odpowiednich dla wzroku ludzkiego.

3. a) Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące kategorii świeżości produktów rybołówstwa stosuje się bez uszczerbku dla wymagań określonych w dyrektywie Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa [4].

b) Do momentu przyjęcia decyzji Komisji zgodnie z dyrektywą 91/493 kryteria dotyczące ryb, które nie nadają się do spożycia przez ludzi, są wyszczególnione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, w kategorii określonej jako "niedopuszczone".

Artykuł 2

1. Produkty rybołówstwa określone w art. 3, pochodzące z Państw Członkowskich lub z państw trzecich, mogą być wprowadzone do obrotu tylko w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się jednakże w odniesieniu do małych ilości produktu przeznaczonego do sprzedaży detalicznej lub sprzedaży konsumentom dokonywanej przez rybaków przybrzeżnych.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 32 rozporządzenia podstawowego.

Artykuł 3

1. Wprowadza się następujące wspólne normy handlowe dla niżej wymienionych produktów:

a) Ryb morskich objętych kodem CN 0302:

- gładzica (Pleuronectes platessa),

- tuńczyk albakora lub tuńczyk długopłetwy (Thunnus alalunga),

- tuńczyk niebieskopłetwy (Thunnus thynnus),

- tuńczyk wielkooczny (Thunnus lub Parathunnus obesus),

- śledź z gatunku Clupea harengus,

- dorsz z gatunku Gadus Morhua,

- sardynka z gatunku Sardina pilchardus,

- plamiak (Melanogrammus aeglefinus),

- czarniak (Pollachius virens),

- rdzawiec (Pollachius pollachius),

- makrela z gatunku Scomber scombrus,

- makrela z gatunku Scomber japonicus,

- ostrobok (Trachurus spp.),

- rekinek (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.),

- karmazyn (Sebastes spp.),

- witlinek (Merlangius merlangus),

- błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou),

- molwa pospolita (Molva spp.),

- sardela (Engraulis spp.),

- morszczuk z gatunku Merluccius merluccius,

- smuklica (Lepidorhombus spp.),

- leszcz promieniowy (Brama spp.),

- żabnica (Lophius spp.),

- zimnica (Limanda limanda),

- złocica (Microstomus kitt),

- bielmik (Trisopterus luscus) i karlik (Trisopterus minutus),

- bops (Boops boops),

- picarel (Maena smaris),

- konger (Conger conger),

- kurek czerwony (Trigla spp.),

- cefal (Mugil spp.),

- raja gładka (Raja spp.),

- flądra (Platichthys flesus),

- sola (Solea spp.),

- pałasz ogoniasty (Lepidopus caudatus i Aphanopus carbo);

b) Skorupiaków objętych kodem CN 0306, wprowadzanych do obrotu jako żywe, świeże, schłodzone albo ugotowane na parze lub w wodzie:

- krewetki (Crangon crangon) i krewetki z gatunku Pandalus borealis,

- kraby jadalne (Cancer pagurus),

- homary norweskie (Nephrops norvegicus);

c) Głowonogów objętych kodem CN 0307:

- mątwy (Sepia officinalis i Rossia macrosoma).

2. Normy handlowe określone w ust. 1, obejmują:

a) kategorie świeżości; i

b) kategorie wielkości.

B. Kategorie świeżości

Artykuł 4

1. Kategorię świeżości każdej partii określa się na podstawie świeżości produktu i niektórych wymagań dodatkowych.

Świeżość definiuje się poprzez odniesienie do specjalnych wskaźników dotyczących poszczególnych typów produktów wymienionych w załączniku I.

2. Przy pomocy wskaźników określonych w ust. 1, przeprowadza się klasyfikację produktów wyszczególnionych w art. 3. Produkty klasyfikuje się partiami, a jednostkami klasyfikacyjnymi są następujące kategorie świeżości:

a) Ekstra, A albo B w odniesieniu do ryb, rekinowatych (selachii), głowonogów i homarów norweskich;

b) Ekstra albo A w odniesieniu do krewetek.

Jednakże żywe homary norweskie klasyfikuje się w kategorii E.

3. Wyszczególnione w art. 3 kraby nie są objęte szczególnymi standardami świeżości.

Do obrotu mogą być wprowadzone jedynie całe kraby, z wyłączeniem samic noszących jaja i krabów o miękkiej skorupie.

Artykuł 5

1. Każda partia musi zawierać produkty o tym samym stopniu świeżości. Wymóg ten nie dotyczy produktów w małych partiach. Jeżeli produkty partii nie są świeże w tym samym stopniu, partie takie zalicza się do najniższej kategorii świeżości przypisanej produktom znajdującym się w partii.

2. Kategorię świeżości należy oznaczyć na etykietach dołączonych do partii w sposób trwały i wyraźny znakami o wysokości, co najmniej 5 cm.

Artykuł 6

1. Ryby, selachii, głowonogi i homary norweskie wyszczególnione w art. 3, których partie zaliczone zostały do kategorii B, będą wyłączone w zakresie tych partii z pomocy finansowej udzielanej w związku z "wycofaniem" określonym w art. 12, 12 lit. a), 14 i 15 rozporządzenia podstawowego.

2. Ryby, selachii, głowonogi i homary norweskie zaliczone do kategorii świeżości Ekstra muszą być wolne od śladów odkształceń, zranień, skaz i silnego odbarwienia.

3. Ryby, selachii, głowonogi i homary norweskie zaliczone do kategorii świeżości A muszą być wolne od skaz i silnego odbarwienia. Dopuszcza się ślady lekkich odkształceń i powierzchowne zranienia w odniesieniu do stosunkowo małej liczby tych produktów.

4. Dopuszcza się ślady poważniejszych odkształceń i powierzchowne zranienia w przypadku stosunkowo małej liczby wyżej określonych produktów zaliczonych do kategorii świeżości B. Ryby muszą być wolne od skaz i silnego odbarwienia.

5. Jeśli produkty klasyfikowane są według kategorii świeżości, należy, bez uszczerbku dla zastosowania odpowiednich przepisów sanitarnych, wziąć pod uwagę obecność widocznych pasożytów i ich potencjalnego wpływu na jakość produktu, z uwzględnieniem typu produktu i jego postaci.

6. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się, jeśli jest to stosowne, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 32 rozporządzenia podstawowego.

C. Kategorie wielkości

Artykuł 7

1. Produkty określone w art. 3 mierzy się według wagi lub według ich liczby przypadającej na kilogram. Jednakże krewetki i kraby klasyfikuje się w kategoriach wielkości według szerokości pancerza.

2. Minimalne wielkości ustanowione w niniejszym rozporządzeniu zgodnie ze skalą przedstawioną w załączniku II, stosuje się bez uszczerbku dla minimalnych długości wymaganych na mocy:

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 1866/86 z dnia 12 lipca 1986 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych na Morzu Bałtyckim, w Bełtach i Sundzie [5],

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 3094/86 z dnia 7 października 1986 r., ustanawiającego niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych [6],

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 1626/94 z dnia 27 lipca 1994 r., ustanawiającego niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych na Morzu Śródziemnym [7].

W celach kontroli sprawowanej przez właściwe władze gatunki podlegające normom handlowym muszą spełniać wymogi dotyczące minimalnych biologicznych wielkości określonych w załączniku II.

Artykuł 8

1. Klasyfikacja partii według kategorii wielkości następuje zgodnie ze skalą przedstawioną w załączniku II.

2. Każda partia musi zawierać produkty tej samej wielkości. Jednakże w małych partiach mogą znajdować się produkty o różnych wielkościach. Partie takie zalicza się do najniższej kategorii wielkości, przypisanej produktom znajdującym się w partii.

3. Kategorię wielkości i postać należy oznaczyć na etykietach dołączonych do partii w sposób wyraźny i trwały, znakami o wysokości, co najmniej 5 cm.

Wagę netto w kilogramach należy oznaczyć na każdej partii wyraźnie i czytelnie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji, gdy partie wystawiane są na sprzedaż w standardowych opakowaniach i jeśli zawartość opakowania jest pokazana, a dokonane przed sprzedażą ważenie wykazało, że zawartość opakowania odpowiada zakładanej zawartości określonej w kilogramach.

4. Szczegółowe zasady zastosowania niniejszego artykułu, w szczególności w zakresie metody ważenia i ustalania odchyleń w wadze netto poniżej lub ponad oznaczoną lub zakładaną wagę, dozwolonych w odniesieniu do poszczególnych partii, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 32 rozporządzenia podstawowego.

Artykuł 9

Gatunki pelagiczne mogą być zaliczane do różnych kategorii świeżości i wielkości na podstawie systemu polegającego na pobieraniu próbek. System ten musi zapewniać, że świeżość i wielkość produktów znajdujących się w partii jest jednakowa.

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, w szczególności zasady ustalania liczby próbek, które należy pobrać, wagi lub ilości ryb w każdej próbce, metody ustalania kategorii oraz kontroli wagi partii oferowanych do sprzedaży, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 32 rozporządzenia podstawowego.

Artykuł 10

W celu zapewnienia lokalnych lub regionalnych dostaw krewetek i krabów w obrębie stref przybrzeżnych Wspólnoty, dopuszcza się odstępstwa od wymaganych minimalnych wielkości tych produktów, określonych w załączniku II do rozporządzenia.

Zarówno powyższe strefy jak i odpowiednie wielkości produktów wprowadzanych na rynek zostaną określone zgodnie z procedurą ustaloną w art. 32 rozporządzenia podstawowego.

D. Produkty pochodzące z państw trzecich

Artykuł 11

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 2 ust. 1, przywożone z państw trzecich produkty określone w art. 3, mogą być wprowadzane na rynek jedynie wtedy, gdy znajdują się w opakowaniach, na których zaznaczone są wyraźnie i czytelnie następujące dane:

- państwo pochodzenia, oznaczona literami alfabetu łacińskiego o wysokości co najmniej 20 mm,

- naukowa nazwa produktu i jego nazwa handlowa,

- postać, w jakiej produkt wprowadzany jest na rynek,

- kategorie świeżości i wielkości, do których został zaliczony produkt,

- waga netto produktów znajdujących się w opakowaniu w kilogramach,

- data przeprowadzenia klasyfikacji i data wysłania produktu,

- nazwa i adres wysyłającego.

2. Jednakże w odniesieniu do określonych w art. 3 produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu i wyładowywanych w porcie Wspólnoty bezpośrednio ze strefy połowowej przez statek pływający pod banderą państwa trzeciego, stosuje się przepisy dotyczące połowów Wspólnotowych, bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1093/94 [8].

E. Postanowienia końcowe

Artykuł 12

1. Rybołówstwo dokonuje klasyfikacji produktów rybołówstwa według kategorii świeżości Ekstra, A i B oraz według kategorii wielkości we współpracy z ekspertami wyznaczonymi w tym celu przez dane organizacje handlowe. Państwa Członkowskie przeprowadzają kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego artykułu.

2. Jeśli klasyfikacja nie zostanie przeprowadzona według procedury określonej w ust. 1, mogą ją przeprowadzić właściwe władze krajowe.

Artykuł 13

Każde Państwo Członkowskie dostarcza pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji, nie później niż na miesiąc przed wejściem w życie rozporządzenia, listę zawierającą nazwiska i adresy ekspertów oraz nazwy i siedziby organizacji określonych w art. 12. Pozostałe Państwa Członkowskie i Komisja muszą być informowane o każdej zmianie wprowadzonej do listy.

Artykuł 14

Komisja przedstawi Radzie do dnia 31 grudnia 2001 r. raport dotyczący rezultatów stosowania art. 6 ust. 1 niniejszego rozporządzenia i w miarę potrzeby, dołączy do niego odpowiednie wnioski.

Artykuł 15

Rozporządzenia Rady (EWG) nr 103/76 i (EWG) nr 104/76 tracą moc. Odniesienia do tych rozporządzeń są uważane za odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

2. Bez względu na ust. 1, przepisy art. 6 ust. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 1996 r.

W imieniu Rady

E. Kenny

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 388 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3318/94 (Dz.U. L 350 z 31.12.1994, str. 15).

[2] Dz.U. L 20 z 28.1.1976, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1935/93 (Dz.U. L 176 z 20.7.1993, str. 1).

[3] Dz.U. L 20 z 28.1.1976, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/93 (Dz.U. L 126 z 9.6.1995, str. 3).

[4] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 96/23/WE (Dz.U. L z 125 z 23.5.1996, str. 10).

[5] Dz.U. L 162 z 18.6.1986, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1821/96 (Dz.U. L 241 z 21.9.1996, str. 8).

[6] Dz.U. L 288 z 11.10.1986, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3071/95 z 22.12.1995 (Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 14).

[7] Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1075/96 (Dz.U. L 142 z 15.6.1996, str. 1).

[8] Dz.U. L 121 z 12.5.1994, str. 3.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WSKAŹNIKI ŚWIEŻOŚCI

Wskaźniki ustanowione w niniejszym załączniku stosuje się w odniesieniu do następujących produktów lub grup produktów i w odniesieniu do kryteriów oceny odmiennych dla każdej z grup.

A. Dorszowate

Plamiak, dorsz, czarniak, rdzawiec, karmazyn, witlinek, molwa pospolita, morszczuk, leszcz promieniowy, żabnica, bielmik i karlik, bops, picarel, konger, kurek czerwony, cefal, gładzica, smuklica, sola, zimnica, złocica, flądra, pałasz ogoniasty.

B. Tuńczykowate

Tuńczyk biały, tuńczyk długopłetwy, tuńczyk niebieskopłetwy, tuńczyk wielkooczny, witlinek, śledź, sardynki, makrele, ostrobok, sardela.

C. Rekinowate (selachii)

Rekinek, raja gładka.

D. Głowonogi

Mątwy.

E. Skorupiaki

1. Krewetki.

2. Homary norweskie

A. DORSZOWATE

| Kryteria |

Kategorie świeżości | Niedopuszczone |

Ekstra | A | B |

Skóra | Jaskrawy, opalizujący pigment (z wyjątkiem karmazyna); brak odbarwienia | Pigment jaskrawy, ale niebłyszczący | Pigmentacja ulegająca procesowi odbarwienia i matowienia | Pigmentacja matowa |

Śluz naskórny | Wodnisty, przezroczysty | Lekko mętny | Mleczny | Żółtawoszary, nieprzezroczysty |

Oko | Wypukłe (wyłupiaste); czarna, błyszcząca źrenica; rogówka przezroczysta | Wypukłe i lekko zapadłe; czarna, matowa źrenica; lekko opalizująca rogówka | Płaskie; opalizująca rogówka; nieprzejrzysta źrenica | Wklęsłe na środku; szara źrenica; rogówka mleczna |

Skrzela | W jaskrawym kolorze; brak śluzu | Mniejsze natężenie koloru; przezroczysty śluz | Brązowe/szare, ulegające odbarwieniu; gęsty, nieprzezroczysty śluz | Żółtawe; mleczny śluz |

Otrzewna (u ryb patroszonych) | Gładka; jaskrawa; trudna do oddzielenia od mięsa | Lekko matowa; można oddzielić od mięsa | Plamista; łatwo odchodzi od mięsa | Nie trzyma się mięsa |

Zapach skrzeli i jamy brzusznej: | | | | |

—u dorszowatych innych niż gładzica | Zapach wodorostów, | Brak zapachu wodorostów; neutralny | Zapach fermentu; lekko kwaśny | Kwaśny |

— u gładzicy | Świeżooleisty, pieprzowy, ziemisty | Oleisty, zapach wodorostów lub lekkosłodkawy | Oleisty; zapach fermentu; stęchły, lekko zjełczały | Kwaśny |

Mięso | Jędrne i elastyczne, powierzchnia gładka | Mniej elastyczne | Lekko miękkie (flakowate), mniej elastyczne, woskowata (aksamitna) i matowa powierzchnia | Miękkie (flakowate); łuski łatwo odchodzą od skóry, powierzchnia raczej pomarszczona Dodatkowe kryteria dla żabnic z głowami |

Naczynia krwionośne

(mięśnie brzuszne) | Ostre kontury, kolor jaskrawoczerwony | Ostre kontury; ciemnienie krwi | Rozszerzone, kolor brązowy | Zupełnie rozszerzone, kolor brązowy, żółknienie mięsa |

| Kryteria |

| Kategorie świeżości | Niedopuszczone |

| Ekstra | A | B |

Skóra | Jaskrawa pigmentacja, błyszczące, opalizujące kolory; wyraźna różnica pomiędzy powierzchnią grzbietową a boczną | Brak połysku i błyszczenia; kolory bardziej matowe, mniejsza różnica pomiędzy powierzchnią grzbietową a środkową | Matowe, mdłe kolory; zmarszczenie skóry w przypadku zgięcia ryby | Pigmentacja bardzo matowa; skóra odchodzi od mięsa |

Śluz naskórny | Wodnisty, przezroczysty | Lekko mętny | Mleczny | Żółtawoszary, nieprzejrzysty |

Konsystencja mięsa | Bardzo jędrne, twarde | Dość twarde, jędrne | Miękkawe | Miękkie (flakowate) |

Pokrywy skrzelowe | Srebrzyste | Srebrzyste, lekko czerwone lub brązowe | Brązowawe, rozległy wyciek krwi z naczyń | Żółtawe |

Oko | Wypukłe (wyłupiaste), wyraziste niebiesko-czarne źrenice, przezroczysta "powieka" | Wypukłe i lekko zapadnięte; ciemna źrenica; rogówka lekko opalizująca | Płaskie; źrenica zamglona; wyciek krwi w okolicy oka | Wklęsłe na środku, źrenica szara; rogówka mleczna |

| Kryteria |

| Kategorie świeżości | Niedopuszczone |

| Ekstra | A | B |

Oko | Wypukłe, bardzo jasne i opalizujące; małe źrenice | Wypukłe i lekko zapadnięte; brak jaskrawości i opalizacji, źrenice owalne | Płaskie, matowe | Wklęsłe, żółtawe |

Wygląd | Ryba w stanie stężenia pośmiertnego lub częściowego zesztywnienia; na skórze małe ilości przejrzystego śluzu | Ryba po fazie zesztywnienia; brak śluzu na skórze, w szczególności w pysku i szczelinach skrzelowych | Pewne ilości śluzu w pysku i na szczelinach skrzelowych; szczęki lekko spłaszczone | Duże ilości śluzu w pysku i na szczelinach skrzelowych |

Zapach | Zapach wodorostów | Brak zapachu lub zapach lekko nieświeży – nie wyczuwa się amoniaku | Słaby zapach amoniaku; kwaśny | Ostry zapach amoniaku |

Szczególne lub dodatkowe kryteria dla rai gładkiej

| Ekstra | A | B | Niedopuszczone |

Skóra | Jaskrawa, opalizująca i błyszcząca pigmentacja; śluz wodnisty | Jaskrawa pigmentacja, śluz wodnisty | Pigmentacja ulegająca procesowi odbarwienia i matowienia, śluz nieprzezroczysty | Odbarwienie, skóra pomarszczona, śluz gęsty |

Struktura mięsa | Jędrne i elastyczne | Jędrne | Miękkie | Flakowate |

Cechy płetw | Obrzeża płetw półprzezroczyste i zaokrąglone | Płetwy sztywne | Miękkie | Obwisłe |

Brzuch | Biały i błyszczący, różowofiołkowy obwód wokół płetw | Biały i błyszczący, czerwone plamy wokół płetw | Biały i matowy, liczne czerwone lub żółte plamy | Kolory od żółtego po zielonawy, czerwone plamy w mięsie |

D. GŁOWONOGI

| Kryteria |

| Kategorie świeżości |

| Ekstra | A | B |

Skóra | Jaskrawa pigmentacja; skóra przykleja się do mięsa | Matowa pigmentacja; skóra przykleja się do mięsa | Odbarwienie; łatwa do oddzielenia od mięsa |

Mięso | Bardzo jędrne; perłowobiałe | Jędrne; kredowobiałe | Lekko miękkie; różowobiałe lub lekko żółciejące |

Macki | Trudne do oderwania | Trudne do oderwania | Łatwiejsze do oderwania |

Zapach | Świeży; zapach wodorostów | Słaby lub brak zapachu | Zapach atramentu |

E. SKORUPIAKI

1. Krewetki

| Kryteria |

Kategorie świeżości |

Ekstra | A |

Minimalne wymagania | Powierzchnia skorupy: wilgotna i błyszcząca,Podczas przesypywania z jednego kontenera do innego krewetki nie mogą się ze sobą sklejać,Mięso nie może mieć obcego zapachu,Krewetki nie mogą być zanieczyszczone piaskiem, śluzem i innymi obcymi ciałami. | Takie same jak dla krewetek zaliczonych do kategorii Ekstra |

Wygląd:

1. Krewetki ze skorupą | Kolor wyraziście czerwonaworóżowy z małymi białymi plamkami; odcinek piersiowy pancerza w przeważającej mierze jasny | —Kolory od rozmytego czerwonaworóżowego po niebieskawoczerwony z białymi plamkami; odcinek piersiowy pancerza powinien być w kolorach jasnych przechodzących w szare |

2. Krewetki głębokowodnej | — Kolor jednolicie różowy | — Kolor różowy, możliwość czernienia głowy |

Mięso przed i po usunięciu pancerza | Pancerze łatwe do usunięcia, możliwa utrata mięsa jedynie ze względów "technicznych"Jędrne, ale nie łykowate | Pancerze mniej łatwe do usunięcia, możliwa niewielka utrata mięsaMniej jędrne, lekko łykowate |

Kawałki | Dopuszczalne sporadyczne kawałki krewetek | Dopuszczalna niewielka ilość kawałków krewetek |

Zapach | Zapach świeżych wodorostów, zapach lekko słodki | Kwaskowaty; bez zapachu wodorostów |

2. Homary norweskie

| Kryteria |

| Kategorie świeżości |

| Ekstra | A | B |

Skorupa | Kolor od bladoróżowego albo różowego po pomarańczowo - czerwony | Kolor bladoróżowy albo różowy po pomarańczowoczerwony; brak czarnych kropek | Lekkie odbarwienie; niewielka liczba czarnych kropek, kolor szarawy, szczególnie na pancerzu, pomiędzy odcinkami ogona |

Oko i skrzela | Oczy błyszczące, czarne; skrzela różowe | Oczy matowe, szare/czarne; skrzela szarawe | Skrzela ciemnoszare, grzbietowa część skorupy częściowo w kolorze zielonawym |

Zapach | Charakterystyczny łagodny zapach skorupiaków | Brak charakterystycznego łagodnego zapachu skorupiaków. Brak zapachu amoniaku. | Lekko kwaśny |

Mięso (ogon) | Półprzezroczyste, kolor niebieski przechodzący w biały | Utrata półprzezroczystości, odbarwienie nie występuje | Mętne i matowe |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

KATEGORIE WIELKOŚCI

Skala wag | Minimalne wielkości, uwzględnione w warunkach ustanowionych w rozporządzeniach określonych w art. 7 |

Gatunek | Kategoria wielkości | Waga ryby (w kilogramach) | Ilość ryb na kilogram | Region | Obszar geograficzny | Wielkość minimalna |

Śledź (Clupea harengus) | 1 | 0,25 i więcej | 4 albo mniej | 1 | ICES Vb(strefa WE) | 20 cm |

2 | 0,125–0,25 | 5–8 | 2 | | 20 cm |

3 | 0,085–0,125 | 9–11 | | | 18 cm |

4 | 0,05–0,085 | 12–20 | 3 | | 20 cm |

Śledź bałtycki złowiony i wyładowany na północ od szerokości geograficznej 59°30'N | 5 | 0,031–0,085 | 12–32 | | | |

Z wyłączeniem Skagerrak i Kattegat. Sardynki (Sardina pilchardus) | 1 | 0,067 i więcej | 15 lub mniej | | | jeszcze nieustalony |

2 | 0,042–0,067 | 16–24 | | |

3 | 0,028–0,042 | 25–35 | | |

4 | 0,015–0,028 | 36–67 | | |

Śródziemnomorska | | 0,011–0,028 | 36–91 | | |

Rekinek psi (Scyliorhinus spp.) | 1 | 2 i więcej | — | | | — |

2 | 1–2 | | |

3 | 0,5–1 | | |

Rekinek natalski (Squalus acanthias) | 1 | 2,2 i więcej | — | | | — |

2 | 1–2,2 | | |

3 | 0,5–1 | | |

Karmazyn (Sebastes spp.) | 1 | 2 i więcej | — | | | — |

2 | 0,6–2 | | |

3 | 0,35–0,6 | | |

Dorsz (Gadus morhua) | 1 | 7 i więcej | — | 1 | | 35 cm |

2 | 4–7 | 2 | | 35 cm |

3 | 2–4 | | | 30 cm |

4 | 1–2 | 3 | | 35 cm |

5 | 0,3–1 | M. Bałtyckie | Na południe od 59°30'N | 35 cm |

Czarniak (Pollachius virens) | 1 | 5 i więcej | — | 1 | | 35 cm |

2 | 3–5 | 2 | | 35 cm |

3 | 1,5–3 | | | 30 cm |

4 | 0,3–1,5 | 3 | | 35 cm |

| | M. Bałtyckie | Na południe od 59°30'N | 30 cm |

Plamiak (Mellanogramus aeglefinus) | 1 | 1 i więcej | — | 1 | ICES Vb (Strefa WE) | 30 cm |

2 | 0,57–1 | 2 | | 30 cm |

3 | 0,37–0,57 | | | 27 cm |

4 | 0,17–0,37 | 3 | | 30 cm |

Witlinek (Marlangius merlangus) | 1 | 0,5 i więcej | — | 1 | | 27 cm |

2 | 0,35–0,5 | 2 | | 23 cm |

3 | 0,25–0,35 | | | 23 cm |

4 | 0,11–0,25 | 3 | | 23 cm |

Molwa (Molva spp.) | 1 | 5 i więcej | — | 1 | | — |

2 | 3–5 | 2 | | jeszcze nieustalony |

3 | 1,2–3 | | | — |

| | 3 | | 63 cm |

Makrela z gatunku Scomber scombrus Śródziemnomorska | 1 | 0,5 i więcej | 50 lub mniej | 1 | | 20 cm |

2 | 0,2–0,5 | 51–125 | 2 | Z wyjątkiem M. Północnego | 20 cm |

3 | 0,1–0,2 | 126–250 | | M. Północne | 30 cm |

| 0,08–0,2 | 126–325 | 3 | | 20 cm |

| | | 5 | | 20 cm |

| | | | M. Śródziemne | 18 cm |

Makrela z gatunku Scomber japonicus | 1 | 0,5 i więcej | — | | | — |

2 | 0,25–0,5 | | |

3 | 0,14–0,25 | | |

4 | 0,05–0,14 | | |

Sardela (Engraulis spp.) | 1 | 0,033 i więcej | 30 lub mniej | 3 | Z wyjątkiem ICES IXa) | 12 cm |

2 | 0,020–0,033 | 31–50 | 3 | ICES IXa) | 10 cm |

3 | 0,012–0,020 | 51–83 | | M. Śródziemne | 9 cm |

4 | 0,008–0,012 | 84–125 | | | |

Gładzica (Pleuronectes platessa) | 1 | 0,6 i więcej | — | 1 | | 25 cm |

2 | 0,4–0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | 0,3–0,4 | | | 27 cm |

4 | 0,15–0,3 | | M. Północne | 27 cm |

| | 3 | | 25 cm |

| | M. Bałtyckie | podobszary 22–25 | 25 cm |

| | | podobszary 26–28 | 21 cm |

| | | podobszar 29Na południe od 59°30'N | 18 cm |

Morszczuk (Merluccius merluccius) | 1 | 2,5 i więcej | — | 1 | | 30 cm |

2 | 1,2–2,5 | 2 | | 30 cm |

3 | 0,6–1,2 | | | 30 cm |

4 | 0,28–0,6 | 3 | | 27 cm |

5 | 0,2–0,28 | | M. Śródziemne | 20 cm |

Śródziemnomorski | | 0,15–0,28 | | | | |

Smuklica (Lepidorhombus spp.) | 1 | 0,45 i więcej | — | 1 | | 25 cm |

2 | 0,25–0,45 | 2 | | 25 cm |

3 | 0,20–0,25 | | | 25 cm |

4 | 0,11–0,20 | 3 | | 20 cm |

Śródziemnomorska | | 0,05–0,20 | | | | |

Leszcz promieniowy (Brama spp) | 1 | 0,8 i więcej | — | | | — |

2 | 0,2–0,8 | | |

Żabnica (Lophius spp.) cała, wypatroszona | 1 | 8 i więcej | — | 1 | | — |

2 | 4–8 | 2 | — | jeszcze nie ustalony |

3 | 2–4 | | | — |

4 | 1–2 | 3 | | jeszcze nieustalony |

5 | 0,5–1 | | M. Śródziemne | 30 cm |

Żabnica (Lophius spp.) bez głowy | 1 | 4 i więcej | — | | | — |

2 | 2–4 | | |

3 | 1–2 | | |

4 | 0,5–1 | | |

5 | 0,2–0,5 | | |

Zimnica (Limanda limanda) | 1 | 0,25 i więcej | — | 1 | | 15 cm |

2 | 0,13–0,25 | 2 | | 15 cm |

| | | 23 cm |

| | | M. Północne | 23 cm |

| | 3 | | 23 cm |

Złocica (Microstomus kitt) | 1 | 0,6 i więcej | — | 1 | | 25 cm |

2 | 0,35–0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | 0,18–0,35 | | | 25 cm |

| | 3 | | 25 cm |

Tuńczyk biały lub długopłetwy (Thunnus alalunga) | 1 | 4 i więcej | — | | | — |

2 | 1,5–4 | | |

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) | 1 | 70 i więcej | — | | M. Śródziemne | 70 cm albo 6,4 kg |

2 | 50–70 | |

3 | 25–50 | |

4 | 10–25 | |

5 | 6,4–10 | |

Tuńczyk wielkooczny (Thunnus obesus) | 1 | 10 i więcej | — | | | — |

2 | 3,2–10 | | |

Rdzawiec (Pollachius pollachius) | 1 | 5 i więcej | — | 1 | | — |

2 | 3–5 | 2 | | 30 cm |

3 | 1,5–3 | | | — |

4 | 0,3–1,5 | 3 | | 30 cm |

Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou) | 1 | — | 7 lub mniej | | | — |

2 | 8–14 | | |

3 | 15–25 | | |

4 | 26–30 | | |

Bielmik (Trisopterus luscus) i Karlik (Trisopterus minutus) | 1 | 0,4 i więcej | — | 3 | | jeszcze nieustalony |

2 | 0,25–0,4 | |

3 | 0,125–0,25 | |

4 | 0,05–0,125 | |

Bops (Boops boops) | 1 | — | 5 lub mniej | | | — |

2 | 6–31 | | |

3 | 32–70 | | |

Picarel (Maena sararis) | 1 | — | 20 lub mniej | | | — |

2 | 21–40 | | |

3 | 41–90 | | |

Konger (Conger conger) | 1 | 7 i więcej | — | 1 | | — |

2 | 5–7 | 2 | | 58 cm |

3 | 0,5–5 | | | — |

| | 3 | | 58 cm |

Gurnard (Trigla spp.) Kurek czerwony | 1 | 1 i więcej | — | | | — |

2 | 0,4–1 | | |

3 | 0,2–0,4 | | |

4 | 0,06–0,2 | | |

Inne Kurki | 1 | 0,25 i więcej | | | | |

2 | 0,2–0,25 | | | | |

Ostrobok (Trachurus spp.) | 1 | 0,6 i więcej | — | 1 | | 15 cm |

2 | 0,4–0,6 | 2 | | 15 cm |

3 | 0,2–0,4 | 3 | | 15 cm |

4 | 0,08–0,2 | 5 | | 15 cm |

5 | 0,02–0,08 | | M. Śródziemne | 12 cm |

Cefal (Mugil spp.) | 1 | 1 i więcej | — | 1 | | — |

2 | 0,5–1 | 2 | | 20 cm |

3 | 0,2–0,5 | | | — |

4 | 0,1–0,2 | 3 | | 20 cm |

| | | M Śródziemne | 16 cm |

Raja gładka (Raja spp.) | 1 | 5 i więcej | — | | | — |

2 | 3–5 | | |

3 | 1–3 | | |

4 | 0,3–1 | | |

Raja gładka (skrzydła) | 1 | 3 i więcej | — | | | — |

2 | 0,5–3 | | |

Flądra (Platichthys flesus) | 1 | ponad 0,3 | — | 1 | | 24 cm |

2 | 0,2–0,3 włącznie | 2 | | 24 cm |

| | 24 cm |

| | 3 | | 24 cm |

| | M.Bałtyckie | podobszary 22–25 | 25 cm |

| | podobszary 26–28 | 21 cm |

| | podobszary 29–32 Na południe od 59°30'N | 18 cm |

Sola (Solea spp.) | 1 | 0,5 i więcej | — | 1 | | 24 cm |

2 | 0,33–0,5 | 2 | | 24 cm |

3 | 0,25–0,33 | | 24 cm |

4 | 0,17–0,25 | 3 | | 24 cm |

5 | 0,12–0,17 | | M. Śródziemne | 20 cm |

| 1 | 0,5 i więcej | | | | |

| 2 | 0,33–0,5 | | | | |

| 3 | 0,25–0,35 | | | | |

| 4 | 0,2–0,25 | | | | |

| 5 | 0,12–0,2 | | | | |

Pałasz ogoniasty (Lepidopus caudatus) | 1 | 3 i więcej | — | | | — |

2 | 2–3 | | |

3 | 1–2 | | |

4 | 0,5–1 | | |

(Aphanopus carbo) | 1 | 3 i więcej | | | — | |

2 | 0,5–3 | | | | |

| — | | | | |

Mątwy (Sepia officinalis i Rossia macrosoma) | 1 | 0,5 i więcej | — | | | — |

2 | 0,3–0,5 | | |

3 | 0,1–0,3 | | |

Homar norweski (Nephrops norvegicus) | 1 | — | 20 i mniej | 2 | Skagerrak i Kattegat | 40 mm |

2 | 21–30 | | | 130 mm |

3 | 31–40 | 2 | z wyłączeniem Szkocji | |

4 | ponad 40 | | M. Irlandzkie | 25 mm |

| | | [ICES VIa) i VIIa)] Skagerrak i Kattegat | 85 mm |

| | 2 | Zachodnia Szkocjai M. Irlandzkie | 20 mm |

| | [ICES VIa) i VIIa)] | 70 mm |

| | 3 | | 20 mm |

| | | 70 mm |

| | M. Śródziemne | 20 mm |

| | 70 mm |

Ogony homara norweskiego | 1 | — | 60 i mniej | 2 | Skagerrak i Kattegat | 72 mm |

2 | 61–120 | | | |

| | 2 | z wyłączeniem zach. Szkocji | 46 mm |

3 | 121–180 | | M. Irlandzkie | |

4 | ponad 180 | | [ICES VIa) i VIIa)] ,Skagerrak, Kattegat | |

| | 2 | zachodnia Szkocjai M. Irlandzkie [ICES VIa) i VIIa)] | 37 mm |

| | 3 | | 37 mm |

Krewetki (Crangon crangon) | 1 | 6,8 mm i więcej | — | | | — |

2 | 6,5 mm i więcej | | |

Krewetki (Pandalus borrealis) świeże albo schłodzone | jedna wielkość | — | 250 i mniej | | | — |

Krewetki ugotowane na parze lub w wodzie | 1 | — | 160 i mniej | | | — |

2 | 161–250 | | |

Krab jadalny (Cancer pagurus) | 1 | 16 cm i więcej | — | | | — |

2 | 13–16 cm | | |

--------------------------------------------------

Top