Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0044

Dyrektywa Komisji 95/44/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 77/93/EWG mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin

OJ L 184, 3.8.1995, p. 34–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 87 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 201 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 201 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2008; Uchylony przez 320008L0061 . Latest consolidated version: 23/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/44/oj

31995L0044Dziennik Urzędowy L 184 , 03/08/1995 P. 0034 - 0046


Dyrektywa Komisji 95/44/WE

z dnia 26 lipca 1995 r.

ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 77/93/EWG mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 95/4/WE [2], w szczególności jej art. 3 ust. 7 lit. e), art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 5 i art. 12 ust. 3c,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z przepisami dyrektywy 77/93/EWG organizmy szkodliwe wymienione w jej załącznikach I i II, pojedynczo lub w powiązaniu z odpowiednimi roślinami lub produktami roślinnymi wymienionymi w załączniku II do niniejszej dyrektywy, nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub jej niektórych stref ochronnych ani nie mogą rozprzestrzeniać się w wyniku przemieszczania we Wspólnocie lub w takich strefach;

zgodnie z tą samą dyrektywą rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załączniku III nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub jej niektórych stref ochronnych;

również rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załączniku IV do danej dyrektywy, nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub jej niektórych stref ochronnych ani przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach, chyba że spełnione są odpowiednie szczególne wymagania określone w danym Załączniku;

rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załączniku V część B do danej dyrektywy, pochodzące z państw trzecich, nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty, chyba że spełniają normy i wymagania ustanowione w danej dyrektywie i towarzyszy im urzędowe świadectwo fitosanitarne zapewniające taką zgodność, a ponadto są urzędowo skontrolowane w zakresie zgodności z tymi przepisami;

jednakże art. 3 ust. 7 lit. e), art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 5 i art. 12 ust. 3c danej dyrektywy przewidują, że zasady te nie są stosowane w odniesieniu do wprowadzenia i przemieszczania takich organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i innych celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin, w niektórych warunkach, które ustalane są na poziomie wspólnotowym;

dlatego konieczne jest określenie warunków, jakie muszą być spełnione w przypadku takich wprowadzeń lub przemieszczeń, w celu zapewnienia, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenia się organizmów szkodliwych;

jednakże warunki dla takiego wprowadzenia materiału hodowlanego ziemniaka zostały już ustalone w decyzji Komisji 80/862/EWG [3], ostatnio zmienionej decyzją 91/22/EWG [4], i dlatego niniejsza dyrektywa nie ma na nie wpływu; ponadto warunki takiego wprowadzenia gleby i podłoża pod uprawę pochodzących z państw trzecich zostały również ustalone w decyzji Komisji 93/447/EWG [5], ostatnio zmienionej decyzją 94/9/WE [6], i dlatego niniejsza dyrektywa nie ma na nie wpływu;

niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na warunki ustalone dla materiału zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3626/82 z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie wprowadzenia w życie we Wspólnocie konwencji dotyczącej handlu międzynarodowego zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory [7], ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 558/95 [8], i zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych [9], zmienioną dyrektywą Komisji 94/15/EWG [10], oraz inne, bardziej szczegółowe przepisy dotyczące zagrożonych gatunków dzikiej fauny/WE i flory i organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Bez uszczerbku dla przepisów ustanowionych w decyzjach 80/862/EWG i 93/447/EWG odpowiednio dla materiału hodowlanego ziemniaka oraz dla ziemi i podłoża pod uprawę, Państwa Członkowskie zapewnią, aby dla każdej działalności w celach przeprowadzenia prób lub naukowo-badawczych i prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin, zwanej dalej "działalnością", która wiązałaby się z wykorzystaniem organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i innych zgodnie z art. 3 ust. 7 lit. e), art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 5 lub art. 12 ust. 3c dyrektywy 77/93/EWG, zwanych dalej "materiałem", przedkładany był wniosek właściwym organom publicznym przed wprowadzeniem do każdego Państwa Członkowskiego lub jego odpowiednich stref ochronnych lub przemieszczaniem w ramach Państwa Członkowskiego lub takiej strefy każdego takiego materiału.

2. Wniosek określony w ust. 1 zawiera co najmniej:

- nazwę (nazwisko) i adres osoby odpowiedzialnej za działalność,

- naukową nazwę lub nazwy materiału, włączając, miarę potrzeb, nazwę danego organizmu szkodliwego,

- rodzaj materiału,

- ilość materiału,

- miejsce pochodzenia materiału wraz z odpowiednią dokumentacją dowodową w odniesieniu do materiału, który ma być wprowadzony z państwa trzeciego,

- czas trwania, charakter i cele przewidzianej działalności, włączając co najmniej resumé pracy i specyfikację do celów przeprowadzenia prób lub naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem odmian roślin,

- adres i opis szczególnego miejsca lub miejsc przeznaczonych na odizolowanie na czas kwarantanny i, w miarę potrzeby, przeprowadzanie badań,

- odpowiednio, miejsce pierwszego składowania lub pierwszego sadzenia, po urzędowym zwolnieniu materiału, gdzie właściwe,

- proponowaną metodę zniszczenia lub przetwarzania materiału po zakończeniu zatwierdzonej działalności, gdzie właściwe,

- proponowane miejsce wprowadzenia do Wspólnoty z państwa trzeciego.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie po otrzymaniu wniosku określonego w art. 1 zatwierdzają daną działalność, jeżeli ustalono, że spełnione są ogólne warunki ustanowione w załączniku I.

Państwa Członkowskie wycofują dane zatwierdzenie w dowolnym momencie, jeżeli ustalono, że przestają być spełniane ogólne warunki ustanowione w załączniku I.

2. Po zatwierdzeniu działalności określonej w ust. 1 Państwa Członkowskie zatwierdzają wprowadzenie do Państwa Członkowskiego lub odpowiednich stref ochronnych lub przemieszczanie w Państwie Członkowskim lub w takich strefach materiału określonego we wniosku, pod warunkiem że do takiego materiału dołączony jest dokument upoważniający do takiego wprowadzenia lub przemieszczenia organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i innych do celów przeprowadzenia prób lub naukowo-badawczych i prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin, zwany dalej "dokumentem upoważniającym", zgodny ze wzorem określonym w załączniku II i wystawiony przez właściwy organ publiczny Państwa Członkowskiego, w którym działalność ma być podjęta, oraz

a) w przypadku materiału pochodzącego ze Wspólnoty:

i) jeżeli miejscem pochodzenia jest inne Państwo Członkowskie, dany towarzyszący dokument upoważniający jest urzędowo zatwierdzany przez Państwo Członkowskie pochodzenia w odniesieniu do przemieszczenia materiału zgodnie z warunkami odizolowania na czas kwarantanny; oraz

ii) w odniesieniu do tych roślin, produktów roślinnych i innych wymienionych w załączniku V część A dyrektywy 77/93/EWG do materiału dołączany jest również "paszport" roślin wystawiany zgodnie z art. 10 dyrektywy 77/93/EWG na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 tej dyrektywy w zakresie zgodności z przepisami w niej ustanowionymi, innymi niż te, które dotyczą jakichkolwiek organizmów szkodliwych, w odniesieniu do których działalność została zatwierdzona na podstawie ust. 1 akapit pierwszy. Paszport roślin zawiera następujące oświadczenie: "Materiał ten jest przemieszczany na podstawie dyrektywy 95/44/WE".

W przypadku gdy adres szczególnego miejsca lub miejsc odizolowania na czas kwarantanny znajduje się w innym Państwie Członkowskim, Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wystawianie paszportu roślin wydaje paszport roślin tylko na podstawie informacji dotyczących zatwierdzenia określonego w ust. 1 akapit pierwszy otrzymanych urzędowo z Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za zatwierdzenie działalności oraz na podstawie zapewnienia, że warunki odizolowania na czas kwarantanny stosuje się podczas przemieszczania tego materiału; oraz

b) w przypadku materiału wprowadzanego z państwa trzeciego:

i) Państwa Członkowskie zapewnią, aby dany dokument upoważniający wystawiany był na podstawie właściwej dokumentacji dowodowej, jeżeli chodzi o miejsce pochodzenia materiału; oraz

ii) w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych wymienionych w załączniku V część B do dyrektywy 77/93/EWG, aby do materiału dołączone było również świadectwo fitosanitarne wystawiane w kraju pochodzenia zgodnie z art. 7 dyrektywy 77/93/EWG, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 tej dyrektywy w zakresie zgodności z przepisami w niej ustanowionymi, innymi niż te, które dotyczą jakichkolwiek organizmów szkodliwych, w odniesieniu do których została zatwierdzona działalność na podstawie ust. 1 akapit pierwszy.

Świadectwo w pozycji "Dodatkowa deklaracja" zawiera następujące wskazanie: "Materiał ten jest przywożony na podstawie dyrektywy 95/44/WE". W miarę potrzeb wymieniony jest odpowiedni organizm szkodliwy lub organizmy.

We wszystkich przypadkach Państwa Członkowskie zapewnią, aby materiał był poddany warunkom odizolowania na czas kwarantanny w trakcie danego wprowadzania lub przemieszczania i jest przemieszczany bezpośrednio i niezwłocznie na miejsce lub miejsca wymienione w wniosku.

3. Właściwy organ publiczny monitoruje zatwierdzoną działalność i zapewnia, aby:

a) spełniane były warunki odizolowania na czas kwarantanny i inne warunki ogólne określone zgodnie z załącznikiem I przez cały czas trwania działalności poprzez kontrolę pomieszczeń i działalności we właściwych terminach;

b) przestrzegane były procedury określone poniżej zgodnie z rodzajem zatwierdzonej działalności:

i) w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych lub innych przeznaczonych do zwolnienia z kwarantanny:

- rośliny, produkty roślinne lub inne nie są zwalniane bez zatwierdzenia właściwego organu publicznego, zwanego dalej "urzędowym zwolnieniem". Przed urzędowym zwolnieniem rośliny, produkty roślinne lub inne podlegają środkom w ramach kwarantanny, włączając przeprowadzanie badań, i muszą być uznane za wolne od jakiegokolwiek organizmu szkodliwego za pośrednictwem takich środków, chyba że stwierdzono, że jest on znany jako organizm występujący na terenie Wspólnoty i nie jest wymieniony w dyrektywie 77/93/EWG,

- środki w ramach kwarantanny, włączając przeprowadzanie badań, są realizowane przez przeszkolony pod kątem naukowym personel tego organu lub każdego urzędowo zatwierdzonego organu i są realizowane zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku III do niniejszej dyrektywy w odniesieniu do określonych roślin, produktów roślinnych i innych,

- jakiekolwiek rośliny, produkty roślinne lub inne, które nie zostały uznane za wolne, za pośrednictwem takich środków, od organizmów szkodliwych, jak określono w tiret pierwszym, oraz wszelkie inne rośliny, produkty roślinne lub inne, z którymi miały kontakt lub które mogły ulec skażeniu, są niszczone lub poddawane właściwemu przetwarzaniu lub środkom w ramach kwarantanny mającym na celu zwalczanie odpowiednich organizmów szkodliwych; przepisy ppkt ii) tiret drugie stosuje się odpowiednio;

ii) w odniesieniu do innego materiału (włączając organizmy szkodliwe) pod koniec trwania zatwierdzonej działalności i w odniesieniu do wszystkich materiałów uznanych za skażone w trakcie działalności:

- materiał (włączając organizmy szkodliwe i każdy skażony materiał) oraz jakiekolwiek inne rośliny, produkty roślinne i inne, z którymi miał kontakt lub które mogły ulec skażeniu, są niszczone, sterylizowane lub przetwarzane w inny sposób, który ma być określony przez właściwy organ publiczny, i

- pomieszczenia i obiekty, w których była prowadzona dana działalność, są sterylizowane lub inaczej czyszczone, w razie potrzeby, w sposób, który ma być określony przez właściwy organ publiczny;

c) osoba odpowiedzialna za działalność niezwłocznie powiadamia właściwy organ publiczny o skażeniu materiału przez organizmy szkodliwe wymienione w dyrektywie 77/93/EWG oraz jakiekolwiek inne organizmy szkodliwe uznane za stanowiące ryzyko dla Wspólnoty przez właściwy organ publiczny i wykryte podczas działalności, wraz z powiadomieniem o każdym wydarzeniu prowadzącym do przedostania się wyżej wymienionych organizmów do środowiska.

4. Państwa Członkowskie zapewnią, aby w odniesieniu do działalności wykorzystującej rośliny, produkty roślinne wymienione w załączniku III do dyrektywy 77/93/EWG i nieobjętej załącznikiem III część A sekcje I–III do niniejszej dyrektywy podejmowano właściwe środki w ramach kwarantanny, włączając przeprowadzanie badań. O tych środkach w ramach kwarantanny powiadamia się Komisję i inne Państwa Członkowskie. Szczegóły takich środków w ramach kwarantanny wypełnia się i dodaje do załącznika III do niniejszej dyrektywy po uzyskaniu niezbędnych informacji technicznych.

Artykuł 3

1. Przed dniem 1 września każdego roku Państwa Członkowskie prześlą Komisji i innym Państwom Członkowskim wykaz, wraz z ilościami, wprowadzeń i przemieszczeń materiału zatwierdzonego na podstawie niniejszej dyrektywy w czasie poprzedniego okresu jednego roku kończącego się dnia 30 czerwca oraz wykaz każdego skażenia takiego materiału przez organizmy szkodliwe, które zostało potwierdzone na podstawie środków w ramach kwarantanny, włączając badania przeprowadzone na podstawie załącznika II w tym samym okresie.

2. Państwa Członkowskie podejmują współpracę o charakterze administracyjnym za pośrednictwem organów ustanowionych lub wyznaczonych na podstawie art. 1 ust. 6 dyrektywy 77/93/EWG w odniesieniu do przepisów dotyczących szczegółów warunków odizolowania na czas kwarantanny i środków w ramach kwarantanny nałożonych na działalności zatwierdzone na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 1 lutego 1996 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji wszystkie przepisy prawa krajowego przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1995 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

[2] Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 56.

[3] Dz.U. L 248 z 19.9.1980, str. 25.

[4] Dz.U. L 13 z 18.1.1991, str. 21.

[5] Dz.U. L 209 z 20.8.1993, str. 32.

[6] Dz.U. L 7 z 11.1.1994, str. 15.

[7] Dz.U. L 384 z 31.12.1982, str. 1.

[8] Dz.U. L 57 z 15.3.1995, str. 1.

[9] Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15.

[10] Dz.U. L 103 z 22.4.1994, str. 20.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

1. Do celów art. 2 ust. 1 niniejszej dyrektywy stosuje się następujące ogólne warunki:

- charakter i cele działalności, dla której materiał ma być wprowadzony lub przemieszczany, badane są przez właściwy organ publiczny i uznane za zgodne z koncepcją przeprowadzania prób lub celów naukowo-badawczych i prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin przewidzianych na podstawie dyrektywy 77/93/EWG,

- warunki odizolowania na czas kwarantanny pomieszczeń i obiektów w miejscu lub miejscach, gdzie ma być podejmowana działalność, kontroluje się w zakresie ich zgodności z przepisami ustanowionymi w pkt 2 i zatwierdza przez właściwy organ publiczny,

- właściwy organ publiczny ogranicza ilość materiału do wysokości, która jest odpowiednia dla zatwierdzonej działalności, i w każdym przypadku wysokość ta nie przekracza ilości, które zostały ustalone, uwzględniając dostępne urządzenia odizolowania na czas kwarantanny,

- naukowe i techniczne kwalifikacje personelu, który prowadzi działalność, są rozpatrywane i zatwierdzane przez właściwy organ publiczny.

2. Do celów ust. 1 warunki odizolowania na czas kwarantanny dla pomieszczeń i obiektów w miejscu lub miejscach, gdzie ma być podejmowana działalność, są wystarczające do zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, w taki sposób, że dane organizmy szkodliwe są odizolowane, a ryzyko rozprzestrzeniania się takich organizmów szkodliwych jest wyeliminowane. W odniesieniu do każdej działalności określonej we wniosku ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych poddanych warunkom odizolowania na czas kwarantanny jest ustalane przez właściwy organ publiczny, uwzględniając rodzaj materiału i przewidywaną działalność oraz życie biologiczne organizmów szkodliwych, sposób ich rozprzestrzeniania się, oddziaływanie na środowisko i inne odpowiednie czynniki odnoszące się do ryzyka, jakie stwarza dany materiał. W wyniku oszacowania ryzyka właściwy organ publiczny odpowiednio rozważy i ustanowi:

a) poniższe środki w ramach kwarantanny, dotyczące pomieszczeń, obiektów i procedur pracy:

- fizyczne odizolowanie od każdego innego roślinnego/zawierającego organizmy szkodliwe materiału, łącznie z rozważeniem kontroli roślinności na przylegających obszarach,

- wyznaczenie osoby do kontaktów, odpowiedzialnej za działalność,

- ograniczony dostęp do pomieszczeń i obiektów oraz obszarów do nich przylegających, odpowiednio tylko dla wskazanego imiennie personelu,

- właściwa identyfikacja pomieszczeń i obiektów wskazująca rodzaj działalności i odpowiedzialny personel;

- prowadzenie rejestru wykonywanej działalności i podręcznika procedur operacyjnych, włączając procedury stosowane w przypadku wydostania się organizmów szkodliwych poza obręb odizolowania,

- właściwe systemy bezpieczeństwa i systemy alarmowe;

- właściwe środki kontroli mające na celu zapobieżenie wprowadzeniu organizmów szkodliwych do pomieszczeń i ich rozprzestrzenieniu się w tych pomieszczeniach,

- kontrolowane procedury pobierania próbek i przenoszenia materiału między pomieszczeniami i obiektami,

- kontrolowanie usuwania odpadów, gleby i wody, gdzie to właściwe,

- właściwe procedury w zakresie higieny i dezynfekcji oraz pomieszczenia dla personelu, struktury i sprzęt,

- właściwe środki i urządzenia do pozbywania się materiału doświadczalnego,

- właściwe obiekty i procedury do indeksowania (włączając badania); oraz

b) dalsze środki w ramach kwarantanny, stosownie do szczególnej biologii i epidemiologii rodzaju wykorzystanego materiału i zatwierdzonej działalności:

- utrzymywanie w pomieszczeniach, które dzielą komory, dostępu dla personelu za pośrednictwem "podwójnych drzwi",

- utrzymywanie pod ciśnieniem,

- utrzymywanie w pojemnikach zapewniających odpowiednią szczelność z właściwej wielkości siatką i innymi barierami, np. wodą w przypadku roztoczy, zamkniętych pojemników z ziemią dla nicieni, elektrycznych pułapek dla owadów,

- utrzymywanie w izolacji od innych organizmów szkodliwych i materiału, np. przenoszącego wirusy materiału roślinnego uprawianego na konsumpcję, materiału żywicielskiego,

- utrzymywanie materiału do hodowli w klatkach hodowlanych z urządzeniami do obsługi,

- niedopuszczenie do krzyżowania organizmów szkodliwych z miejscowymi szczepami lub gatunkami,

- unikanie ciągłej hodowli organizmów szkodliwych,

- utrzymywanie w warunkach ścisłej kontroli wszelkich manipulacji organizmami szkodliwymi, np. w takich warunkach środowiskowych, aby nie wystąpiła diapauza,

- utrzymywanie w sposób zapobiegający występowaniu rozprzestrzeniania się przez materiał rozmnożeniowy, np. należy unikać strumieni powietrza,

- procedury sprawdzania czystości kultur organizmów szkodliwych w zakresie braku pasożytów zewnętrznych i innych organizmów szkodliwych,

- właściwe programy kontroli materiału w celu wyeliminowania ewentualnych wektorów,

- w przypadku działalności in vitro – przenoszenie materiału w sterylnych warunkach: wyposażenie laboratorium w celu wykonywania procedur aseptycznych,

- zachowanie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych przez wektory w takich warunkach, że nie występuje rozprzestrzenianie za pośrednictwem wektora, np. kontrolowana wielkość siatki, odizolowanie ziemią,

- sezonowe oddzielenie mające na celu zapewnienie, że działalność jest wykonywana w okresach niskiego zagrożenia zdrowia roślin.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Wzór dokumentu upoważniającego do wprowadzania i/lub przemieszczania organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i innych celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

ŚRODKI W RAMACH KWARANTANNY, WŁĄCZAJĄC PRZEPROWADZANIE BADAŃ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I INNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWOLNIENIA Z KWARANTANNY

CZĘŚĆ A Dla niektórych roślin, produktów roślinnych i innych wymienionych w załączniku III do dyrektywy 77/93/EWG

Sekcja I: Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, inne niż owoce i nasiona

1. Materiał roślinny przechodzi, odpowiednio, właściwe procedury terapeutyczne ustanowione w Wytycznych Technicznych FAO/IPIGRI.

2. Po zakończeniu procedur terapeutycznych przeprowadzonych zgodnie z pkt 1 materiał roślinny poddaje się w całości procedurom indeksacyjnym. Cały materiał roślinny, łącznie z roślinami wskaźnikowymi, jest przechowywany w zatwierdzonych pomieszczeniach w warunkach odizolowania na czas kwarantanny ustanowionych w załączniku I. Materiał roślinny przeznaczony do zatwierdzenia w celu urzędowego zwolnienia jest przechowywany w warunkach sprzyjających normalnemu cyklowi wegetatywnemu i poddawany kontrolom wzrokowym na obecność oznak i objawów organizmów szkodliwych, w tym wszystkich odpowiednich organizmów szkodliwych, wymienionych w dyrektywie 77/93/EWG, w momencie przybycia na miejsce, a następnie we właściwych terminach w trakcie trwania procedur indekasacyjnych.

3. Do celów pkt 2 materiał roślinny jest indeksowany pod kątem organizmów szkodliwych (na których obecność przeprowadzono testy i które zidentyfikowano) zgodnie z następującymi procedurami:

3.1. Do badania wykorzystywane są właściwe metody laboratoryjne oraz, w miarę potrzeb, rośliny wskaźnikowe, w tym Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco i Sesamum L., w celu wykrycia co najmniej następujących organizmów szkodliwych:

a) Citrus greening bacterium

b) Citrus variegated chlorosis

c) Citrus mosaic virus

d) Citrus tristeza virus (wszystkie izolaty)

e) Citrus vein enation woody gall

f) Leprosis

g) Naturally spreading psorosis

h) Phoma tracheiphila (Peri) Kanchaveli & Gikashvili

i) Satsuma dwarf virus

j) Spiroplasma citri Saglio et al

k) Tatter leaf virus

l) Witches’ broom (MLO)

m) Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogeniczne dla Citrus).

3.2. W przypadku takich chorób, jak zaraza i jej podobne, dla których nie istnieje żadna krótkoterminowa procedura indeksacyjna, materiał roślinny musi być poddany po przybyciu na miejsce zaszczepieniu końcówki pędu na sadzonce hodowanej w sterylnej kulturze zgodnie z Wytycznymi Technicznymi FAO/IPGRI, a otrzymane rośliny są poddawane procedurom terapeutycznym zgodnie z pkt 1.

4. Materiał roślinny poddany kontrolom wzrokowym określonym w pkt 2 i na którym stwierdzono oznaki i objawy obecności organizmów szkodliwych jest poddawany badaniu łącznie, w miarę potrzeby, z testami w celu zidentyfikowania, na ile to tylko możliwe, organizmów szkodliwych, które powodują oznaki i objawy.

Sekcja II: Rośliny Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L. I Pyrus L. i ich mieszańce oraz Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion

1. Materiał roślinny przechodzi, odpowiednio, właściwe procedury terapeutyczne ustanowione w Wytycznych Technicznych FAO/IPIGRI.

2. Po zakończeniu procedur terapeutycznych przeprowadzonych zgodnie z pkt 1 materiał roślinny poddaje się w całości procedurom indeksacyjnym. Cały materiał roślinny, łącznie z roślinami wskaźnikowymi, jest przechowywany w zatwierdzonych pomieszczeniach w warunkach odizolowania na czas kwarantanny ustanowionych w załączniku I. Materiał roślinny przeznaczony do zatwierdzenia w celu urzędowego zwolnienia jest przechowywany w warunkach sprzyjających normalnym oznakom i objawom organizmów szkodliwych, w tym wszystkich odpowiednich organizmów szkodliwych wymienionych w dyrektywie 77/93/EWG w momencie przybycia na miejsce, a następnie we właściwych terminach w trakcie trwania procedur indekasacyjnych.

3. Do celów pkt 2 materiał roślinny jest indeksowany pod kątem organizmów szkodliwych (na których obecność przeprowadzono testy i które zidentyfikowano) zgodnie z następującymi procedurami:

3.1. W przypadku Fragaria L., bez względu na kraj pochodzenia materiału roślinnego, do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne i, w miarę potrzeby, rośliny wskaźnikowe, włączając Fragaria vesca, F. virginiana i Chenopodium spp., do wykrywania co najmniej następujących organizmów szkodliwych:

a) Arabis mosaic virus

b) Raspeberry ringspot virus

c) Strawberry crinkle virus

d) Strawberry latent "C" virus

e) Strawberry latent ringspot virus

f) Strawberry mild yellow edge virus

g) Strawberry vein banding virus

h) Strawberry witches’ broom mycoplasm

i) Tomato black ring virus

j) Tomato ringspot virus

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l) Phytophtora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanthomas fragariae Kennedy & King

3.2. W przypadku Malus Mill:

i) gdy materiał roślinny pochodzi z kraju, który nie jest uznany za wolny od jakiegokolwiek z następujących organizmów szkodliwych:

a) Apple proliferation mycoplasm; lub

b) Cherry rasp leaf virus (amerykański);

do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne i, w miarę potrzeby, rośliny wskaźnikowe do wykrywania co najmniej odpowiednich organizmów szkodliwych; oraz

ii) bez względu na kraj pochodzenia materiału roślinnego do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne i, w miarę potrzeby, rośliny wskaźnikowe do wykrywania co najmniej następujących organizmów szkodliwych:

a) Tobacco ringspot virus;

b) Tomato ringspot virus

c) Erwninia amylovora (Burt.) Winsl. et al.

3.3. W przypadku Prunus L., jak w przypadku wszystkich gatunków Prunus:

i) gdy materiał roślinny pochodzi z kraju, który nie jest uznany za wolny od jakiegokolwiek z następujących organizmów szkodliwych:

a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

b) Cherry rasp leaf virus (amerykański); lub

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne i, w miarę potrzeby, rośliny wskaźnikowe do wykrywania co najmniej odpowiednich organizmów szkodliwych; oraz

ii) bez względu na kraj pochodzenia materiału roślinnego do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne i, w miarę potrzeby, rośliny wskaźnikowe do wykrywania co najmniej następujących organizmów szkodliwych:

a) Little cherry pathogen; (izolaty nieeuropejskie)

b) Peach mosaic virus (amerykański)

c) Peach phony rikettsia

d) Peach rosette mosaic virus

e) Peach rosette mycoplasm

f) Peach X-disease mycoplasm

g) Peach yellows mycoplasm

h) Plum line pattern virus (amerykański)

i) Plum pox virus

j) Tomato ringspot virus

k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.

3.4. W przypadku Cydonia Mill. i Pyrus L., bez względu na kraj pochodzenia materiału roślinnego, do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne i, w miarę potrzeby, rośliny wskaźnikowe do wykrywania co najmniej następujących organizmów szkodliwych:

a) Erwninia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

b) Pear decline mycoplasm.

4. Materiał roślinny poddany kontrolom wzrokowym określonym w pkt 2 i na którym stwierdzono oznaki i objawy obecności organizmów szkodliwych jest poddawany badaniu łącznie, w miarę potrzeby, z testami w celu zidentyfikowania, na ile to tylko możliwe, organizmów szkodliwych, które powodują oznaki i objawy.

Sekcja III: Rośliny VitisL., oprócz owoców

1. Materiał roślinny przechodzi, odpowiednio, właściwe procedury terapeutyczne ustanowione w Wytycznych Technicznych FAO/IPIGRI.

2. Po zakończeniu procedur terapeutycznych przeprowadzonych zgodnie z pkt 1 materiał roślinny poddaje się w całości procedurom indeksacyjnym. Cały materiał roślinny, łącznie z roślinami wskaźnikowymi, jest przechowywany w zatwierdzonych pomieszczeniach w warunkach odizolowania na czas kwarantanny ustanowionych w załączniku I. Materiał roślinny przeznaczony do zatwierdzenia w celu urzędowego zwolnienia jest przechowywany w warunkach sprzyjających normalnemu cyklowi wegetatywnemu i poddawany kontrolom wzrokowym na obecność oznak i objawów organizmów szkodliwych, włączając Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), i wszystkich innych odpowiednich organizmów szkodliwych wymienionych w dyrektywie 77/93/EWG, w momencie przybycia na miejsce, a następnie we właściwych terminach w trakcie trwania procedur indekasacyjnych.

3. Do celów pkt 2 materiał roślinny jest indeksowany pod kątem organizmów szkodliwych (na których obecność przeprowadzono testy i które zidentyfikowano) zgodnie z następującymi procedurami:

3.1. Gdy materiał roślinny pochodzi z kraju, który nie jest uznany za wolny od jakiegokolwiek z następujących organizmów szkodliwych:

i) Ajinashika disease

Do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne. W przypadku uzyskania wyniku ujemnego materiał roślinny jest indeksowany na odmianie winorośli Koshu i pozostaje pod obserwacją przez co najmniej dwa cykle wegetacji;

ii) Grapevine stunt virus

Do badań wykorzystuje się właściwe rośliny wskaźnikowe, łącznie z wykorzystaniem odmiany winorośli Campbell Early, a obserwacja jest prowadzona przez jeden rok;

iii) Summer mottle

Do badań wykorzystuje się właściwe rośliny wskaźnikowe, łącznie z odmianami winorośli Sideritis, Cabernet-Franc i Mission.

3.2. Bez względu na kraj pochodzenia materiału roślinnego do badania wykorzystuje się właściwe metody laboratoryjne i, w miarę potrzeby, rośliny wskaźnikowe do wykrywania co najmniej następujących organizmów szkodliwych:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Grapevine Flavescence doreé MLO i inne grapevine yellows

c) Peach rosette mozaic virus

d) Tobacco ringspot virus

e) Tomato ringspot virus (szczep "yellow tein" i inne szczepy)

f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Materiał roślinny poddany kontrolom wzrokowym określonym w pkt 2 i na którym stwierdzono oznaki i objawy obecności organizmów szkodliwych jest poddawany badaniu łącznie, w miarę potrzeby, z testami w celu zidentyfikowania, na ile to tylko możliwe, organizmów szkodliwych, które powodują oznaki i objawy.

CZĘŚĆ B Dla roślin, produktów roślinnych i innych wymienionych w załącznikach II i IV do dyrektywy 77/93/EWG

1. Urzędowe środki w ramach kwarantanny obejmują właściwe kontrole lub badania na obecność odpowiednich organizmów szkodliwych wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 77/93/EWG i są podejmowane w odniesieniu do szczególnych wymagań ustanowionych w załączniku IV do dyrektywy 77/93/EWG pod kątem szczególnych organizmów szkodliwych. W odniesieniu do takich szczególnych wymagań metodami stosowanymi w odniesieniu do środków w ramach kwarantanny są metody ustanowione w załączniku IV do dyrektywy 77/93/EWG lub inne równoważne urzędowo zatwierdzone środki.

2. Zgodnie z przepisami ust. 1 rośliny, produkty roślinne i inne muszą być uznane za wolne od odpowiednich organizmów szkodliwych wymienionych w załącznikach I, II i IV do dyrektywy 77/93/EWG dla danych roślin, produktów roślinnych i innych.

--------------------------------------------------

Top