EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0408

Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania na okres przejściowy tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży

OJ L 243, 11.10.1995, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/408/oj

31995D0408Dziennik Urzędowy L 243 , 11/10/1995 P. 0017 - 0020


Decyzja Rady

z dnia 22 czerwca 1995 r.

w sprawie warunków ustalania na okres przejściowy tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży

(95/408/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty rybołówstwa oraz żywe małże znajdują się w wykazie produktów zamieszczonym w załączniku II do Traktatu; przepisy sanitarne mające zastosowanie do produkcji i obrotu zostały ustanowione na poziomie wspólnotowym;

podjęte zostały uzgodnienia wspólnotowe w odniesieniu do przywozu z państw trzecich; uzgodnienia te wymagają ustalenia wykazów zakładów państw trzecich, z których zezwala się na przywóz niektórych produktów, zgodnie z art. 14.B ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu świeżego mięsa drobiowego [3], art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owieci kóz oraz trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych [4], art. 9 ust. 3 lit. c) dyrektywy Rady 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żywych małży [5], art. 11 ust. 4 lit. c) dyrektywy Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa [6], art. 16 ust. 3 lit. a) dyrektywy Rady 92/45/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt odnoszących się do odstrzału dzikiej zwierzyny oraz wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych [7], art. 23 ust. 3 lit. a) dyrektywy Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka [8] oraz art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w pkt I załączniku A do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG [9];

dla zapewnienia czasu niezbędnego na przeprowadzenie inspekcji wspólnotowych w państwach trzecich, w celu sprawdzenia, czy tamtejsze zakłady spełniają przepisy wspólnotowe oraz dla uniknięcia zakłóceń w handlu z państwami trzecimi, należy zastosować na okres przejściowy uproszczony system zatwierdzania;

podczas okresu przejściowego właściwe władze państw trzecich zobowiązane by były zagwarantować zgodność z przepisami wspólnotowymi w zakresie ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt; zakłady mogą zostać umieszczone w wykazach tylko w przypadku udzielenia przez państwo trzecie koniecznego zapewnienia o zgodności z regułami wspólnotowymi;

wskazane jest ustanowienie przepisów mających na celu ustanowienie ścisłej i efektywnej współpracy między Komisją a Państwami Członkowskimi w ramach Stałego Komitetu Weterynaryjnego;

należy ustanowić przepis umożliwiający Radzie rozszerzenie obecnych środków tymczasowych w celu uniknięcia przerwania biegu tradycyjnych przepływów handlu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do ustalania tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz produktów określonych w art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 90/675/EWG z dnia 10 grudnia 1990 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich [10]. Przedmiotowe wykazy zakładów są ważne do czasu ustalenia ostatecznych wykazów zakładów, zgodnie z przepisami różnych dyrektyw, regulującymi przepisy sanitarne mające zastosowanie do każdego z przedmiotowych produktów.

2. Niemniej jednak, art. 2 niniejszej decyzji nie ma zastosowania do ustalania wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz świeżego mięsa określonego w art. 1 akapit trzeci dyrektywy 72/462/EWG.

Artykuł 2

1. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 Komisja może ustalić tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których przywóz jest dozwolony, w odniesieniu do każdego produktu objętego zakresem art. 1, w przypadku spełnienia następujących warunków:

a) zakłady muszą znajdować się w państwie trzecim lub w części państwa trzeciego, umieszczonym w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz przedmiotowych produktów;

b) zakłady muszą znajdować się w państwie trzecim lub w części państwa trzeciego, dla którego warunki przywozu oraz wymogi w zakresie certyfikacji danych produktów zostały ustanowione zgodnie z przepisami dyrektyw szczególnych;

c) właściwy organ danego państwa trzeciego dostarczył Komisji wystarczających gwarancji, że zakłady znajdujące się w wykazie lub wykazach spełniają odnośne wymagania zdrowotne Wspólnoty oraz zostały urzędowo zatwierdzone do celów wywozu do Wspólnoty;

d) właściwy organ państwa trzeciego musi być uprawniony do wstrzymania wywozu do Wspólnoty, realizowanego przez zakład, w odniesieniu do którego przedmiotowy organ udzielił gwarancji, w przypadku braku zgodności ze wspomnianymi gwarancjami;

e) Wspólnota lub Państwo Członkowskie w ramach przeprowadzonej inspekcji sprawdziły strukturę oraz organizację danego właściwego organu odpowiedzialnego za zatwierdzenie zakładu oraz uprawnienia tego organu i gwarancje, jakich może udzielić w zakresie wdrożenia reguł wspólnotowych. Przedmiotowe inspekcje muszą obejmować przeprowadzoną na miejscu kontrolę określonej ilości zakładów znajdujących się w wykazie bądź wykazach dostarczonych przez państwo trzecie.

2. W odniesieniu do produktów rybołówstwa określonych w art. 2 ust. 1 dyrektywy 91/493/EWG Komisja ustala, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4, wykaz państw trzecich lub części państw trzecich, z których zezwala się na przywóz produktów rybołówstwa, w przypadku gdy właściwy organ danego państwa trzeciego dostarczy Komisji gwarancji przynajmniej równoważnych gwarancjom przewidzianym w dyrektywie 91/493/EWG.

3. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 5 Komisja może zmieniać lub uzupełniać wykazy przewidziane w ust. 1 i 2 celem uwzględnienia nowych informacji.

4. W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w ust. 1 lit. e) i z zastrzeżeniem, że spełnione zostały pozostałe warunki, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4, Komisja może ustalić tymczasowe wykazy zakładów, z których przywóz jest dozwolony. Niemniej jednak przywóz z zakładów umieszczonych w takich wykazach nie będzie kwalifikował się do ograniczonych kontroli bezpośrednich przewidzianych w art. 8 ust. 3 dyrektywy 90/675/EWG, do czasu otrzymania wyników informacji udzielonych na mocy art. 8 ust. 3 tej dyrektywy, dotyczących przywozu z przedmiotowych zakładów państwa trzeciego.

Artykuł 3

1. Procedurę przewidzianą w art. 5 można również stosować:

i) w celu zmiany wykazów zatwierdzonych zakładów, ustalonych zgodnie z art. 4 dyrektywy 72/462/EWG, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez dane państwo trzecie;

ii) w celu zmiany wykazów zakładów i/lub wykazów statków przetwórni, ustalonych zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy 91/493/EWG, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez dane państwo trzecie;

iii) w celu zmiany wykazów zakładów, ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. c) oraz wykazów obszarów produkcyjnych rozgraniczonych zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b) ppkt ii) dyrektywy 91/492/EWG, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez dane państwo trzecie;

iv) w celu zmiany wykazów zakładów, ustalonych zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/118/EWG.

2. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności przed zmianą wykazu Komisja przeprowadza inspekcję na miejscu.

Artykuł 4

1. W przypadkach gdy ma zostać zastosowana procedura ustanowiona w niniejszym artykule, przewodniczący niezwłocznie przedstawia dane zagadnienie na forum Stałego Komitetu Weterynaryjnego, ustanowionego decyzją 68/361/EWG [11] (zwanego dalej "Komitetem"), czyniąc to z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy przyjąć. Komitet wydaje opinię w terminie, który może zostać ustanowiony przez przewodniczącego stosownie do pilności sprawy. Opinia przyjmowana jest większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu w przypadku decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. a) Komisja przyjmuje proponowane środki, jeśli są one zgodne z opinią Komitetu.

b) Jeśli proponowane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja bezzwłocznie przedstawia Radzie wniosek w sprawie środków, jakie należy przyjąć. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Jeżeli Rada nie podejmie decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia skierowania do niej sprawy, Komisja przyjmuje proponowane środki, chyba że Rada odrzuciła te środki zwykłą większością głosów.

Artykuł 5

1. Komisja informuje Państwa Członkowskie o zmianach proponowanych przez państwo trzecie w odniesieniu do wykazów zakładów, w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania proponowanych poprawek.

2. Państwa Członkowskie mają siedem dni roboczych na przekazanie Komisji pisemnych uwag, licząc od dnia otrzymania zmian do wykazów zakładów określonych w ust. 1.

3. i) W przypadku przedstawienia pisemnych uwag przynajmniej przez jedno Państwo Członkowskie Komisja informuje o tym Państwa Członkowskie w terminie pięciu dni roboczych oraz przedstawia sprawę na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu Weterynaryjnego celem podjęcia decyzji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4.

ii) W przypadku braku uwag ze strony Państw Członkowskich w terminie ustanowionym w ust. 2 zmiany do wykazów uważa się za przyjęte przez Państwa Członkowskie. Komisja informuje o tym Państwa Członkowskie w terminie pięciu dni, a przywóz z przedmiotowych zakładów jest dozwolony po upływie pięciu dni od otrzymania takiej informacji przez Państwa Członkowskie.

4. Komisja przyjmuje decyzje niezbędne w celu uaktualnienia wykazów zakładów regularnie i nie rzadziej niż co sześć miesięcy oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 6

Decyzja 94/941/EWG traci moc.

Artykuł 7

Stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4, Komisja może przyjąć środki przejściowe, niezbędne w celu ułatwienia opracowania i systematycznego stosowania tymczasowych wykazów zakładów, zgodnie z przepisami niniejszej decyzji.

Artykuł 8

Do celów niniejszej decyzji stosuje się art. 19 dyrektywy 90/675/EWG odnoszący się do środków ochronnych. W przypadku powtarzających się naruszeń Komisja usunie dany zakład z tymczasowego wykazu.

Artykuł 9

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 1996 r., chyba że Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, podejmie decyzję o przedłużeniu okresu jej obowiązywania.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 1995 r.

W imieniu Rady

Ph. Vasseur

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 208 z 28.7.1994, str. 9.

[2] Dz.U. C 276 z 3.10.1994, str. 13.

[3] Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 92/116/EWG (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 1).

[4] Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1601/92 (Dz.U. 173 z 27.6.1992, str. 13).

[5] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Porozumieniem EOG.

[6] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona Porozumieniem EOG.

[7] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 92/116/EWG (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 1).

[8] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 94/330/WE (Dz.U. L 146 z 11.6.1994, str. 23).

[9] Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 94/723/WE (Dz.U. L 288 z 9.11.1994, str. 48).

[10] Dz.U. L 373 z 31.12.1990, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (EWG) nr 1601/92 (Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 13).

[11] Dz.U. L 255 z 18.10.1968, str. 23.

--------------------------------------------------

Top