Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1627

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiające ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych

OJ L 171, 6.7.1994, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1627/oj

31994R1627Dziennik Urzędowy L 171 , 06/07/1994 P. 0007 - 0013
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 4 Tom 6 P. 0086
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 4 Tom 6 P. 0086


Rozporządzenie Rady (WE) NR 1627/94

z dnia 27 czerwca 1994 r.

ustanawiające ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 3690/93 z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiającego wspólnotowy system określający zasady dotyczące minimum informacji, jakie muszą być zawarte w licencjach połowowych [4], Rada musi przyjąć przepisy ogólne dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych mających zastosowanie do statków rybackich Wspólnoty oraz do statków pływających pod banderą państw trzecich i prowadzących działalność na wodach połowowych Wspólnoty;

zgodnie z art. 4 i 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury [5] Rada może określić niektóre warunki dostępu statków rybackich Wspólnoty do wód i zasobów, które mogą obejmować wymóg posiadania specjalnych zezwoleń połowowych;

do Rady należy podejmowanie decyzji w każdym przypadku na temat najbardziej właściwego określenia rybołówstwa i w odpowiednich przypadkach wyszczególnienia między innymi zasobów lub grup zasobów, wód lub narzędzi połowowych w celu ustanowienia systemu specjalnych zezwoleń połowowych w odniesieniu do tego rybołówstwa;

wymóg wydawania takich specjalnych zezwoleń połowowych także w odniesieniu do małych statków poławiających wyłącznie na wodach terytorialnych pod banderą Państwa Członkowskiego nie został na tym etapie ustanowiony, a więc jeśli to możliwe i kiedy zachodzi taka konieczność, należy regulować nakład połowowy takich statków przy użyciu innych środków;

w kontekście umów w dziedzinie rybołówstwa zawartych między Wspólnotą a państwami trzecimi działalność połowowa statków pływających pod banderą państw trzecich i prowadzących działalność na wodach połowowych Wspólnoty powinna zostać uwarunkowana posiadaniem licencji połowowej, uzupełnionej specjalnym zezwoleniem połowowym;

wskazane jest ustanowienie na poziomie wspólnotowym procedur, zgodnie z którymi każde Państwo Członkowskie wydaje i zarządza specjalnymi zezwoleniami połowowymi, mającymi zastosowanie do statków pływających pod ich banderą oraz procedur, zgodnie z którymi Komisja wydaje i zarządza licencjami, uzupełnionymi o specjalne zezwolenia połowowe, mające zastosowanie do statków pływających pod banderami państw trzecich i prowadzących działalność na wodach połowowych Wspólnoty;

Komisja musi być w stanie zapewnić zgodność z prawem wspólnotowym w odniesieniu do zarządzania specjalnymi zezwoleniami połowowymi przez Państwo Członkowskie bandery;

w celu zapewnienia konsekwentnej polityki dotyczącej ochrony i zarządzania zasobami muszą zostać ustanowione procedury przekazywania informacji zawartych w krajowych zezwoleniach połowowych;

możliwość nakładania kar, tak jak to określono w art. 31 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [6], włączając w to możliwość zawieszenia albo cofnięcia licencji połowowej, istnieje możliwość wniesienia poprawek do rozporządzenia o eksploatacji; istotne jest, aby właściwe władze Państwa Członkowskiego bandery były w stanie zainicjować procedurę zawieszania albo cofania specjalnych zezwoleń połowowych w drodze decyzji administracyjnej;

w tym celu należy określić szczegółowe zasady stosowania procedur informacyjnych na poziomie Państwa Członkowskiego, między władzami nadzorującymi działalność połowową oraz władzami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań w odniesieniu do naruszeń popełnionych przez Państwo Członkowskie bandery;

w celu zapewnienia kontroli działalności połowowej podlegającej specjalnym zezwoleniom połowowym należy ustalić ogólne zasady dotyczące współpracy między władzami odpowiedzialnymi za wydawanie i zarządzanie specjalnymi zezwoleniami połowowymi oraz władzami odpowiedzialnymi za nadzór nad działalnością połowową;

w odniesieniu do informacji zebranych na mocy niniejszego rozporządzenia należy stosować przepisy dotyczące poufności danych z art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 i art. 37 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93; Państwa Członkowskie i Komisja muszą podjąć właściwe środki w tym celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne przepisy dotyczące:

a) specjalnych zezwoleń połowowych mających zastosowanie do działalności połowowej statków rybackich Wspólnoty, podlegających środkom wspólnotowym, w odniesieniu do warunków dostępu do wód i zasobów, przyjętych zgodnie z art. 4 i 8 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92. Za każdym razem gdy Komisja podejmuje decyzję o warunkach dostępu, ocenia potrzebę wprowadzenia specjalnych zezwoleń połowowych;

b) licencji połowowych i specjalnych zezwoleń mających zastosowanie do statków rybackich pływających pod banderą państwa trzeciego i działających na wodach połowowych Wspólnoty, w kontekście umowy w dziedzinie rybołówstwa zawartej między Wspólnotą a tym państwem;

c) procedur dotyczących przesyłania informacji zawartych w krajowych zezwoleniach połowowych.

2. Statki o długości całkowitej poniżej 10 metrów pływające pod banderą Państwa Członkowskiego i poławiające wyłącznie na wodach terytorialnych własnego państwa zostają wyłączone z obowiązku posiadania specjalnego zezwolenia połowowego.

Artykuł 2

1. Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) "specjalne zezwolenie połowowe" oznacza uprzednie zezwolenie na połów wydane dla statku rybackiego Wspólnoty jako uzupełnienie jego licencji połowowej, umożliwiające statkowi prowadzenie działalności połowowej w określonym okresie, na danym obszarze, w odniesieniu do danego rybołówstwa, zgodnie ze środkami przyjętymi przez Radę;

b) "licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe statku rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego" oznacza świadectwo Komisji, w którym znajduje się minimum danych dotyczących identyfikacji, danych technicznych i wyposażenia statku, uzupełnione przez uprzednie zezwolenie dające prawo do prowadzenia działalności na wodach połowowych Wspólnoty zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego i umów w dziedzinie rybołówstwa, zawartych z danym państwem.

2. Państwa Członkowskie mogą wybrać dla zezwolenia inną nazwę, pod warunkiem że jest absolutnie jasne, iż jest to zezwolenie w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1. Specjalne zezwolenie połowowe wydane zgodnie z art. 7 musi zawierać przynajmniej informacje określone w załączniku I.

2. Licencja połowowa oraz specjalne zezwolenie mające zastosowanie do statków pływających pod banderą państwa trzeciego muszą zawierać przynajmniej informacje określone w załączniku II.

Artykuł 4

1. Państwo Członkowskie wydaje i zarządza specjalnymi zezwoleniami połowowymi dla statków pływających pod jego banderą zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, włączając w to środki określone w art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92.

2. Komisja wydaje i zarządza w imieniu Wspólnoty licencjami połowowymi i specjalnymi zezwoleniami dla statków pływających pod banderą państwa trzeciego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego i postanowieniami zawartymi w umowach dotyczących rybołówstwa podpisanych z danym państwem albo przyjętych w ramach tych umów.

Artykuł 5

1. Państwo Członkowskie bandery może nie wydać specjalnego zezwolenia połowowego, jeśli dany statek nie posiada licencji połowowej uzyskanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3690/93 albo jeśli jego licencja połowowa została zawieszona lub cofnięta zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia.

2. Specjalne zezwolenie połowowe staje się nieważne, w przypadku gdy licencja połowowa wydana dla danego statku została cofnięta ostatecznie; specjalne zezwolenie połowowe zostaje zawieszone, jeśli licencja została cofnięta tymczasowo.

Artykuł 6

1. Tylko statki określone w art. 1 lit. a) i b) i które posiadają ważne specjalne zezwolenia połowowe, są upoważnione, zgodnie z warunkami określonymi w tych zezwoleniach, do poławiania, przetrzymywania na pokładzie, przeładowywania na inny statek i wyładowywania na brzeg ryb z zasobu albo grup zasobów określonych w zezwoleniu, z wyjątkiem tych, co do których Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu w szczególnych przypadkach odstępstwa w odniesieniu do przyłowów.

2. Każde specjalne zezwolenie połowowe jest ważne tylko dla jednego statku rybackiego.

3. Statki rybackie są uprawnione do posiadania kilku różnych specjalnych zezwoleń połowowych.

Statki rybackie Wspólnoty działające na wodach połowowych Wspólnoty oraz na pełnym morzu

Artykuł 7

1. Państwo Członkowskie bandery identyfikuje statki mogące podjąć działalność połowową podlegającą warunkom dostępu określonym w art. 1 lit. a). Zapewnia również, aby statki te spełniały warunki określone przez Radę, i przekazuje odpowiednie informacje Komisji.

2. Komisja bada informacje dostarczane przez Państwa Członkowskie bandery, sprawdza, czy są one zgodne z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego i decyzjami podjętymi na mocy art. 13 i informuje Państwa Członkowskie o swoich wnioskach w okresie nieprzekraczającym dziesięciu dni roboczych.

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może na wniosek Komisji, jeśli jest to właściwe, podjąć decyzję o przyjęciu innego nieprzekraczalnego terminu na złożenie określonego wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

3. Państwo Członkowskie bandery może wydać specjalne zezwolenie połowowe po otrzymaniu wyników od Komisji lub po upływie okresu określonego w ust. 2.

4. W celu zapewnienia zgodności z przyjętymi zgodnie z art. 4 i 8 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 środkami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony i zarządzania zasobami Państwo Członkowskie bandery podejmie odpowiednie kroki, w tym, jeśli jest to niezbędne, dokona całkowitej lub częściowej zmiany lub zawieszenia, jakiegokolwiek specjalnego zezwolenia połowowego, jakie wydało, i powiadomi o tym Komisję.

Artykuł 8

1. W przypadku gdy Państwo Członkowskie bandery przyjęło zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 przepisy krajowe w formie krajowych zezwoleń połowowych, w celu rozdzielenia możliwości połowowych pomiędzy poszczególne statki, przyznanych zgodnie z art. 8 tego rozporządzenia, przesyła Komisji roczne informacje o statkach upoważnionych do prowadzenia działalności połowowej na danym obszarze, zgodnie z tymi przepisami.

2. W przypadku gdy Państwa Członkowskie, na podstawie art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92, ustanowiły specjalny system krajowych zezwoleń, przesyłają Komisji roczne podsumowanie informacji zawartych we wnioskach o wydanie zezwolenia oraz związane z tym ogólne liczby dotyczące nakładu połowowego.

Statki pływające pod banderą państw trzecich działające na wodach połowowych Wspólnoty

Artykuł 9

1. Zgodnie ze środkami dotyczącymi ochrony i zarządzania zasobami, przyjętymi przez Radę i mającymi zastosowanie do statków pływających pod banderą państwa trzeciego, właściwe władze danego państwa trzeciego przekażą Komisji wnioski dotyczące licencji połowowych i specjalnych zezwoleń połowowych dla statków pływających pod ich banderą, które zamierzają podjąć działalność połowową na wodach Wspólnoty w ramach możliwości połowowych przyznanych temu państwu przez Wspólnotę.

2. Komisja bada wnioski określone w ust. 1 oraz wydaje licencje połowowe i specjalne zezwolenia połowowe zgodnie ze środkami przyjętymi przez Radę i zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z danym państwem albo przyjętymi w ramach tej umowy.

3. Komisja informuje właściwe władze kontrolne wyznaczone przez Państwa Członkowskie o wydanych licencjach połowowych i specjalnych zezwoleniach połowowych.

Artykuł 10

1. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o jakichkolwiek zauważonych naruszeniach dotyczących statku pływającego pod banderą państwa trzeciego.

2. Na podstawie notyfikacji określonej w ust. 1 Komisja może zawiesić albo cofnąć licencję połowową i specjalne zezwolenia połowowe wydane zgodnie z art. 9, a także może odmówić wydania nowej licencji połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego dla danego statku. Decyzja Komisji zostaje notyfikowana państwu trzeciemu.

3. Komisja niezwłocznie notyfikuje władze kontrolne danego Państwa Członkowskiego o środkach podjętych na podstawie ust. 2.

Przepisy ogólne

Artykuł 11

Państwo Członkowskie bandery zbiera dane określone w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1690/93 w celu zestawienia wszystkich danych dotyczących specjalnych zezwoleń połowowych wydanych zgodnie art. 7 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do statków pływających pod ich banderą, o ile takie dane nie zostały zebrane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 109/94 z dnia 19 stycznia 1994 r., dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty [7], mając na względzie usprawnienie współpracy określonej w art. 14 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Państwa Członkowskie wyznaczą właściwe władze do wydawania specjalnych zezwoleń połowowych określonych w art. 7 oraz przyjmą stosowne środki w celu zapewnienia skuteczności systemu. Powiadomią inne Państwa Członkowskie oraz Komisję o nazwach i adresach tych władz. Poinformują ponadto Komisję o podjętych środkach, nie później niż w sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian, jak najszybciej.

Artykuł 13

1. W następstwie powiadomienia, określonego w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, bądź na mocy zasad wykonywania międzynarodowego systemu inspekcji, właściwe władze Państwa Członkowskiego bandery zastosują, jeśli jest to właściwe, zgodnie z prawem krajowym odpowiednie w zależności od wagi naruszenia procedury zmierzające do:

- nałożenia grzywny,

- zajęcia zabronionych narzędzi połowowych i połowu,

- aresztowania statku,

- tymczasowego zatrzymania statku,

- zawieszenia specjalnego zezwolenia połowowego,

- cofnięcia specjalnego zezwolenia połowowego,

- mając na uwadze wszelkie kary nałożone przez właściwe władze, które odkryły naruszenie.

2. Szczegółowe zasady stosowania ust. 1 przyjmuje Komisja zgodnie z procedurą określoną w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92, w szczególności w celu umożliwienia Państwom Członkowskim bandery zastosowania tego ustępu w sposób jasny i przejrzysty.

Artykuł 14

1. Państwa Członkowskie bandery oraz Państwa Członkowskie odpowiedzialne za inspekcję na wodach morskich podlegających ich zwierzchnictwu lub ich jurysdykcji współpracują w celu zapewnienia zgodności z warunkami zawartymi w specjalnych zezwoleniach połowowych.

2. W tym celu Państwa Członkowskie bandery notyfikują Państwa Członkowskie odpowiedzialne za inspekcję:

a) o danych dotyczących specjalnych zezwoleń połowowych, które przyznało w odniesieniu do statków zamierzających poławiać na danych wodach, niezwłocznie po ich wydaniu;

b) w trakcie roku połowowego, o ważności specjalnego zezwolenia połowowego posiadanego przez statek poławiający na danych wodach, bezzwłocznie i na wniosek Państwa Członkowskiego za inspekcję, zaś o specjalnych zezwoleniach połowowych, których ważność wygasła, z własnej inicjatywy.

3. Na wniosek Komisji albo Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za inspekcję Państwo Członkowskie bandery przekaże bezzwłocznie informacje określone w ust. 2 lit. b).

Artykuł 15

Artykuł 13 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 oraz art. 37 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stosuje się w odniesieniu do danych uzyskanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 16

Szczegółowe zasady stosowania art. 7, 8 i 10 przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92.

Artykuł 17

Rada podejmie do dnia 31 grudnia 1994 r. decyzję w sprawie przepisów zaproponowanych przez Komisję, dotyczących zastosowania systemu specjalnych zezwoleń połowowych obowiązujących w odniesieniu do statków pływających pod banderą Państwa Członkowskiego i działających na wodach państwa trzeciego na podstawie umowy dotyczącej rybołówstwa zawartej między Wspólnotą a tym państwem, mając na względzie prawne następstwa zastosowania tego systemu w ustawodawstwach Państw Członkowskich.

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 1994 r.

W imieniu Rady

C. Simitis

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 310 z 16.11.1993, str. 13.

[2] Dz.U. C 20 z 24.1.1994, str. 540.

[3] Dz.U. C 34 z 2.2.1994, str. 73.

[4] Dz.U. L 341 z 31.12.1993, str. 93.

[5] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1.

[6] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1.

[7] Dz.U. L 19 z 22.1.1994, str. 5.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

MINIMALNE INFORMACJE, JAKIE MUSZĄ BYĆ ZAWARTE W SPECJALNYCH ZEZWOLENIACH POŁOWOWYCH ZGODNIE Z ART. 7 I 9

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

MINIMALNE INFORMACJE, JAKIE MUSZĄ BYĆ ZAWARTE W LICENCJACH POŁOWOWYCH I SPECJALNYCH ZEZWOLENIACH POŁOWOWYCH WYDANYCH W ODNIESIENIU DO STATKÓW PŁYWAJĄCYCH POD BANDERĄ PAŃSTWA TRZECIEGO

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top