Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2027

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2027/93 z dnia 26 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2999/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków dotyczących dostaw przetworów owocowych i warzywnych na Maderę, w szczególności w celu określenia prognozy bilansu dostaw na okres od dnia 1 lipca 1993 r. do dnia 30 czerwca 1994 r.

OJ L 184, 27.7.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; Uchylona w sposób domniemany przez 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2027/oj

31993R2027Dziennik Urzędowy L 184 , 27/07/1993 P. 0021 - 0022


Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2027/93

z dnia 26 lipca 1993 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2999/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków dotyczących dostaw przetworów owocowych i warzywnych na Maderę, w szczególności w celu określenia prognozy bilansu dostaw na okres od dnia 1 lipca 1993 r. do dnia 30 czerwca 1994 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1600/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. dotyczące szczególnych środków dla Azorów i Madery odnoszących się do niektórych produktów rolnych [1], zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3714/92 [2], w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

ilości produktów kwalifikujących się do objęcia szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw są określone za pomocą okresowych prognoz bilansów, które mogą być korygowane zgodnie z istotnymi wymogami rynku, biorącymi pod uwagę produkcję lokalną oraz tradycyjne przepływy handlu; w celu zagwarantowania przestrzegania tych wymogów pod względem ilości, ceny i jakości oraz aby zapewnić, że udział towarów dostarczanych ze Wspólnoty jest zapewniony, pomoc przyznawana w odniesieniu do produktów pochodzących z pozostałej części Wspólnoty jest określana zgodnie z warunkami równoważnymi dla końcowego użytkownika z korzyściami wynikającymi ze zwolnienia z należności celnych przywozowych w odniesieniu do przywożonych produktów pochodzących z państw trzecich;

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2999/92 [3] ustanawia szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków dotyczących dostaw przetworów owocowych i warzywnych na Maderę oraz prognozę bilansu ustalającą ilości kwalifikujące się do objęcia szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw na okres od dnia 1 lipca 1992 r. do dnia 30 czerwca 1993 r.;

ocena wymogów rynku Madery w okresie od dnia 1 lipca 1993 r. do dnia 30 czerwca 1994 r. doprowadziła do przyjęcia prognozy bilansu dostaw dla Wysp Kanaryjskich w odniesieniu do produktów związanych z sektorem przetwórstwa owoców i warzyw, obejmujący takie same ilości, jakie zostały ostatecznie ustalone dla poprzedniego okresu;

badanie funkcjonowania uzgodnień dotyczących pozwoleń i świadectw umów w okresie od lipca 1992 r. do czerwca 1993 r. doprowadziło do wniosku, że okres ważności pozwoleń i świadectw powinien zostać przedłużony o dwa miesiące w porównaniu z obecną sytuacją;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2999/92 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Dla celów stosowania przepisów art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1600/92 kwota pomocy w wysokości 10 ECU na 100 kg produktów oraz ilości objęte prognozą bilansu dostaw są zgodne z określonymi w załączniku II. Kwotę taką ustala się w taki sposób, aby udział produktów dostarczanych ze Wspólnoty został zapewniony, biorąc pod uwagę tradycyjne przepływy handlu.";

2) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Okres ważności świadectw i pozwoleń wygasa z ostatnim dniem trzeciego miesiąca od dnia ich wystawienia.";

3) Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzone w Brukseli, dnia 26 lipca 1993 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 378 z 23.12.1992, str. 23.

[3] Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 7.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Prognoza bilansu dostaw obejmująca przetwory owocowe i warzywne dla Madery na okres od dnia 1 lipca 1993 r. do dnia 30 czerwca 1994 r.

(w tonach) |

Kod CN | Wyszczególnienie | Ilość |

2008 | Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | |

200820 | — Ananasy | 300 |

200830 | — Owoce cytrusowe | 40 |

200840 | — Gruszki | 80 |

200860 | — Wiśnie i czereśnie | 60 |

200870 | — Brzoskwinie | 120 |

| — Pozostałe, w tym mieszanki inne niż objęte podpozycją 200819 | |

200892 | — Mieszanki | 50 |

200899 | — Inne niż rdzenie palmowe i mieszanki | 30 |

Razem | 680 |

--------------------------------------------------

Top