EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0095

Dyrektywa Rady 93/95/EWG z dnia 29 października 1993 r. zmieniająca dyrektywę 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej

OJ L 276, 9.11.1993, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 248 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 96 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 96 - 97
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0425

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/95/oj

31993L0095Dziennik Urzędowy L 276 , 09/11/1993 P. 0011 - 0012


Dyrektywa Rady 93/95/EWG

z dnia 29 października 1993 r.

zmieniająca dyrektywę 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

środki potrzebne do ustanowienia rynku wewnętrznego dla wyposażenia ochrony osobistej, mają zostać przyjęte zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG [4];

artykuł 5 ust. 3 tej dyrektywy stanowi, że wyposażenie ochrony osobistej, dla którego brak jest norm zharmonizowanych mogą nadal, w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 1992 r., podlegać przepisom krajowym obowiązującym w dniu uchwalenia dyrektywy;

z informacji otrzymanych w Państwach Członkowskich oraz z informacji dotyczących handlu wynika, że okres przejściowy jest zbyt krótki na umożliwienie właściwego stosowania dyrektywy;

zharmonizowane normy przyczynią się w znacznym stopniu do ułatwienia wprowadzenia do obrotu i swobodnego przepływu wyposażenia ochrony osobistej;

jednakże w terminie stosowania dyrektywy 89/686 brak jeszcze będzie niektórych norm zharmonizowanych; ustanowienie oraz ujednolicenie jednolitego rynku tych produktów nie zostanie zatem zapewnione;

wprowadzenie nowego systemu kontroli i certyfikacji oraz ustalenie przepisów i mechanizmów zapewniających sprawne funkcjonowanie dyrektywy nie jest wystarczająco zaawansowane;

brak zharmonizowanych norm mógłby prowadzić do sytuacji, w której nie zostałby zapewniony odpowiedni poziom ochrony oraz kontroli zgodności dotyczący hełmów dla pojazdów silnikowych dwukołowych; ochrona osób uczestniczących w wypadkach mogłaby więc zostać zagrożona; aby uniknąć pogorszenia się poziomu bezpieczeństwa i kontroli hełmy te wyłącza się z zakresu dyrektywy 89/686/EWG podczas wprowadzania szczególnych wymagań dla takich hełmów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 89/686/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 skreśla się ust. 3;

2) w art. 8 ust. 4 lit. a) skreśla się tiret ostatnie;

3) artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 16

1. Do dnia 31 grudnia 1991 r. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 lipca 1992 r.

2. Ponadto Państwa Członkowskie zezwolą, do dnia 30 czerwca 1995 r., na wprowadzenie do obrotu i używanie wyposażenia ochrony osobistej zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi na ich terytorium w dniu 30 czerwca 1992 r.

3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.;"

4) w załączniku I dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5. Hełmy i osłony przeciwsłoneczne przeznaczone dla użytkowników dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych."

Artykuł 2

1. W ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie przyjmują i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 1993 r.

W imieniu Rady

R. Urbain

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 36 z 10.2.1993, str. 18.

[2] Dz.U. C 194 z 19.7.1993, str. 154 oraz decyzja z dnia 27 października 1993 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 129 z 10.5.1993, str. 1.

[4] Dz.U. L 399 z 30.12.1989, str. 18.

--------------------------------------------------

Top