EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3357

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3357/91 z dnia 7 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

OJ L 318, 20.11.1991, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3357/oj

31991R3357Dziennik Urzędowy L 318 , 20/11/1991 P. 0003 - 0006
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 2 Tom 8 P. 0096
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 2 Tom 8 P. 0096


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3357/91

z dnia 7 listopada 1991 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 28,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

upraszczający środek administracyjny przewidziany w art. 27 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych [1], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 4235/88 [2] musi, aby być skuteczny, mieć zastosowanie do wszystkich przywożonych przesyłek składających się z towarów o nieznacznej wartości;

w związku z tym należy wprowadzić zmiany w art. 27 rozporządzenia (EWG) nr 918/83;

w świetle zdobytych doświadczeń, aby wyeliminować warunki, których stosowanie jest kosztowne i złożone, i tym samym wprowadzić ułatwienia w przywozie danych towarów, należy wprowadzić zmiany w art. 52–57, art. 63a i 63b i art. 72–77 rozporządzenia (EWG) nr 918/83;

należy również odstąpić od stosowania warunku nierównoważności produktów wspólnotowych, ponieważ, nawet jeżeli znajduje on jeszcze zastosowanie w praktyce, nie ma wpływu na skuteczną ochronę ze względu na jego zbyt późne wkroczenie do procesu rozwoju tych produktów i ponieważ jego zastosowaniu towarzyszą kłótnie ekspertów, które można w racjonalny sposób przerwać jedynie regularnie, w mniejszym lub większym stopniu, uwzględniając interesy importera i uznając jego prawo do uzyskania zwolnienia ze względu na szczególne okoliczności przywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 918/83 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 27

Z zastrzeżeniem art. 28 z należności celnych przywozowych zwolnione są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.

Za "towary o niewielkiej wartości" uważa się towary, których rzeczywista wartość nie przekracza równowartości 22 ECU na przesyłkę."

2) Artykuły 52, 53 i 54 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 52

1. Z zastrzeżeniem art. 53, 54, 56, 57 i 58 z należności celnych przywozowych zwolnione są przyrządy i aparatura naukowa nieobjęte art. 51 i przywożone wyłącznie do celów niehandlowych.

2. Zwolnienie określone w ust. 1 ograniczone jest do przyrządów i aparatury naukowej przeznaczonych:

- dla instytucji publicznych lub zakładów użyteczności publicznej, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, jak również dla służb podlegających instytucjom publicznym lub zakładom użyteczności publicznej, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych,

- bądź dla instytucji prywatnych, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych i które otrzymały zgodę właściwych władz Państw Członkowskich na korzystanie ze zwolnień celnych dla tych artykułów.

Artykuł 53

Zwolnienia stosuje się również wobec:

a) części zamiennych, komponentów i akcesoriów właściwych dla przyrządów naukowych lub aparatury, pod warunkiem że te części zamienne, komponenty lub akcesoria są przywożone w tym samym czasie co przyrządy i aparatura lub w przypadku przywozu następującego później, mogą być one zidentyfikowane jako te, które przeznaczone są do aparatury lub przyrządów:

- które zostały wcześniej zwolnione z należności celnych przywozowych, pod warunkiem że takie przyrządy lub aparatura mają w dalszym ciągu charakter naukowy w chwili składania wniosku o zwolnienie określonych części zamiennych, komponentów lub akcesoriów, lub

- które podlegałyby zwolnieniu w chwili składania wniosku o zwolnienie określonych części zamiennych, komponentów lub akcesoriów;

b) narzędzia używane do obsługi, kontroli, kalibracji lub naprawy aparatury lub przyrządów naukowych, pod warunkiem że narzędzia te przywożone są w tym samym czasie co przyrządy i aparatura lub w wypadku przywozu następującego później, można je zidentyfikować jako te, które są przeznaczone do tych przyrządów lub aparatury:

- które zostały wcześniej zwolnione z należności celnych przywozowych, pod warunkiem że takie przyrządy lub aparatura mają w dalszym ciągu charakter naukowy w chwili składania wniosku o zwolnienie narzędzi, lub

- które podlegałyby zwolnieniu w chwili składania taki wniosek o zwolnienie tych narzędzi.

Artykuł 54

Do celów stosowania art. 52 i 53:

- "przyrządy lub aparatura naukowa" oznaczają każdy przyrząd lub aparaturę, które ze względu na swoje obiektywne parametry i wyniki, które można dzięki nim uzyskać, nadają się wyłącznie lub głównie do prowadzenia działalności naukowej,

- "przywożone do celów niehandlowych" oznacza odnoszące się do przyrządów lub aparatury naukowej przeznaczonych do niezarobkowych badań naukowych lub do celów edukacyjnych."

3) Skreśla się art. 55.

4) Artykuły 56 i 57 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 56

O ile okaże się to niezbędne, niektóre przyrządy i aparatura mogą, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 143 ust. 2 i 3, zostać wyłączone z korzystania ze zwolnień, jeżeli stwierdzono, że zwolnienie takich przyrządów lub aparatury narusza interesy danego sektora przemysłu wspólnotowego.

Artykuł 57

1. Towary określone w art. 51 oraz przyrządy lub aparatura naukowa, które zostały zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 53, 54 i 56 nie mogą zostać pożyczone, wynajęte lub odstąpione, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania właściwych organów.

2. W przypadku pożyczenia, wynajęcia lub odstąpienia towaru instytucji lub organizacji uprawnionej do korzystania ze zwolnień zgodnie z art. 51 lub art. 52 ust. 2, zwolnienie stosuje się, pod warunkiem że organizacja ta lub instytucja wykorzystuje towar, przyrząd lub aparaturę do celów, które pozwalają na korzystanie z takiego zwolnienia.

W pozostałych wypadkach pożyczenie, wynajęcie lub odstąpienie powoduje obowiązek uiszczenia należności przywozowych według stawki obowiązującej w dniu pożyczenia, wynajęcia lub odstąpienia oraz według rodzaju towarów i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe władze."

5) Tytuł XIVa otrzymuje brzmienie:

"TYTUŁ XIVa

PRZYRZĄDY I APARATURA PRZEZNACZONA DO BADAŃ MEDYCZNYCH, DIAGNOZOWANIA LUB LECZENIA

Artykuł 63a

1. Z należności celnych przywozowych zwolnione są przyrządy i aparatura przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnozowania lub leczenia, ofiarowane jako dary przez organizacje charytatywne lub dobroczynne bądź przez osoby prywatne jednostkom służby zdrowia, służbom szpitalnym oraz medycznym instytutom badawczym, uprawnionym przez właściwe władze Państw Członkowskich do otrzymywania takich towarów, korzystając ze zwolnienia z należności celnych przywozowych, lub zakupione przez jednostki służby zdrowia, szpitale albo medyczne instytuty badawcze w całości z funduszy dostarczonych przez organizacje charytatywne bądź dobroczynne i z dobrowolnych składek, pod warunkiem potwierdzenia, że:

a) podarowanie powyższych przyrządów lub aparatury nie kryje za sobą jakichkolwiek intencji natury handlowej ze strony darczyńcy;

i że

b) darczyńca nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z producentem przyrządów lub aparatury, w stosunku do których złożono wniosek o zwolnienie.

2. Na tych samych warunkach zwolnienie stosuje się również do:

a) części zamiennych, komponentów i akcesoriów właściwych dla przyrządów naukowych lub aparatury, pod warunkiem że te części zamienne, komponenty lub akcesoria są przywożone w tym samym czasie co przyrządy i aparatura lub w wypadku przywozu następującego później, mogą być one zidentyfikowane jako te, które przeznaczone są do aparatury lub instrumentów wcześniej zwolnionych z należności celnych przywozowych;

b) narzędzi używanych do obsługi, kontroli, kalibracji lub naprawy aparatury lub przyrządów naukowych, pod warunkiem że narzędzia te przywożone są w tym samym czasie co przyrządy i aparatura lub w wypadku przywozu następującego później, można je zidentyfikować jako te, które są przeznaczone dla specyficznych przyrządów lub aparatury wcześniej zwolnionych z należności celnych przywozowych.

Artykuł 63b

Do celów stosowania art. 63a, w szczególności w odniesieniu do przyrządów lub aparatury, jak również określonych w nim instytucji korzystających, przepisy art. 56, 57 i 58 stosuje się odpowiednio."

6) Artykuły 72 i 73 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 72

1. Towary przeznaczone specjalnie do edukacji, zatrudnienia lub przystosowania i rozwoju społecznego osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo, innych niż osoby niewidome, zwolnione są z należności celnych przywozowych, jeśli są przywożone:

- osobiście przez osoby niepełnosprawne na ich własny użytek;

- przez instytucje lub organizacje, których podstawową działalnością jest edukacja i pomoc osobom niepełnosprawnych i które są uprawnione przez właściwe władze Państw Członkowskich do korzystania ze zwolnienia takich towarów z należności celnych przywozowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do części zamiennych, składników lub akcesoriów odpowiednich dla tych towarów oraz do narzędzi niezbędnych w ich obsłudze, kontroli, kalibracji lub naprawie tych artykułów, pod warunkiem że części zamienne, składniki, akcesoria lub narzędzia są przywożone w tym samym czasie, co te towary, a w przypadku przywozu następującego później, mogą być one zidentyfikowane jako te, które są przeznaczone dla towarów wcześniej zwolnionych z należności celnych przywozowych lub które podlegałyby zwolnieniu, w chwili składnia wniosku o zwolnienie tych części zamiennych, składników lub akcesoriów i narzędzi.

Artykuł 73

Jeśli okaże się to niezbędne, niektóre towary mogą, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 143 ust. 2 i 3, zostać wyłączone z korzystania ze zwolnień, jeżeli stwierdzono, że procedura zwolnienia z należności celnych przywozowych takich towarów narusza interesy danego sektora przemysłu wspólnotowego."

7) Skreśla się art. 74.

8) Artykuły 75, 76 i 77 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 75

Bezpośrednie udzielenie zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych do własnego użytku osób niewidomych lub innych osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 71 tiret pierwsze i art. 72 ust. 1 tiret pierwsze następuje pod warunkiem, iż obowiązujące w Państwach Członkowskich przepisy umożliwiają zainteresowanym osobom otrzymanie statusu osoby niewidomej lub niepełnosprawnej, która jest upoważniona do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych.

Artykuł 76

1. Towary zwolnione z należności celnych przywozowych przywożone przez osoby, o których mowa w art. 71 i 72, nie mogą być pożyczane, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego powiadomienia o tym właściwych organów.

2. W przypadku pożyczenia, wynajęcia lub przekazania osobie, instytucji lub organizacji upoważnionej do skorzystania ze zwolnienia zgodnie z art. 71 i 72 zwolnienie stosuje się, pod warunkiem że osoba, instytucja lub organizacja wykorzystuje ten towar do celów, które pozwalają na korzystanie z takiego zwolnienia.

W innych przypadkach pożyczenie, wynajęcie bądź odstąpienie powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawki obowiązującej w dniu pożyczenia, wynajęcia lub odstąpienia oraz według rodzaju towarów i wyposażenia i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe władze.

Artykuł 77

1. Towary przywożone przez instytucje lub organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 71 i 72 mogą być pożyczane, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, przez te instytucje lub organizacje w celach niezarobkowych osobom niewidomym i innym osobom niepełnosprawnym, którymi się zajmują, bez obowiązku uiszczenia należności celnych przywozowych.

2. Pożyczenie, wynajęcie lub przekazanie na warunkach innych niż określone w ust. 1 nie może być dokonane, chyba że zostały o tym wcześniej poinformowane właściwe organy.

W przypadku pożyczenia, wynajęcia lub przekazania towaru instytucji czy organizacji upoważnionej do skorzystania ze zwolnienia zgodnie z art. 71 akapit pierwszy lub art. 72 ust. 1 zwolnienie z należności celnych przywozowych stosuje się, pod warunkiem że ta osoba, instytucja lub organizacja wykorzystuje ten towar do celów, które pozwalają na korzystanie z takiego zwolnienia.

W pozostałych przypadkach pożyczenie, wynajęcie lub odstąpienie powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawki obowiązującej w dniu pożyczenia, wynajęcia lub odstąpienia, według rodzaju towarów i wyposażenia oraz wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe władze."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 1991 r.

W imieniu Rady

P. Dankert

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 1.

[2] Dz.U. L 373 z 31.12.1988, str. 1.

--------------------------------------------------

Top