EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0692

Dyrektywa Rady z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska

OJ L 377, 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; Uchylony przez 32018D0853 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

31991L0692Dziennik Urzędowy L 377 , 31/12/1991 P. 0048 - 0054
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 10 P. 0208
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 10 P. 0208


Dyrektywa Rady

z dnia 23 grudnia 1991 r.

normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska

(91/692/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 130s,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

niektóre dyrektywy Wspólnoty odnoszące się do środowiska wymagają od Państw Członkowskich sporządzenia sprawozdania w sprawie środków podjętych w celu ich wprowadzenia w życie; Komisja sporządza szkic skonsolidowanego sprawozdania; inne dyrektywy Wspólnoty odnoszące się do środowiska nie wymagają takich sprawozdań;

istniejące przepisy w sprawie sporządzania sprawozdań wymagają różnej częstotliwości sprawozdań i ustalają różne wymagania co do ich zawartości;

obowiązek taki powinien być wprowadzony w celu umożliwienia zarówno Państwom Członkowskim, jak i Komisji, dokonania oceny postępu osiągniętego we wprowadzaniu tych dyrektyw na całym terytorium Wspólnoty i jednocześnie dostarczenia ogółowi społeczeństwa źródeł informacji w tej dziedzinie;

istniejące przepisy powinny zostać zharmonizowane, po to by były bardziej spójne i bardziej pełne według podstawy sektorowej;

częstotliwość z jaką Państwa Członkowskie przedstawiają wymienione sprawozdania do Komisji powinna być wyznaczona na co trzy lata, z jednoroczną przerwą między sektorami; sprawozdania mają być sporządzane na podstawie kwestionariusza wydanego przez Komisję przy wsparciu komitetu i przesyłane do Państw Członkowskich na sześć miesięcy przed rozpoczęciem okresu określonego w sprawozdaniu; Komisja ma za zadanie opublikować sprawozdanie zbiorcze dotyczące określonego sektora w ciągu dziewięciu miesięcy od złożenia przez Państwa Członkowskie poszczególnych sprawozdań;

w szczególności sprawozdanie w sprawie wykonania dyrektywy Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej jakości wody w kąpieliskach [4], ostatnio zmienionej Aktem Przystąpienia z 1985 r., powinno pojawiać się co roku i w odpowiednim czasie informować opinię publiczną o jakości wody kąpielowej w ostatnim okresie;

środki, które Państwa Członkowskie mają podjąć, nie pociągają za sobą przyjęcia przepisów ustawodawczych lub wykonawczych, ponieważ sporządzanie sprawozdań w sprawie wykonania dyrektyw wspólnotowych nie wymaga obecnie przyjęcia przez Państwa Członkowskie takich przepisów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Celem niniejszej dyrektywy jest racjonalizacja i poprawa, według podstawy sektorowej, przepisów w sprawie przepływu informacji i publikacji sprawozdań dotyczących niektórych dyrektyw wspólnotowych odnoszących się do ochrony środowiska, bez uszczerbku dla postanowień zawartych w art. 155 tiret pierwsze Traktatu.

Artykuł 2

1. Przepisy wymienione w załączniku I otrzymują brzmienie:

"Co trzy lata Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wykonywania niniejszej dyrektywy w formie sprawozdania sektorowego, które obejmuje również inne stosowne dyrektywy wspólnotowe. Sprawozdanie to jest sporządzane na podstawie kwestionariusza lub szkicu opracowanego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG [5]. Kwestionariusz lub szkic jest przesyłany Państwom Członkowskim sześć miesięcy przed rozpoczęciem się okresu objętego sprawozdaniem. Sprawozdanie jest przesyłane Komisji w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia trzyletniego okresu objętego sprawozdaniem.

Pierwsze sprawozdanie obejmuje lata 1993-1995 włącznie.

Komisja publikuje sprawozdanie wspólnotowe w sprawie wykonania dyrektywy w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań od Państw Członkowskich."

2. Tekst wskazany w ust. 1 dodaje się w dyrektywach wymienionych w załączniku II, zgodnie z tym, co tam wskazano.

Artykuł 3

Artykuł 13 dyrektywy 76/160/EWG otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

Co roku, a po raz pierwszy do 31 grudnia 1993 r., Państwa Członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy w roku bieżącym. Sprawozdanie jest sporządzane na podstawie kwestionariusza lub szkicu sporządzonego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG [6]. Kwestionariusz lub szkic jest przekazywany Państwom Członkowskim sześć miesięcy przed rozpoczęciem się okresu objętego tym sprawozdaniem. Sprawozdanie jest przekazywane Komisji przed upływem danego roku.

Komisja publikuje sprawozdanie wspólnotowe w sprawie wykonania dyrektywy w ciągu czterech miesięcy od otrzymania sprawozdań od Państw Członkowskich."

Artykuł 4

1. Przepisy wymienione w załączniku III otrzymują brzmienie:

"Co trzy lata Państwa Członkowskie przesyłają Komisji informacje dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy w formie sprawozdania sektorowego, które obejmuje również inne stosowne dyrektywy wspólnotowe. Sprawozdanie to jest sporządzane na podstawie kwestionariusza lub szkicu opracowanego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG [7]. Kwestionariusz lub szkic jest przesyłany Państwom Członkowskim sześć miesięcy przed rozpoczęciem się okresu objętego sprawozdaniem. Sprawozdanie jest przesyłane do Komisji w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia trzyletniego okresu objętego sprawozdaniem.

Pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od 1994 do 1996 r. włącznie.

Komisja publikuje sprawozdanie wspólnotowe dotyczące wykonania dyrektywy w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań od Państw Członkowskich."

2. Tekst wskazany w ust. 1 dodaje się w dyrektywie wymienionej w załączniku IV, zgodnie z tym, co tam wskazano.

3. Następujący tekst dodaje się w dyrektywach wymienionych w załączniku V, zgodnie z tym, co tam wskazano:

"Komisja każdego roku przekazuje Państwom Członkowskim informacje, jakie otrzymała zgodnie z niniejszym artykułem."

Artykuł 5

Przepisy wymienione w załączniku VI otrzymują brzmienie:

"Co trzy lata Państwa Członkowskie przesyłają Komisji informacje dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy w formie sprawozdania sektorowego, które obejmuje również inne stosowne dyrektywy wspólnotowe. Sprawozdanie to jest sporządzane na podstawie kwestionariusza lub szkicu opracowanego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG [8]. Kwestionariusz lub szkic jest przesyłany Państwom Członkowskim sześć miesięcy przed rozpoczęciem się okresu objętego sprawozdaniem. Sprawozdanie jest przesyłane do Komisji w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia trzyletniego okresu objętego sprawozdaniem.

Pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od 1995 do 1997 r. włącznie.

Komisja publikuje sprawozdanie wspólnotowe dotyczące wykonania dyrektywy w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań od Państw Członkowskich."

Artykuł 6

Komisję wspiera komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, któremu przewodniczą przedstawiciele Komisji.

Przedstawiciel Komisji składa do komitetu projekt środków, jakie mają zostać podjęte. Komitet dostarcza swoją opinię w sprawie projektu w terminie, który przewodniczący może ustalić stosownie do pilności sprawy. Opinia jest wydawana większością głosów ustaloną w art. 148 ust. 2 Traktatu w przypadku decyzji, którą Rada ma przyjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w ramach komitetu są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

Komisja przyjmuje środki mające natychmiast zastosowanie. Jednakże jeżeli środki te nie są zgodne z opinią komitetu, Komisja bezzwłocznie informuje o nich Radę. W takim wypadku:

- Komisja może odroczyć stosowanie środków przez nią podjętych na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, licząc od daty przekazania informacji,

- Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podejmować inne decyzje, w terminie określonym w tiret pierwszym.

Artykuł 7

1. Państwa Członkowskie podejmują takie środki konieczne do spełnienia przepisów:

- artykułów 2 i 3 — najpóźniej do 1 stycznia 1993 r.,

- artykułu 4 — najpóźniej do 1 stycznia 1994 r.,

- artykułu 5 — najpóźniej do 1 stycznia 1995 r.

Bezzwłocznie notyfikują one Komisji podjęte środki.

2. Istniejące przepisy różnych dyrektyw, które zostały zmienione nowymi przepisami, pozostają w mocy do daty wymienionej w akapicie pierwszym.

3. Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie, o których mowa w ust. 1, zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1991 r.

W imieniu Rady

V. Van Rooy

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 214 z 29.8.1990, str. 6.

[2] Dz.U. C 19 z 28.1.1991, str. 587.

[3] Dz.U. C 60 z 8.3.1991, str. 15.

[4] Dz.U. L 31 z 5.2.1976, str. 1.

[5] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48.

[6] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48.

[7] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48.

[8] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Dyrektywy zmienione zgodnie z art. 2 ust. 1 niniejszej dyrektywy

a) Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty [1].

b) Artykuł 14 dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu [2], zmienionej dyrektywą 83/29/EWG [3].

c) Artykuł 16 dyrektywy Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb [4], ostatnio zmienionej Aktem Przystąpienia z 1985 r.

d) Artykuł 8 dyrektywy Rady 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r. dotyczącej metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich [5], ostatnio zmienionej dyrektywą 81/855/EWG [6].

e) Artykuł 14 dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki [7].

f) Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne [8].

g) Artykuł 5 ust. 1 i 2 pkt 1 akapit pierwszy dyrektywy Rady 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych [9].

h) Artykuł 5 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu [10].

i) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych [11].

j) Artykuł 5 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 84/491/EWG z dnia 9 października 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocykloheksanu [12].

k) Artykuł 6 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I Załącznika do dyrektywy 76/464/EWG [13], ostatnio zmienionej dyrektywą 90/415/EWG [14].

[1] Dz.U. L 129 z 18.5.1976, str. 23.

[2] Dz.U. L 54 z 25.2.1978, str. 19.

[3] Dz.U. L 32 z 3.2.1983, str. 28.

[4] Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 1.

[5] Dz.U. L 271 z 29.10.1979, str. 44.

[6] Dz.U. L 319 z 7.11.1981, str. 16.

[7] Dz.U. L 281 z 10.11.1979, str. 47.

[8] Dz.U. L 20 z 26.1.1980, str. 43.

[9] Dz.U. L 81 z 27.3.1982, str. 29.

[10] Dz.U. L 291 z 24.10.1983, str. 2.

[11] Dz.U. L 74 z 17.3.1984, str. 49.

[12] Dz.U. L 274 z 17.10.1984, str. 11.

[13] Dz.U. L 181 4.7.1986, str. 16.

[14] Dz.U. L 219 z 14.8.1990, str. 49.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Dyrektywy uzupełnione zgodnie z art. 2 ust. 2 niniejszej dyrektywy

a) Dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich [1], ostatnio zmieniona dyrektywą 79/869/EWG [2].

Tekst art. 2 ust. 1 niniejszej dyrektywy zostaje włączony do powyższej dyrektywy jako art. 9a.

b) Dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. odnosząca się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [3], ostatnio zmieniona dyrektywą 81/858/EWG [4].

Tekst art. 2 ust. 1 niniejszej dyrektywy zostaje włączony do powyższej dyrektywy jako art. 17 a.

[1] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 26.

[2] Dz.U. L 271 z 29.10.1979, str. 44.

[3] Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 11.

[4] Dz.U. L 319 z 7.11.1981, str. 19.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Dyrektywy zmienione zgodnie z art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy

a) Artykuł 8 dyrektywy Rady 80/779/EWG z dnia 15 lipca w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości jakości powietrza dla dwutlenku siarki i zawieszonych w powietrzu cząstek stałych [1], ostatnio zmienionej dyrektywą 89/427/EWG [2].

b) Artykuł 18 dyrektywy Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie niebezpieczeństwa poważnych awarii powodowanych przez określone działania przemysłowe [3], ostatnio zmienionej dyrektywą 88/610/EWG [4].

c) Artykuł 6 dyrektywy Rady 82/884/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnej dla ołowiu w powietrzu [5].

d) Artykuł 8 dyrektywy Rady 85/203/EWG z dnia 7 marca 1985 r. w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do dwutlenku azotu [6], zmienionej dyrektywą 85/580/EWG [7].

e) Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu [8].

[1] Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 30.

[2] Dz.U. L 201 z 14.7.1989, str. 53.

[3] Dz.U. L 230 z 5.8.1982, str. 1.

[4] Dz.U. L 336 z 7.12.1988, str. 14.

[5] Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 15.

[6] Dz.U. L 87 z 27.3.1985, str. 1.

[7] Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str. 36.

[8] Dz.U. L 85 z 28.3.1987, str. 40.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

Dyrektywy zmienione zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy

a) Dyrektywa Rady 75/716/EWG z dnia 24 listopada 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych [1], ostatnio zmieniona dyrektywą 87/219/EWG [2].

Tekst art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy zostaje włączony do powyższej dyrektywy jako art. 7a.

b) Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych [3].

Tekst art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy zostaje włączony do powyższej dyrektywy jako art. 15a.

[1] Dz.U. L 307 z 27.11.1975, str. 22.

[2] Dz.U. L 91 z 3.4.1987, str. 19.

[3] Dz.U. L 188 z 16.7.1984, str. 20.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

Dyrektywy zmienione zgodnie z art. 4 ust. 3 niniejszej dyrektywy

a) Dyrektywa Rady 80/779/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości jakości powietrza dla dwutlenku siarki i zawieszonych w powietrzu cząstek stałych, zmieniona dyrektywą 89/427/EWG.

Tekst art. 4 ust. 3 niniejszej dyrektywy zostaje włączony do powyższej dyrektywy jako art. 7 ust. 4.

b) Dyrektywa Rady 82/884/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnej dla ołowiu w powietrzu.

Tekst art. 4 ust. 3 niniejszej dyrektywy zostaje włączony do powyższej dyrektywy jako art. 5 ust. 4.

c) Dyrektywa Rady 85/203/EWG z dnia 7 marca 1985 r. w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do dwutlenku azotu, zmieniona dyrektywą 85/580/EWG.

Tekst art. 4 ust. 3 niniejszej dyrektywy zostaje włączony do powyższej dyrektywy jako art. 7 ust. 4.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

Dyrektywy zmienione zgodnie z art. 5 niniejszej dyrektywy

a) Artykuł 18 dyrektywy Rady 75/439/EWG [1] z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych, zmienionej dyrektywą 87/101/EWG2. [2].

b) Artykuł 12 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów [3], zmienionej dyrektywą 91/156/EWG [4]

c) Artykuł 10 dyrektywy Rady 76/403/EWG z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie usuwania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych terfenyli [5].

d) Artykuł 16 dyrektywy Rady 78/319/EWG z dnia 20 marca 1978 r. w sprawie odpadów toksycznych i niebezpiecznych [6], ostatnio zmienionej Aktem Przystąpienia z 1985 r.

e) Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy Rady 84/631/EWG z dnia 6 grudnia 1984 r. w sprawie nadzoru i kontroli transgranicznego przesyłania odpadów niebezpiecznych w ramach Wspólnoty Europejskiej [7], ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 87/112/EWG [8].

f) Artykuł 6 dyrektywy Rady 85/339/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie pojemników na płyny przeznaczone do spożycia przez ludzi [9].

g) Artykuł 17 dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie [10].

[1] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 23.

[2] Dz.U. L 42 z 12.2.1987, str. 43.

[3] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39.

[4] Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32.

[5] Dz.U. L 108 z 26.4.1976, str. 41.

[6] Dz.U. L 84 z 31.3.1978, str. 43.

[7] Dz.U. L 236 z 13.12.1984, str. 31.

[8] Dz.U. L 48 z 17.2.1987, str. 31.

[9] Dz.U. L 176 z 6.7.1985, str. 18.

[10] Dz.U. L 181 z 4.7.1986, str. 6.

--------------------------------------------------

Top