EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0488

Dyrektywa Rady z dnia 17 września 1990 r. zmieniająca dyrektywę 87/404/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych

OJ L 270, 2.10.1990, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 250 - 250
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 250 - 250
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 190 - 190
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 20 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 20 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/488/oj

31990L0488Dziennik Urzędowy L 270 , 02/10/1990 P. 0025 - 0025
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 19 P. 0250
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 19 P. 0250


Dyrektywa Rady

z dnia 17 września 1990 r.

zmieniająca dyrektywę 87/404/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych

(90/488/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 87/404/EWG [4] przewiduje pełną harmonizację norm dotyczących prostych zbiorników ciśnieniowych wytwarzanych seryjnie;

w przypadku braku norm zharmonizowanych dyrektywa 87/404/EWG wymaga przeprowadzenia badania typu WE rozpatrywanego zbiornika; normy te nie będą dostępne przed terminem zastosowania tej dyrektywy;

dyrektywa 87/404/EWG nie przewiduje okresu przejściowego, podczas którego dozwolony byłby obrót zapasami zbiorników wytworzonymi zgodnie z przepisami krajowymi, nadal stosowanymi do czasu wejścia w życie tej dyrektywy;

wytwórcy powinni mieć niezbędny czas na zastosowanie procedury badania typu WE, w związku z czym konieczne jest ustanowienie okresu przejściowego w celu dopuszczenia do obrotu zapasów zbiorników,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 18 ust. 1 dyrektywy 87/404/EWG dodaje się, co następuje:

"Państwa Członkowskie do dnia 1 lipca 1992 r. zezwalają na wprowadzanie do obrotu i/lub oddawanie do użytku zbiorników zgodnych z wymaganiami przepisów obowiązujących na ich terytoriach przed terminem zastosowania niniejszej dyrektywy."

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przyjmą najpóźniej do dnia 1 lipca 1991 r. przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 września 1990 r.

W imieniu Rady

P. Romita

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 13 z 19.1.1990, str. 7.

[2] Dz.U. C 149 z 18.6.1990, str. 145 oraz decyzja z dnia 12 września 1990 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 168 z 10.7.1990, str. 2.

[4] Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 48.

--------------------------------------------------

Top