EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0119

Dyrektywa Rady z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie dopuszczenia do hodowli mieszańców świń hodowlanych

OJ L 71, 17.3.1990, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 10 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; Uchylony przez 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj

31990L0119Dziennik Urzędowy L 071 , 17/03/1990 P. 0036 - 0036
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 32 P. 0084
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 32 P. 0084


Dyrektywa Rady

z dnia 5 marca 1990 r.

w sprawie dopuszczenia do hodowli mieszańców świń hodowlanych

(90/119/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm zootechnicznych mających zastosowanie do zwierząt hodowlanych z gatunku świń [1], w szczególności jej art. 8,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 88/661/EWG miała w szczególności na celu stopniową liberalizację wewnątrzwspólnotowego handlu mieszańcami świń hodowlanych; w tym celu konieczna jest dalsza harmonizacja w odniesieniu do dopuszczania takich zwierząt do celów hodowli;

przepisy dotyczące dopuszczania do hodowli dotyczą zarówno zwierząt, jak i ich nasienia, komórek jajowych i zarodków;

w tym kontekście niezbędne jest zapobieżenie, by do przepisów krajowych odnoszących się do dopuszczania mieszańców świń hodowlanych do hodowli, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, nie wprowadzano przepisów zakazujących lub ograniczających handel wewnątrzwspólnotowy tymi produktami, albo stwarzających przeszkody dla takiego handlu, zarówno gdy chodzi o rozpłód naturalny, sztucznej inseminacji, jak też pobierania komórek jajowych lub zarodków;

mieszańce świń hodowlanych płci męskiej i żeńskiej, ich nasienie, komórki jajowe i zarodki nie powinny podlegać zakazom, ograniczeniom lub przeszkodom w związku z hodowlą;

postanowienie, zgodnie z którym nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami powinien zajmować się urzędowo zatwierdzony personel, może zapewnić gwarancje konieczne dla osiągnięcia pożądanego celu;

w świetle szczególnych warunków występujących obecnie w Hiszpanii i Portugalii w przypadku tych Państw Członkowskich konieczne jest przyznanie dłuższego okresu na wprowadzenia w życie przepisów niniejszej dyrektywy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zapewniają, aby, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących zdrowia zwierząt, nie obowiązywały żadne zakazy, ograniczenia ani utrudnienia w odniesieniu do:

- dopuszczania mieszańców świń hodowlanych płci żeńskiej do celów hodowli,

- dopuszczania mieszańców świń hodowlanych płci męskiej do rozpłodu naturalnego,

- dopuszczania do celów sztucznej inseminacji mieszańców świń hodowlanych płci męskiej, których linia została zbadana pod kątem monitorowania sprawności i oceny ich wartości genetycznej,

- wykorzystywania nasienia zwierząt określonych w tiret trzecim,

- dopuszczania, do celów urzędowego badania, mieszańców świń hodowlanych płci męskiej lub wykorzystywania nasienia takich świń w ramach ograniczeń ilościowych niezbędnych dla badań w celu monitorowania ich sprawności oraz oceny ich wartości genetycznej,

- wykorzystywania komórek jajowych i zarodków z mieszańców świń hodowlanych płci żeńskiej.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zapewniają, bez uszczerbku dla reguł dotyczących zdrowia zwierząt, żeby nasienie, komórki jajowe i zarodki były w celach handlowych pobierane, poddawane obróbce i składowane w urzędowo zatwierdzonej stacji lub przez urzędowo zatwierdzony personel.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 1991 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Jednakże Królestwu Hiszpanii i Republice Portugalskiej przysługuje dodatkowy okres dwóch lat, w którym dostosują się one do przepisów niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 1990 r.

W imieniu Rady

J. Walsh

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

Top