Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0459

Dyrektywa Rady z dnia 18 lipca 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głębokości bieżnika opon niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep

OJ L 226, 3.8.1989, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 18 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/459/oj

31989L0459Dziennik Urzędowy L 226 , 03/08/1989 P. 0004 - 0004
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 7 Tom 3 P. 0181
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 7 Tom 3 P. 0181


Dyrektywa Rady

z dnia 18 lipca 1989 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głębokości bieżnika opon niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep

(89/459/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada i przedstawiciele rządów Państw Członkowskich zebrani w Radzie przyjęli w dniu 19 grudnia 1984 r. rezolucję o bezpieczeństwie drogowym [4], zwracając się do Komisji o przedłożenie Radzie propozycji w tej sprawie;

przepisy dotyczące minimalnej głębokości bieżnika opon, mimo iż stanowią indywidualny i specyficzny problem, znajdują się wśród celów i prac objętych harmonogramem na 1986 r., który był Rokiem Bezpieczeństwa Drogowego we Wspólnocie;

Parlament Europejski przyjął w dniu 18 lutego 1986 r. rezolucję w sprawie programu Komisji odnośnie do Roku Bezpieczeństwa Drogowego 1986 [5], która wymieniała kwestię głębokości bieżnika opon jako jeden z przepisów Komisji, które mają zostać przyjęte jak najszybciej;

przepisy tego rodzaju muszą zapewniać wyższy stopień bezpieczeństwa;

wymogi krajowe regulujące minimalną głębokość bieżnika w Państwach Członkowskich różnią się między sobą i różnice te powodują problemy odnośnie do przestrzegania prawa drogowego przez kierowców używających swych pojazdów na terytoriach różnych Państw Członkowskich;

harmonizacja tych wymogów ułatwi swobodny przepływ pojazdów i podróże indywidualne między Państwami Członkowskimi oraz pomoże usunąć bariery w handlu i zakłócenia konkurencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że głębokość głównych rowków bieżnika opon dla pojazdów kategorii M1, N1, 01 i 02, określonych w załączniku I do dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [6], ostatnio zmienionej dyrektywą 87/403/EWG [7], przez cały okres eksploatacji wynosi co najmniej 1,6 mm.

"Główne rowki" oznaczają szerokie rowki w środkowej części powierzchni bieżnika, która obejmuje około trzech czwartych powierzchni szerokości bieżnika.

Artykuł 2

Po konsultacji z Komisją Państwa Członkowskie mogą wyłączyć z zakresu niniejszej dyrektywy lub ustanowić szczególne przepisy dotyczące pojazdów o znaczeniu historycznym oraz pojazdów oryginalnie wyposażonych opony, zarówno pneumatyczne, jak i inne, które jako nowe miały bieżnik o głębokości poniżej 1,6 mm, pod warunkiem że będąc wyposażone w takie opony, są używane w wyjątkowych warunkach oraz nigdy lub prawie nigdy nie poruszają się po drogach publicznych.

Artykuł 3

Po konsultacji z Komisją Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przed dniem 1 czerwca 1991 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 1992 r. Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o tekstach przepisów przyjętych w celu wykonania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 1989 r.

W imieniu Rady

R. Dumas

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 279 z 17.10.1987, str. 5.

[2] Dz.U. C 47 z 27.2.1989, str. 185.

[3] Dz.U. C 80 z 28.3.1988, str. 22.

[4] Dz.U. C 341 z 21.12.1984, str. 1.

[5] Dz.U. C 68 z 24.3.1986, str. 35.

[6] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

[7] Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 44.

--------------------------------------------------

Top