Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0600

Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego

OJ L 371, 30.12.1987, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/600/oj

31987D0600Dziennik Urzędowy L 371 , 30/12/1987 P. 0076 - 0078
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 8 P. 0033
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 8 P. 0033


Decyzja Rady

z dnia 14 grudnia 1987 r.

w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego

(87/600/Euratom)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji złożony po uzyskaniu opinii grupy osób wyznaczonych przez Komitet Naukowo-Techniczny,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 2b Traktatu zobowiązuje Wspólnotę do ustanowienia jednolitych norm bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa;

w dniu 2 lutego 1959 r. Komisja przyjęła dyrektywy ustalające podstawowe normy ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed promieniowaniem jonizującym [3], które ostatnio zostały zmienione dyrektywą 80/836/Euratom [4] oraz dyrektywą 84/467/Euratom [5];

artykuł 45 ust. 5 dyrektywy 80/836/Euratom wymaga, by o każdym wypadku związanym z narażeniem ludności na promieniowanie powiadamiać w trybie pilnym, jeśli wymagają tego okoliczności, sąsiednie Państwa Członkowskie i Komisję;

artykuł 35 i 36 Traktatu przewiduje, że Państwa Członkowskie wprowadzą środki konieczne dla prowadzenia stałej kontroli poziomu radioaktywności w powietrzu, wodzie i glebie oraz przekażą takie informacje Komisji, by Komisja była poinformowana o poziomach Radioaktywności, na jakie narażone jest społeczeństwo;

artykuł 13 dyrektywy 80/836/Euratom wymaga, aby Państwa Członkowskie regularnie przekazywały Komisji wyniki przeglądów i ocen określonych w tym artykule;

awaria w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w Związku Radzieckim wykazała, że Komisja w przypadku wystąpienia zagrożenia radiologicznego oraz w celu wypełnienia swoich zadań musi szybko otrzymywać wszystkie istotne informacje w uzgodnionym formacie;

Państwa Członkowskie zawarły pewne umowy dwustronne, a wszystkie Państwa Członkowskie podpisały Konwencję MAEA w sprawie wczesnego powiadamiania o awarii jądrowej;

te przepisy wspólnotowe zagwarantują, że w razie zagrożenia radiologicznego wszystkie Państwa Członkowskie są o tym szybko informowane dla zapewnienia stosowania na terytorium całej Wspólnoty jednolitych norm ochrony ludności ustalonych w dyrektywach wydanych na podstawie postanowień rozdziału III tytułu II Traktatu;

ustanowienie przepisów wspólnotowych w sprawie wczesnej wymiany informacji nie wpływa na prawa i obowiązki Państw Członkowskich wynikające z dwustronnych i wielostronnych traktatów lub konwencji;

dla promowania współpracy międzynarodowej Wspólnota bierze udział w Konwencji MAEA w sprawie wczesnego powiadamiania o awarii jądrowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsze przepisy stosuje się do powiadamiania i dostarczania informacji w każdym przypadku, gdy Państwo Członkowskie podejmuje szeroko zakrojone środki w celu ochrony ogółu społeczeństwa w przypadku pogotowia radiologicznego w następstwie:

a) awarii na własnym terytorium, obejmującej obiekty lub rodzaje działalności wymienione w ust. 2, przy której nastąpił lub może nastąpić znaczący przeciek materiału radioaktywnego; lub

b) wykrycia na terytorium własnym lub poza nim odbiegających od normy poziomów radioaktywności, które mogą być szkodliwe dla zdrowia publicznego w tym Państwie Członkowskim; lub

c) awarii innych niż te wymienione w lit. a), a dotyczących obiektów lub rodzajów działalności określonych w ust. 2, przy których nastąpił lub może nastąpić znaczący przeciek materiału radioaktywnego; lub

d) innych awarii, przy których nastąpiło lub może nastąpić znaczące uwolnienie materiału radioaktywnego.

2. Obiekty lub rodzaje działalności określone w ust. 1 lit. a) i c) to:

a) każdy reaktor jądrowy, bez względu na lokalizację;

b) każdy inny obiekt związany z jądrowym cyklem paliwowym;

c) każdy obiekt służący postępowaniu z odpadami radioaktywnymi;

d) transport i przechowywanie paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych;

e) wytwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie, unieszkodliwienie i transport izotopów promieniotwórczych wykorzystywanych w rolnictwie, przemyśle, medycynie i w pokrewnych celach naukowych i badawczych; oraz

f) wykorzystywanie izotopów promieniotwórczych do wytwarzania energii w pojazdach kosmicznych.

Artykuł 2

1. Ilekroć Państwo Członkowskie postanawia podjąć środki określone w art. 1, to Państwo Członkowskie:

a) niezwłocznie notyfikuje Komisji oraz tym Państwom Członkowskim, na które zdarzenie takie ma lub może mieć wpływ, o tych środkach oraz o powodach ich podjęcia;

b) szybko dostarcza Komisji i tym Państwom Członkowskim, na które zdarzenie ma lub może mieć wpływ, dostępne informacje istotne dla minimalizowania przewidywanych skutków radiologicznych, jeśli takie są, w tych państwach.

2. W każdym przypadku, gdy będzie możliwe, Państwo Członkowskie powinno notyfikować Komisję i Państwa Członkowskie, na które zdarzenie ma lub może mieć wpływ, o swych zamiarach niezwłocznego podjęcia działań określonych w art. 1.

Artykuł 3

1. Informacje dostarczane na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) obejmują, bez wpływu na sprawy bezpieczeństwa narodowego i w zakresie praktycznie możliwym i właściwym, następujące sprawy:

a) natura i czas wystąpienia zdarzenia, jego dokładna lokalizacja oraz obiekt lub rodzaj działalności, którego zdarzenie dotyczy;

b) zakładana lub ustalona przyczyna oraz przewidywany rozwój awarii, istotny dla przecieku materiału radioaktywnego;

c) ogólna charakterystyka przecieku radioaktywnego, obejmująca naturę, prawdopodobną postać fizyczną i chemiczną oraz ilość, skład i efektywną wysokość przecieku;

d) informacje o bieżących i przewidywanych warunkach meteorologicznych i hydrologicznych, koniecznych dla prognozowania rozproszenia przecieku radioaktywnego;

e) wyniki monitoringu środowiska przyrodniczego;

f) wyniki pomiarów środków spożywczych, pasz i wody pitnej;

g) podjęte lub planowane środki ochronne;

h) podjęte lub planowane środki informowania społeczeństwa;

i) przewidywane zachowania w czasie przecieku radioaktywnego.

2. We właściwych odstępach czasu informacje te są uzupełniane dalszymi istotnymi informacjami, włącznie z informacjami o rozwoju sytuacji nadzwyczajnej oraz o jej przewidywanym lub rzeczywistym zakończeniu.

3. Zgodnie z postanowieniami art. 36 Traktatu Państwa Członkowskie wymienione w art. 1 nadal we właściwych odstępach czasu kontynuują powiadamianie Komisji o poziomach radioaktywności wymienionych w ust. 1 lit. e) i f).

Artykuł 4

Każde Państwo Członkowskie, otrzymując informacje określone w art. 2 i 3:

a) niezwłocznie powiadamia Komisję o podjętych działaniach i zaleceniach wydanych po otrzymaniu takich informacji;

b) we właściwych odstępach czasu powiadamia Komisję o poziomach promieniotwórczości zmierzonych w ramach własnego monitoringu w środkach spożywczych, paszach, wodzie pitnej i środowisku.

Artykuł 5

1. Komisja, otrzymując informacje określone w art. 2–4, z zastrzeżeniem art. 6, niezwłocznie przesyła je właściwym władzom wszystkich pozostałych Państw Członkowskich. Podobnie Komisja przesyła wszystkim Państwom Członkowskim wszelkie otrzymane informacje dotyczące znaczącego wzrostu poziomów radioaktywności lub awarii jądrowych w państwach nienależących do Wspólnoty, w szczególności tych sąsiadujących ze Wspólnotą.

2. Szczegółowe procedury dotyczące przekazywania informacji określonych w art. 1–4 są uzgadniane przez Komisję i właściwe władze Państw Członkowskich oraz testowane w regularnych odstępach czasu.

3. Każde Państwo Członkowskie wskazuje Komisji właściwe władze krajowe i punkty kontaktowe przeznaczone do przesyłania lub odbioru informacji określonych w art. 2–5. Informacje te oraz szczegóły dotyczące desygnowanych służb Komisji Komisja przekazuje z kolei właściwym władzom pozostałych Państw Członkowskich.

4. Punkty kontaktowe oraz desygnowane służby Komisji są dostępne przez 24 godziny na dobę.

Artykuł 6

1. Informacje otrzymane na podstawie art. 2–4 mogą być wykorzystywane bez ograniczeń, poza przypadkami gdy informacje takie są przekazywane w trybie poufnym przez notyfikujące Państwo Członkowskie.

2. Informacje otrzymane przez Komisję odnoszące się do ustanowienia Wspólnego Centrum Badawczego nie będą rozpowszechniane ani ujawniane bez zgody przyjmującego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja nie ma wpływu na wzajemne prawa i obowiązki Państw Członkowskich, wynikające z dwustronnych lub wielostronnych porozumień lub konwencji, zarówno już istniejących, jak i zawieranych w przyszłości w dziedzinie objętej niniejszą decyzją oraz zgodnych z jej przedmiotem i celem.

Artykuł 8

Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne w celu realizacji niniejszej decyzji w ciągu trzech miesięcy od dnia jej notyfikacji.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 1987 r.

W imieniu Komisji

U. Ellemann-jensen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 318 z 30.11.1987.

[2] Dz.U. C 105 z 21.4.1987, str. 9.

[3] Dz.U. 11 z 20.2.1959, str. 221/59.

[4] Dz.U. L 246 z 17.9.1980, str. 1.

[5] Dz.U. L 265 z 5.10.1984, str. 4.

--------------------------------------------------

Top