EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0305

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 1987 r. ustanawiająca Komitet Doradczy do spraw Otwarcia Zamówień Publicznych

Dz.U. L 152 z 12.6.1987, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2011; Uchylony przez 32011D1004(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/oj

31987D0305Dziennik Urzędowy L 152 , 12/06/1987 P. 0032 - 0033
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 6 Tom 2 P. 0155
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 6 Tom 2 P. 0155


Decyzja Komisji

z dnia 26 maja 1987 r.

ustanawiająca Komitet Doradczy do spraw Otwarcia Zamówień Publicznych

(87/305/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

prawdziwe i skuteczne otwarcie zamówień publicznych w całej Wspólnocie stanowi priorytetowy cel Wspólnoty w zakresie urzeczywistniania rynku wewnętrznego do 1992 r.;

aby osiągnąć ten cel, zakłada się, że Komisji niezbędna jest lepsza ocena rzeczywistości gospodarczej, technicznej, prawnej i społecznej zamówień publicznych, a zainteresowanym Stronom potrzebne jest lepsze zrozumienie problemów związanych ze stosowaniem zasad Wspólnoty w tym obszarze;

bliski i stały kontakt ze sferami gospodarczymi działającymi w dziedzinie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi może przyczynić się do osiągnięcia tego celu;

najwłaściwszą metodą organizacji tego rodzaju kontaktów jest utworzenie, pod auspicjami Komisji, Komitetu Doradczego, w którym te sfery byłyby reprezentowane; poza tym właściwe jest zapewnienie obecności w tym Komitecie wykwalifikowanych osób, potrafiących swoją ogólną wiedzę na temat zamówień publicznych wykorzystać na poziomie wspólnotowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Komitet Doradczy ds. Otwarcia Zamówień Publicznych we Wspólnocie (dalej zwany Komitetem) jest utworzony pod auspicjami Komisji.

Artykuł 2

Zadaniem Komitetu jest pomoc Komisji, na jej wniosek albo z własnej inicjatywy, w dokonywaniu gospodarczej, technicznej, prawnej i społecznej oceny aspektów zamówień publicznych. Zadaniem Komitetu jest również umożliwienie zainteresowanym sektorom pełniejszego dostrzeżenia problemów związanych ze stosowaniem zasad wspólnotowych w tym zakresie.

Artykuł 3

Komitet składa się najwyżej z 24 członków.

Artykuł 4

Komitet składa się z niezależnych ekspertów, których doświadczenie w przemyśle i handlu oraz kwalifikacje w dziedzinie zamówień publicznych na poziomie wspólnotowym są szeroko uznawane. Członkowie Komitetu mianowani są przez Komisję, po konsultacji z zainteresowanymi sektorami handlu i przemysłu.

Artykuł 5

Kadencja członków Komitetu trwa dwa lata. Jest ona odnawialna. Po upływie dwóch lat członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje do chwili zastąpienia ich lub odnowienia ich kadencji.

Kadencja członka kończy się przed upływem dwuletniego okresu, w przypadku jego rezygnacji lub śmierci. Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia kadencji członka w każdej chwili.

Członek zostaje zastąpiony na okres pozostający do zakończenia tej kadencji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4.

Pełnione obowiązki nie są wynagradzane.

Artykuł 6

Lista członków jest publikowana w celach informacyjnych przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 7

Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji.

Artykuł 8

Komitet może zaprosić każdą osobę o szczególnych kwalifikacjach, w sprawach omawianych w ramach porządku dziennego, do uczestnictwa w jego pracach w charakterze eksperta.

Eksperci biorą udział w dyskusji tylko w sprawach, w związku z którymi zostali powołani.

Artykuł 9

Komitet może utworzyć grupy robocze.

Artykuł 10

1. Komitet zbiera się w pomieszczeniach Komisji, na wezwanie Komisji.

2. Przedstawiciele zainteresowanych służb Komisji biorą udział w posiedzeniach Komitetu i grup roboczych.

3. Sekretariat Komitetu i grup roboczych jest obsługiwany przez służby Komitetu.

Artykuł 11

Bez naruszania przepisów art. 214 Traktatu, członkowie Komitetu i, w miarę potrzeby, eksperci zapraszani w ramach procedury przewidzianej w art. 8 są zobowiązani do nieujawniania informacji uzyskanych przez pracę w Komitecie lub grupach roboczych w każdym przypadku, gdy Komisja informuje ich, iż wymagana opinia lub kwestia wiąże się ze sprawą o charakterze poufnym.

W takich przypadkach tylko członkowie Komisji i przedstawiciele służb Komisji biorą udział w posiedzeniach.

Artykuł 12

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 maja 1987 r.

W imieniu Komisji

Cockfield

Wiceprzewodniczący

--------------------------------------------------

Top