Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R3279

RozporzĄdzenie Rady (EWG) NR 3279/75 z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ujednolicenia trybu postępowania poszczególnych Państw Członkowskich w odniesieniu do przywozu z państw trzecich żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści

OJ L 326, 18.12.1975, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 130 - 132
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; Uchylony przez 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3279/oj

31975R3279Dziennik Urzędowy L 326 , 18/12/1975 P. 0001 - 0003
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 03 Tom 14 P. 0130
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 9 P. 0220
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 9 P. 0220


RozporzĄdzenie Rady (EWG) NR 3279/75

z dnia 16 grudnia 1975 r.

w sprawie ujednolicenia trybu postępowania poszczególnych Państw Członkowskich w odniesieniu do przywozu z państw trzecich żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/68 z dnia 27 lutego 1968 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści [1], w szczególności jego art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 234/68 stanowi, że zostaną przyjęte niezbędne przepisy w celu koordynacji i ujednolicenia systemów przywozu stosowanych przez każde Państwo Członkowskie w stosunku do państw trzecich;

w związku z ustanowieniem wspólnego systemu przywozu żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści, określonego w wyżej wymienionym rozporządzeniu, należy w przywozie z państw trzecich zlikwidować ograniczenia ilościowe, środki o skutku równoważnym oraz podatki o skutku równoważnym do opłat celnych;

konieczne jest jednak ograniczenia ryzyka, które mogłoby wyniknąć ze zniesienia w handlu z państwami trzecimi wszystkich ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym; dane produkty powinny zatem wejść w zakres rozporządzenia Rady (EWG) nr 109/70 [2] z dnia 19 grudnia 1969 r. ustanawiającego wspólne zasady przywozu z krajów o upaństwowionym handlu oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 1439/74 [3] z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie wspólnych zasad przywozu z państw trzecich;

należy ponadto ustanowić przepisy, w szczególności dotyczące produktów wrażliwych, w celu ustanowienia systemu pozwoleń na przywóz, wymagających wniesienia zabezpieczenia gwarantującego realizację przywozu w okresie ważności pozwolenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Jeżeli rozporządzenie (EWG) nr 234/68 oraz niniejsze rozporządzenie nie stanowią inaczej, ani inaczej nie postanowi Rada na wniosek Komisji zgodnie z procedurą głosowania przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do produktów ujętych w rozdziale 6 Wspólnej Taryfy Celnej, przywożonych z państw trzecich zabronione jest:

- pobieranie jakichkolwiek opłat o skutku równoważnym do opłat celnych,

- stosowanie jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.

2. Jednakże w przypadku róż i goździków, ujętych w podpozycji ex 06.03 A Wspólnej Taryfy Celnej, Państwa Członkowskie mogą, do dnia 31 grudnia 1977 r., utrzymać środki mające zastosowanie 1 stycznia 1974 r. w przywozie tych produktów pochodzących z państw trzecich, jednak nie mogą nadawać tym środkom bardziej restrykcyjnego charakteru.

3. W odniesieniu do nieukorzenionych sadzonek i zrazów winorośli oraz szczepionych lub ukorzenionych roślin winorośli ujętych w podpozycji ex 06.02 Wspólnej Taryfy Celnej, Państwa Członkowskie mogą nadal utrzymać środki mające zastosowanie 1 stycznia 1974 r. w przywozie tych produktów pochodzących z państw trzecich, jednak nie mogą nadawać tym środkom bardziej restrykcyjnego charakteru. Niniejszy przepis ma zastosowanie tylko do terminu ustanowionego dla wejścia w życie w Państwach Członkowskich środków koniecznych do wykonania dyrektywy Rady (EWG) nr 649/74 z dnia 9 stycznia 1974 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału przeznaczonego do rozmnażania wegetatywnego winorośli produkowanej w państwach trzecich [4].

4. Państwa Członkowskie, które zamierzają utrzymać środki określone w ust. 2 i 3 notyfikują swój zamiar Komisji przed datą wejścia w życie tych środków.

Artykuł 2

1. Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 109/70 rozszerza się na wszystkie produkty ujęte w rozdziale 6 Wspólnej Taryfy Celnej, przywożone z któregokolwiek z państw wymienionych w tym Załączniku, inne niż produkty określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, na okresy w nim ustalone.

2. Produkty ujęte w rozdziale 6 Wspólnej Taryfy Celnej, z wyjątkiem produktów wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, na okresy w nim ustalone, są włączone do wspólnego wykazu produktów podlegających zliberalizowaniu, zawartego w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 1439/74.

3. Bez uszczerbku dla któregokolwiek ze środków utrzymanych przez Państwa Członkowskie na podstawie art. 1 ust. 2 lub 3, tytuły II i III rozporządzenia (EWG) nr 109/70 i (EWG) nr 1439/74 stosują się do produktów wymienionych w niniejszym Załączniku w ustalonych w nim okresach. Jednakże gdy produkt, który na podstawie art. 1 ust. 2 lub 3 podlega krajowym ograniczeniom, jest przywożony do Państwa Członkowskiego, możliwość stosowania w tym Państwie Członkowskim dokumentów przywozowych wydanych na mocy rozporządzenia (EWG) nr 109/70 i (EWG) nr 1439/74 jest uzależniona od wydania krajowego dokumentu odpowiadającego wcześniejszemu pozwoleniu na przywóz.

Artykuł 3

1. Cały przywóz do Wspólnoty produktów podlegających środkom nadzoru na podstawie tytułu III rozporządzenia (EWG) nr 109/70 i (EWG) nr 1439/74 może, zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia (EWG) 234/68, być uzależniony od wydania przez Państwo Członkowskie certyfikatu importowego sporządzonego dla każdej zainteresowanej strony, która zwróci się o wydanie takiego pozwolenia, niezależnie od miejsca jej ustanowienia na terytorium Wspólnoty. Te pozwolenia są ważne w odniesieniu do jednej transakcji przeprowadzonej w obrębie Wspólnoty. Jednakże w przypadku przywozu produktu, który na podstawie art. 1 ust. 2 lub 3, podlega krajowym ograniczeniom w Państwie Członkowskim, możliwość stosowania pozwolenia w tym Państwie Członkowskim jest uzależniona od wydania krajowego dokumentu odpowiadającego wcześniejszemu pozwoleniu na przywóz.

2. Wydanie pozwolenia na przywóz jest uzależnione od wniesienia zabezpieczenia gwarantującego realizację przywozu w okresie ważności pozwolenia. Takie zabezpieczenie podlega zatrzymaniu, w całości lub w części, w przypadku gdy przywóz nie został zrealizowany lub został zrealizowany jedynie w części w ciągu tego okresu.

3. W przypadku stosowania przepisów ust. 1, środki nadzoru stosowane do produktu na mocy rozporządzenia (EWG) nr 109/70 i (EWG) nr 1439/74 są zawieszone.

Artykuł 4

Okres ważności pozwoleń oraz inne zasady stosowania art. 3 przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 234/68.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1976 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 1975 r.

W imieniu Rady

G. Marcora

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 55 z 2.3.1968, str. 1.

[2] Dz.U. L 19 z 26.1.1970, str. 1.

[3] Dz.U. L 159 z 15.6.1974, str. 1.

[4] Dz.U. L 352 z 28.12.74, str. 45.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WTC nr pozycji | Wyszczególnienie | Okres |

ex 06.03 A | Róże | Do dnia 31 grudnia 1977 r. |

ex 06.03 A | Goździki | Do dnia 31 grudnia 1977 r. |

ex 06.02 A | Nieukorzenione sadzonki i zrazy winorośli | Do terminu ustanowionego dla wejścia w życie w Państwach Członkowskich środków koniecznych do wykonania dyrektywy (EWG) 649/74 lub ukorzenione |

06.02 B | Rośliny winorośli, szczepione | |

--------------------------------------------------

Top