EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D2323

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG[2023/2323]

Dz.U. L, 2023/2323, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2323/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2323/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2323

19.10.2023

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 3/2023

z dnia 3 lutego 2023 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG[2023/2323]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2022/905 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sprawy fitosanitarne. Prawodawstwa regulującego sprawy fitosanitarne nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale III część 1 pkt 14 (dyrektywa Komisji 2003/90/WE) i pkt 15 (dyrektywa Komisji 2003/91/WE) załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„–

32022 L 0905: dyrektywą wykonawczą Komisji (UE) 2022/905 z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. L 157 z 10.6.2022, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy wykonawczej (UE) 2022/905 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2023 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Nicolas VON LINGEN

Przewodniczący


(1)   Dz.U. L 157 z 10.6.2022, s. 1.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2323/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top