EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023A0921(01)

Umowa MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ CHILE NA PODSTAWIE ART. XXVIII UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) 1994 DOTYCZĄCA ZMIANY KONCESJI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE KONCESYJNEJ UE CLXXV W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

ST/6619/2023/INIT

Dz.U. L 233 z 21.9.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

Related Council decision

21.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/3


UMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ CHILE NA PODSTAWIE ART. XXVIII UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) 1994 DOTYCZĄCA ZMIANY KONCESJI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE KONCESYJNEJ UE CLXXV W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

UNIA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Unią”

oraz

REPUBLIKA CHILE,

zwana dalej „Chile”,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC negocjacje, które były prowadzone zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, zgodnie z powiadomieniem członków WTO w dokumencie G/SECRET/42/Add.2,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cele

Bez uszczerbku dla przyszłych negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 oraz wyłącznie na potrzeby wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii celem niniejszej umowy jest uzgodnienie, z zastrzeżeniem z art. 2, zmiany koncesji, o której to zmianie poinformowano członków WTO w dokumencie G/SECRET/42/Add.2, oraz powiązanych zobowiązań ilościowych podjętych przez Unię Europejską, która nie obejmuje już Zjednoczonego Królestwa, w odniesieniu do kontyngentów taryfowych, w przypadku których Chile ma prawa do negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994.

Artykuł 2

Kontyngenty taryfowe Unii, która nie obejmuje już Zjednoczonego Królestwa

1.   W odniesieniu do kontyngentów taryfowych, w przypadku których Chile ma prawa do negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994, Chile zgadza się z proponowanymi zobowiązaniami ilościowymi wynikającymi z kontyngentów taryfowych w wersji zamieszczonej w dokumencie G/SECRET/42/Add.2, przyjętymi przez Unię po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa.

2.   Niezależnie od postanowień ust. 1, w odniesieniu do kontyngentu taryfowego 020 (mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone) Chile i Unia zgadzają się na następującą zmianę przewidzianych zobowiązań: wielkość przydziału Unii dla Chile dostosowuje się do 2 527 ton.

Artykuł 3

Toczące się negocjacje Unii na podstawie art. XXVIII GATT 1994

1.   Strony potwierdzają, że Unia nadal prowadzi negocjacje i konsultacje z innymi członkami WTO posiadającymi prawa do negocjacji lub konsultacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, o czym poinformowano członków WTO.

2.   W wyniku tych negocjacji i konsultacji Unia może rozważyć zmianę podziałów i ilości określonych w art. 2 lub określonych w dokumencie G/SECRET/42/Add.2. W razie takiej zmiany dotyczącej wcześniejszego zobowiązania w ramach kontyngentu taryfowego Unii, w odniesieniu do którego Chile ma prawa do negocjacji, Unia odbędzie konsultacje z Chile w celu wypracowania wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania przed przystąpieniem do jakiejkolwiek takiej zmiany, bez uszczerbku dla praw każdej ze stron na podstawie art. XXVIII GATT 1994.

Artykuł 4

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich odpowiednich wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejsza umowa stanowi umowę międzynarodową między Unią a Chile, w tym na potrzeby art. XXVIII:3 lit. a) i b) GATT 1994.

3.   Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a teksty w każdym z tych języków są jednakowo autentyczne.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

Съставено в Брюксел на девети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne devátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den niende juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the ninth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le neuf juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì nove giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negen juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em nove de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la nouă iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli deviateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, devetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den nionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 1


Top